Αποτελέσματα live αναζήτησης

17839/2020 Οδηγίες για τον τύπο και περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2020 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ., Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

17839/2020
Οδηγίες για τον τύπο και περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας


Αθήνα, 14/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 17839 - 14/02/2020ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.
 
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Χ. Θεοδωροπούλου
Τηλέφωνο : 210 3893 148
Fax: 210 3838 981
Email: [email protected]
 
ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ & ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Με την ενεργοποίηση των διατάξεων του ΙΣΤ’ μέρους του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) και ειδικότερα με την θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1161 του ν.4635/2019 όπου στον ν.4548/2018 και στον ν.4601/2019 απαιτείται η έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης ή έγκρισης αυτή εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υπηρεσίας ΓΕΜΗ. Η εν λόγω διάταξη δεν καταλαμβάνει την Ειδική Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ήτοι την Διεύθυνση Εταιρειών.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη εκδώσει την με αρίθμ. πρωτ. 44559/22-04-2019 εγκύκλιο της με την οποία έχει καθορισθεί επακριβώς το εύρος ελέγχου νομιμότητας και οι απαιτήσεις έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων για τις ανώνυμες εταιρείες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. της χώρας. Η μόνη αλλαγή είναι ότι η αρμοδιότητα αυτή που ασκούταν από τις Π.Ε. της χώρας έως και την 30η Ιανουαρίου 2020 αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ την επόμενη ημέρα ήτοι την 31/01/2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται να καθορισθεί ο τύπος και το περιεχόμενο των εν λόγω αποφάσεων προκειμένου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ να λειτουργούν ομοιόμορφα και με συστηματικό τρόπο σε όλη της επικράτεια.

Επίσης για τις εν λόγω διοικητικές πράξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112).

Οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται διοικητική έγκριση είναι:

i. Η τροποποίηση του καταστατικού όλων των ανωνύμων εταιρειών2.
ii. Η λύση των ανωνύμων εταιρειών3 ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων4.
iii. Η αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρείας5 (σε κατάσταση «ενεργή») σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.4548/2018.
iv. Η  αναβίωση  διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας6 (σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.2 του ν.4635/2019.
v. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας7 (σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.3 του ν.4635/2019.
vi. Ο μετασχηματισμός κάθε είδους (συγχώνευση, διάσπαση (κοινή/μερική/ απόσχιση), μετατροπή) στον οποίο μετέχει ανώνυμη εταιρεία (ή/και ευρωπαϊκή εταιρεία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4601/2019.

Επιπρόσθετα στην ενότητα 3 της εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ. 44559/22-04-2019 περιγράφονται συμπληρωματικά πέντε (5) ακόμη είδη πράξεων του ν.4548/2018 για τις οποίες η αρμόδια ΥΓΕΜΗ οφείλει να εκδώσει την σχετική διοικητική πράξη (εγκριτική απόφαση) και οι οποίες είναι:
i. Μη εμπρόθεσμη καταβολή της αύξησης MK (Άρθρα: 20 παρ. 9 και 21 παρ. 5)
ii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ. 1}
iii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(μη ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ}
iv. Μείωση ΜΚ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (Άρθρο: 31 παρ. 2)
v. Ακύρωση ιδίων μετοχών που δεν μεταβιβάζονται (Άρθρο : 49 παρ.6 σε συνδυασμό με το άρθρο 29)

Οι αρμόδιες ΥΓΕΜΗ οφείλουν να συμβουλευθούν εκ νέου την εν λόγω εγκύκλιο προκειμένου στο Π/Σ ΓΕΜΗ να ενταχθούν οι εν κάτωθι αναφερόμενες εγκριτικές αποφάσεις με σχετικό link στην διαύγεια.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων ο τύπος και το περιεχόμενο των εγκριτικών αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση καταστατικού (περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες πράξεις της Ενότητας Γ παρ. Γ της εγκυκλίου με αριθμό 44559/22-04-2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία:    «…………………………………………………………………………».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από ..../...../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του/των άρθρου/ων ….. του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας    με    την    επωνυμία
«........................................................................................................................»    και    αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ .
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

2. Λύση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ    :    Έγκριση    λύσης    της    Ανώνυμης    Εταιρείας    (Α.Ε)    με    την    επωνυμία:
«……………………………………………………………………………».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από ..../...../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται    η    λύση    της    Ανώνυμης    Εταιρείας    με    την    επωνυμία
«......................................................................................................................................»    και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ σύμφωνα με την από .../..../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

3. Αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρείας με εφαρμογή του άρθρου 171 του ν.4548/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναβίωσης σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας» της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «…………………………………………………………………».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από ..../...../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η αναβίωση σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «........................................................................................................................» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ σύμφωνα με την από .../..../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
2. Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της ως άνω εταιρείας.
3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

4. Η αναβίωση σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης» διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.4635/2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναβίωσης σε κατάσταση λύσης & εκκαθάρισης και επανεγγραφής στο ΓΕΜΗ    της    Ανώνυμης    Εταιρείας    (Α.Ε)    με    την    επωνυμία:
«…………………………………………………………………».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την    από    ...../..../2020        αίτηση    του/των    (τελευταίου/τελευταίων) εκκαθαριστή/εκκαθαριστών    (ή    των    προσώπων    που    έχουν    έννομο    συμφέρον8)
.........................(όνομα) ....................... (επίθετο) και ..........................(όνομα) .....................
(επίθετο).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1.    Εγκρίνεται η αναβίωση της Ανώνυμης Εταιρείας σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης με την επωνυμία «.................................................................................................................» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ σύμφωνα με την από .../..../2020 αίτηση του εκκαθαριστή ....................(όνομα) ..........................(επίθετο) (ή των εκκαθαριστών ή των προσώπων με έννομο συμφέρον).
2.    Εγκρίνεται το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρείας.
3.    Εγκρίνεται η επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ της ως άνω εταιρείας με σκοπό την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
4.. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

5. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας της παρ.3 του άρθρου  107 του ν.4635/2019  (σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας»)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναβίωσης σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας9» και επανεγγραφής στο ΓΕΜΗ    της    Ανώνυμης    Εταιρείας    (Α.Ε)    με    την    επωνυμία:
«…………………………………………………………………».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από .../.../2020 απόφαση των μελών του διαγραμμένου νομικού προσώπου.
5. Την    από    ...../..../2020    αίτηση    του/των        (τελευταίου/τελευταίων) εκκαθαριστή/εκκαθαριστών    (ή    των    προσώπων    που    έχουν    έννομο    συμφέρον)
.........................(όνομα) ....................... (επίθετο) και ..........................(όνομα) .....................
(επίθετο).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται    η    αναβίωση    της    Ανώνυμης    Εταιρείας    με    την    επωνυμία
«......................................................................................................................................»    και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ σύμφωνα με την από .../..../2020 απόφαση των μελών του νομικού προσώπου.
2. Εγκρίνεται το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της ως άνω εταιρείας.
3. Εγκρίνεται η επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ της ως άνω εταιρείας.
4. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

6. Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ    :    Έγκριση    συγχώνευσης    των    εταιρειών    με    την    επωνυμία
«......................................................................» και «............................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας  2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Τις  από  ..../...../2020  &    ..../..../2020  αποφάσεις  των  Γενικών  Συνελεύσεων  των Μετόχων/εταίρων10 των ως άνω εταιρειών.
5. Τις από ...../..../2020 & ..../..../2020 αιτήσεις των ως άνω εταιρειών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «...............................................» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ και «.......................................................» με αριθμό
ΓΕΜΗ: ……………………….., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/19,
ii. τις  αποφάσεις  των  από  ......./.../2020  και  ...../.../2020  Γενικών  Συνελεύσεων  των μετόχων/εταίρων των ως άνω εταιρειών,
iii. και    την    με    αριθμό    ............-    .../..../2020    πράξη    του/της    Συμβολαιογράφου
.....................(περιοχή)   ...............................(όνομα)    ................................(επίθετο)
.......................(πατρώνυμο).
2. Εγκρίνεται  η  τροποποίηση11   του/των  άρθρου/άρθρων  .........  του  καταστατικού  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «......................» και αρ. ΓΕΜΗ «.........».
3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

7. Έγκριση  συγχώνευσης  με  σύσταση  νέας  εταιρείας  στην  οποία  μετέχει  ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία .

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ    :    Έγκριση    συγχώνευσης    των    εταιρειών    με    την    επωνυμία
«......................................................................» και «............................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας  2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Τις  από  ..../...../2020  &    ..../..../2020  αποφάσεις  των  Γενικών  Συνελεύσεων  των Μετόχων/εταίρων των ως άνω εταιρειών.
5. Τις από ...../..../2020 & ..../..../2020 αιτήσεις των ως άνω εταιρειών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «...............................................» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................ και «.......................................................» με αριθμό
ΓΕΜΗ: ……………………….., με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με:
iv. τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/19,
v. τις  αποφάσεις  των  από  ......./.../2020  και  ...../.../2020  Γενικών  Συνελεύσεων  των μετόχων/εταίρων των ως άνω εταιρειών,
vi. και    την    με    αριθμό    ............-    .../..../2020    πράξη    του/της    Συμβολαιογράφου
.....................(περιοχή)   ...............................(όνομα)    ................................(επίθετο)
.......................(πατρώνυμο).
2. Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία
«......................».
3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

8. Έγκριση  διάσπασης  με  απορρόφηση12   στην  οποία  μετέχει  ανώνυμη  εταιρεία  ή ευρωπαϊκή εταιρεία .

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ    :    Έγκριση    διάσπασης    της    εταιρείας    με    την    επωνυμία
«......................................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 54-103 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Τις αποφάσεις των από ......./.../2020 και ...../.../2020 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω εταιρείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η διάσπαση της εταιρείας με την επωνυμία «...............................................» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................, ........................................................ με απορρόφηση:
α) του κλάδου ..............  από την εταιρεία με την επωνυμία «...............................................»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................,
β)  του κλάδου ..............  από την εταιρεία με την επωνυμία «...............................................»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................,
σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις των άρθρων 54-103 του ν.4601/2019,
ii. τις  αποφάσεις  των  από  ......./.../2020  και  ...../.../2020  Γενικών  Συνελεύσεων  των μετόχων/εταίρων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση.
iii. και   την   με   αριθμό   ............-   .../..../2020   πράξη   του/της   Συμβολαιογράφου
......................(όνομα)  ................................(επίθετο) .............................(πατρώνυμο)
2.    Εγκρίνεται η τροποποίηση13 του/των άρθρου/άρθρων ......... του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «......................» και αρ. ΓΕΜΗ «.........» και του/των άρθρου/άρθρων  .........  του  καταστατικού  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία
«......................» και αρ. ΓΕΜΗ.
3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

9. Έγκριση  διάσπασης  με  σύσταση  νέας  στην  οποία  μετέχει  ανώνυμη  εταιρεία  ή ευρωπαϊκή εταιρεία .

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ       :       Έγκριση       διάσπασης       της       εταιρείας       με       την       επωνυμία
«......................................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 54-103 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από ..../...../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων/εταίρων της ως άνω εταιρείας.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω εταιρείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η διάσπαση της εταιρείας με την επωνυμία «...............................................» και αριθμό    Γ.Ε.ΜΗ.:    ............................,    ........................................................    με    σύσταση
νέας/νέων εταιρειών14 με την  επωνυμία «...............................................» και  την επωνυμία
«...................................................»
σύμφωνα με:
iv. τις διατάξεις των άρθρων 54-103 του ν.4601/2019,
v. την αποφάσεις της από ......./.../2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων/εταίρων της ως άνω εταιρείας,
vi. και    την    με    αριθμό    ............-    .../..../2020    πράξη    του/της    Συμβολαιογράφου
......................(όνομα)  ................................(επίθετο) .............................(πατρώνυμο)
2. Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«......................»  και  το  νέο  κείμενο  του  καταστατικού  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την
επωνυμία «......................».
3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

10. Έγκριση  διάσπασης  με  απορρόφηση  και  σύστασης  νέας  στην  οποία  μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία .

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ       :       Έγκριση       διάσπασης       της       εταιρείας       με       την       επωνυμία
«......................................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 54-103 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Τις  αποφάσεις  των  από  ......./.../2020  και  ...../.../2020  Γενικών  Συνελεύσεων  των μετόχων/εταίρων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω εταιρείας.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η διάσπαση της εταιρείας με την επωνυμία «...............................................» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ............................, ........................................................ με απορρόφηση του
κλάδου ..............    από την εταιρεία με την επωνυμία «...............................................» και αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ.:  ............................,  και  με  σύσταση  νέας  εταιρείας  με  την    επωνυμία
«...............................................» ,
σύμφωνα με:
vii. τις διατάξεις των άρθρων 54-103 του ν.4601/2019,
viii. τις  αποφάσεις  των  από  ......./.../2020  και  ...../.../2020  Γενικών  Συνελεύσεων  των μετόχων/εταίρων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση.
ix. και    την    με    αριθμό    ............-    .../..../2020    πράξη    του/της    Συμβολαιογράφου
......................(όνομα)  ................................(επίθετο) .............................(πατρώνυμο)
2. Εγκρίνεται  η  τροποποίηση15   του/των  άρθρου/άρθρων  .........  του  καταστατικού  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «......................» και αρ. ΓΕΜΗ «.........»
3. Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«......................».
4. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

11. Έγκριση μετατροπής εταιρείας σε ΑΕ ή Ευρωπαϊκή Εταιρεία

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ    :    Έγκριση    μετατροπής    της    εταιρείας    με    την    επωνυμία
«......................................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από ..../...../2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω εταιρείας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1. Εγκρίνεται η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «...............................................» και    αριθμό    Γ.Ε.ΜΗ.:    ............................,    σε    ανώνυμη    εταιρεία    με    την    επωνυμία
«...................................» και αρ. ΓΕΜΗ .................... σύμφωνα με:
x. τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του ν.4601/2019,
xi. την απόφαση της από ......./.../2020 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
xii. και    την    με    αριθμό    ............-    .../..../2020    πράξη    του/της    Συμβολαιογράφου
......................(όνομα)  ................................(επίθετο) .............................(πατρώνυμο)
2. Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«......................».
3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος
 
12. Έγκριση μετατροπής ΑΕ ή Ευρωπαϊκής Εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ       :       Έγκριση       μετατροπής       της       εταιρείας       με       την       επωνυμία
«......................................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497//2017 (ΦΕΚ Α’ 171)    «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί & εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ .... και λοιπές διατάξεις».
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Την από ..../...../2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Την από ...../..../2020 αίτηση της ως άνω εταιρείας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1.    Εγκρίνεται    η    μετατροπή    της    ανώνυμης    εταιρείας    με    την    επωνυμία
«...............................................»    και    αριθμό    Γ.Ε.ΜΗ.:    ............................,    σε
..........................................(ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ κτλ) με την επωνυμία «...................................»
και αρ. ΓΕΜΗ .................... σύμφωνα με:
i.    τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του ν.4601/19,
ii.    την απόφαση της από ......./.../2020 Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, 2.. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.
 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

13. Έγκριση σύστασης Ποδοσφαιρικής ή Καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (ΠΑΕ ή ΚΑΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (ή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας) με την επωνυμία
«......................................................................».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ..... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ....

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α)  Του  Ν.  4548/2018  (ΦΕΚ  Α΄  104)  «Αναμόρφωση  του  δικαίου  των  Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ)  Του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  Α’  171)    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την Κ1−1259/18.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167).
4. Το  υπ’  αρ.  πρωτ.:  …………/…/…/2020  έγγραφο  της  Ελληνικής  Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (για ΠΑΕ) ή του ΕΣΑΚΕ (για ΚΑΕ).
5. Την από  ../…/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Αθλητικού Σωματείου της ως άνω υπό σύσταση (ΠΑΕ ή ΚΑΕ)
6. Την από …/…/2020 αίτηση της  ως άνω υπό σύσταση ( ΠΑΕ ή ΚΑΕ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι

1.    Εγκρίνεται  η  σύσταση  της  ποδοσφαιρικής  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία
«…………………….» και το διακριτικό τίτλο «……………………..».
 
2.    Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με    την    με    αριθμό    ............-    .../..../2020    πράξη    του/της    Συμβολαιογράφου
………………….(περιοχή)    ......................(όνομα)    ................................(επίθετο)
.............................(πατρώνυμο).
3.    Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και η ανακοίνωση καταχώρησης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό  του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

Tέλος σας γνωρίζουμε ότι:
- Το περιεχόμενο των ανωτέρω αποφάσεων είναι δεσμευτικό.
- Το περιεχόμενο τους μπορεί να τροποποιηθεί μόνο ως προς τα νομικά πρόσωπα που θα αναφέρονται στις εν λόγω αποφάσεις.
- Οι υπογράφοντες (Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος) προβλέπονται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 116 του ν.4635/2019 και δεν μπορούν να αλλάξουν.

Προς τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ που απευθύνεται το παρόν καλούνται όπως εφαρμόσουν καθολικά και χωρίς παρέκκλιση το περιεχόμενο της παρούσης εγκυκλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Παναγιώτης Σταμπουλίδης


1 Παρ 1 άρθρου 116 ν.4635/2019 : «1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής».
2 Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
3 Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
4  Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν απαιτείται διοικητική έγκριση στην περίπτωση λύσης ΑΕ λόγω παρόδου της διάρκειας της. Για την εν λόγω λύση εφαρμόζεται η παρ.2 του άρθρου 108 του ν.4635/2019.
5 Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
6 Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
7 Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
8 Άρθρο 107 παρ.2β ν.4635/2019 : «β. αν, παρά τη διαγραφή ενός νομικού προσώπου, υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλείφθηκαν στη διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρισης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης του νομικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει τους τελευταίους διορισμένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέωση, καθώς και από κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή, η οποία οδηγεί σε αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι, αν δεν αναλάβουν άμεσα καθήκοντα, αντικαθίστανται κατά το άρθρο 786 παράγραφος 3 ΚπολΔ».
9 Άρθρο 107 παρ.3 ν.4635/2019 : «3. Στην προηγούμενη περίπτωση αναβιώνει το νομικό πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύεται από απόφαση των μελών του νομικού προσώπου περί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόμιμη εκπροσώπησή του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση μετά από έλεγχο νομιμότητας περί συμφωνίας της απόφασης με τις διατάξεις, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του νομικού προσώπου, με το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίωση νομικού προσώπου».
10 Μπορεί στην συγχώνευση πέραν του νομικού τύπου της ΑΕ να συμμετέχουν και άλλες νομικές μορφές.
11 Εφόσον προκύψει τροποποίηση του καταστατικού από την εν λόγω πράξη.
12 Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση της διάσπασης με απορρόφηση η εγκριτική απόφαση εκδίδεται από την ΥΓΕΜΗ της επωφελούμενης (απορροφώσα) σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 69 ν.4601/2019.
13 Εφόσον προκύψει τροποποίηση του καταστατικού από την εν λόγω πράξη.
14 Στην περίπτωση της κοινής διάσπασης οι επωφελούμενες είναι τουλάχιστον δύο.
15 Εφόσον προκύψει τροποποίηση του καταστατικού από την εν λόγω πράξη.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης