Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφ. Εφετ. 5855 1.01.1987 Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη αμοιβή . Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων εκ των οποίων η μία είναι κύρια και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία αμοιβή. Αξίωση εργοδότη απο τον μισθωτό για παροχή περισσοτέρων εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή αυτού.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αποφ. Εφετ. 5855 1.01.1987
Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη αμοιβή . Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων εκ των οποίων η μία είναι κύρια και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία αμοιβή. Αξίωση εργοδότη απο τον μισθωτό για παροχή περισσοτέρων εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή αυτού.


Αποφ. Εφετ. 5855 1.01.1987 Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη αμοιβή . Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων εκ των οπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων

    εκ των οποίων η μία είναι κύρια  και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα
    λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής
    για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και
    διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία
    αμοιβή. Αξίωση εργοδότη  απο τον μισθωτό για παροχή  περισσοτέρων
    εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση  χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
    Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του
    αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή
    αυτού.

       Εφετείο Αθηνών 5855/1987

      Πρόεδρος : Παναγιώτης Λιάλιος.
       Εισηγητής: Κων/νος Πατρώνας, Εφέτης.
       Δικηγόροι: Αρης Λαμπρόπουλος, Δημ. Φιλιππίδης.

       Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 648,  651,  652,  653
     και  659  του ΑΚ προκύπτει ότι με σύμβαση εξερτημένης εργασίας δύναται
     να συμφωνηθεί εγκύρως ότι ο μισθωτός θα παρέχει στον εργοδότη  διάφορα
     είδη  εργασίας  εντός  του νόμιμου ωραρίου της απασχολήσεώς του για τη
     θεραπεία μόνιμων και τακτικών  αναγκών  (ΑΠ  1179/83  ΔΕΝ  40.309,  ΑΠ
     1563/80  ΕΕΔ  40.269).  Στην  περίπτωση  αυτή, εάν από τις παρεχόμενες
     παραλλήλως  εργασίες  η  μία  είναι  κύρια,  ενώ  η   άλλη   πρόσθετη,
     υπολειπόμενη  της  κύριας επαγγελματικής απασχολήσεως του εργαζομένου,
     κατ' εφαρμογή της οικείας συλλογικής συμβάσεως ή διαιτητικής αποφάσεως
     θα λάβει πλήρη αμοιβή για  την  κύρια  απασχόληση  και  ανάλογο  μέλος
     αμοιβής  για  την  πρόσθετη  ή  δευτερεύουσα εργασία (ΑΠ 1563/1980 ΕΕΔ
     40.269). Εάν όμως οι δύο  εργασίες  παρέχονται  κυρίως  και  διαφέρουν
     μεταξύ των, προσφέρονται δε ασχέτως της περιπτώσεως του άρθρου 659 ΑΚ,
     η  οποία  προϋποθέτει  την ύπαρξη εκτάκτου ανάγκης, προς την οποία δεν
     συμβιβάζεται η διαρκής παροχή προσθέτων υπηρεσιών, τότε ο  εργαζόμενος
     ανεξαρτήτως   του  χρόνου  απασχολήσεως  ημερησίως  για  κάθε  εργασία
     δικαιούται πλήρους για κάθε μία  εργασία  αμοιβής,  εφ'  όσον  με  την
     εργασία  που προσφέρει εξαντλείται το περιεχόμενό τους (βλ. ΕφΑθ 4406/
     78 ΝοΒ 27.226, ΕφΠ 622/83 ΕΕΔ 42.972) και εάν μεν συμφωνήθηκε  από  τα
     μέρη  το  ποσό της αμοιβής, θα καταβληθεί τούτο υπό την προϋπόθεση ότι
     δεν υπολείπεται εκείνου που καθορίσθηκε  με  νόμο,  συλλογική  σύμβαση
     εργασίας,  διαιτητική  απόφαση  ή με άλλον υποχρεωτικό κανόνα δικαίου,
     που ορίζει το ελάχιστο όριο  μισθών,  γιατί  ο  τελευταίος,  ο  οποίος
     κατατείνει  στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου,
     οφείλεται  σε  κάθε  περίπτωση  και  παρά  την  αντίθετη  θέληση   των
     συμβαλλομένων (βλ. ΑΠ 706/75 ΕΕΔ 35.26). Εάν όμως δεν συμφωνήθηκε ποσό
     αμοιβής και οι περισσότερες διαφορές εργασίες εντός του νόμιμου χρόνου
     παρέχονται  μόνο  με  μισθό, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει
     τον ειθισμένο για κάθε μία ή για εκείνη που λείπει η  συμφωνία  μισθό,
     για   τον   καθορισμό   του  οποίου  λαμβάνεται  υπόψη  ο  μισθός  που
     καταβάλλεται από άλλους εργοδότες  για  ομοίας  φύσεως  εργασίας  προς
     εργαζομένους  του  ίδιου με εκείνον φύλου, ηλικίας και ειδικότητας, οι
     οποίοι παρέχουν εργασία του αυτού είδους στον ίδιο τόπο και  κάτω  από
     τις ίδιες συνθήκες (βλ. Καποδίστρια: στην ΕρμΑΚ υπ' άρθ. 653 αριθ. 21,
     ΑΠ  1032.80 ΝοΒ 29.348, ΑΠ 1302/74 ΕΕΔ 34.527) και υπό την προϋπόθεση,
     ότι  για  την  εργασία  αυτή  δεν  προβλέπεται  νόμιμος  μισθός,   που
     καθορίζεται  με  νόμο, συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση
     (βλ.  ΕφΑθ  4406/78  ΝοΒ  27.226).  Εξάλλου  βάσει  του   διευθυντικού
     δικαιώματος  ο  εργοδότης  δικαιούται  να  αξιώσει  από το μισθωτό την
     παροχή περιοσσοτέρων της μιας εργασιών, αυτοτελών και διαφόρων  μεταξύ
     των  ή  συγγενών και συναφών προς την κύρια απασχόληση, χωρίς πρόσθετη
     αμοιβή για την παροχή εργασίας συναφούς προς την κυρία απασχόλησή  του
     (ΑΠ 1179/1983 ΔΕΝ 40.309, ΑΠ 1014/81 ΕΕΔ 41.51). Η πρόσθετη απασχόληση
     οδηγού  αυτοκινήτου με την συντήρησή του αυτοκινήτου εντός του νομίμου
     ωραρίου, είναι απολύτως συναφής με την οδήγηση  του  αυτοκινή  του,  η
     οποία  συνιστά  την  κυρία  απασχόλησή  του και συνεπώς δεν δικαιούται
     προσθέτου αμοιβής για την απασχόλησή του αυτή (ΑΠ 1084/83 ΔΕΝ 40.266).
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης