Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1206/31.7.2002 Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.


Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2002 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1206/31.7.2002
Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1064690/3772/713/Α0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1206


ΘΕΜΑ: Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο.1064690/ΠΟΛ.1206/31.07.2002)


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της 1103551/8478/Α0014/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 675 Β').

3. Τις διατάξεις της 1017949/693/165/0014/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 212 Β').

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τα αιτήματα των Συνδέσμων των Εξαγωγέων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α.. που ορίζεται με την 1103551/8478/Α0014/ Α.Υ.Ο. παρέχεται η δυνατότητα τήρησης δύο σειρών του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», με τις εξής προϋποθέσεις και διαδικασία, πέραν των οριζομένων από την αναγραφόμενη απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα No 1, για τη θεώρηση «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», όπως το υπόδειγμα No 2, χρώματος πορτοκαλί, που επισυνάπτονται στην παρούσα.

β) Να αναγράφουν στην αίτηση το διακριτικό της κάθε σειράς, την ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση αυτής για ολόκληρη τη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο που ισχύει και το ποσό του ορίου απαλλαγής ανά σειρά, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των ποσών των ορίων απαλλαγής των δύο σειρών δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό απαλλαγής που τους χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ.

γ) Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν ποσό ορίου απαλλαγής, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τη μία σειρά στην άλλη. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση του πρώτου κενού Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής της σειράς από την οποία μεταφέρεται το ποσό, αφαιρούμενο από το αρχικό όριο απαλλαγής και αντίστοιχα με έκδοση του πρώτου κενού Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής της σειράς στην οποία μεταφέρεται το ποσό για να προστεθεί στο αρχικό όριο απαλλαγής. Το πρωτότυπο στοιχείο κάθε στελέχους δεν αποκόπτεται, αλλά παραμένει στο στέλεχος.

2. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται, τα στοιχεία των σειρών, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και το μεταφερόμενο ποσό. Επίσης, στην ίδια γνωστοποίηση δηλώνει ότι, η μεταφορά αυτού του ποσού δεν μεταβάλλει το συνολικό αρχικό ποσό του ορίου απαλλαγής που του έχει χορηγηθεί.

3. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της γνωστοποίησης ενημερώνει το τηρούμενο ειδικό βιβλίο - Μητρώου.

Aρθρο 2

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται τα υποδείγματα No 1 και 2 που επισυνάπτονται στην 1017949/693/165/0014/ απόφαση μας, καθώς και το No 3 που επισυνάπτεται στην 1103551/8478/Α0014/ απόφαση μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.

2. Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως τους, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν τη χρήση σειρών.

3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο ή Επωνυμία...............…………………..

……………………………………………………

Όνομα…………………………………………….

ΑΦΜ/ΦΠΑ……………………………………….

Ε.Μ.Ε …………………………………………….

Αντικείμενο Εργασιών …………………….…….

ΘΕΜΑ: Θεώρηση «Ειδικού Διπλότυπο Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.» αγοράς ή εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Προς τη Δ.Ο.Υ…………………………………………..

…………………………………………………………..

Καταθέτω μία σειρά ή δύο σειρές (1) «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α» για θεώρηση και σας παρακαλώ, να μου εγκρίνετε, για τη χρονική περίοδο, από…….. έως………. την αγορά και εισαγωγή αγαθών, καθώς και τη λήψη υπηρεσιών, χωρίς καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί, μέχρι του ποσού των………… ΕΥΡΩ, το οποίο αποτελεί το συνολικό ύψος των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1262/1993 που πραγματοποίησα κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική ή δωδεκάμηνη χρονική περίοδο (ΠΟΛ.1262/1993) ή κατά το προηγούμενο τρίμηνο ή…………….. (ΠΟΛ.1075/1995). Όπως προκύπτει και από τα συνημμένα δικαιολογητικά, πληρούνται στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τη θεώρηση του παραπάνω δελτίου.


Α/Α

Σειράς

Αρίθμηση σειρών

Από......έως.......

Ποσό ορίου

απαλλαγής

ανά σειρά

..........…

……………….

...............

………..

.. .................….

………….

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Τόπος εγκατάστασης:

Οδός-Αριθ: .............................................................………………………..


Ταχ. Κωδ.: ………………….ΠΟΛΗ: ……………………………………..

Χρόνος εγκατάστασης στην παραπάνω διεύθυνση από ...……………………………………………..

Σημειώστε για τα τρία προηγούμενα της αίτησης διαχειριστικά έτη:


200..

200..

200..

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

…………………………

…………………………

…………………………

Αριθμός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

…………………………

…………………………

…………………………

ΕΚΡΟΕΣ

…………………………

…………………………

…………………………

ΕΙΣΡΟΕΣ

…………………………

…………………………

…………………………

ΦΠΑ που επιστράφηκε ή έτυχε απαλλαγής

…………………………

…………………………

…………………………

Ημερομηνία………………………………………….. Ο Αιτών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Διαγράφεται κατά περίπτωση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αναλυτική κατάσταση διασαφήσεων εξαγωγής και ενδοκοινοτικών παραδόσεων προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ή του προηγούμενου δωδεκαμήνου ή του προηγούμενου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης (για νέες επιχειρήσεις),


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ α/α ...............……..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σειρά ............……

Ή ΕΠΩΝΥΜIΑ....................... Αρ. Βιβλ. Μητρώου:....................... /.....

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.......................................................................................……………………….
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ...............................................…..

ΤΑΧ. ΚΩΔ....................... ΠΟΛΗ........................................................……………………...

Α.Φ.Μ....................... .......................... Αρμόδια Δ.Ο.Υ....................... .………………...…

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/1993)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Προς τ ……………………………………………………………………………………………….
Επάγγελμα.........................................................................................…………………………….….
ΟΔΟΣ................................................... …………ΑΡΙΘ ...................................................………..

ΤΑΧ.ΚΩΔ......................... ΠΟΛΗ ................................................................………………………

Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α ..................................... …Δ.Ο.Υ ............................................……………………..

Όριο απαλλαγής ¤………...*

Μεταφερόμενο ποσό απαλλαγής

¤………...

(Από σειρά........ Νο.......... ή στη σειρά........ Νο.......... )


Αναπροσαρμοσμένο όριο απαλλαγής

¤………...

Συνολικό ποσό απαλλαγής


προηγουμένων συναλλαγών

¤.............


Μείον επιστρ., εκπτ., ακυρώσεις

¤………

¤.........….


Πλέον ποσό παρούσης συναλλαγής(α/α τιμολογίου ή διασάφησης)…………………………………….


¤...............

¤...............


Υπόλοιπο ορίου απαλλαγής

¤...............**


Πλέον ποσό που φορολογήθηκε βάσει της παραγρ. 2 του άρθρ. 3 της ΠΟΛ.1075/1995 Α.Υ.Ο

(Έκτακτη περιοδική δήλωση)

¤.............

Γενικό υπόλοιπο ορίου απαλλαγής μετά από αναπροσαρμογή

¤=======*

**Ήτοι Ευρώ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Αθήνα

Ο Αιτών

Υπογραφή - Σφραγίδα


Ο Προμηθευτής

Υπογραφή - Σφραγίδα

-----------------------

* Συμπληρώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α.

Έτους………………

α/α

Αριθμ.πρωτ.

Ημερ.

Αίτησης

Ονοματεπώνυμο ή

Επωνυμία - Διεύθυνση

Α.Φ.Μ.

Αριθμός &

διακριτικό

σειρών

Αιτούμενο ποσό

ανά σειρά

Εγκρινόμενο

ποσό

ανά σειρά

Σύνολο

εγκρινομένου

ποσού

Μεταβολές

ποσού ανά σειρά

Συνολικό ποσό εξαγωγών & ενδ. Παραδόσεων προηγούμενης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου ή τριμήνου ή ………………

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης