Αποτελέσματα live αναζήτησης

3/2020 Παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων, στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

3/2020
Παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων, στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Αριθμ. 3/2020
 
(ΦΕΚ Β' 329/07-02-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 6, το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφ. β΄ και το άρθρο 8 παρ. 2 εδάφ. β΄.

2. Τον ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο“Πρόγραμμα Διαύγεια”και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ως ισχύουν.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄) και διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 126 Α΄).

7. Την Υ6/9-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 2902 Β΄).

8. Το π.δ. 82/2017 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. 3269/01-11-2018 (ΦΕΚ 5022 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. ΓΓΤΤ 17690/16-11-2018 (Α.Δ.Α.: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), με θέμα: «Έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”(ν. 4563/2018, ΦΕΚ 169 Α΄) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό».

11. Την από 19-12-2018 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων, στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

12. Την αριθμ. 1642/5-7-2019 (ΦΕΚ 2866 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Παράταση: α) της προθεσμίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”, β) της προθεσμίας ενεργοποίησης των υπηρεσιών πρόσβασης του έργου στους δικαιούχους και τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της παροχής τους σε αυτούς», με την οποία η προθεσμία της πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο είχε παραταθεί μέχρι και την 19 Δεκεμβρίου 2019.

13. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφ. α΄ του ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 Α΄), σε συνδυασμό με την υπό ως άνω στοιχείο 11 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνδυασμό με το υπό ως άνω στοιχείο 12, η προθεσμία της πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο λήγει την 19-12-2019.

14. Τα αιτήματα πολλών Δήμων της χώρας για την παράταση της προθεσμίας που αφορά στην πιστοποίηση και στην ένταξη των δικαιούχων στο έργο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών που επιθυμούν την υπαγωγή τους σε αυτό.

15. Την ευχερέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής υλοποίησής του, καθώς και την εξασφάλιση της επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών του προς όφελος των δικαιούχων του.

16. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Παρατείνει από λήξεως, την προθεσμία της πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (ν. 4563/2018, ΦΕΚ 169 Α΄), για ένα έτος, ήτοι μέχρι και την 19-12-2020.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης