Εγγ. ΙΚΑ: Ε41/179/15.07.0

Μείωση απαιτούμενων ημερών εργασίας ιδιωτικών οικοδομικών έργωνΣχόλια:


15 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr
 Εγγ. ΙΚΑ: Ε41/179/15.07.03 Μείωση απαιτούμενων ημερών εργασίας ιδιωτικών οικοδομικών έργωνΟπως είναι γνωστό, στην υπουργική απόφαση Φ21/405/28.3.2002 που σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 52/2002, προβλέπεται ότι ειδικά για εργασίες κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, βιομηχανικών δαπέδων, εργασιών τοιχοποιίας με γυψοσανίδες και μαρμαρικών εργασιών, που εκτελούνται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης ή από τον διατηρούντα αυτή, ο οποίος για την ιδιότητά του αυτή ασφαλίζεται από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης, μειώνονται οι κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίες κατά τις ημέρες που απαιτούνται για την κατασκευή του τμήματος των εργασιών που εκτελούνται από τη στεγασμένη επιχείρηση.
Οι μειούμενες ημέρες εργασίες υπολογίζονται με τον Πίνακα 3 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ.
Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης διαπιστώθηκε ότι τα υπολογιζόμενα βάσει των συντελεστών του Πίνακα 3 ημερομίσθια αποκλίνουν από τα αντίστοιχα υπολογιζόμενα βάσει των συντελεστών του Πίνακα 1, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις υπηρεσίες μας λόγω των διαμαρτυριών των εργοδοτών. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων και μέχρι την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, κρίνεται σκόπιμο η μείωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις να υπολογίζεται αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια της εκτελεσθείσας από στεγασμένη επιχείρηση εργασίας σε σχέση με το σύνολο της επιφάνειας της αντίστοιχης εργασίας, εκπεφρασμένης της αναλογίας αυτής σε ποσοστό επί τοις εκατό.

Παράδειγμα: Τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια για την προσθήκη α’ ορόφου κατοικίας υπολογίζονται βάσει του Πίνακα 1 σε 202.
Η συνολική επιφάνεια των δαπέδων της κατοικίας είναι 140 τ.μ., από τα οποία τοποθετήθηκαν στα 90 τ.μ. πλακίδια από εργατοτεχνίτες οικοδόμους και στα υπόλοιπα 50 τ.μ. ξύλινα πατώματα από μόνιμο προσωπικό μιας στεγασμένης επιχείρησης.
Αρα το ποσοστό της εργασίας που εκτελέστηκε από τη στεγασμένη επιχείρηση σε σχέση με τη συνολική εργασία δαπέδων είναι 35,7%, δηλαδή:

140 Μ2 -> 100%
50 Μ2 -> Χ;


Χ = 50 x 100 / 140 = 35,7%

Με βάση τον επιμέρους συντελεστή της φάσης δαπέδων του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ, ο αριθμός των ημερομισθίων που απαιτείται για την κατασκευή δαπέδων υπολογίζεται σε 32 (202 ημέρες x 0,16 = 32 ημέρες).
Τα ημερομίσθια αυτά μειώνονται κατά 35,7%, δηλ. κατά 11 ημερομίσθια λόγω της τοποθέτησης των ξύλινων πατωμάτων από προσωπικό μιας στεγασμένης επιχείρησης. Αρα τα απαιτούμενα ημερομίσθια για τα δάπεδα ανέρχονται σε 21 (32 - 11). Επομένως, τα συνολικά ημερομίσθια του έργου είναι 191 (202 - 11).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις που τμήμα φάσης εργασίας ή ολόκληρη η φάση εκτελείται από στεγασμένη επιχείρηση, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν στις υπηρεσίες μας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο 52/2002 (βεβαίωση στεγασμένης επιχείρησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια) και αναλυτικές επιμετρήσεις και επιμετρητικά σχέδια υπογεγραμμένα από τους έχοντες το κατά νόμο δικαίωμα τεχνικούς: α) για το τμήμα της φάσης που εκτελέστηκε από τη στεγασμένη επιχείρηση και β) για το σύνολο της φάσης και να δίνεται, υπό μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, το τμήμα εργασίας που εκτελέστηκε από τη στεγασμένη επιχείρηση, ώστε να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μειούμενων ημερομισθίων.

Συμπληρωματικά διευκρινίζουμε ότι:
- Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών με γυψοσανίδες από στεγασμένη επιχείρηση, μειώνονται οι ανάλογες ημέρες εργασίας των φάσεων της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων.
- Σε περιπτώσεις κατασκευής μεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόμενων, η μείωση που προκύπτει με την εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή (0,15) υπολογίζεται στα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στο πρώτο στάδιο ελέγχου (σκελετός - τοιχοποιία - επιχρίσματα).
- Η εργασία «τοποθέτηση πλακιδίων επί τοίχου» σε τοίχους κουζινών και λουτρών εντάσσεται στη στήλη 15 του Πίνακα 1 (λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης).
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 52/2002. 

Taxheaven.gr