Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. ΙΚΑ: 70/02.09.03 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), μέσω fax


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. ΙΚΑ: 70/02.09.03
Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), μέσω fax


 Εγκ. ΙΚΑ: 70/02.09.03 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), μέσω fax


1. Εισαγωγή

Η διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας:
- στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, με την αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Αρχείων Πληροφοριών του ΟΠΣ-ΙΚΑ και της Εφαρμογής Καθυστερούμενων Εισφορών, μετά και από τις δράσεις συμπλήρωσης που προηγήθηκαν,
- στην υποστήριξη των υπαλλήλων του ιδρύματος στο ελεγκτικό έργο τους και τη σταδιακή απασχόλησή τους σε όλο και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών,
- στον περιορισμό προβλημάτων λόγω λανθασμένης χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
θέτει σε λειτουργία από τις 4.9.2003 την πρώτη φάση της Ηλεκτρονικής Εκδοσης Βεβαίωσης Μη Οφειλής μέσω μηχανισμού κεντρικής διαχείρισης σε ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ατομικές επιχειρήσεις), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.11321/12490/878/2003 (ΦΕΚ 1138/Β’/11.8.2003) υπουργική απόφαση.
Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας, οι παραπάνω συναλλασσόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά:
α) από φορείς (τράπεζες, ΔΟΥ, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.) και συμβολαιογράφους, στους οποίους πρέπει να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Μη Οφειλής (αποκλειστική χρήση για τις πράξεις που διενεργεί ο καθένας),
β) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
γ) οποιοδήποτε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ,
με την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στην υπηρεσία.
Για τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας, έχει σχεδιαστεί νέο έντυπο αίτησης (Υπόδειγμα 1), ενώ επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να κατατεθεί κανένα άλλο παραστατικό για τη χορήγηση της συγκεκριμένης βεβαίωσης.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο, εφόσον αυτός είναι αναπόγραφος στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ ή σε οποιονδήποτε άλλον πιστοποιημένο φορέα, μη έχοντας πλέον εφαρμογή το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Φ.21/116/4.7.2000 υπουργικής απόφασης (εγκύκλιος 45/2001) σχετικά με το αρμόδιο υποκατάστημα έκδοσης της βεβαίωσης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα Τμήματα Εσόδων, ο διευθυντής θα ορίσει το τμήμα και τους αρμόδιους για τη χορήγηση υπαλλήλους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών προτείνεται, στα υποκαταστήματα με μεγάλο αριθμό αιτήσεων για βεβαιώσεις σε αναπόγραφους, να δημιουργηθεί χωριστή θέσης εργασίας για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Μη Οφειλής με τη νέα διαδικασία.

2. Διαδικασία χορήγησης
Από την ημερομηνία ενεργοποίησης της νέας υπηρεσίας, η διαδικασία της χορήγησης Βεβαίωσης Μη Οφειλής σε Αναπόγραφους Εργοδότες - Φυσικά Πρόσωπα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του μηχανισμού κεντρικής διαχείρισης και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
- Ο συναλλασσόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) που επισυνάπτεται. Οι αιτήσεις δεν πρωτοκολλούνται ούτε στο γενικό ούτε στο ειδικό πρωτόκολλο, καθώς ο αριθμός πρωτοκόλλου θα αποδοθεί αυτόματα από το σύστημα.
- Από τη στιγμή που ο συναλλασσόμενος υποβάλλει την αίτηση, ο αρμόδιος υπάλληλος καλεί από την πιστοποιημένη συσκευή τον πανελλαδικό αριθμό κλήσης της υπηρεσίας (210-38.95.900) κι εκτελεί τα βήματα που περιγράφονται στις επισυναπτόμενες οδηγίες. Σημειώνεται ότι ο ΑΦΜ που δηλώνει ο συναλλασσόμενος, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εννεαψήφιος και, σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αρχή του ΑΦΜ όσα μηδενικά χρειάζονται για να καταστεί εννεαψήφιος. Σε περίπτωση λάθους, ο χρήστης ενημερώνεται με αντίστοιχο μήνυμα. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με λάθη, φωνητικά μηνύματα και τρόπο αντιμετώπισης των λαθών.
- Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο 5’) θα ληφθεί στην πιστοποιημένη συσκευή fax η Βεβαίωση Μη Οφειλής (Υπόδειγμα 4), η οποία θα φέρει προεκτυπωμένη τη σφραγίδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και την υπογραφή του προϊσταμένου της.
- Με τη λήψη της βεβαίωσης αντιγράφονται στην αίτηση ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου που αποδόθηκαν από το σύστημα κι έχουν εκτυπωθεί στο δεξί άνω μέρος της βεβαίωσης.
- Στην περίπτωση που τα στοιχεία Επώνυμο, Ονομα, Πατρώνυμο που αναγράφονται στη βεβαίωση, είναι τα ίδια μ’ αυτά που αναφέρονται στην αίτηση του συναλλασσόμενου, ο αρμόδιος υπάλληλος θέτει σφραγίδα στον κάτω αριστερά κενό χώρο της βεβαίωσης, με την ένδειξη «ο αρμόδιος για την επικύρωση υπάλληλος». Η βεβαίωση υπογράφεται από τον πιστοποιημένο χρήστη, επικυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα του υποκαταστήματος και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Διαφορές στα στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσης είναι πιθανό να υπάρξουν, αλλά δεν αποτελούν εμπόδιο στη χορήγηση της βεβαίωσης και θα πρέπει να αγνοηθούν.
Επισημαίνεται ότι, για την εξοικονόμηση χρόνου, την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την καλύτερη λειτουργία του υποκαταστήματος, υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής ΑΦΜ (έως και πέντε) σε κάθε κλήση.

3. Περιπτώσεις μη έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης και χειρισμός
Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση βεβαίωσης μέσω του μηχανισμού κεντρικής διαχείρισης ή τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος που αναγράφονται στην εκδοθείσα βεβαίωση διαφέρουν από τα στοιχεία της αίτησης. Ειδικότερα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:
α) Ο συναλλασσόμενος δηλώνει προφορικά ότι έχει μία από τις ιδιότητες που περιγράφονται στο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης της αίτησης, οπότε δεν ανήκει στην κατηγορία των αναπόγραφων εργοδοτών και δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται η αίτηση στον συναλλασσόμενο, προκειμένου να απευθυνθεί στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ για να του χορηγηθεί χειρόγραφα Βεβαίωση Μη Οφειλής, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία (εγκύκλιος 45/2001).
β) Αδυναμία πρόσβασης στην Υπηρεσία Χορήγησης της Βεβαίωσης, που οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του υποκαταστήματος (προσπάθεια κλήσης μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κλήση από γραμμή που δεν υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης, συσκευή fax χωρίς τονικό σήμα κ.λπ.), οπότε θα ακούγεται ηχητικό μήνυμα που θα ενημερώνει για το πρόβλημα.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο συναλλασσόμενος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υποκαταστήματος, θα του χορηγείται βεβαίωση χειρόγραφα, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αριθ. 45/2001 εγκυκλίου. Για κάθε τέτοια χειρόγραφη Βεβαίωση Μη Οφειλής σε αναπόγραφους που χορηγείται, θα καταχωρούνται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στον πίνακα του Υποδείγματος 7, σημειώνοντας με Χ στη στήλη «Τεχνικό Πρόβλημα».
Εάν ο συναλλασσόμενος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υποκαταστήματος, θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ ή στο κοντινότερο ΚΕΠ.
Ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει, σε πρώτη ευκαιρία και οπωσδήποτε εντός της ημέρας, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ομάδα υποστήριξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 210-38.91.616/619 και να αναφέρει το πρόβλημα, προκειμένου να εντοπιστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυσή του.
γ) Λάθος αναγραφή του ΑΦΜ του συναλλασσόμενου στην αίτηση, Υπόδειγμα 1 (μη επιτυχής έλεγχος εγκυρότητας του ΑΦΜ), οπότε μόλις ολοκληρωθεί η πληκτρολόγηση θα ακούγεται μήνυμα πληκτρολόγησης μη έγκυρου ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει καταρχήν να γίνει έλεγχος αν ο ΑΦΜ έχει πληκτρολογηθεί σωστά. Οταν αποκλειστεί η περίπτωση αναριθμητισμού, πρέπει να ενημερωθεί ο συναλλασσόμενος ότι ο ΑΦΜ που έχει δηλώσει δεν είναι ορθός και να ζητηθεί η επίδειξη οποιουδήποτε παραστατικού (τελευταίο εκκαθαριστικό, θεωρημένο φορολογικό στοιχείο, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λπ.), στο οποίο να αναφέρεται ο ΑΦΜ του. Σ’ αυτή την περίπτωση, η αίτηση επιστρέφεται στον συναλλασσόμενο για τη συμπλήρωση έγκυρου ΑΦΜ και γίνεται εκ νέου η διαδικασία.
δ) Διαφορά στα στοιχεία ταυτότητας (Ονομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο) του συναλλασσόμενου, που εμφανίζονται στο άνω μέρος της βεβαίωσης, από αυτά που έχει συμπληρώσει στην αίτηση (εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της κατοικίας). Αν τα αναγραφόμενα στη βεβαίωση στοιχεία διαφέρουν από τα αντίστοιχα της αίτησης, ο συναλλασσόμενος έχει δηλώσει άλλον ΑΦΜ και θα πρέπει να επιδείξει κατάλληλο παραστατικό (τελευταίο εκκαθαριστικό, θεωρημένο φορολογικό στοιχείο, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λπ.), στο οποίο να αναφέρεται ο ΑΦΜ του.
Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται στη βεβαίωση «ΑΚΥΡΗ», υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και αρχειοθετείται μαζί με την αίτηση.
ε) Ο συναλλασσόμενος, παρόλο που δηλώνει ότι είναι αναπόγραφος, εντοπίζεται στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΣ ή των Καθυστερούμενων Εισφορών με την ιδιότητά του εργοδότη ή του υπεύθυνου κάποιου εργοδότη, με αποτέλεσμα αντί της βεβαίωσης στο fax να ληφθεί απαντητικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρει την ιδιότητα με την οποία εντοπίστηκε ο συναλλασσόμενος στα Μητρώα της υπηρεσίας, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εντοπίστηκε (Υπόδειγμα 5). Ο υπάλληλος ελέγχει πρώτα τα στοιχεία ταυτότητας που αναγράφονται στο άνω μέρος του απαντητικού σημειώματος και τα στοιχεία του υπεύθυνου ή/και του εργοδότη με τα αντίστοιχα της αίτησης.
Ι. Εφόσον υπάρχει ταύτιση, παραδίδεται στον συναλλασσόμενο το απαντητικό σημείωμα, αφού πρώτα υπογραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο.
Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο υποκατάστημα, όπου η βεβαίωση θα εκδοθεί χειρόγραφα, ακολουθώντας την ισχύουσα διαδικασία για απογεγραμμένους όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο.
II. Εάν τα στοιχεία του αιτούντος δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του εργοδότη ή υπευθύνου εργοδότη στο απαντητικό έγγραφο, ενδέχεται, από παραδρομή κατά την ένταξη μιας επιχείρησης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Μητρώου Εργοδοτών του ΟΠΣ ή του Συστήματος Καθυστερούμενων Εισφορών, να έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ο ΑΦΜ κάποιου εργοδότη, με αποτέλεσμα ο συναλλασσόμενος να εμφανίζεται απογεγραμμένος ή υπεύθυνος εργοδότη, χωρίς να είναι. Στην περίπτωση αυτή, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στο υποκατάστημα που υπάγεται η έδρα του. Η αίτηση και το απαντητικό σημείωμα αρχειοθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 4. Το υποκατάστημα της έδρας, αφού επαναλάβει τη διαδικασία κλήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και μετά τη λήψη του απαντητικού σημειώματος (Υπόδειγμα 5), θα του χορηγήσει χειρόγραφη βεβαίωση, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο. Κατά τη χορήγηση της χειρόγραφης βεβαίωσης, θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στον πίνακα του Υποδείγματος 7, σημειώνοντας με Χ στη στήλη «Λάθος Απογραφή». Η αίτηση που υποβάλλεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μέσω fax, καθώς και το απαντητικό σημείωμα (Υπόδειγμα 5), θα αρχειοθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 4.
στ) Ο ΑΦΜ που δήλωσε ο συναλλασσόμενος είναι έγκυρος (επιτυχής έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ), αλλά από το σύστημα εκδίδεται απαντητικό σημείωμα (Υπόδειγμα 6α’ ή 6β’), με το οποίο γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του συγκεκριμένου αιτήματος. Η έκδοση του απαντητικού σημειώματος πραγματοποιείται όταν ο ΑΦΜ που έχει δοθεί δεν εντοπίζεται στο αντίγραφο του αρχείου του TAXIS με τα φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες που χρησιμοποιεί η υπηρεσία. Σε περίπτωση που, παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο του TAXIS, βρεθούν στα Μητρώα του ΙΚΑ εγγραφές που περιέχουν τον συγκεκριμένο ΑΦΜ, τότε λαμβάνεται το Υπόδειγμα 6β’ με τα στοιχεία των εγγραφών αυτών, διαφορετικά λαμβάνεται το Υπόδειγμα 6α’.
Διευκρινίζεται ότι το Υπόδειγμα 6β’ λαμβάνεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Οι υπόλοιποι πιστοποιημένοι φορείς σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν το Υπόδειγμα 6α’, στο οποίο απλά αναφέρεται η αδυναμία επεξεργασίας και η υποχρέωση του συναλλασσόμενου να απευθυνθεί στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ.
Ειδικότερα, η αποστολή του Υποδείγματος 6β’ (ή αντίστοιχα 6α’) μπορεί να συμβεί σε μία από τις παρακάνω περιπτώσεις, για τον χειρισμό των οποίων απαιτείται η επίδειξη επίσημου παραστατικού στο οποίο να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου:
i. Ο συναλλασσόμενος έχει κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας πρόσφατα και δεν έχει προλάβει να γίνει ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων της υπηρεσίας. Η ημερομηνία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας προκύπτει από τη θεώρηση των στοιχείων ή αντίστοιχα έγγραφα της ΔΟΥ, τα οποία ζητούνται να επιδειχθούν από τον συναλλασσόμενο.
Στον συναλλασσόμενο θα χορηγηθεί χειρόγραφα τυχόν Βεβαίωση Μη Οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο, από το αρμόδιο υποκατάστημα. Εφόσον του χορηγηθεί βεβαίωση ως αναπόγραφος, ο υπάλληλος που θα τη χορηγήσει καταχωρεί τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στον πίνακα του Υποδείγματος 7, σημειώνοντας με Χ στη στήλη «Μη Καταχωρημένος».
ii. Ο συναλλασσόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά δεν είναι στο αρχείο των επιτηδευματιών που έχει ληφθεί από το TAXIS. Επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί η τυχόν απαλλαγή του από την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης Μη Οφειλής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο, μέσω της κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης στον φορέα προσκόμισης της βεβαίωσης ότι δεν έχει μία από τις ιδιότητες για τις οποίες απαιτείται η βεβαίωση από το ΙΚΑ (ΑΥΕΚΑ Φ.21/156/2001 - ΦΕΚ 287/Β’).
Εάν απαιτείται να χορηγηθεί χειρόγραφα βεβαίωση, αυτή θα εκδοθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο, από το αρμόδιο υποκατάστημα. Εφόσον το αρμόδιο υποκατάστημα χορηγήσει στον αιτούντα Βεβαίωση Μη Οφειλής ως αναπόγραφου εργοδότη, ο υπάλληλος που θα τη χορηγήσει καταχωρεί τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στον πίνακα του Υποδείγματος 7, σημειώνοντας με Χ στη στήλη «Μη Καταχωρημένος».
iii. Ο ΑΦΜ που δήλωσε ο συναλλασσόμενος, δεν αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα χορηγηθεί τυχόν Βεβαίωση Μη Οφειλής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο από το αρμόδιο υποκατάστημα που ελέγχει την έδρα της επιχείρησης.
Εάν στο Υπόδειγμα 6β’ αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος ΑΦΜ έχει εντοπιστεί στα αρχεία του ΙΚΑ ως εργοδότης ή υπεύθυνος εργοδότη, ακολουθούνται τα βήματα που περιγράφονται στο σημείο ε’ ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι το Υπόδειγμα 6β’ με την πληροφορία εντοπισμού του ΑΦΜ του συναλλασσόμενου στα ηλεκτρονικά Μητρώα του ΙΚΑ λαμβάνεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Συνεπώς, αν ο συναλλασσόμενος προσκομίσει το Υπόδειγμα τύπου 6α’ που έχει λάβει από πιστοποιημένο φορέα, το υποκατάστημα θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία κλήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, προκειμένου να λάβει το Υπόδειγμα 6α’ ή 6β’. Δηλαδή η προσκόμιση μηνύματος μη επεξεργασίας που έχει προκύψει από αίτημα μέσω πιστοποιημένου φορέα (Υπόδειγμα 6α’), δεν σημαίνει ότι ο συναλλασσόμενος είναι αναπόγραφος.
ζ) Αδυναμία πρόσβασης στην Υπηρεσία Χορήγησης της Βεβαίωσης, που οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα των servers της υπηρεσίας, οπότε η γραμμή της υπηρεσίας θα είναι νεκρή. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο συναλλασσόμενος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υποκαταστήματος, θα του χορηγείται βεβαίωση χειρόγραφα, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αριθ. 45/2001 εγκυκλίου. Για κάθε τέτοια χειρόγραφη Βεβαίωση Μη Οφειλής σε αναπόγραφους που χορηγείται, θα καταχωρούνται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στον πίνακα του Υποδείγματος 7, σημειώνοντας με Χ στη στήλη «Τεχνικό Πρόβλημα».
Εάν ο συναλλασσόμενος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υποκαταστήματος, θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.

4. Αρχειοθέτηση βεβαιώσεων και εγγράφων
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εγγράφων, σημειώνονται τα εξής:
α) Οι αιτήσεις για τις οποίες εκδίδεται Βεβαίωση Μη Οφειλής από το σύστημα, αφού συμπληρωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει δοθεί από το σύστημα, αρχειοθετούνται χωριστά σε εδικό φάκελο κατά ημερομηνία χορήγησης και αριθμό πρωτοκόλλου, στον οποίο μπαίνουν και οι βεβαιώσεις που ακυρώθηκαν (περίπτωση άρθρου 3, παρ. δ’).
β) Οι Βεβαιώσεις Μη Οφειλής παραδίδονται στον συναλλασσόμενο και δεν αρχειοθετούνται.
γ) Οι απαντήσεις του συστήματος - Υποδείγματα 5, 6α’ και 6β’:
i. αρχειοθετούνται μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις και τυχόν βεβαιώσεις που θα εκδοθούν χειρόγραφα στο αρχείο με τις βεβαιώσεις του υποκαταστήματος ή
ii. παραδίδονται στον συναλλασσόμενο, εφόσον αυτός θα πρέπει να απευθυνθεί σε άλλο υποκατάστημα ΙΚΑ.
δ) Για τις Βεβαιώσεις Μη Οφειλής που εκδίδονται χειρόγραφα, ισχύει, ως προς την αρχειοθέτηση, τον χρόνο διατήρησής τους και τη θεώρηση φωτοαντιγράφων, ό,τι σχετικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 45/2001 εγκύκλιο.

ε) Στο τέλος κάθε μήνα θα αποστέλλεται στην Ομάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα) αντίγραφο της Κατάστασης με τις βεβαιώσεις που χορηγήθηκαν μέσα στον μήνα σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα χειρόγραφα (Υπόδειγμα 7). Η αποστολή θα πραγματοποιείται ακόμη και αν η κατάσταση είναι κενή.
στ) Σε τακτά χρονικά διαστήματα τα υποκαταστήματα ΙΚΑ θα παραλαμβάνουν καταστάσεις χορήγησης Βεβαιώσεων Μη Οφειλής Αναπόγραφων Επιχειρήσεων αρμοδιότητάς τους, προκειμένου σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της μη απασχόλησης προσωπικού.


 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης