Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1015/2020 Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β'1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Α.1015/2020
Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β'1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020
Α 1015/2020

(ΦΕΚ Β' 388/10-02-2020)

Ι.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2.α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α'
ΤΜΗΜΑ Β'
2.β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
II. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375000
Fax: 2103611752
Url: www.aade.gr

Α 1015/2020

Θέμα: Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β1416) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.»

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α'46).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α'6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

4. Το π.δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 339/26-07-2019 (ΦΕΚ Β'3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 340/26-07-2019 (ΦΕΚ Β'3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β'1416)

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας διαδικασίας επιστροφής δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα από τις Δ.Ο.Υ., ως προς την κατανομή και λογιστική αποτύπωση των επιστροφών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Τροποποιούμε την 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β'1416) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ως εξής:
Το περιεχόμενο της ενότητας «Γ'. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εμφάνιση των επιστροφών ως αφαιρετικό των εσόδων προϋπολογισμού και η λογιστική τακτοποίησή τους πραγματοποιείται από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. η οποία διενεργεί την εξόφληση των τίτλων πληρωμής.
Οι τίτλοι επιστροφής εσόδων προϋπολογισμού μετά την εξόφλησή τους ενημερώνουν, πλέον της χρέωσης του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού», τα εισπρακτέα ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) βιβλία, που τηρούνται ανά Δ.Ο.Υ., στην ειδική στήλη αυτών με ονομασία «Επιστραφέντα».

Η ληψοδοσία ανά Α.Λ.Ε. των εσόδων προϋπολογισμού για τις Δ.Ο.Υ. έχει την παρακάτω μορφή:Στην ανωτέρω αναφερόμενη ληψοδοσία ανά Δ.Ο.Υ. στα συνολικά ποσά των στηλών αυτής ισχύει η αλγεβρική ισότητα (1)- (2)- (4)= (5).

Το σύνολο της στήλης «Εισπραχθέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. σε έσοδα προϋπολογισμού και είναι ίσο με το άθροισμα των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης, τα οποία εκδίδονται σε πίστωση του λογαριασμού «'Έσοδα προϋπολογισμού».

Το σύνολο της στήλης «Επιστραφέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, σε έσοδα προϋπολογισμού, από τη Δ.Ο.Υ. και είναι ίσο με το συνολικό ποσό του χρεούμενου λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού».

Στο τέλος του μήνα ο Υπόλογος:
i. χρεώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, με την έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του λογαριασμού 103557, το υπόλοιπο του οποίου, με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται. Η «εντολή είσπραξης» του εν λόγω γραμματίου με την «Μηνιαία Κατάσταση Επιστροφών» συνοδεύουν τα λογιστικά στοιχεία του πιστούμενου λογαριασμού 103557.
ii. πιστώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών με παραστατικό την «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ» ως προς το ποσό της στήλης «Επιστραφέντα» αυτής , σε χρέωση του λογαριασμού «Έσοδα Προϋπολογισμού». Η κατάσταση αυτή, με επισήμανση στο ποσό της στήλης «Επιστραφέντα», συνοδεύει τα λογιστικά στοιχεία του εν λόγω χρεούμενου λογαριασμού».

Ως ημερομηνία ισχύος της απόφασης ορίζεται η 2α Ιανουαρίου του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης