Αποτελέσματα live αναζήτησης

7334 ΕΞ 2020 Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών - Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

7334 ΕΞ 2020
Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών - Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Καλλιθέα, 23/3/2020
Α. Π.: 7334 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Τηλ: 2109098000
email: [email protected]

Θέμα: «Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών - Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)»

1. Δεδομένου ότι προτεραιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί η διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Δημόσιο, θεσπίστηκε με το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167) η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης με τη διεύθυνση (gov.gr). Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να συγκεντρωθεί το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν σε έναν ιστότοπο του Δημοσίου. Η ανωτέρω ψηφιακή πύλη θα αποτελέσει μια γέφυρα αλληλεπίδρασης πολίτη και κράτους. Ειδικότερα, σε πρώτο επίπεδο, θα συγκεντρωθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από άλλους ιστότοπους, ενώ σταδιακά η πύλη αυτή θα αποτελέσει την κύρια επαφή του πολίτη με το κράτος, τόσο για πληροφορίες όσο και για υπηρεσίες που έως τώρα απαιτούσαν φυσική παρουσία.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η Γενική Γραμματεία Ψηφιακή Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδια για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης σε ό,τι αφορά στον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών των υφισταμένων και μελλοντικώς εντασσόμενων ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτήν.

3. Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη παρέχονται μέσα από τους επιμέρους ιστοτόπους, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης, email: sec-gen- [email protected]), προκειμένου οι υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες να παρέχονται μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ν. 4653/2019. Σε όσες περιπτώσεις ανασχεδιάζονται υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες, οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) κατά τη διαδικασία του ανασχεδιασμού και με την ΓΓΠΣΔΔ κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.

4. Όλες οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης θα παρέχονται αποκλειστικά μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σχεδιασμό των νέων ψηφιακών υπηρεσιών, οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΨΔΑΔ (Τμήμα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, email: [email protected]), προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με την στρατηγική και επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης, email: [email protected]), με σκοπό την διασφάλιση της ορθής παραγωγική λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 5 του ίδιου νόμου, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης τηρείται Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών των ως άνω φορέων, στο οποίο θα είναι καταχωρημένες όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Μητρώο είναι πλήρως προσβάσιμο από όλους τους ανωτέρω φορείς, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

6. Οι υπεύθυνοι ψηφιακών δράσεων των φορέων ή ελλείψει αυτών οι επιχειρησιακά/τεχνικά υπεύθυνοι κάθε υπηρεσίας που απευθύνεται σε πολίτες/επιχειρήσεις, υποχρεούνται άμεσα, να προβούν στα ακόλουθα βήματα:

α) Να ελέγξουν, αν οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση λειτουργίας του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει το Μητρώο είναι δημόσια διαθέσιμες στην Πύλη gov.gr και μπορούν να αναζητηθούν είτε με το όνομα τους, είτε με το φορέα που τις παρέχει, είτε με λέξεις κλειδιά.
Αν κάποια ψηφιακή υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται, οφείλουν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΨΔΑΔ, ώστε αυτή να συμπεριληφθεί στην δεύτερη φάση του μητρώου. Σημειώνεται ότι το Μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα υπηρεσίες που έχουν ηλεκτρονική συναλλαγή με τους πολίτες/επιχειρήσεις και δεν παρέχουν μόνο πληροφορίες ή τα σχετικά έντυπα.

β) Να συνεργαστούν με τις ανωτέρω αναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ (sec-gen- [email protected]) και της ΓΓΨΔΑΔ (dir [email protected]) κατά τον λόγο αρμοδιότητας της καθεμίας Γενικής Γραμματείας για την διάθεση νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και διαρκή καθοδήγηση στα θέματα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης