Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 2475/2019 Για να θεωρηθεί άτυπη δωρεά πρέπει να χωρεί αληθής απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από το δωρεδόχο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2020 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΔΕΔ 2475/2019
Για να θεωρηθεί άτυπη δωρεά πρέπει να χωρεί αληθής απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από το δωρεδόχο

Θεσσαλονίκη, 09/12/2019
Αριθμός απόφασης: 2475


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 968/2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 11/07/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της με ΑΦΜ: , κατά:
α) της υπ' αριθ /....06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
β) της υπ' αριθ /....06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις υπ' αριθ /....06.2019 και /....06.2019 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 11/07/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /....06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος δωρεάς ποσού 7.904,65€ και πρόστιμο ανακρίβειας άρθρου 58 και τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013 ποσού 7.010,76€, ήτοι συνολικό ποσό 14.915,41€, λόγω μη υποβολής δήλωσης φόρου άτυπης δωρεάς χρημάτων, συνολικού ποσού 79.046,49€, που κατατέθηκαν στον ατομικό της τραπεζικό λογαριασμό από την θυγατέρα της , στις 15/03/2013 και 20/03/2013.

Με την υπ' αριθ /....06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος δωρεάς ποσού 7.470,60€ και πρόστιμο ανακρίβειας άρθρου 58 και τόκοι άρθρου 53 ν.4174/2013 ποσού 6.625,68€, ήτοι συνολικό ποσό 14.096,28€, λόγω μη υποβολής δήλωσης φόρου άτυπης δωρεάς χρημάτων, συνολικού ποσού 74.705,98€, που κατατέθηκαν στον ατομικό της τραπεζικό λογαριασμό από τον σύζυγό της , στις 15/03/2013, 20/03/2013 και 21/03/2013.

Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί των από 07/06/2019 εκθέσεων ελέγχου φόρου δωρεάς της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ /....11.2018 και /....11.2018 εντολών μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της, αντιστοίχως.

Αιτία του ελέγχου αποτέλεσε το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΜΠ /25.10.2018 δελτίο πληροφοριών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που απεστάλη στη Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και αφορούσε σε έρευνα κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών της προσφεύγουσας από την ανάλυση των οποίων προέκυπτε παροχή χρηματικών ποσών άνευ ανταλλάγματος από την θυγατέρα της και τον σύζυγο της ποσού 158.092,98€.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθούν ή άλλως να μεταρρυθμιστούν οι προαναφερθείσες πράξεις, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο καταλογισμός φόρου άτυπης δωρεάς είναι εσφαλμένος και μη νόμιμος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.2961/2001 σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις των του Αστικού Κώδικα (496 επ.). Οι εν λόγω πιστώσεις του τραπεζικού λογαριασμού δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της άτυπης δωρεάς, δεν επήλθε επαύξηση της περιουσίας της αλλά τα υπό κρίση χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας.

Επειδή, με το άρθρο 1 του ν.2961/2001 ορίζεται ότι: «1. Επιβάλλεται φόρος στις περιουσίες που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και στα κέρδη από λαχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. 2. Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά περιουσία από κάποια αιτία από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».

Επειδή, με το άρθρο 34 του ν.2961/2001 ορίζεται ότι: «1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι: α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο...».

Επειδή, με το άρθρο 35 του ν.2961/2001 ορίζεται ότι: «1. Σε φόρο υποβάλλεται: α) η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περιουσία, που δωρίζεται,.».

Επειδή, με το άρθρο 39 του ν.2961/2001 ορίζεται ότι: «1. Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου της δωρεάς ή της γονικής παροχής. Προκειμένου για μεταβίβαση κινητών, αν η παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς ή της γονικής παροχής έγινε χωρίς να συνταχθεί συμβόλαιο ή αν το συμβόλαιο συντάχθηκε μετά την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς ή της γονικής παροχής, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο της παράδοσης.».

Επειδή, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, η απόδειξη της κατά τα ανωτέρω, χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρησης, για την οποία δεν καταρτίστηκε έγγραφο, βαρύνει την ελεγκτική αρχή, πλην λόγω του ότι η απόδειξη αυτή είναι δυσχερής, είναι ανεκτή η συναγωγή τεκμηρίου δωρεάς μεταξύ προσώπων, τα οποία συνδέονται με ιδιαίτερο, και μάλιστα συγγενικό ή συζυγικό δεσμό, αλλά μόνον εφόσον, αφενός μεν αποκλεισθεί αιτιολογημένα κάθε άλλη πηγή προέλευσης των χρημάτων, κατά το ποσό, κατά το οποίο λογίζεται ότι αυξήθηκε η περιουσία αυτού που φέρεται ως δωρεοδόχος, ή και μόνο οι κατά τους ισχυρισμούς του τέτοιες πηγές, αφετέρου δε διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι η οικονομική κατάσταση εκείνου που φέρεται ως δωρητής, επιτρέπει σ' αυτόν την πραγματοποίηση δωρεάς κατά το ίδιο ποσό (ΣτΕ 3090/1984, 4352/1995, 684/1989, 1868/1987 κ.α.).
Προϋπόθεση, όμως για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 1 περ. β' ν.2961/2001), είναι η αληθής απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τον δωρεοδόχο και όχι μόνον κατά το φαινόμενο, για την απόδειξη της οποίας βαρύνεται ο φορολογούμενος (ΣτΕ 43/2006). Άλλωστε, έχει γίνει δεκτό ότι η πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού ενός προσώπου με αντίστοιχη χρέωση του ατομικού λογαριασμού άλλου προσώπου, δεν συνιστά εκ του λόγου αυτού άτυπη δωρεά του ενός προς τον άλλο [Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών & Γονικών Παροχών, I. Φωτόπουλος, 5η έκδοση, Β' τόμος, σελ 1212].

Επειδή, με το άρθρο 64 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στις από 07/06/2019 εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου δωρεάς της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, προκύπτει ότι:

1. στις 15/03/2013 πραγματοποιήθηκε μεταφορά χρηματικών ποσών 7.314,00€ και 795,00€, ήτοι συνολικού ποσού 8.109,00€, συμψηφιστικά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς .... και ..... της Εμπορικής Τράπεζας, με συνδικαιούχους την θυγατέρα της προσφεύγουσας και τον σύζυγό της , σε ατομικό λογαριασμό της προσφεύγουσας στην ALPHABANK με αριθμό GR ,
2. στις 20/03/2013 πραγματοποιήθηκε μεταφορά χρηματικού ποσού 6.305,46€, συμψηφιστικά από τον τραπεζικό λογαριασμό GR 954 της Τράπεζας Πειραιώς, με συνδικαιούχους την θυγατέρα της προσφεύγουσας και τον σύζυγό της , σε ατομικό λογαριασμό της προσφεύγουσας στην ίδια τράπεζα με αριθμό GR ,
3. στις 20/03/2013 πραγματοποιήθηκε μεταφορά χρηματικού ποσού 8.681,02€, συμψηφιστικά από τον τραπεζικό λογαριασμό GR 296 της Τράπεζας Πειραιώς, με συνδικαιούχους τις θυγατέρες της προσφεύγουσας και , σε ατομικό λογαριασμό της προσφεύγουσας στην ίδια τράπεζα με αριθμό GR και,
4. στις 21/03/2013 πραγματοποιήθηκε μεταφορά χρηματικού ποσού 134.997,50€, συμψηφιστικά από τον τραπεζικό λογαριασμό GR 954 της Τράπεζας Πειραιώς, με συνδικαιούχους την θυγατέρα της προσφεύγουσας και τον σύζυγό της , σε ατομικό λογαριασμό της που τηρεί στην ίδια τράπεζα με αριθμό GR

Η ελεγκτική αρχή έκρινε ότι οι προαναφερόμενες μεταφορές χρηματικών ποσών συνιστούν άτυπη δωρεά χρημάτων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1β ν.2961/2001 και προσδιόρισε τη φορολογητέα αξία των παροχών με επιμερισμό της αξίας των εν λόγω χρηματικών ποσών στο πλήθος των συνδικαιούχων (δωρητών) των τροφοδοτών λογαριασμών και συγκεκριμένα, η ελεγκτική αρχή έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να επιβληθεί φόρος άτυπης δωρεάς επί ποσού 79.046,49€, που κατατέθηκαν στο ατομικό τραπεζικό λογαριασμό της από την θυγατέρα της, στις 15/03/2013 και 20/03/2013 και επί ποσού 74.705,98€, που κατατέθηκε στο ατομικό τραπεζικό λογαριασμό της από τον σύζυγό της, στις 15/03/2013, 20/03/2013 και 21/03/2013.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, η προσφεύγουσα προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο επίμαχος λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό GR, παρουσίαζε μηδενικό υπόλοιπο πριν τις 20/03/2013 και με τις ως άνω μεταφορές χρηματικών ποσών 6.305,46€ και 134.997,50€, από τον σύζυγό της και θυγατέρα της, δημιουργήθηκε στις 21/03/2013 μία τριμηνιαία προθεσμιακή κατάθεση ύψους 141.302,96€, που έληξε στις 21/06/2013. Το τελικό χρηματικό ποσό με τους τόκους της προθεσμιακής κατάθεσης μείον την παρακράτηση του φόρου πλέον της από 20/03/2013 μεταφοράς χρηματικού ποσού 8.681,02€ από τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχους τις θυγατέρες της και , διαμορφώθηκε στο ύψος των 151.289,62€. Σκοπός της μεταφοράς των εν λόγω χρηματικών ποσών δεν ήταν η αποξένωση των μελών της οικογένειάς της από τα περιουσιακά τους στοιχεία, με την μείωση της ατομικής περιουσίας τους και την ταυτόχρονη αύξηση της προσφεύγουσας αλλά η ορθολογική και αποτελεσματική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας. Τούτο διαφαίνεται και από τις κινήσεις του επίμαχου λογαριασμού, όπου το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και πάντως το σύνολο των κατά την 20/03/2013 και 21/03/2013 πιστώσεων που αποτέλεσαν συστατικά μέρη της εν λόγω προθεσμιακής κατάθεσης, μετά τη λήξη της, διατίθεται προς αποπληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας, μέσω της έκδοσης τραπεζικών επιταγών ή εντολών πληρωμής προς τις τράπεζες και τελικά, το υπόλοιπό του περιορίζεται στις 20/01/2014 στο ποσό των 414,32€. Η προσφεύγουσα, προς επίρρωση των ισχυρισμών της, προσκόμισε αναλυτική κίνηση του υπ' αριθ. GR λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς στην οποία διαφαίνεται η περιγραφή των συναλλαγών και τεκμηριώνεται το αληθές του ισχυρισμού της από τα προσκομισθέντα παραστατικά (διπλότυπα είσπραξης, εντολές πληρωμής προς την τράπεζα, εκκαθαριστικά σημειώματα φόρων) βάσει των οποίων πληρώθηκαν φόροι κεφαλαίου και κατοχής ακίνητης περιουσίας για την ίδια, τον σύζυγό της, τις θυγατέρες της και, για την, συνολικού ποσού 146.008,76€. Κατά το μέρος που από το παραπάνω ποσό αποπληρώθηκαν από την προσφεύγουσα οφειλές της θυγατέρας της (η οποία δεν είχε προβεί σε καταθέσεις χρημάτων στον με αριθμό GR λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς) εναπόκειται στην κρίση του ελέγχου αν τίθεται θέμα αναδοχής χρέους και ενδεχόμενης άτυπης δωρεάς της μητέρας προς την κόρη, πάντως δεν αποτελεί ζήτημα προς εξέταση στην υπό κρίση περίπτωση.

Επειδή, αναφορικά με τις συμψηφιστικές καταθέσεις των 7.314,00€ και 795,00€, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς .... και ..... της Εμπορικής Τράπεζας, με συνδικαιούχους την θυγατέρα της προσφεύγουσας και τον σύζυγό της, σε ατομικό λογαριασμό της που τηρεί στην ALPHA BANK με αριθμό GR..... , στις 15/03/2013, για τις οποίες η ελεγκτική αρχή συνήγαγε ότι συνιστούν άτυπη δωρεά χρημάτων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1β ν.2961/2001, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι τα εν λόγω ποσά προέρχονται από εκμίσθωση ιδιόκτητου ακινήτου στην εταιρεία Α.Ε., στην οποία η πρώτη συνδικαιούχος των τροφοδοτών τραπεζικών λογαριασμών είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της μισθώτριας εταιρείας. Προς απόδειξη του ισχυρισμού της, η προσφεύγουσα προσκόμισε την αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Έντυπο Ε2) οικ. έτους 2014 και το με α/α 1977/08.02.2013 άρθρο του γενικού ημερολογίου της μισθώτριας εταιρείας, από τα οποία προκύπτει ότι αυτή απέκτησε εισόδημα από την προαναφερθείσα εκμίσθωση, συνολικού ποσού 17.608,20€. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται αναπόδεικτα διότι οι εν λόγω καταθέσεις δεν πραγματοποιούνται από τραπεζικούς λογαριασμούς της μισθώτριας εταιρείας.

Επειδή, κατόπιν όλων των ανωτέρω κρίνουμε διά της παρούσης ότι δεν εχώρησε άτυπη δωρεά χρημάτων εκ μέρους της θυγατέρας της, ποσού 72.351,56€, και του συζύγου της, ποσού 70.651,48€, προς την προσφεύγουσα, αφού δεν προκύπτει ότι η περιουσία των φερόμενων ως δωρητών μειώθηκε κατά τα πιο πάνω ποσά που αποτέλεσαν αντικείμενο των κρινόμενων δωρεών, ενώ από την ελεγκτική αρχή, η οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, δεν αποδείχθηκε ότι η μεταφορά των εν λόγω χρηματικών ποσών έγινε από χαριστική αιτία (animus donandi) καίτοι η εν λόγω αρχή στηρίχθηκε για τον καταλογισμό των ένδικων φόρων στην στιγμιαία και βραχυχρόνια επαύξηση της περιουσίας της εξαιτίας των προαναφερόμενων μεταφορών χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, καθώς μόνη η επαύξηση της περιουσίας δεν αποδεικνύει την χωρίς αντάλλαγμα παροχή των ποσών αυτών. Η εφαρμοσθείσα φορολογική διάταξη προϋποθέτει «αληθή» και όχι «κατά το φαινόμενο μόνον» απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και ταυτοχρόνως, τον αιτιολογημένο αποκλεισμό της περίπτωσης μέρος του χρηματικού ποσού να προέρχεται είτε από εισοδήματα της προσφεύγουσας είτε από μεταφορές χρηματικών ποσών στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των οικογενειακών υποχρεώσεων και της αντιμετώπισης των ημερήσιων αναγκών και περιστάσεων.

Περαιτέρω, αναφορικά με το ποσό των 4.054,50€, ήτοι το ήμισυ της από 15/03/2013 πίστωσης, από τον σύζυγο της προσφεύγουσας, στον ατομικό λογαριασμό της, με αριθμό GR στην ALPHA BANK, κρίνεται διά της παρούσης ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή φόρου άτυπης δωρεάς, καθόσον, σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσό τούτο δύναται να δαπανήθηκε για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών και την λειτουργία του κοινού οίκου, στο πλαίσιο της κοινής υποχρέωσης συμβολής στις οικογενειακές δαπάνες και στο βαθμό που δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι δαπανήθηκε σε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου.

Αντιθέτως, η προσφεύγουσα δεν απέδειξε ότι δεν εχώρησε άτυπη δωρεά χρημάτων εκ μέρους της ενήλικης και οικονομικά ανεξάρτητης θυγατέρας της, ποσού 6.694,93€, ήτοι το ήμισυ της από 15/03/2013 πίστωσης και το ήμισυ της από 20/03/2013 πίστωσης, κατά το μέρος που δεν αποδεικνύεται ότι αναλώθηκε σε αποπληρωμή υποχρεώσεων της φερόμενης δωρήτριας.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί εσφαλμένου και μη νόμιμου καταλογισμού φόρου άτυπης δωρεάς, έχει νομικό έρεισμα και γίνεται εν μέρει αποδεκτός κατά το ανωτέρω σκεπτικό.


Αποφασίζουμε

την μερική αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ /11.07.2019 ενδικοφανούς προσφυγής της με ΑΦΜ: και συγκεκριμένα:

1. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και,

2. την ακύρωση της υπ' αριθ /....06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Υπ' αριθ ....06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς (ημερομηνία φορολογίας 15/03/2013 και 20/03/2013)
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Βάσει ελέγχου Βάσει της παρούσας απόφασης Διαφορά απόφασης - ελέγχου
Φορολογητέα αξία 79.046,49 € 6.694,93 € -72.351,56 €
Φόρος που αναλογεί (άρθρο 44 παρ. 2 ν.2961/2001) 7.904,65 € 669,49 € -7.235,16 €
Πρόστιμο άρθρου 58 & Τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013 7.010,76 € 593,77 € -6.416,99 €
Σύνολο φόρου για καταβολή 14.915,41 € 1.263,26 € -13.652,15 €


Υπ' αριθ ................06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς
(ημερομηνία φορολογίας 15/03/2013, 20/03/2013 και 21/03/2013)
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Βάσει ελέγχου Βάσει της παρούσας απόφασης Διαφορά απόφασης - ελέγχου
Φορολογητέα αξία 74.706,00 € 0,00 € -74.706,00 €
Φόρος που αναλογεί (άρθρο 44 παρ. 2 ν.2961/2001) 7.470,60 € 0,00 € -7.470,60 €
Πρόστιμο άρθρου 58 & Τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013 6.625,68 € 0,00 € -6.625,68 €
Σύνολο φόρου για καταβολή 14.096,28 € 0,00 € -14.096,28 €
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του ΑυτοτελούςΓραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης