Αποτελέσματα live αναζήτησης

αποφ. Αρ. Παγου 1435 1.1.2004 Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εννοια και περιεχόμενο αυτής, υποχρεώσεις του εργοδότη από την εφαρμογή της και δικαιώματα του εργαζομένου ο οποίος στερείται εκουσίων μισθολογικών κλπ. παροχών, τις οποίες θα ώφειλε ο εργοδότης να τους καταβάλει βάσει της εν λόγω αρχής. Επιδίκαση στον ενάγοντα ειδικού επιδόματος λόγω ασκήσεως ειδικών έργων μεγάλης υπευθυνότητας, το οποίο η εναγόμενη τράπεζα είχε χορηγήσει οικειοθελώς σε ομοιόβαθμο συνάδελφό του στον οποίο είχε αναθέσει το ίδιο έργο. Αναίρεση της προσβαλλόμενης εφετειακής απόφασης για ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου και δή λόγω αντιφατικών και ελλιπών αιτιολογιών. Περιστατικά (αναιρεί την Εφετείου Αθηνών 3513/2003).


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

αποφ. Αρ. Παγου 1435 1.1.2004
Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εννοια και περιεχόμενο αυτής, υποχρεώσεις του εργοδότη από την εφαρμογή της και δικαιώματα του εργαζομένου ο οποίος στερείται εκουσίων μισθολογικών κλπ. παροχών, τις οποίες θα ώφειλε ο εργοδότης να τους καταβάλει βάσει της εν λόγω αρχής. Επιδίκαση στον ενάγοντα ειδικού επιδόματος λόγω ασκήσεως ειδικών έργων μεγάλης υπευθυνότητας, το οποίο η εναγόμενη τράπεζα είχε χορηγήσει οικειοθελώς σε ομοιόβαθμο συνάδελφό του στον οποίο είχε αναθέσει το ίδιο έργο. Αναίρεση της προσβαλλόμενης εφετειακής απόφασης για ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου και δή λόγω αντιφατικών και ελλιπών αιτιολογιών. Περιστατικά (αναιρεί την Εφετείου Αθηνών 3513/2003).


 Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εννοια και περιεχόμενο αυτής, υποχρεώσεις του

εργοδότη από την εφαρμογή της και δικαιώματα του εργαζομένου ο οποίος
στερείται εκουσίων μισθολογικών κλπ. παροχών, τις οποίες θα ώφειλε ο
εργοδότης να τους καταβάλει βάσει της εν λόγω αρχής. Επιδίκαση στον ενάγοντα
ειδικού επιδόματος λόγω ασκήσεως ειδικών έργων μεγάλης υπευθυνότητας, το
οποίο η εναγόμενη τράπεζα είχε χορηγήσει οικειοθελώς σε ομοιόβαθμο συνάδελφό
του στον οποίο είχε αναθέσει το ίδιο έργο. Αναίρεση της προσβαλλόμενης
εφετειακής απόφασης για ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση κανόνων ουσιαστικού
δικαίου και δή λόγω αντιφατικών και ελλιπών αιτιολογιών. Περιστατικά (αναιρεί
την Εφετείου Αθηνών 3513/2003).Αριθμός 1435/2004

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2` Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Ρωμύλο Κεδίκογλου, Αντιπρόεδρο, Σπυρίδωνα
Κολυβά, Ευάγγελο Σταυρουλάκη, Δημήτριο Λοβέρδο  και Γεώργιο Χλαμπουτάκη,
Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 9 Nοεμβρίου 2004, με
την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τζιώτη, για να δικάσει μεταξύ :
        
Της αναιρεσείουσας : Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
"..............................."  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται
νόμιμα.  Στην παρούσα δίκη εκπροσωπήθηκε από τoν πληρεξούσιο δικηγόρο της
Γεώργιο Σπηλιόπουλο, βάσει δηλώσεως του άρθρου 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

Του αναιρεσίβλητου : ......................... , κατοίκου Ν. Ηρακλείου
Αττικής, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο
Τσαγγάλη.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 30 Ιουνίου 2001 αγωγή του ήδη
αναιρεσίβλητου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι
αποφάσεις : 1603/2002 του ίδιου Δικαστηρίου και 3513/2003 του Εφετείου
Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα  με την
από 25 Ιουνίου 2003  αίτησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι
διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω, και ο  εισηγητής  
Αρεοπαγίτης Γεώργιος Χλαμπουτάκης,  διάβασε την από 27 Οκτωβρίου 2004 έκθεσή
του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή των, πρώτου και δεύτερου λόγων της
αναίρεσης και την απόρριψη του τρίτου.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσίβλητου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης
αναίρεσης και την καταδίκη της αντίδικης στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία απορρέει από το άρθρο 288
ΑΚ και από τα άρθρα 22 παρ. 1β του ισχύοντος Συντάγματος και 119 εδ. α` της
ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ προκύπτει ότι στα πλαίσια της  εργασιακής σύμβασης
δεν επιτρέπεται η άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη των μισθωτών της αυτής
εκμεταλλεύσεως, που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες
υπό τις αυτές συνθήκες, εκτός αν δικαιολογείται εξαίρεση ή απόκλιση εξ αιτίας
επαρκούς αντικειμενικού λόγου. Βάσει της εν λόγω αρχής ο εργοδότης οφείλει να
επεκτείνει σε όλους τους εργαζομένους, που παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις
αυτές συνθήκες και με τα αυτά προσόντα, τις μισθολογικές και άλλες
υπηρεσιακές παροχές, είτε πρόκειται για μονομερείς οικειοθελείς παροχές, είτε
πρόκειται για παροχές που έχει αναλάβει συμβατικά έναντι ορισμένων
εργαζομένων (Ολ. ΑΠ 7/1996). Από την άνω συνταγματική ρύθμιση συνάγεται
κανόνας δημοσίας τάξεως, με τον οποίο παρέχεται απευθείας στον εργαζόμενο το
δικαίωμα ν΄ αξιώσει από τον εργοδότη του οικειοθελείς παροχές, που αυτός
καταβάλει σε άλλους μισθωτές, οι οποίοι, όπως προεκτέθηκε, ανήκουν στην αυτή
κατηγορία και παρέχουν τις ίδιες υπό τις αυτές συνθήκες υπηρεσίες, ανεξάρτητα
από το χρόνο πρόσληψής τους. Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο, όπως
προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε, ανέλεγκτα, τα εξής: Ο
αναιρεσίβλητος-ενάγων είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών
πληροφορικής του κολλεγίου "....." των Η.Π.Α., με επιπρόσθετη παρακολούθηση
μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων πληροφορικής στην
Ευρώπη και στις Η.Π.Α. `Εχοντας μεγάλη προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις του
εξωτερικού (......................) και της Ελλάδας και σχετική ανάλογη
εμπειρία σε συναφή θέματα προσλήφθηκε από την αναιρεσείουσα-εναγομένη Τράπεζα
στις 7-7-83 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (τριετούς
διάρκειας) και του ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθυντή στον Τομέα Πληροφορικής της
Μονάδας εκσυγχρονισμού αυτής. Μετά τη λήξη της τριετίας η σύμβασή του αυτή
μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου και ο ενάγων εντάχθηκε στο μόνιμο προσωπικό
της εναγομένης με το βαθμό του Υποδιευθυντή Β` και από τον Ιούλιο του έτους
1989 προάχθηκε στο βαθμό του Υποδιευθυντή Α`. Την 19-9-90 αποχώρησε από την
Υπηρεσία της Τράπεζας, στην οποία όμως επανήλθε από 1-3-1994 με επαναβίωση
της εργασιακής του σύμβασης, αφού σύμφωνα με την αριθ. 2506/6-12-93 απόφαση
του  Διοικ. Συμβουλίου της και την αριθ. 31/14-2-94 εγκριτική πράξη του
Προέδρου της επαναλειτούργησε η σύμβαση του αυτή από τον άνω χρόνο και ο
ενδιάμεσος χρόνος απουσίας του θεωρήθηκε ως χρόνος αδείας χωρίς αποδοχές, ενώ
από τον ίδιο χρόνο (1-3-94) του απονεμήθηκε ο βαθμός του Διευθυντή, με τον
οποίο εξακολούθησε να προσφέρει στην εναγομένη τις υπηρεσίες του στον τομέα
της πληροφορικής, ως Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης. Από το μήνα Νοέμβριο
του έτους 1995 η εναγομένη ανέθεσε στον ενάγοντα καθήκοντα Διευθυντή της
Διεύθυνσής της, ............................................. , ενώ
παράλληλα από τον ίδιο χρόνο είχε αρχίσει και η υλοποίηση του έργου
αυτοματισμού των εργασιών της Τράπεζας με την ονομασία "....", την εκτέλεση
του οποίου μετά από σχετική σύμβαση με την εναγομένη είχε αναλάβει η Ισπανική
Εταιρία "...................". Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου αυτού
απαιτήθηκε στην συνέχεια η σύμπραξη και συμμετοχή των στελεχών της Τράπεζας
με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες, τα οποία κατανεμήθηκαν σε "ομάδες
έργου", κάθε μία από τις οποίες ήταν επιφορτισμένη με ειδικά καθήκοντα και
τελούσε υπό την εποπτεία, συνήθως υψηλόβαθμου στελέχους της Τράπεζας, που
είχε αποσπασθεί από άλλη Διεύθυνση και είχε τεθεί επικεφαλής της. Μία εκ των
ομάδων αυτών ήταν και η "ομάδα χρηστών" της οποίας η αποστολή ήταν
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος, αφού ήταν
επιφορτισμένη με το έργο της μετουσίωσης των διαπιστουμένων λειτουργικών
αναγκών της Τράπεζας σε συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σύστημα προτάσεων,
διατυπωμένο κατάλληλα, ώστε να καθίσταται εφαρμόσιμο από τους προγραμματιστές
πληροφορικής. Στο αυτό εξ άλλου, πλαίσιο υλοποίησης του άνω έργου άλλα εξίσου
υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας ανέλαβαν την εποπτεία του όλου έργου και τον
συντονισμό των Διευθύνσεων στις οποίες προϊσταντο με τις παραπάνω ομάδες
έργου. Έτσι ο ενάγων ως ασκών από το μήνα Νοέμβριο του έτους 1995 καθήκοντα
Διευθυντή της Δ/νης Εκσυγχρονισμού- Οργάνωσης Παραγωγής, περιλαμβανόταν κατ΄
ανάγκην στα εμπλεκόμενα με την υλοποίηση του άνω έργου αυτοματισμού των
εργασιών της Τράπεζας, στελέχη της, αφού από τη θέση του αυτή επιφορτίσθηκε
με τον συντονισμό και την καθοδήγηση των ομάδων έργου και τον έλεγχο του
αποτελέσματος των εργασιών τους, τον έλεγχο τήρησης των συμβατικών
υποχρεώσεων της άνω αναδόχου εταιρίας του έργου, τιμολόγησης των εργασιών και
έγκρισης και πληρωμής των σχετικών δαπανών, με την ενημέρωση της Διοίκησης
και της οικείας επιτροπής παρακολούθησης του έργου και την υποβολή σχετικών
εισηγήσεων στην επιτροπή αυτή και με τον έλεγχο και την έγκριση των
παραδοτέων τμημάτων του έργου. Η δραστηριοποίηση του ενάγοντος στα πρόσθετα
αυτά καθήκοντά του άρχισε ουσιαστικά από τα μέσα του έτους 1996 και συνέπεσε
με την τοποθέτηση επικεφαλής της ομάδας χρηστών, του ομοιόβαθμου συναδέλφου
του ...................... , η οποία έλαβε χώρα με την αριθ. 730/9-7-96
εγκύκλιο πράξη της Διοίκησής της εναγομένης. Ακολούθως εκδόθηκε πράξη της
Διοίκησής της αυτής, με την οποία ορίσθηκε ότι ο ................. θα
λαμβάνει, όσο χρόνο ασχολείται με την εκτέλεση του έργου, τις αμοιβές και
λοιπές παροχές που παρέχονται στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές της
Τράπεζας, και με βάση την πράξη αυτή χορηγήθηκε στον τελευταίο, ως πρόσθετη
οικειοθελής παροχή, η διαφορά μεταξύ των αποδοχών των Διευθυντών και Αναπλ.
Γενικ. Διευθυντών ανερχόμενη στο ποσό του 1.210.000 μηνιαίως, η οποία με
μορφή αυτοτελούς επιδόματος άρχισε να του καταβάλλεται από 1-8-1996. Στον
ενάγοντα αντίθετα, για την συμμετοχή του στην υλοποίηση του άνω έργου
καταβλήθηκε ως πρόσθετη παροχή από την εναγομένη, και για όσο χρόνο
ουσιαστικά διήρκεσε η συμμετοχή του αυτή, δηλαδή από 1-8-96 έως την 1-6-98
που όπως εκτίθεται κατωτέρω τοποθετήθηκε Σύμβουλος Διοίκησης και έπαυσε η
ενασχόλησή του με το έργο αυτό, το ποσό των 257.700 δραχμών μηνιαίως, με τη
μορφή, ειδικώτερα, του διπλασιασμού, επί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, του
μέχρι τότε καταβαλλόμενου σ` αυτόν ισόποσου επιδόματος ευθύνης. Κατά
συνέπειαν η καταβληθείσα στον άνω συνάδελφο του ενάγοντος πρόσθετη
οικειοθελής παροχή της ενάγουσας ήταν υπέρτερη της όμοιας, για τον ίδιο
χρόνο, προς τον ενάγοντα, παροχής κατά το ποσό των (1.210.00-257.700)=
952.300 δραχμών. Περαιτέρω δέχθηκε το Εφετείο ότι τόσο ο ενάγων όσο και ο
ομοιόβαθμος συνάδελφός του ............. απασχολήθηκαν για την εκπλήρωση
και ολοκλήρωση του ίδιου έργου, δηλαδή παρά την διαφοροποίησή τους ως προς το
είδος και τον τομέα παροχής των υπηρεσιών τους, πρόκειται στην πραγματικότητα
για εκπλήρωση ίσης σπουδαιότητας και βαρύτητας καθηκόντων τα οποία στόχευαν
στο ίδιο αποτέλεσμα, η άσκηση μάλιστα των καθηκόντων αυτών από πλευράς
ενάγοντος απαιτούσε και εντατικοποίηση των δυνάμεών του αφού παράλληλα με
αυτά ασκούσε και εκείνα του Δ/ντή (....). Επομένως η μη επέκταση και στον
ενάγοντα της άνω οικειοθελούς μισθολογικής παροχής των 952.300 δραχμών που
χορήγησε στον ομοιόβαθμο συνάδελφό του συνιστά παράβαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης η οποία απορρέει από τα άρθρα 288 του ΑΚ και 4 παρ.1,1 και 22
παρ. 1β του Συντάγματος και 119 της συνθήκης της ΕΟΚ αφού πρόκειται για
μισθωτούς που παρείχαν την ίδια εργασία και υπό τις αυτές συνθήκες και έχουν
τα ίδια προσόντα ενώ για την εξαίρεση από την παροχή αυτή του ενάγοντος δεν
προέκυψε η ύπαρξη επαρκούς αντικειμενικού λόγου. Με βάση τις παραδοχές αυτές
το Εφετείο δέχθηκε τις αντίθετες εφέσεις των διαδίκων κατά της πρωτόδικης
απόφασης, καθώς και την αγωγή του αναιρεσίβλητου - ενάγοντα, κατά την
ερειδόμενη στην παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, επικουρική της
βάση και επιδίκασε σ` αυτόν τ` αναφερόμενα χρηματικά ποσά. Με την κρίση του
αυτή το Εφετείο παραβίασε τους ανωτέρω κανόνες ουσιαστικού δικαίου, απ`
ευθείας και εκ πλαγίου, με ελλιπείς και αντιφατικές αιτιολογίες που καθιστούν
ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των παραπάνω
διατάξεων. Ειδικότερα ενώ γίνεται δεκτό "ότι τόσο ο ενάγων όσο και ο
ομοιόβαθμος συνάδελφός του .............. απασχολήθηκαν για την εκπλήρωση
και ολοκλήρωση του ίδιου έργου δηλαδή πρόκειται στην πραγματικότητα για
εκπλήρωση ίσης σπουδαιότητας και βαρύτητας καθηκόντων, τα οποία στόχευαν στο
ίδιο αποτέλεσμα, αφού πρόκειται για μισθωτούς, που παρείχαν την ίδια εργασία
και υπό τις αυτές συνθήκες και έχουν τα ίδια προσόντα" στη συνέχεια γίνεται
επίσης δεκτό τελείως αντιφατικά, ότι ο αναιρεσίβλητος - ενάγων δικαιούται τη
χορηγηθείσα στον ομοιόβαθμο συνάδελφό του ................. οικειοθελή
μισθολογική παροχή, "παρά τη διαφοροποίησή τους ως προς το είδος και τον
τομέα παροχής των υπηρεσιών του αφού ο ενάγων παράλληλα με τα ανατεθέντα
καθήκοντα ασκούσε και τα καθήκοντά του Διευθυντή (......)". Δηλαδή η
προσβαλλόμενη απόφαση ενώ δέχεται αρχικά ότι ο ενάγων  και ο συνάδελφός του
................ παρείχαν την  ίδια εργασία και τις ίδιες υπηρεσίες, στη
συνέχεια δέχεται, κατά τρόπο αντιφατικό, ότι υπήρχε μεταξύ τους σαφής και
αποδεδειγμένη διαφοροποίηση ως προς το είδος και τον τομέα απασχόλησής τους,
καθώς και ότι ο ενάγων εξακολούθησε, κατά το ένδικο χρονικό διάστημα, ν`
ασκεί παράλληλα και τα προηγούμενα καθήκοντα του Διευθυντή .... , σε αντίθεση
με τον εν λόγω συνάδελφό του, ο οποίος είχε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
στο έργο, ως επικεφαλής μάλιστα της καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή
έκβαση του όλου έργου "ομάδας χρηστών". `Ετσι με την αντιφατικότητα των
αιτιολογιών της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν καθίσταται εφικτός ο αναιρετικός
έλέγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων και επομένως
πρέπει να γίνουν δεκτοί οι από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ
πρώτος και  δεύτερος λόγοι αναιρέσεως, παρελκούσης δε της ερεύνης του τρίτου
λόγου αναιρέσεως να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η
υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η
συγκρότησή του από άλλους δικαστές (άρθρο 580 παρ. 3 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την αριθ. 3513/2003 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, που θα
συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.

Καταδικάζει τον αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας,  τα
οποία ορίζει σε χίλια εκατό (1100) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα  στις  23 Νοεμβρίου 2004. Και

Δημοσιεύθηκε  στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13
Δεκεμβρίου 2004.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης