Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Ε 1015386 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/ 31.12.2018 (Β΄ 6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Ε 1015386 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/ 31.12.2018 (Β΄ 6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)


Αθήνα, 03/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1015386 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ Β' 401/10-02-2020)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375971, 210-3375936
Fax:210-3375844
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/31.12.2018 (Β΄6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και κυρίως του άρθρου 28,
β) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
α) Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016 (Β΄ 4009) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014 (Β΄ 3017) Κατανομή των
οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει.
γ) 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
δ) 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
ε) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό α) με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και β) του τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου και την 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την παρέλευση ενός (1) μηνός από την αποστολή του υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1178491ΕΞ2019/24-12-2019 εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την διατύπωση γνώμης επί του αντικείμενου του θέματος της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1 του ν. 4389/2016.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 23/12/2019 συνεδρίαση του, επί της παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. πρωτ. 74/23-12-2019 βεβαίωση.

6. Την ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (ΦΕΚ 4162/Β΄/29-11-2017).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της ΔΔΑΔ Ε 1191816/28-12-2018 (Β΄ 6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός της οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».
 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε την ΔΔΑΔ Ε 1191816/28-12-2018 (Β΄ 6225) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)», ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 5 διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.

2. Στο άρθρο 6 η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, θα οριστούν οι Θέσεις Εργασίας, οι κάτοχοι των οποίων δύνανται να έχουν ατομική στοχοθεσία».

3. Στο άρθρο 14 οι υποπεριπτώσεις α και β της περ. Α της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Οι δύο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενοι τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ και
β) οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα, Αυτοτελές Τμήμα ή Αυτοτελές Γραφείο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον τρεις (3) και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων. Εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε αυτοτελές γραφείο ή γραφείο η έδρα του οποίου είναι διαφορετική από αυτή του Τμήματος ή Αυτοτελούς Τμήματος του αξιολογουμένου. Η αξιολόγηση αυτή είναι δυνητική και δεν προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογουμένου».

5. Στο άρθρο 14, μετά την υποπερίπτωση β της περ. Α της παρ. 2 προστίθεται υποπερίπτωση V ως εξής:
«γ) Ουδείς υπάλληλος αξιολογείται από προϊστάμενο επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., εκτός από τους υπαλλήλους για τους οποίους ο προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. αποτελούν τον Α΄ αξιολογητή και τους υπαλλήλους των Τμημάτων Υποστήριξης Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 17».

6. Στο άρθρο 14 η υποπερίπτωση β της περ. Β της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. οι λοιποί κάτοχοι θέσεων Ευθύνης επιπέδου Τμημάτων, αυτοτελών Τμημάτων ή αυτοτελών Γραφείων που ανήκουν στην ίδια Διεύθυνση, σε περίπτωση αξιολόγησης Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος ή Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον τρεις (3) και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων. Εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Τμήμα ή αυτοτελές τμήμα ή αυτοτελές γραφείο, η έδρα των οποίων είναι διαφορετική από αυτή του Τμήματος ή Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου του αξιολογουμένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογουμένου.
ii. οι λοιποί κάτοχοι θέσεων Ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Κεντρικών Υπηρεσιών ή αυτοτελούς Τμήματος που ανήκουν στην ίδια Γενική Διεύθυνση, σε περίπτωση αξιολόγησης Προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον τρεις (3) και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων. Η αξιολόγηση αυτή δεν προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογουμένου».

7. Στο άρθρο 14 η υποπερίπτωση ν της περ. Β της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
γ) οι υφιστάμενοι τους, όπως ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω:
«i. Ο προϊστάμενος Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου αξιολογείται από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων του, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον τρεις (3) και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων. Εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Τμήμα, Αυτοτελές Τμήμα ή Αυτοτελές Γραφείο η έδρα των οποίων είναι διαφορετική από αυτή του Τμήματος ή Αυτοτελούς Τμήματος του αξιολογουμένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογουμένου.
ii. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης αξιολογείται από το σύνολο των υφισταμένων της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον τρεις (3) και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων. Εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Τμήμα, Αυτοτελές Τμήμα ή Αυτοτελές Γραφείο η έδρα των οποίων είναι διαφορετική από αυτή του αξιολογουμένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογουμένου.
iii. Ο προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων του προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, εφόσον αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον τρεις (3) και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων, άλλως εάν αυτοί είναι λιγότεροι από τρεις (3) ή/και σε ποσοστό 50% επί των υπηρετούντων, από το σύνολο των προϊσταμένων Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης. Για τις Θέσεις των προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων δεν συμμετέχουν οι προϊστάμενοι επιπέδου Διεύθυνσης περιφερειακών Υπηρεσιών. Η αξιολόγηση αυτή δεν προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογουμένου».

8. Στο άρθρο 17 η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την ποσοτική αξιολόγηση εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας της αξιολόγησης από τον αρμόδιο αξιολογητή ή εάν δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του στη διαδικασία, η αξιολόγηση διενεργείται από τον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο του αξιολογουμένου και μέχρι επιπέδου Διεύθυνσης».

9. Στο άρθρο 17 η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την ποιοτική αξιολόγηση εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας της αξιολόγησης από έναν από τους δύο αξιολογητές ή εάν δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής ενός από τους δύο αξιολογητές στη διαδικασία, η αξιολόγηση διενεργείται μόνο από τον έναν αξιολογητή».

10. Στο άρθρο 25, μετά την παρ. 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παρούσας περιέρχονται και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας του άρθρου 7 της ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄ 4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Ειδική  Επιτροπή  Αξιολόγησης καθίσταται  αρμόδια και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων για τις οποίες ήταν αρμόδια η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 της ως άνω Απόφασης».

11. Στο άρθρο 26 το πρώτο εδάφιο της παρ.2 τροποποιείται ως εξής:
«Για την αξιολογική περίοδο των ετών 2018 και 2019, η διαδικασία της Αξιολόγησης των Υπαλλήλων της ΑΑΔΕ διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης, με τις κάτωθι μεταβατικές προβλέψεις:»

12. Στο άρθρο 26 η παρ.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 η διαδικασία της Αξιολόγησης των Υπαλλήλων της ΑΑΔΕ διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης, με τις κάτωθι μεταβατικές προβλέψεις:
α) η Ποσοτική Αξιολόγηση για τους κατέχοντες Θέσεις Ευθύνης σε Οργανικές Μονάδες που έχουν τεθεί στόχοι σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε., συμμετέχει στην τελική Αξιολόγηση με ποσοστό 30%.
β) Με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, δύναται να καθορίζονται οι Θέσεις Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. οι κάτοχοι των οποίων θα αξιολογηθούν ποσοτικά με ατομική στοχοθεσία, η οποία συμμετέχει στην τελική αξιολόγηση με ποσοστό 15%.
γ) Για τους κατέχοντες Θέσεις Ευθύνης σε Οργανικές Μονάδες, που δεν έχουν τεθεί στόχοι σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. για τους οποίους δε θα εφαρμοσθεί η παραπάνω περίπτωση β', διενεργείται μόνο Ποιοτική Αξιολόγηση.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας της Αξιολόγησης για έκαστη αξιολογική περίοδο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΔΑΔ Ε 1191816/28-12-2018 (Β΄ 6225) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης