ΠΟΛ.1208/31.7.2002

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις

31 Ιούλ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1064119/1290/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤ. ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

ΠΟΛ 1208

ΘΕΜΑ:Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

(Α.Υ.Ο.1064119/πολ.1208/31.07.2002)


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994.

2. Την 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ».

4. Την ανάγκη μετατροπής των δραχμικών ποσών σε ΕΥΡΩ λόγω της καθιέρωσης αυτού ως ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994, είναι οι αγρότες που εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέμματα και πάνω.

β) Εισέπραξαν μέσα στο έτος που έληξε, για έσοδα που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο αυτού έτος, επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από οκτακόσια ογδόντα ένα (881) ευρώ και πάνω.

2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Taxheaven.gr