Αποτελέσματα live αναζήτησης

Β1.α/οικ. 19627/2020 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Β1.α/οικ. 30201/14-05-2020 και την Β1.α/οικ. 35223/9.6.2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Β1.α/οικ. 19627/2020
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Αριθμ. Β1.α/οικ. 19627/2020

(ΦΕΚ B' 934/19-03-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (Α΄ 31).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).

8. Την αριθμ. Β1α/οικ.19021/17.3.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-14), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (75.500.000 €).

9. Το από 18/03/2020 ηλ. μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, με το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (75.500.000 €), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του οικείου Υπουργού και ως ακολούθως:

Ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) για την αγορά ατομικών ειδών προστασίας και υλικών.

Ποσό εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000€) για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ.

Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας.


Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) για αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του επιπλέον προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες – υπερωρίες).

Ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) για ανταλλακτικά, συντηρήσεις και επισκευές μέσων ξηράς.

Η κατά τα ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν περιλαμβάνει το κόστος φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, επίταξης κινητών και ακινήτων και λοιπών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης