Αποτελέσματα live αναζήτησης

1822/2020 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1822/2020
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr


Αθήνα, 16-3-2020
ΑΠ: 1822

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Δ/νση: Αλ. Πάντου & Φραγκούδη, Καλλιθέα
Πληροφορίες: 210 9098600-2

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Εξαιτίας των πρόσφατων μέτρων, τα οποία ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού COVID-19 (κορωνοϊός) αντικαταστάθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 539), με την υπ' αριθμ. 429/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β' 850/13.3.2020), με την οποία δίνεται η δυνατότητα της συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr).

2. Με την υπηρεσία αυτή δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου (χρήστης), αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα (χρήστης), να λαμβάνουν μέρος σε μία συνεδρίαση/διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων, ιδίως λόγω αδυναμίας προσέλευσης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου λόγω καιρικών συνθηκών, έλλειψης συγκοινωνιακών μέσων, ανωτέρας βίας ή άλλων λόγων που συνήθως υπάρχουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ή ανέφικτη η σύγκληση ενός συλλογικού οργάνου.

3. Η υπηρεσία e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συνεδριάσεις/τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της τηλεργασίας κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr πρέπει να ορίσει τουλάχιστον έναν Συντονιστή τηλεδιασκέψεων της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr για τον ίδιο τον Φορέα (Συντονιστής Φορέα), και ο Συντονιστής Φορέα να ενημερώσει την αρμόδια διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών του φορέα του ως προς τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής για τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του φορέα. Σημειώνεται, ότι οι συντονιστές θα αναλάβουν τεχνικό ρόλο υποστήριξης των τηλεδιασκέψεων που θα δημιουργήσουν και των τελικών χρηστών που θα συμμετάσχουν σε αυτές, οπότε προτείνεται να είναι στελέχη των τεχνικών ή διοικητικών σας υπηρεσιών.

4. Στην υπηρεσία e:Presence.gov.gr υποστηρίζονται δύο διακριτές κατηγορίες χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Ειδικότερα η πρώτη κατηγορία χρηστών είναι αυτή των απλών χρηστών και η δεύτερη αυτή των Συντονιστών (Συντονιστής Φορέα, Συντονιστής Οργανικής Μονάδας). Οι απλοί χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη ύστερα από πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τον Συντονιστή, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μια τηλεδιάσκεψη. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης και πρόσκλησης άλλων χρηστών για συμμετοχή σε αυτήν, δεσμεύοντας πόρους του συστήματος για τη διάθεσή της σε συγκεκριμένο χρόνο, έχουν μόνο οι Συντονιστές, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή Γραμματέα του συλλογικού οργάνου.

5. Η διαδικασία εγγραφής για όλους τους χρήστες είναι η ακόλουθη : Πατώντας τον σύνδεσμο "Είσοδος" στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής (https://epresence.gov.gr), ο χρήστης κατευθύνεται στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης του TaxisNet, που παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στην οποία θα πρέπει να εισάγει τα διαπιστευτήρια που διαθέτει εκεί. Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση μέσω TaxisNet η υπηρεσία e:Presence.gov.gr λαμβάνει μέσω αυτού του Web Service τα ακόλουθα στοιχεία ταυτοποίησης που τηρούνται για το χρήστη: i) όνομα και επώνυμο του χρήστη, ii) όνομα πατρός και όνομα μητρός, iii) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iv) έτος γέννησης, ενώ, τέλος, ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

6. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο χρήστης δηλώνει υποχρεωτικά την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), ως απαραίτητο στοιχείο για την επικοινωνία της υπηρεσίας με τον χρήστη, και στην συνέχεια πραγματοποιείται πιστοποίηση του e-mail του χρήστη. Πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια στην υπηρεσία, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είναι ο κάτοχος του e-mail που έχει δηλώσει, πατώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που του έχει αποσταλεί.

7. Ειδικότερα, για τα στελέχη που θα οριστούν Συντονιστές τηλεδιασκέψεων για κάποιον Φορέα (Συντονιστές Φορέα), αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, θα χρειαστεί να υποβάλουν ένα "Αίτημα Αλλαγής Ρόλου", πατώντας το πρώτο κουμπί στη σελίδα "Ο λογαριασμός μου" (https://epresence.gov.gr/account). Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσει ο Συντονιστής είναι:
• Όνομα Φορέα (εάν δεν έχει αποδοθεί αυτόματα από το Μητρώο)
• Τηλέφωνο
• Οργανική Μονάδα (προαιρετικά)
• Αίτημα με συνοπτική περιγραφή του σκοπού της υπηρεσίας

8. Εφόσον αυτή εγκριθεί, ο Συντονιστής θα ενημερωθεί με email, ώστε να μπορεί να δημιουργεί αίθουσες τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιούνται σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτές.

9. Οι Συντονιστές τηλεδιασκέψεων (Συντονιστές Φορέων) έχουν τα εξής δικαιώματα:
α. Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του Φορέα στον οποίο ανήκουν.
β. Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Φορέα.
γ. Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές Οργανικών Μονάδων .
δ. Να δημιουργούν τηλεδιασκέψεις σε μία η περισσότερες Οργανικές Μονάδες και να ορίζουν Συντονιστές αυτών (Συντονιστές Οργανικών Μονάδων), προσκαλώντας τους να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό χρήστη τους στο σύστημα.
ε. Να εποπτεύουν και να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανωθεί από Συντονιστές Οργανικών Μονάδων του Φορέα τους.

10. Οι Συντονιστές Οργανικών Μονάδων που θα οριστούν από έναν Συντονιστή Φορέα, έχουν τα εξής δικαιώματα:
α. Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό της Οργανικής Μονάδας για την οποία ορίστηκαν.
β. Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Φορέα.
γ. Να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανώσει μόνο οι ίδιοι.
δ. Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις
που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές.

11. Οι Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των κείμενων διατάξεων για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

12. Τέλος, για τεχνικά προβλήματα ή διευκρινίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας, μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» (https://www.epresence.gov.gr/contact).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης