Αποτελέσματα live αναζήτησης

320/41449/2020 Τροποποίηση της 1771/149520/2019 (Β΄ 2736) υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

320/41449/2020
Τροποποίηση της 1771/149520/2019 (Β΄ 2736) υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023»

Αριθμ. 320/41449/2020
 
(ΦΕΚ Β' 374/07-02-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ε) Την από 17-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (ΦΕΚ Β’ 36/20-01-2020).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής (L 170/30-6-2008) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει.
β) (ΕΚ) αριθμ. 202/2013 της επιτροπής (L 67/10/ 09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/1979, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
στ) (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
ζ) Αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.
η) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1 15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 της επιτροπής.
κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό(ΕΕ) 256/2017 τηςεπιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017) σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

3. Το από 1.3.2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τροποποιείται η 1771/149520/21-06-2019 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» (Β΄ 2736), όπως παρακάτω:
1. Το άρθρο 2 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι αρμόδια:
α. για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων,
β. για την εισήγηση προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο πριν την έκδοση αποφάσεων απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, πριν την έκδοση αποφάσεων επί των υποβληθεισών κατ’ άρθρο 12 της παρούσας απόφασης ενστάσεων και πριν την έκδοση αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων,
γ. για την ενημέρωση των αιτούντων περί της ανάγκης διόρθωσης ή προσκόμισης των προβλεπόμενων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης δικαιολογητικών πριν την εισήγηση, όπως αυτή προβλέπεται στην
περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου και
δ. για την ενημέρωση των αιτούντων με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24 παρ. 2-5 της παρούσας απόφασης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδια:
α. για την αξιολόγηση ως προς την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία, την επάρκεια των οικονομικών πόρων της επιχείρησης που αιτείται στήριξης,
β. για την αξιολόγηση σχετικά με την τρίτη παράγραφο του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Καν. 1308/2013 για τις προβληματικές επιχειρήσεις και κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2) και
γ. για  την  εισήγηση  προς  το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, πριν την έκδοση αποφάσεων απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, πριν την έκδοση αποφάσεων επί των υποβληθεισών κατ’ άρθρο 12 της παρούσας απόφασης ενστάσεων και πριν την έκδοση αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων.
3. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998 (Α΄200). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος για τους δευτεροβάθμιους ελέγχους και την καταβολή της ενίσχυσης.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και ειδικότερα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας (Δ.Α.Ο.Π.) και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), μετά από εκχώρηση μέρος των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων, τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
5. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ. υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, τήρηση βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων κ.α.), καθώς και για τη διαπίστωση των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της παρούσας.»
 
2. Το άρθρο 11 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 10η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, είναι λεπτομερής και πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης. Περιλαμβάνει επίσης τον διασταυρωτικό έλεγχο σε σχέση με την ένταξη στα μέτρα και τις δράσεις που είναι κοινές με το Μέτρο 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. εξετάζει την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία και την επάρκεια των οικονομικών πόρων των αιτούντων καθώς επίσης και την τυχόν προβληματικότητα της οικείας επιχείρησης και εισηγείται προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων εξετάζει τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, προβαίνει στη βαθμολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων των άρθρων 8 και 9 της παρούσας. Επίσης, εισηγείται προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων (αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ και: α) Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός των προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα.
β) Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς και αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης ένταξης ή πριν την πληρωμή ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης όπως προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου (Παράρτημα ΙΙΙ).
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του σημείου β), η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μετά από έγγραφη αμελλητί ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τον ν. 4235/2014, οφείλει να υπολογίσει το ποσό μείωσης της ενίσχυσης σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για ανάκτηση του εν λόγω ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η πληρωμή του δικαιούχου.
5. Οι εν δυνάμει επιλέξιμες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και οι εν δυνάμει δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ έως την 20η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
6. Το αρμόδιο αποφασίζον όργανο, αφού λάβει την εισηγήση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του ΥΠ.Α.Α.Τ. εκδίδει αποφάσεις απόρριψης εν όλω ή εν μέρει επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης έως την 20η Νοεμβρίου του έτους υποβολής των αιτήσεων. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης-ενδικοφανούς προσφυγής κατά τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης εκκινούν την επομένη της ως άνω κοινοποίησης.
7. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις/ στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ τα οποία όμως αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φακέλου και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών».

3. Το άρθρο 12 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εντός πέντε (5) ημερών ένσταση-ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε τις ως άνω αποφάσεις απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ, στρεφόμενοι κατά των εν λόγω αποφάσεων. Η εν λόγω ένσταση επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας έκαστης υπόθεσης και η άσκησή της αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο αποφασίζον όργανο, το οποίο αποφαίνεται επί έκαστης ένστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή αυτής, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ ή/και, αναλόγως των περιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Εκπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. Τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την τελική τους βαθμολογία και το ποσό έγκρισης της επένδυσης.
3. Σε περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, εκδίδεται σχετικώς από το αρμόδιο όργανο απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά».
 
4. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Οριστική Ένταξη των δικαιούχων
1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν απορρίφθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας και τις ενστάσεις-ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της παρούσας, εισηγείται έγκριση στο αρμόδιο όργανο αναφορικά με την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής».
2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο έκαστος δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του.
3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδοση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης θεωρούνται επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
4. Όλες οι δαπάνες του επενδυτικού προγράμματος προκειμένου να είναι επιλέξιμες για πληρωμή θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν μόνο από τον τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα II της παρούσης, στην υποβληθείσα αίτηση για το εν λόγω πρόγραμμα».

5. Το παράρτημα II του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου:
1. Μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και ανάλυση/τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της κάθε μία αιτούμενης ενέργειας (πχ αγορά εξοπλισμού, λογισμικού κ.τ.λ.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης ποσοτικών και ποιοτικών στόχων καθώς και μη ύπαρξης δεικτών ή μη σωστής τεκμηρίωσης αυτών, οι μελέτες δεν γίνονται αποδεκτές και η αίτηση απορρίπτεται, χωρίς δικαίωμα ένστασης.
2. Οι αιτήσεις στήριξης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια σε περίπτωση ανακαίνισης-εκσυγχρονισμού ή επέκτασης του κτιρίου, ανάλογα του είδους του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, όπως π.χ:
- τοπογραφικό διάγραμμα,
- διάγραμμα κάλυψης,
- κατόψεις,
- σχέδια διάταξης εξοπλισμού (π.χ μηχανολογικού εξοπλισμού, κατασκευές, κ.α) με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης. Σημειώνεται ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που αφορούν κατασκευή/ανακατασκευή αίθουσας γευσιγνωσίας, γραφείων κ.τ.λ., απαιτείται κάτοψη όπου θα φαίνεται αναλυτικά η τοποθέτηση του αιτούμενου εξοπλισμού (π.χ. έπιπλα, γραφεία, πάγκοι, ψυγεία, κ.τ.λ.).
3. Σε κάθε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού/εργασιών/ παροχής υπηρεσιών/μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτονται δύο (2) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προσφορές (με σφραγίδα του προμηθευτή) συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών στην περίπτωση που αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό, ή χαρακτηριστικά και διαστάσεις σε περίπτωση που αφορά λοιπό εξοπλισμό ή προσμετρήσεις σε περίπτωση που αφορά εργασίες.
4. Βεβαίωση της τράπεζας για το λογαριασμό πληρωμής της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω του οποίου θα πληρώνονται όλες οι δαπάνες της εν λόγω επένδυσης.
Εφαρμογή της παραγράφου 1γ του άρθρου 8 της παρούσας
5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:
- τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.
- μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
- περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος.
- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης κ.λπ.).
6. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/ και των κύριων μετόχων.
Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της με γνήσιο της υπογραφής.
Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης:
7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεση αίτησης για λύση κα μη λύσης του νομικού προσώπου.
8. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
9. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
10. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας να γίνεται αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.
11. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους σε μορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του. Για επιτηδευματίες απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
12. Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.
13. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων.
14. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τις δύο (2) προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις της αίτησης, υπογεγραμμένοι αρμοδίως και κοινοποίηση αυτών στο Γ.Ε.Μ.Η. (για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες).
15. Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι).
Αδειοδοτήσεις:
16. Άδεια λειτουργίας οινοποιείου.
17. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία.
18. Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017 με σφραγίδα και υπογραφή του Μηχανικού η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. Απαιτούνται και τα δύο μέρη (Βεβαίωση και Ανάλυση). Ακόμη και σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ένταξη σε προηγούμενο νόμο, απαιτείται η έκδοση δήλωσης μηχανικού του ν. 4495/2017.
19. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να αποδοθεί μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού βιολογικής καλλιέργειας βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.
20. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η προσκόμιση του εγγράφου της αντίστοιχης Πιστοποίησης Οίνου από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Για την πληρωμή της επένδυσης:
21. Εξοφλημένα τιμολόγια ή εξοφλητική απόδειξη και αναλυτική κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού (του σημείου 4 του παρόντος Παραρτήματος) στο οποίο φαίνονται οι διατραπεζικές πληρωμές.
Επισημαίνεται ότι τιμολόγια αξίας έως 500 € δύναται να εξοφληθούν και χωρίς διατραπεζική πληρωμή υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφουν «Εξοφλήθη», έχουν υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης και συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη.
22. Βεβαίωση του προμηθευτή όπου θα αναγράφεται ότι τα μηχανήματα/εξοπλισμός είναι καινούργια, αμεταχείριστα καθώς και οι σειριακοί αριθμοί τους.
23. Βεβαίωση προμηθευτή/κατασκευαστή ότι τα υλικά είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.
24. Κατά τον έλεγχο είναι δυνατή η αναζήτηση μετάφρασης τιμολογίου εξωτερικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
25. Αριθμός Μητρώου εγγραφής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (απαραίτητος για την υποβολή αίτησης πληρωμής).
26. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής).
27. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής)».

6. Το άρθρο 24 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος έτους 2018-2019 στο πλαίσιο 3005/107013/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3250), οι ημερομηνίες διαδικασίας πληρωμής τροποποιούνται ως εξής: η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιτόπιων ελέγχων της επιτροπής του άρθρου 17 ορίζεται η 15η Αυγούστου 2019 και ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις Δ.Α.Ο.Κ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η 3005/107013/2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 3250).
2. Οι πράξεις που εκδόθηκαν έως και τον Ιανουάριο του 2020 επί των αιτήσεων στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, δυνάμει των οποίων απορρίφθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι ανωτέρω αιτήσεις, ανακαλούνται. Οι αιτήσεις στήριξης του προγράμματος έτους 20192020, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά τα διαλαμβανόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έως και τον Ιανουάριο του 2020, επανεξετάζονται από το αρμόδιο όργανο, κατόπιν εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την επανεξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση εισηγήσεων ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2020. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων, τις οποίες κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ορίζεται η 11.2.2020. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά περί της επανεξέτασης των απορριφθεισών εν όλω ή εν μέρει αιτήσεων τους και περί της δυνατότητάς τους να ασκήσουν ένσταση-ενδικοφανή προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής τους.
3. Ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν έως και τον Ιανουάριο του 2020 κατά πράξεων απόρριψης αιτήσεων στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα οιαδήποτε πράξη, δεν εξετάζονται. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι πράξεις, που εκδόθηκαν επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των εκδοθεισών έως και τον Ιανουάριο του 2020 πράξεων απόρριψης αιτήσεων στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, ανακαλούνται και οι σχετικώς κατατεθείσες ενστάσεις δεν εξετάζονται. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Διοικούμενοι, των οποίων οι αιτήσεις στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020 απορρίπτονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δύνανται να ασκήσουν ένστασηενδικοφανή προσφυγή κατά τους ορισμούς του άρθρου 12 της παρούσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των ως άνω απορριπτικών αποφάσεων. Η εν λόγω ένσταση επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας έκαστης υπόθεσης και η άσκησή της αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση επί έκαστης ένστασης, κατόπιν εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την χορήγηση των οικείων εισηγήσεων ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου 2020. Η απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά. Εκπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.
6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν απορρίφθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας, της αιτήσεις που έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τις ενστάσεις-ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εισηγούνται έγκριση στο αρμόδιο όργανο αναφορικά με την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» έτους 2019-2020. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Κατά τα λοιπά ισχύει η 1771/149520/21-06-2019 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» (Β΄ 2736).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός   
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης