Αποτελέσματα live αναζήτησης

2881/2020 Ενέργειες των ορισμένων εκπροσώπων του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

2881/2020
Ενέργειες των ορισμένων εκπροσώπων του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)

Ημερομηνία: 12/02/2020
Α.Π.: οικ. 2881/ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Πληροφορίες : Σοφία Παπαδάκη, Μάγδα Βοϊδάκου
Τηλέφωνα : 213-1313115, -08
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74, Αθήνα
Fax : 213 13 13 180
e-mail : [email protected]
 Αριθ. Φακέλου: ΔΑΔ/Φ.14

Θέμα: «Ενέργειες των ορισμένων εκπροσώπων του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)».

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως είναι ήδη γνωστό, αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή του Ευρ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για τη δημιουργία Ενιαίας ψηφιακής Πύλης, εφεξής «Κανονισμός1».

Με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/οικ.21169/4-6-2019 πρώτη Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για την ισχύ του εν λόγω Κανονισμού που στοχεύει στην παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη έχει τρεις (3) πυλώνες:
α) Πληροφορία
β) Διαδικασίες
γ) Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων

ενώ η πρώτη προθεσμία που έχει τεθεί για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης, είναι δύο (2) έτη, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2020.

Μετά την ως άνω εγκύκλιο οριστήκατε εκπρόσωποι για ένα ή περισσότερα πεδία αρμοδιότητάς σας και πλέον προχωρούμε σε συνεργασία μαζί σας στις επόμενες ενέργειες συμμόρφωσης της Χώρας μας στις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού.

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει την διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα: sdg.mindigital.gr, στην οποία είναι καταχωρημένη ανά πυλώνα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης όλη η απαραίτητη πληροφορία που θα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να διαμορφώσετε την ιστοσελίδα του φορέα σας, με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/δομή και ποιοτικά κριτήρια για να αποτελέσει τμήμα της εν λόγω ευρωπαϊκής πύλης.

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι


Οι ορισμένοι εκπρόσωποι των θεματικών ενοτήτων του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, παρακαλούνται να προβούν στα ακόλουθα βήματα για κάθε θεματική ενότητα στην οποία έχουν οριστεί:

ΒΗΜΑ 1ο:
Να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στον ιστότοπο: https://sdg.mindigital.gr.

ΒΗΜΑ 2ο:
Να εντοπίσουν στον ιστότοπο του φορέα τους, εάν υπάρχει ήδη ιστοσελίδα με δημοσιευμένο μέρος ή το σύνολο της πληροφορίας της θεματικής τους ενότητας.

ΒΗΜΑ 3ο:
Να εξετάσουν αν η δημοσιευμένη πληροφορία στη σχετική ιστοσελίδα πληροί τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 9 του Κανονισμού και εάν το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις ανά θεματική ενότητα που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (οι κατευθύνσεις αυτές εμφανίζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας μας μόλις ο χρήστης επιλέξει το ΚΕΦΑΛΑΙΟ και τη θεματική ενότητα στην οποία έχει οριστεί). Εν συνεχεία, να καλύψουν τυχόν κενά πληροφορίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ιστοσελίδα, να διαμορφώσουν εξαρχής το περιεχόμενο πληροφορίας της θεματικής ενότητας για την οποία έχουν οριστεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 9 του Κανονισμού, των κατευθύνσεων ανά θεματική ενότητα που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα. Ακολούθως, η πληροφορία αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της σχετικής πληροφορίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ευχρηστίας και προσβασιμότητας που προβλέπει ο Κανονισμός.

ΒΗΜΑ 4ο:
Για κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το εάν αυτή παρέχεται επιγραμμικά ή όχι. Η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται στους χρήστες πριν από την ταυτοποίησή τους για την έναρξη της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά στην πληροφορία για τις διαδικασίες των θεματικών ενοτήτων του Παραρτήματος Ι, έκαστος εκπρόσωπος να εξετάσει αν υπάρχει αναρτημένη στον ιστότοπο του φορέα του πληροφορία για τις διαδικασίες, είτε αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά είτε όχι, και αν αυτή πληροί τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 10 του Κανονισμού. Εν συνεχεία, να καλύψει τυχόν κενά πληροφορίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ιστοσελίδα, να διαμορφώσει εξαρχής το περιεχόμενο πληροφορίας για τη διαδικασία της θεματικής ενότητας για την οποία έχει οριστεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 10 του Κανονισμού, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα.

Ακολούθως, η πληροφορία αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα.

ΒΗΜΑ 5ο:
Αφού διαμορφώσουν το τελικό κείμενο της πληροφορίας της θεματικής τους ενότητας, καθώς και το αντίστοιχο κείμενο πληροφορίας για τις διαδικασίες, να μεταφράσουν το περιεχόμενο αυτό στην αγγλική γλώσσα και εν συνεχεία να αναρτηθεί στην αγγλική έκδοση του ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που ο φορέας δεν έχει δυνατότητα μετάφρασης των ανωτέρω κειμένων, ο εκπρόσωπος ακολουθεί τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον url: https://sdg.mindigital.gr/blog/info/translations.

ΒΗΜΑ 6ο:
Να καταχωρίσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στον ιστότοπο: https://sdg.mindigital.gr: α) τα δύο url πληροφορίας της θεματικής τους ενότητας, ένα στην ελληνική και ένα στην αγγλική γλώσσα και β) τα αντίστοιχα δύο url διαδικασίας της ίδιας θεματικής ενότητας, ΕΦΟΣΟΝ οποιοδήποτε στάδιο αυτής της διαδικασίας παρέχεται επιγραμμικά.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Οι ορισμένοι εκπρόσωποι των θεματικών ενοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού, παρακαλούνται να προβούν στα ακόλουθα βήματα, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής πληροφορίας για τις διαδικασίες για τις οποίες ορίστηκαν:

ΒΗΜΑ 1ο:
Να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στον ιστότοπο: https://sdg.mindigital.gr.

ΒΗΜΑ 2ο:
Να εντοπίσουν στον ιστότοπο του φορέα τους, εάν υπάρχει ήδη δημοσιευμένο μέρος ή το σύνολο της πληροφορίας της διαδικασίας τους.

ΒΗΜΑ 3ο:
Να εξετάσουν αν η δημοσιευμένη πληροφορία πληροί τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 10 του Κανονισμού. Εν συνεχεία, να καλύψουν τυχόν κενά πληροφορίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ιστοσελίδα, να διαμορφώσουν εξαρχής το περιεχόμενο πληροφορίας της διαδικασίας τους, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 10 του Κανονισμού, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα τους. Ακολούθως, η πληροφορία αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της σχετικής πληροφορίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ευχρηστίας και προσβασιμότητας που προβλέπει ο Κανονισμός.

ΒΗΜΑ 4ο:
Αφού διαμορφώσουν το τελικό κείμενο πληροφορίας της διαδικασίας τους, να μεταφράσουν το περιεχόμενο αυτό στην αγγλική γλώσσα και εν συνεχεία να αναρτηθεί στην αγγλική έκδοση του ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που ο φορέας δεν έχει δυνατότητα μετάφρασης των ανωτέρω κειμένων, ο εκπρόσωπος ακολουθεί τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο url: https://sdg.mindigital.gr/blog/info/translations.

ΒΗΜΑ 5ο:
Να καταχωρίσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στον ιστότοπο: https://sdg.mindigital.gr: α) τα δύο url πληροφορίας της διαδικασίας τους, ένα στην ελληνική και ένα στην αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω url που θα καταχωρισθούν πρέπει να ταυτίζονται με τα url της on-line διαδικασίας που θα παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά μέχρι το Δεκέμβριο 2023 σε εθνικούς και διασυνοριακούς χρήστες.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Παραρτήματος ΙΙI του Κανονισμού, παρακαλούνται να προβούν στα ακόλουθα βήματα, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής πληροφορίας για τις Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο:
Να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στον ιστότοπο: https://sdg.mindigital.gr.

ΒΗΜΑ 2ο:
Να εντοπίσουν στον ιστότοπο του φορέα τους, εάν υπάρχει ήδη δημοσιευμένο μέρος ή το σύνολο της πληροφορίας της υπηρεσίας τους.

ΒΗΜΑ 3ο:
Να εξετάσουν αν η δημοσιευμένη πληροφορία πληροί τα κριτήρια ποιότητας των άρθρων 11 και 16 του Κανονισμού. Εν συνεχεία, να καλύψουν τυχόν κενά πληροφορίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ιστοσελίδα, να διαμορφώσουν εξαρχής το περιεχόμενο πληροφορίας της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 11 του Κανονισμού, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοτόπου του φορέα τους. Ακολούθως, η πληροφορία αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της σχετικής πληροφορίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ευχρηστίας και προσβασιμότητας που προβλέπει ο Κανονισμός.

ΒΗΜΑ 4ο:
Αφού διαμορφώσουν το τελικό κείμενο πληροφορίας της υπηρεσίας τους, να μεταφράσουν το περιεχόμενο αυτό στην αγγλική γλώσσα και εν συνεχεία να αναρτηθεί στην αγγλική έκδοση του ιστοτόπου του φορέα τους.

Στην περίπτωση που ο φορέας δεν έχει δυνατότητα μετάφρασης των ανωτέρω κειμένων, ο εκπρόσωπος ακολουθεί τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο url: https://sdg.mindigital.gr/blog/info/translations.

ΒΗΜΑ 5ο:
Να καταχωρίσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στον ιστότοπο: https://sdg.mindigital.gr: α) τα δύο url πληροφορίας της υπηρεσίας τους, ένα στην ελληνική και ένα στην αγγλική γλώσσα.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, οι ορισμένοι εκπρόσωποι παρακαλούνται να ολοκληρώσουν τα προαναφερόμενα βήματα και να καταχωρίσουν τα στοιχεία url του φορέα τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα της υπηρεσίας μας το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Για τον καλύτερο συντονισμό των οφειλόμενων ενεργειών της χώρας μας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ορισμένος εθνικός συντονιστής, προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες σας και θα παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και διαρκή καθοδήγηση στα θέματα εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της ενημέρωσης που θα σας παρέχεται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πλατφόρμας, το Υπουργείο προγραμματίζει το επόμενο χρονικό διάστημα σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς για την τακτική ενημέρωση των εμπλεκομένων, για την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, την αναφορά προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Θεωρούμε καίρια την άμεση ανταπόκρισή σας, προκειμένου να είμαστε συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό 2018/1724 και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφορία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης