Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2357/1993 Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις από τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Εξ ολοκλήρου εκπεστέες οι δαπάνες για ανακαίνιση, διαρρύθμιση και βελτίωση οικοδομής που μισθώθηκε για την άσκηση της επιχείρησης. Αρκεί ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν κατά την κρινόμενη χρήση. Ανευ σημασίας το γεγονός ότι η λειτουργία της επιχείρησης άρχισε τον επόμενο χρόνο. Η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 περίπτ. 6 του ΝΔ 3323/1955 αναφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αγάλματα σε χώρο εργοστασίου. Αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Οι δαπάνες που φέρουν το χαρακτήρα μισθώματος, δηλαδή περιοδικής παροχής, είναι εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των πλειόνων χρήσεων, κατά τις οποίες διαρκεί η μίσθωση, έστω και αν συμφωνήθηκε η καταβολή τους εφάπαξ, κατά το χρόνο συνάψεως της μισθώσεως.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 2357/1993
Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις από τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Εξ ολοκλήρου εκπεστέες οι δαπάνες για ανακαίνιση, διαρρύθμιση και βελτίωση οικοδομής που μισθώθηκε για την άσκηση της επιχείρησης. Αρκεί ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν κατά την κρινόμενη χρήση. Ανευ σημασίας το γεγονός ότι η λειτουργία της επιχείρησης άρχισε τον επόμενο χρόνο. Η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 περίπτ. 6 του ΝΔ 3323/1955 αναφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αγάλματα σε χώρο εργοστασίου. Αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Οι δαπάνες που φέρουν το χαρακτήρα μισθώματος, δηλαδή περιοδικής παροχής, είναι εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των πλειόνων χρήσεων, κατά τις οποίες διαρκεί η μίσθωση, έστω και αν συμφωνήθηκε η καταβολή τους εφάπαξ, κατά το χρόνο συνάψεως της μισθώσεως.


ΣτΕ 2357/1993 Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις από τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Εξ ολοκλήρου εκπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Εκπτώσεις από τα γενικά έξοδα

    διαχείρισης. Εξ ολοκλήρου εκπεστέες οι δαπάνες για ανακαίνιση,
    διαρρύθμιση και βελτίωση οικοδομής που μισθώθηκε για την άσκηση της
    επιχείρησης. Αρκεί ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν κατά την κρινόμενη χρήση.
    Ανευ σημασίας το γεγονός ότι η λειτουργία της επιχείρησης άρχισε τον
    επόμενο χρόνο. Η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 περίπτ. 6 του ΝΔ 3323/1955
    αναφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
    Αγάλματα σε χώρο εργοστασίου. Αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης.
    Οι δαπάνες που φέρουν το χαρακτήρα μισθώματος, δηλαδή περιοδικής
    παροχής, είναι εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των πλειόνων χρήσεων,
    κατά τις οποίες διαρκεί η μίσθωση, έστω και αν συμφωνήθηκε η καταβολή
    τους εφάπαξ, κατά το χρόνο συνάψεως της μισθώσεως.

    Συμβ. της Επικρατείας 2357/1993
    Εισηγητης: Ν. ΓΙΑΓΚΑΣ
    Δικηγόροι: Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.Σ.Κ)
               ΕΛ. ΣΕΡΑΓΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

      2. Επειδή, οι δαπάνες, στις οποίες υποβάλλεται ο ασκών επιχείρηση για
    την ανακαίνιση, διαρρύθμιση και βελτίωση μισθωμένης οικοδομής για την
    άσκηση της επιχείρησής του, απστελούν κατά την έννοια της διατάξεως του
    αρθρου 35 παρ. 1 περ. α του Ν.Δ. 3323/1955, (που εφαρμόζεται εν
    προκειμένω κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 3843/1958) γενικά έξοδα
    διαχείρισης και επομένως είναι εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα
    έσοδα της χρήσης κατά την οποία έγιναν και όχι τμηματικά από τα έσοδα
    περισσότερων χρήοεων, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η
    διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 περ. στ που αφορά την απόσβεση, λόγω
    φθοράς, συναφών με την επιχείρηση εγκσταστάσεων, διότι η διάταξη αυτή
    αναφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όχι δε και σε
    αυτές που ανήκουν σε τρίτους και χρησιμοποιούνται από τη φορολογούμενη
    επιχείρηση κατόπιν μισθώσεως. Επομένως, εν προκειμένω, τα ποσά των α)
    11.028.999 δρχ., β) 578.206 δρχ. και γ) 924.649, δρχ. που αφορούσαν,
    όπως δέχεται το εφετείο, αντίστοιχα α) βελτιώσεις - επισκευές και
    αντικαταστάσεις σε εργοστάσιο οινοπνευματοποιίας που μίσθωσε η
    αναιρεσίβλητη στις 13.11.1977 από την Α.Ε. "Α. Αλιμπράντης" που άρχισε
    να λειτουργεί από το 1978, β) αμοιβές εργστικού προσωπικού που
    απασχολήθηκε στις προαναφερόμενες επισκευές και γ) αποζημιώσεις εκτός
    έδρας σε εργατοϋπαλλήλους που απασχολήθηκαν στις επισκευές και
    προσθήκες των προαναφερόμενων εγκαταοτάσεων, ήσαν εκπεστέα εξ ολοκλήρου
    από τα ακαθάριστα έσοδα της κρινόμενης περιόδου , όπως κατ' ορθή
    ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, ο
    δε προβαλλόμενος με την κρινόμενη αίτηση λόγος αναιρέσεως ότι οι
    ανωτέρω δαπάνες ήσαν εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των χρήσεων που
    διαρκούσε η μίσθωση, διστι το εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί  μέσα στη
    χρήση 1978, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, γιατί αρκεί στι οι δαπάνες
    αυτές έγιναν κατά την κρινόμενη χρήση και είναι χωρίς σημασία το
    γεγονός στι η λειτουργία του εργοστασίου άρχισε την επόμενη χρήση.
    ηεραιτέρω, προβάλλεται και λόγος αναιρέσεως ότι οι εν λόγω δαπάνες
    έπρεπε να εκπεστούν τμηματικά σε περισσότερες χρήσεις, διότι, σύμφωνα
    με σχετικό όρο του μισθωτηρίου, οι προσθήκες και συμπληρώσεις των
    κτιριακών εγκαταστάσεων θα παραμείνουν μετά τη λήξη της μίσθωσης σε
    όφελος του μισθίου και, συνεπώς, οι δαπάνες αυτές, οι οποίες κατ' άρθρο
    18 παρ. 2 του Ν.Δ. 3323/1955 φέρουν χαρακτήρα μισθώματος, είναι
    εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση.
    Αλλ' ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, γιατί
    στηρίζεται σε πραγματικό που δεν προκύπτει από την προσβαλλόμενη
    απόφαση ούτε γίνεται επίκληση σχετικού ισχυρισμού που προβλήθηκε στα
    δικαστήρια της ουσίας.

      3. Επειδή, οι δαπάνες που φέρουν χαρακτήρα μισθώματος, δηλαδή
    περιοδικής παροχής, είναι εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των πλειόνων
    χρήσεων κατά τις οποίες διαρκεί η μίσθωση, έστω και αν συμφωνήθηκε η
    καταβολή τους εφάπαξ κατά το χρόνο συνάψεως της μισθώσεως. Εν
    προκειμένω, το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι έπρεπε να εκπεστούν: α)
    ποσό 2.957.615 δρχ. από τον υπολογαριασμό "Ενοίκια εργοστασίου τρίτων"
    που αφορούσε ενοίκια εργοστασίου που καταβλήθηκαν εφάπαξ κατά την
    κρινόμενη χρήση, βάσει σχετικού όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, και β)
    ποσό 200.000 δρχ. που αφορούσε ενοίκιο ταράτσας για τοποθέτηση φωτεινής
    επιγραφής και το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εντός της κρινόμενης
    χρήσης. Η κρίση όμως αυτή του δικαστηρίου δεν είναι νόμιμη, κατά τα
    προεκτεθέντα, και για το λόγο αυτό που βάσιμα προβάλλεται με την
    κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι, κατά το μέρος αυτό,
    αναιρετέα.

      4. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε εκπεστέο εξ ολοκλήρου
    από τα ακαθάριστα έσοδα της κρινόμενης χρήσης ποσό 204.800 δρχ. που
    καταβλήθηκε στον Ν. Παυλόπουλο για την κατασκευή δύο αγαλμάτων στο χώρο
    του εργοστασίου, με την αιτιολογία στι η δαπάνη αυτή είναι παραγωγική.
    Η κρίση όμως αυτή του δικαστηρίου, κατά το μέρος που αφορά την έκπτωση
    ολόκληρης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της κρινόμενης χρήσης
    είναι πλημμελώς αιτιολογημένη διότι, κατά νόμο, τα ανωτέρω αγάλματα
    αποτελούσαν πάγια στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς η σχετική δαπάνη
    υπέκειτο σε τμηματική απόσβεση, κατ' άρθρο 35 παρ. 1 περ. στ του Ν.Δ.
    3323/1955. Για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη
    αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι, και κατά το μέρος αυτό,
    αναιρετέα.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης