Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. ΙΚΑ: 14/19.02.03 Υπολογισμός ποσού σύνταξης του κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (έμμισθοι οικιακοί βοηθοί – λοιπά κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. ΙΚΑ: 14/19.02.03
Υπολογισμός ποσού σύνταξης του κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (έμμισθοι οικιακοί βοηθοί – λοιπά κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα)


Εγκ. ΙΚΑ: 14/19.02.03 Υπολογισμός ποσού σύνταξης του κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (έμμισθ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Εγκ. ΙΚΑ: 14/19.02.03 Υπολογισμός ποσού σύνταξης του κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (έμμισθοι οικιακοί βοηθοί – λοιπά κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα)


Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 84/1998 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α’/2.9.1998), σας δίνουμε οδηγίες για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης και του ποσού της σύνταξης του κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού.

Α. Υπολογισμός ασφαλιστικής κλάσης

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου δεν προκύπτει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισμένων της παραπάνω κατηγορίας. Συνεπώς, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχουν πραγματοποιήσει αυτοί ως έμμισθοι οικιακοί βοηθοί, κηπουροί κ.λπ., για την κατάταξή τους σε ασφαλιστική κλάση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Α.Ν.1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 του Ν.1902/1990.

2. Ετσι, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος με βάση το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών που έλαβε κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση δια του αριθμού των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει εντός αυτής της χρονικής περιόδου.

3. Οπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 84/1998 εγκύκλιο, η απεικόνιση της ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων γίνεται είτε με επικόλληση ενσήμων στα ασφαλιστικά βιβλιάρια – στην περίπτωση ασφάλισης με το πλήρες ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ) – είτε με ειδική σφραγίδα στην οποία αναφέρονται οι ημέρες εργασίας, οι αποδοχές και οι εισφορές, στην περίπτωση που η ασφάλιση γίνεται με αποδοχές μικρότερες του ΗΑΕ.

Επομένως, για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης θα λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες και οι αποδοχές που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

4. Μετά την 1.1.2002 και την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Ν.2972/2001), η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται, ως γνωστόν, επί του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκδίδεται για κάθε ασφαλισμένο ανά τρίμηνο.

Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία των ασφαλισμένων (Αριθμό Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και το χαρακτηρισμό του ως παλαιού ή νέου ασφαλισμένου), τα στοιχεία του εργοδότη, την ειδικότητα με την οποία απασχολούνται, τον τύπο και το ύψος των αποδοχών, τον κωδικό του πακέτου κάλυψης, τις ημέρες ασφάλισης και το σύνολο των εισφορών.

Ετσι, όταν πρόκειται για πρόσωπα (οικιακούς βοηθούς κ.λπ.) που απασχολούνται σ’ έναν εργοδότη και ασφαλίζονται είτε με το πλήρες ΗΑΕ είτε με το ΗΑΕ μειωμένου κατά 50%, η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται επί του προαναφερθέντος Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Συνεπώς η διάκριση των προσώπων αυτών, δηλαδή αυτών που ασφαλίζονται στο πλήρες ΗΑΕ σε σχέση με τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο 50% του ΗΑΕ, θα προκύπτει από το ύψος των αποδοχών και των εισφορών που απεικονίζονται στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Οταν όμως πρόκειται για λοιπά κατ’ οίκον πρόσωπα που απασχολούνται σε πολλούς εργοδότες και ασφαλίζονται με αποδοχές μικρότερες του ΗΑΕ, η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται με ειδική σφραγίδα στο ΔΑΤΕ, όπου αναγράφονται οι ημέρες εργασίας, οι αποδοχές και οι εισφορές, δηλαδή όπως και πριν την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ.

Επομένως, στην κατηγορία αυτή είναι εμφανές ότι πρόκειται για ασφάλιση με ημερομίσθιο μικρότερο του ανειδίκευτου εργάτη.

Β. Ποσό σύνταξης

1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 που έχουν ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ΗΑΕ και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης – κύριας και επικουρικής – καθώς και το ποσό των κατώτατων ορίων μειώνεται κατά 20%.

2. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ασφάλιση με αποδοχές μικρότερες του ΗΑΕ διαφοροποιεί τις παροχές σύνταξης, είναι απαραίτητο να διακρίνονται οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται μ’ αυτό τον τρόπο.

Επομένως, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων θα πρέπει κατά την ανακεφαλαίωση των ημερών εργασίας να απεικονίζουν σε ξεχωριστή στήλη το χρόνο ασφάλισης όπως αυτός πιστοποιείται από την ειδική σφραγίδα της παρ. Α3 ή από το αντίγραφο του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (παρ. Α4 από 1.1.2002 και εντεύθεν), ώστε να προκύπτει με σαφήνεια εάν αυτός ο χρόνος είναι μεγαλύτερος του 1/5 του απαιτούμενου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνου.

3. Στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με 4.500 ημέρες, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης θα μειώνεται κατά 20%, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ΗΑΕ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 900 ημερών (4.500 : 5).

Ομοίως, αν για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτούνται 5.500 ημέρες εργασίας ή 10.000 ημέρες εργασίας, η σύνταξη θα καταβάλλεται μειωμένη κατά 20% με την πραγματοποίηση κατά τον ανωτέρω τρόπο (δηλαδή 1/2 ΗΑΕ) χρόνου ασφάλισης μεγαλύτερου των 1.100 ή των 2.000 ημερών εργασίας αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί κατά τ’ ανωτέρω για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/5 των 1.500 ημερών που απαιτούνται για θεμελίωση δικαιώματος, δηλαδή άνω των 300 ημερών εργασίας, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 20%.

Ευνόητο είναι ότι η μείωση κατά 20% θα γίνεται στο συνολικό ποσό σύνταξης που δικαιούται ο συνταξιούχος – στο οποίο θα έχουν συμπεριληφθεί τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών – είτε αυτό είναι ποσό οργανικών διατάξεων είτε το κατά περίπτωση κατώτατο όριο.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν πραγματοποιήσει με πλήρεις αποδοχές τις απαιτούμενες για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ημέρες εργασίας, το γεγονός της πραγματοποίησης ημερών εργασίας με μειωμένες αποδοχές δεν θα επηρεάσει το ποσό της σύνταξης και δεν θα επιφέρει καμία μείωση.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης