Αποτελέσματα live αναζήτησης

3981 ΕΞ 2020 Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

3981 ΕΞ 2020
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων


Αριθμ. 3981 ΕΞ 2020
 
(ΦΕΚ Β' 762/10-03-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ A’ 138), όπως ισχύει.
2. Της παρ. 3 του άρθρου 28, της παρ. 3 περ. β του άρθρου 39 και των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134), όπως ισχύουν.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ 137 Α’).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α’).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’).
7. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 2902 Β΄).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

Β. Την αριθμ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β’/1-11-2019).

Γ. Την ΠΟΛ.1148/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών» (ΑΔΑ: Ω1ΟΓΗ-19Ω).

Δ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των διαδικτυακών συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι, με τον τρόπο αυτό, βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία της εγγραφής του, στο σύστημα του TAXISnet και η έκδοση του απαιτούμενου κλειδαρίθμου.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη διάθεση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Φορέων του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)», σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 1
Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών


1. Η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. οAuth2.0. αποτελεί υπηρεσία επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) πολιτών και επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και χρησιμοποιείται από τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’138).

2. Κάθε Φορέας, ο οποίος έχει ανάγκη αυθεντικοποίησης μεγάλου πλήθους χρηστών (πολίτες/επιχειρήσεις), σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δύναται να αξιοποιεί την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών.

Άρθρο 2
Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας


1. Η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών βασίζεται στο αναγνωρισμένο και ευρέως αποδεκτό πρότυπο oAuth2.0 και παρέχεται από το «Κέντρο Διαλειτουργικότητας» (ΚΕ.Δ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Για την αυθεντικοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του εκάστοτε Φορέα, ο χρήστης (πολίτης/ επιχείρηση) αξιοποιεί, μέσω της ως άνω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης, τα διαπιστευτήρια που έχει ήδη αποκτήσει στην υποδομή TAXISNet.

3. Η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα τον ΑΦΜ, καθώς και βασικά δημοτολογικά στοιχεία του πολίτη ή την επωνυμία της επιχείρησης, αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Διαδικασία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας


Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών για λογαριασμό κάποιου Φορέα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας υποβάλλει αίτημα για παροχή της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπως αυτή παρέχεται από το ΚΕ.Δ. και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β’/ 1-11-2019). Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ), είτε από τον εκπρόσωπο του Φορέα, μέσω των σχετικών διαπιστευτηρίων TAXISNet του Φορέα, είτε από τους Διαχειριστές Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Φορέα. Ο Φορέας οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς στο αίτημά του το πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα ενταχθεί η παραπάνω Υπηρεσία, καθώς και τον σκοπό χρήσης αυτής.

2. Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης ανάπτυξης «εφαρμογής πελάτη» (client) από τον ενδιαφερόμενο Φορέα, λαμβάνει χώρα ένα σύνολο δοκιμών (πιλοτική – δοκιμαστική λειτουργία) με χρήση διαπιστευτηρίων, τα οποία εκδίδονται από την ΕΔΑ.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, αποστέλλεται εκ μέρους του Φορέα, έγγραφο για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο Φορέας, μέσω της ΕΔΑ, εκδίδει τα διαπιστευτήρια της παραγωγικής λειτουργίας και μπορεί να ενεργοποιήσει παραγωγικά την υπηρεσία του. Τα διαπιστευτήρια τόσο της πιλοτικής – δοκιμαστικής λειτουργίας όσο και της παραγωγικής λειτουργίας είναι μοναδικά για κάθε Φορέα.

4. Η χρήση της παρεχόμενης Υπηρεσίας απαιτεί την αποδοχή από τον Φορέα, της «Πολιτικής Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών», όπως προβλέπεται για τις παρεχόμενες από το «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)» υπηρεσίες.

5. Οι Φορείς που αξιοποιούν ήδη την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω του ΚΕ.Δ., σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, απαλλάσσονται από τη διαδικασία ενεργοποίησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

6. Όσοι Φορείς αξιοποιούν έως τη δημοσίευση της παρούσας την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth1.0, οφείλουν εντός ενός (1) έτους, σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., να μεταβούν στην υπηρεσία οAuth2.0.

Άρθρο 4
Περιγραφή της χρήσης της Υπηρεσίας

1. Για την αυθεντικοποίηση κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του εκάστοτε Φορέα, ο χρήστης (πολίτης/ επιχείρηση) αξιοποιεί τα διαπιστευτήρια που έχει ήδη αποκτήσει στο TAXISNet. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ήδη εγγραφεί (πιστοποιηθεί) στο TAXISNet, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή του σε αυτό.
 
2. Ο χρήστης ανακατευθύνεται (μέσω ασφαλούς σύνδεσης) από την ηλεκτρονική υπηρεσία του Φορέα σε ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπου εισάγει τα διαπιστευτήρια TAXISNet. Η αυθεντικοποίηση του χρήστη γίνεται στα Πληροφοριακά Συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Εφόσον αυτή είναι επιτυχής, ο χρήστης καλείται να δώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεσή του για τη χρήση από τον Φορέα των στοιχείων του άρθρου 2 παρ. 3 της παρούσας που αποστέλλονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Κατόπιν συγκατάθεσης, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Φορέα.

Άρθρο 5
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


1. Η διάθεση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν γίνονται γνωστά στους Φορείς που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών.

3. Οι Φορείς που αξιοποιούν την ως άνω υπηρεσία έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινουμένων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Παράρτημα Ι

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Φορείς που αξιοποιούν ήδη την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

e-services minagric

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

(α) ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

(β) Ο.Σ.Δ.Δ.Υ-Π.Π.

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικών Υπηρεσιών

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(α) Εφαρμογή αιτήσεων εγγραφής μαθητών e-eggrafes

(β) Πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων για υπηρεσίες διαλειτουργικότητας ΥΠΑΙΘ

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(α) Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπουργείου Οικονομικών

(β) Εφαρμογή υποβολής συμμετοχής στις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(α) Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗΔΑΣΟ)

(β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

(γ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΗΠΜ) ΠΙΣΤΟΠ. ΧΡΗΣΤΩΝ

8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

(α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

(β) ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

(γ) ΑΝΑΔΟΧΗ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ

(δ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΕΑΕΠ

(ε) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(στ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

(ζ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ

(η) ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

10

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (3 πληροφοριακά συστήματα)

11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Πιστοποίηση Χρηστών

12

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(β) e-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΠΠΕΠ

(γ) e-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΟΠΠΕΠ

(δ) e-Πληρωμές ΕΟΠΠΕΠ

13

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(α) UAS-FRSS HCAA

(β) UAS-FRSS

14

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΠΚ

15

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(α) Δημοσιοποίηση πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων

(β) Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ΟΕΦ

16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ

ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΜΕΑΡ


17

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

e-doatap

18

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

19

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

20

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ

21

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

22

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΔΑΠ

23

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δικτυακή πύλη e-IEP

24

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

e-Υπηρεσίες Ν.Σ.Κ.

25

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ Ν

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

e-Pagni

27

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

www.fireservice.gr

28

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

29

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΠΙΔ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

30

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ (Δύο Πληροφοριακά Συστήματα)

31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

(α) ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (FRONTEND)

(β) ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (BACKEND)

32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτημάτων της Περιφέρειας Κρήτης

33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(α) Σύστημα Δημοπρασιών Αγροτικών Προϊόντων

(β) Διαχείριση σχέσεων με πολίτες για τον ΓΚΠΔ (GDPR)

34

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Αγίας Βαρβάρας

35

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(α) Εφαρμογή Κοιμητηρίων Δήμου Αθηναίων

(β) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

(γ)Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

36

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Απομακρυσμένες αιτήσεις μέσω του web site.

37

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Γαλατσίου

38

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

39

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Επιδαύρου

40

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

41

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

42

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφοριακό Σύστημα ΔΟΠΑΦΜΑΗ

43

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Καλύμνου

44

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πληροφοριακό σύστημα χρηστών Δήμου Καρδίτσας


45

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Υποσύστημα Αιτήσεων Δήμου Κηφισιάς

46

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

47

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

48

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαρέων

49

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ

ΔΛΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

50

ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Παλαιού Φαλήρου

51

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Πειραιά

52

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δήμος Ρεθύμνης-Rethymno.gr

53

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ρόδου

54

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Σουλίου

55

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Τρικκαίων

56

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Χαλκιδέων

57

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ids.chania.gr

58

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

59

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

60

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ηλεκτρονικές Ειδοποιήσεις Χρεών των Οφειλετών


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης