Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2261/1995 Φορολογία εισοδήματος. Αποσβέσεις φθοράς μηχανημάτων της επιχείρησης. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων αποσβέννυται εξ ολοκλήρου. Ανταλλακτικά αποτελούν και τα τμήματα εκείνα των μηχανών, τα οποία υπόκεινται σε χρόνο συντομότερο από το μηχάνημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα. Απόσβεση της αξίας μητρών καλουπιών) που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα παραγωγής μεταλλικών αμαξωμάτων και καθισμάτων αυτοκινήτων. Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως.Παρατήρηση : Ομοια και η 2262/1995 ΣτΕ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 2261/1995
Φορολογία εισοδήματος. Αποσβέσεις φθοράς μηχανημάτων της επιχείρησης. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων αποσβέννυται εξ ολοκλήρου. Ανταλλακτικά αποτελούν και τα τμήματα εκείνα των μηχανών, τα οποία υπόκεινται σε χρόνο συντομότερο από το μηχάνημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα. Απόσβεση της αξίας μητρών καλουπιών) που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα παραγωγής μεταλλικών αμαξωμάτων και καθισμάτων αυτοκινήτων. Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως.Παρατήρηση : Ομοια και η 2262/1995 ΣτΕ.


ΣτΕ 2261/1995 Φορολογία εισοδήματος. Αποσβέσεις φθοράς μηχανημάτων της επιχείρησης. Η αξία των εργαλείων και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αποσβέσεις φθοράς μηχανημάτων της επιχείρησης. Η

    αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων
    μηχανημάτων αποσβέννυται εξ ολοκλήρου. Ανταλλακτικά αποτελούν και τα
    τμήματα εκείνα των μηχανών, τα οποία υπόκεινται σε χρόνο συντομότερο
    από το μηχάνημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα. Απόσβεση της αξίας
    μητρών καλουπιών) που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα παραγωγής
    μεταλλικών αμαξωμάτων και καθισμάτων αυτοκινήτων. Περιστατικά. Δεκτή η
    αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως.
    Παρατήρηση : Ομοια και η 2262/1995 ΣτΕ.


    Συμβλ. της Επικρατείας 2261-2/1995
    Πρόεδρος : Γ. ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
    Εισηγητής : Π. ΚΟΤΣΩΝΗΣ
    Δικηγόροι : ΧΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ (Ν.Σ.Κ.), Γ. ΒΗΛΑΡΑΣ

      2. Επειδή, στο άρθρο 35 παρ. 1 του ν.δ. 3323/1955 (214 Α) ορίζεται
    ότι από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων εκπίπτουν, μεταξύ
    άλλων, "αι δι' οριστικών εγγράφων και, κατά τους ειδικούς δι'  εκάστην
    επιχείρησιν όρους, αποσβέσεις φθοράς συναφών τη επιχειρήσει
    εγκταστάσεων πάσης φύσεως ή μηχανημάτων ή φθαρτού υλικού και πάσης
    γενικώς κινητής ή ακινήτου περιουσίας της επιχειρήσεως. Η διενέργεια,
    κστ' έτος, των τακτικών αποσβέσεων, διά των, εκάστοτε οριζομένων διά
    του ισχύοντος Βασιλικού Διατάγμστος, ανωτάτων ορίων ποσοστών
    αποσβέσεων, τυγχάνει υποχρεωτική" (περ. στ, όπως αντικαταστάθηκε με το
    άρθρο 8 του ν.δ. 1077/1971, φ. 273). Εξάλλου, στο άρθρο 1 παρ. 6 του
    π.δ. 88/1973 ,"περί καθορισμού συντελεστών αποσβέσεων" (153 Α) ορίζεται
    ότι "η αξία των εργαλείων και ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων
    μηχανημάτων τόσον των επιχειρήσεων όσον και των ελευθερίων
    επαγγελμάτων, αποσβέννυται εξ ολοκλήρου εντός της χρήσεως καθ' ην το
    πρώτον εχρησιμοποιήθησαν ταύτα". Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής
    διατάξεως ανταλλακτικά αποτελούν και τα τμήμστα  ακόμη των μηχανών, τα
    οποία φθείρονται συντομότερα από το μηχάνημα στο οποίο είναι
    προσαρμοσμένα (βλ. ΣτΕ 3/1990 κ.ά).

      3. Επειδή, εν προκειμένω, από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτουν τα
    εξής : η αναιρεσίβλητη εταιρία, η οποία παράγει μεταλλικά αμαξώματα και
    καθίσμστα αυτοκινήτων και γεωργικών ελκυστήρων, χρησιμοποιεί δε για την
    εργασία αυτή ειδικές μήτρες (καλούπια), τοποθετημένες επί των
    μηχανημάτων της, με τις οποίες διαμορφώνει σε ορισμένο σχήμα την πρώτη
    ύλη που χρησιμοποιεί, προσδιόρισε, κατά την επίδικη χρήση, τις
    αποσβέσεις των μητρών αυτών στο ποσό στο οποίο ανήρχετο η συνολική τους
    αξία (13.620.737 δρχ.). Η φορολογική αρχή, με τη σκέψη ότι η απόσβεση
    των μητρών αυτών, για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδικός συντελεστής,
    ενεργείται με τον συντελεστή που προβλέπεται από το  ανωτέρω π.δ/μα για
    τα μηχανήμστα στα οποία αυτές τοποθεταύνται (15%), με τα οποία
    αποτελούν ενιαίο σύνολο, με την ίδια συμβολή στην παραγωγή και τον ίδιο
    ρυθμό φθοράς και οικονομικής απαξίωσης, προσέθεσε στα αποτελέσματα τις
    αποσβέσεις που είχε διενεργήσει η αναιρεσίβλητη πέραν του ποσού αυτού
    ως λογιστική διαφορά. Αντίθετα το Διοικητικό Εφετείο, αφού δέχθηκε ότι,
    κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, και οι μήτρες, με τις οποίες
    διαμορφώνεται σε ορισμένα σχήμα η πρώτη ύλη, συνιστούν ανταλλακτικά,
    δεδομένου ότι φθείρονται πολύ πιο γρήγορα από τα μηχανήματα στα οποία
    τοποθετούνται, έκρινε ότι η αξία των μητρών πρέπει να αποσβεσθεί εξ
    ολοκλήρου εντός της χρήσεως, κατά την οποία το πρώτον χρησιμοποιήθηκαν
    και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, η οποία είχε κρίνει ομοίως και
    είχε διαγράψει την επίδικη λογιστική διαφορά. Η κρίση όμως αυτή του
    δικαστηρίου της ουσίας δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη. Τούτο δε διότι
    το εφετείο, δεχόμενο εσφαλμένως ότι, κατά την έννοια του νόμου, όλες οι
    μήτρες αποτελούν ανταλλακτικά των μηχανημάτων στα οποία είναι
    τοποθετημένες, δεν προέβη, όπως όφειλε, σε ειδική κρίση για το κατά
    πόσον οι μήτρες για τις οποίες πρόκεπαι, ως έκτης φύσεως και της
    χρήσεώς τους, φθείρονται ταχύτερα από τα οικεία μηχανήματα στα οποία
    είναι τοποθετημένες, οπότε και μόνο, κατά τα προεκτεθέντα, μπορούν να
    θεωρηθούν ανταλλακτικά κατά την έννοια των ανωτέρω διστάξεων. Για τον
    λόγο συνεπώς αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η
    προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί κατά το μέρος αυτό και η
    υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνηση στο πραγματικό, πρέπει να
    παραπεμφθεί κατά το αναιρούμενο μέρος στο ίδιο δικαστήριο, για νέα
    κρίση.


ΔΔΙΚΗ/1990 (734), ΔΦΟΡΝΟΜΟΘ/1990 (802), ΛΟΓΙΣΤΗΣ/1990 (632)
    Φορολογία εισοδήματος. Αποσβέσεις φθοράς  μηχανημάτων.  Ανταλλακτικά
    αποτελούν  και  τα τμήματα των μηχανών τα οποία φθείρονται συντομότερα
    από το μηχάνημα στο  οποίο είναι προσαρμοσμένα. Ανταλλακτικά αποτελούν
    και τα καλούπια για την παραγωγή προϊόντων, συνεπώς η  αξία  αυτών
    πρέπει  να  αποσβεστεί  εξ  ολοκλήρου  κατά  τη  χρήση  την  οποία
    αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν.

        Συμβ. της Επικρατείας 3/19

        Πρόεδρος: Σ. ΓΙΑΓΚΑΣ

        Εισηγητής: ΑΝ. ΓΚΟΤΣΗΣ

        Δικηγόροι:  ΒΛ. ΒΟΥΚΑΛΗΣ (Πάρ. Διοικ) Κ. ΜΑΛΛΙΟΣ

        2.  Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 35 παρ.  1  περ.  στ'  του
    Ν.Δ.   3323/  55,  από  το  ακαθάριστο  εισόδημα  των επιχειρήσεων
    εκπίπτονται, μεταξύ  άλλων, "...  αι δι' οριστικών εγγραφών και,  κατά
    τους  ειδικούς  δι'  εκάστην  επιχείρησιν όρους, αποσβέσεις φθοράς
    συναφών τη επιχειρήσει εγκαταστάσεων πάσης  φύσεως  ή  μηχανημάτων  ή
    φθαρτού  υλικού και πάσης γενικώς κινητής ή ακινήτου  περιουσίας της
    επιχειρήσεως. Η διενέργεια, κατ' έτος, των τακτικών  αποσβέσεων,  δια
    των, εκάστοτε οριζομένων δια του ισχύοντος Π.Δ/τος, ανωτάτων ορίων
    ποσοστών  αποσβέσεων,  τυγχάνει  υποχρεωτική". Εξάλλου, στην παρ. 6 του
    άρθρου 1 του Π.Δ.   88/73 "Περί  καθορισμού  συντελεστών  αποσβέσεων"
    ορίζεται  ότι  "η  αξία  των  εργαλείων   και  ανταλλακτικών  των
    χρησιμοποιουμένων  μηχανημάτων  τόσον  των  επιχειρήσεων όσον και των
    ελευθερίων επαγγελμάτων,  αποσβέννυται  εξ  ολοκλήρου  εντός  της
    χρήσεως καθ' ην το πρώτον εχρησιμοποιήθησαν ταύτα".  Κατά την έννοια
    της τελευταίας αυτής διατάξεως, ανταλλακτικά αποτελούν και τα τμήματα
    ακόμη των  μηχανών, τα οποία φθείρονται  συντομότερα  από  το  μηχάνημα
    στο  οποίο  είναι  προσαρμοσμένα.

        3.  Επειδή, στην  προκειμένη  περίπτωση,  όπως  αναφέρεται  στην
    προσβαλλόμενη  απόφαση,  η  αναιρεσίβλητη  εταιρεία  δαπάνησε,  κατά
    την ένδικη περίοδο, ποσό  2.909.763 δρχ. για την αγορά καλουπιών  για
    την  παραγωγή  προϊόντων  της  από  πλαστική  ύλη.   Από το ποσό αυτό η
    φορολογική αρχή αναγνώρισε προς έκπτωση από  τα ακαθάριστα έσοδα
    1.454.882 δρχ., δηλαδή αναγνώρισε απόσβεση προς 25% για δύο  έτη, το δε
    υπόλοιπο  ποσό  1.454.881  δρχ.   πρόσθεσε  στα  καθαρά  κέρδη  της
    αναιρεσίβλητης  ως λογιστική διαφορά, κρίνοντας ότι η δαπάνη αυτή δεν
    έπρεπε να  αποσβεσθεί εξ ολοκλήρου εντός της ένδικης χρήσεως, αλλά να
    υπαχθεί σε τμηματική  απόσβεση. Το διοικητικό εφετείο δέχθηκε, σχετικά,
    ότι  τα  πιο  πάνω  καλούπια  αποτελούν  τμήματα  των
    χρησιμοποιούμενων  από  την  αναιρεσίβλητη μηχανών και  φθείρονται
    ταχύτερα από το όλο μηχάνημα  στο  οποίο  είναι  προσαρμοσμένα  και,
    συνεπώς,  η αξία αυτών, ως ανταλλακτικών, πρέπει, σύμφωνα με την ως άνω
    διάταξη  του Π.Δ.  88/73, να αποσβεστούν εξ ολοκλήρου κατά την ένδικη
    χρήση,  κατά  την  οποία  αγοράστηκαν  και  χρησιμοποιήθηκαν.   Η
    κρίση  αυτή  της προσβαλλόμενης  αποφάσεως είναι, σύμφωνα με την
    προηγούμενη  σκέψη,  νόμιμη  και,  συνεπώς,  ο  μοναδικός  λόγος
    αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο, πρέπει να
    απορριφθεί ως αβάσιμος.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης