Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2026/2020 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').


Σχόλια:

Βλέπε και Ε.2169/2020 «Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες»Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2020 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Ε.2026/2020
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2026/27-02-2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3375315-6
Fax: 210.3375001
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Ε 2026/2020

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ν.4646/2019 προστέθηκε στην παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 νέα παράγραφος 2.α, με βάση την οποία, το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή ανανέωσης ή λύσης συμβολαίου συνεργασίας, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Συνεπώς, στην περίπτωση που το σύνολο των εν λόγω εισοδημάτων που αποκτούν οι ανωτέρω δικαιούχοι δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε αυτό φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 καθώς και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου όπως αυτά ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4646/2019 καθώς και του άρθρου 9 του τελευταίου αυτού νόμου.

Στην περίπτωση όμως που το σύνολο των ανωτέρω εισοδημάτων υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε το συνολικό αυτό εισόδημα και όχι το υπερβάλλον του ορίου αυτού, φορολογείται εξ' ολοκλήρου με φορολογικό συντελεστή 22% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για το σύνολο των εισοδημάτων αυτών και χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013.

Ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τα εν λόγω εισοδήματα υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος που οι ανωτέρω δικαιούχοι απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξής τους και συνεπώς το εισόδημα που αποκτάται από τους εν λόγω αθλητές μέσα στο οικείο φορολογικό έτος προκύπτει από το συνολικό άθροισμα των εφάπαξ ή τμηματικών ποσών που αναγράφεται στα ως άνω συμβόλαια βάσει των οποίων προβλέπονται καταβολές σε συγκεκριμένους μήνες ή ημέρες του ίδιου φορολογικού έτους (1/1 - 31/12).

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του ν.4646/2019 προστέθηκε μετά την παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 νέα παράγραφος 4.α, με βάση την οποία, ορίζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 22% για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Συνεπώς, όταν είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το συνολικό άθροισμα των εφάπαξ ή τμηματικών ποσών που αναγράφεται στα ως άνω συμβόλαια, βάσει των οποίων προβλέπονται καταβολές σε συγκεκριμένους μήνες ή ημέρες του οικείου φορολογικού έτους (1/1 - 31/12), θα υπερβεί τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του ίδιου έτους, τότε στην περίπτωση αυτή και σε κάθε επιμέρους καταβολή που λαμβάνει χώρα εντός αυτού του έτους, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 22% ακόμα και αν το ύψος της επιμέρους αυτής καταβολής είναι χαμηλότερο του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

Στην περίπτωση όμως που το ως άνω συνολικό άθροισμα δεν υπερβαίνει το όριο των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, τότε σε κάθε επιμέρους καταβολή διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, ήτοι με συντελεστή 20%.

Τα ανωτέρω εισοδήματα δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιοριστικά κατονομάζονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και συνεπώς στα εισοδήματα αυτά, ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ο παρακρατούμενος φόρος (20% ή 22%) υπολογίζεται επί του φορολογητέου (καθαρού προ φόρου) εισοδήματος και στην περίπτωση που τα εισοδήματα αυτά καταβάλλονται ελεύθερα φόρου (πληρωτέα), τότε ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται επί του ποσού το οποίο προκύπτει αφού προηγουμένως το πληρωτέο αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου (20% ή 22%).

3. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.4646/2019, οι διατάξεις της παραγράφου 2.α του άρθρου 15 και της παραγράφου 4.α του άρθρου 60 του ν.4172/2013, όπως προστέθηκαν αντίστοιχα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 76 του ν.4646/2019, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

4. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση ως προς τον υπολογισμό του φόρου που θα πρέπει να παρακρατηθεί από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την καταβολή των ως άνω ποσών στους παραπάνω δικαιούχους, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι αθλητικό σωματείο πρόκειται να καταβάλει σε αθλητή μέσα στο 2020 και εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής του, συνολικό ποσό 50.000 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις και συγκεκριμένα στην 1η δόση που λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο του 2020 καταβάλλονται 10.000 ευρώ, στη 2η δόση που λαμβάνει χώρα τον Ιούλιο του 2020 καταβάλλονται 10.000 ευρώ και στην 3η δόση που λαμβάνει χώρα τον Νοέμβριο του 2020 καταβάλλονται 30.000 ευρώ. Επειδή είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το συνολικό άθροισμα των ανωτέρω δόσεων θα υπερβεί τις 40.000 ευρώ εντός του 2020, τότε τα ποσά φόρου που πρέπει να παρακρατηθούν από το αθλητικό σωματείο κατά την καταβολή των ανωτέρω δόσεων υπολογίζονται ως εξής:

Παρακρατούμενος φόρος 1ης δόσης: 10.000 * 22% = 2.200 ευρώ
Παρακρατούμενος φόρος 2ης δόσης: 10.000 * 22% = 2.200 ευρώ
Παρακρατούμενος φόρος 3ης δόσης: 30.000 * 22% = 6.600 ευρώ
Επί του ανωτέρω συνολικού εισοδήματος των 50.000 ευρώ που αποκτά ο ανωτέρω αθλητής μέσα στο φορολογικό έτος 2020 και το οποίο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, αντιστοιχεί φόρος 50.000 * 22% = 11.000 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης βάσει της κλίμακας της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, 2.076 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 του παραπάνω αθλητή οφείλεται μόνο ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2.076 ευρώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης