Αποτελέσματα live αναζήτησης

14235/2020 Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

14235/2020
Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023

Αθήνα, 06-02-2020
Αριθ. Πρωτ. : 14235 - 06-02-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected]) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2021-2023.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2020, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση, σηματοδοτεί τη ριζική στροφή της οικονομικής πολιτικής προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, παίζει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2020, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2021-2023, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:
α) Είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
β) Ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας, και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020-2023

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.
Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης σε έναν ειδικό φορέα (Υπουργεία και Βουλή των Ελλήνων). Το 2020 ανέρχεται συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ (ΦΕΚ 209/Α'/19.12.2019) ενώ για όλη την περίοδο 2021-2023 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 21 δισ. ευρώ.
Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2020 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται:
■ Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
■ Η ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφής πόρων.
■ Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων.

3. Προγραμματισμός - Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 2020 και προγραμματισμός για το ΠΔΕ 2021-2023

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2020, είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

3.1. Προγραμματισμός - Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων έτους 2020

3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού


Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες και Βουλή των Ελλήνων), υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) για το ΠΔΕ 2020-2023 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 20 20 και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των Φορέων Υλοποίησης των έργων.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2020 ακολουθεί την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του νέου Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με το ΠΔ 54 (ΦΕΚ 103/Α'/13.06.2018) που εφαρμόστηκε με την απόφαση 2/58493/ΔΠΓΚ του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3240/Β'/07.08.2018). Για το λόγο αυτό, για κάθε Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που εκτελεί ΠΔΕ, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων κατανεμήθηκε ανά σκέλος (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ) στον ειδικό φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του (ΓΔΟΥ).
Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2020 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ 209/Α'/19.12.2019), είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 αιρετές Περιφέρειες, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των Περιφερειών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠΑΝΕΠ, εμφανίζονται στον Πίνακα 9, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΥΑ με αρ.πρωτ. 9301/28.01.2020, (ΑΔΑ: ΩΚΦ046ΜΤΛΡ-ΖΟ0, ΦΕΚ 276/Β'/03.02.2020).
Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2020 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014, με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με αριθ. πρωτ: 11228/31.01.2020, (ΑΔΑ: 63Μ146ΜΤΛΡ-8Μ2, ΦΕΚ 277/Β'/03.02.2020). Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), θα πρέπει για τα έργα που διαχειρίζονται να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων (από τους Φορείς Χρηματοδότησης) προς τη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης. Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα την επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το ΥΠΑΝΕΠ (σχέδια δράσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων) και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής, με την ελάχιστη δαπάνη.

3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων- overbooking)

Σε εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε την υπ' αριθ. 166/03.01.2020 Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΝΕΘ46ΜΤΛΡ-Β9Δ, ΦΕΚ 2/Β'/03.01.2020), δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2.025 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2020. Η εν λόγω υπερδέσμευση πιστώσεων (overbooking) αποτελεί το 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το 2020 και αφορούν στο σύνολο του Προγράμματος.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των Φορέων Χρηματοδότησης, τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ και την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα στο εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% ανά σκέλος.
Ειδικότερα για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2020 ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2020, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020.

3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης (2020-2023)

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες και Βουλή των Ελλήνων) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2020-2023 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού - Έκδοση Προγράμματος

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e- ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).
Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα.
Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2020-2023 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2020, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2021-2023 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.
Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2019 (ακόμη και με μηδενική πίστωση).
Έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ έως και το έτος 2015 και για τα οποία δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις δεν προτείνονται προς ένταξη στο ΠΔΕ.
Νέα έργα στο Εθνικό ΠΔΕ προτείνονται μόνο κατά την υποβολή της αρχικής συνολικής πρότασης του Φορέα ή μετά την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση των αρχικών ΣΑ με την υποβολή συνολικής τροποποιητικής πρότασης.
Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, τα έργα των αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού, τα έργα προς ένταξη σε προγράμματα της τρέχουσας ΠΠ, τα έργα ΣΔΙΤ, τα έργα των Αναπτυξιακών Νόμων, οι μελέτες ωρίμανσης έργων της επόμενης ΠΠ 2021-2027, τα έργα τεχνικής βοήθειας της μεταβατικής περιόδου του ΕΠΑ, καθώς και έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2020.
Πριν και μετά την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις) οι οποίες για το Εθνικό ΠΔΕ θα αφορούν αποκλειστικά τροποποίηση προϋπολογισμών και πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων .
Για τον επαναπρογραμματισμό των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων), εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.2). Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.2. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/03.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β72013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ: 125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β'/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).
Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.
Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2020-2023), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.
Ειδικότερα:
• Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.
• Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν, τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Παρακολούθηση της Πορείας Εκτέλεσης του ΠΔΕ και Αξιολόγηση Φορέων

Η ΔΔΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, αναθεωρεί τις προβλέψεις δαπανών ΠΔΕ και προβαίνει σε διορθωτικές δράσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση του ΠΔΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιεί τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ) και τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Φορείς Χρηματοδότησης, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ κ.α.
Επιπρόσθετα, αξιολογεί τους Φορείς αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2020 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ

Η ΔΔΕ παρακολουθεί ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από το β' εξάμηνο του 2020, την πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ ανά Φορέα, προκειμένου να εντοπίσει αποκλίσεις από τους στόχους απορρόφησης, ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τον στόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να αναπροσαρμόσει τα όρια πληρωμών του Εθνικού ΠΔΕ του Φορέα που έχει αποκλίνει.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξομαλυνθεί η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ εντός του έτους και να αποφευχθεί η απώλεια πόρων, η στοχοθεσία δαπανών του συνόλου του ΠΔΕ 2020 προέβλεψε την υλοποίηση του 70% του Προγράμματος εντός του πρώτου 10μηνου 2020 (δηλ. μέχρι την 31.10.2020). Οι Φορείς οφείλουν να αποτυπώσουν την παραπάνω ανάγκη για εμπροσθοβαρή εκτέλεση, στην πρόταση κατάρτισης των Προγραμμάτων τους, με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων που αναμένεται να αιτηθούν ανά τρίμηνο.

3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.
Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των Φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού (Π/Υ) των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών.

Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β') και στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με ΑΠ: 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως τροποποιείται και ισχύει.

3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους, καθώς και προβλέψεις των δαπανών για τους επόμενους μήνες / έτη, προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ (βλ. παρακάτω). Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. κεφάλαιο 8). Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι, υπεύθυνοι λογαριασμού κλπ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα. Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e- portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).
Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των Φορέων εκείνων, των οποίων τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρίζονται ή αναρτώνται ελλιπώς.
Προς την κατεύθυνση της ενιαίας παρακολούθησης των οικονομικών του Κράτους, τα στοιχεία εκτέλεσης και προβλέψεων δαπανών του ΠΔΕ πρέπει να διακρίνονται σε δεδομένα εντός και εκτός
Γενικής Κυβέρνησης, και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται ανά τρίμηνο, μέσα στο 1ο δεκαήμερο της αρχής του επόμενου τριμήνου (δηλ. μέσα στις 10 πρώτες ημέρες του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου).
Συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει:
- Να συμπληρώνουν τον Πίνακα 13 του Παραρτήματος, με στοιχεία επιχορηγήσεων / κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο τρίμηνο και εκτιμούν ή προβλέπουν ότι θα δοθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.
- Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίζουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται / χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).
- Όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δίνεται εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020-2023

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:
→ Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2020 η ΚΥΑ είναι η υπ' αριθ. 11228/31.01.2020, (ΑΔΑ: 63Μ146ΜΤΛΡ-8Μ2, ΦΕΚ 277/Β'/03.02.2020). Η ΔΔΕ αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2020-2023 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 Περιφέρειες εμφανίζονται στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος.
→ Οι Φορείς Χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).
→ Η ΔΔΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις, εκδίδει τις αρχικές Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) εγκρίνοντας το Πρόγραμμα. Με την έκδοση κάθε ΣΑ εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
• ο συνολικός Π/Υ για κάθε έργο της ΣΑ.
• οι ετήσιες πιστώσεις ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2020 για κάθε έργο της ΣΑ.
→ Σε κάθε ΣΑ αναφέρονται υποχρεωτικά:
• Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας Χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.
• Ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με τον Φορέα Χρηματοδότησης).
• Η γεωγραφική κατανομή κάθε έργου της ΣΑ, στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο.
→ Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.
→ Πριν από την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις), οι οποίες για το Εθνικό ΠΔΕ θα αφορούν αποκλειστικά τροποποίηση προϋπολογισμών και πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων.
→ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς
Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.
→ Εφόσον υπάρχουν προτάσεις αλλαγών ως προς την αρχική πρόταση που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις Π/Υ ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α. εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2020 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:
• το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5.
• το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9.
Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4270/2014).
Οι Φορείς πριν από την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει.
Διευκρινίζεται ότι στην έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης, καθώς και σε τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα που ο αρμόδιος Φορέας Χρηματοδότησης επιλέγει να απεντάξει από το Πρόγραμμα, παρότι έχουν ήδη προεγκριθεί στο τρέχον έτος. Δηλαδή η κάθε ΣΑ θα εμπεριέχει και αυτά τα έργα με τα οικονομικά τους μεγέθη μηδενισμένα (ή ίσα με τυχόν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός της τρέχουσας περιόδου). Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2020, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ)

5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013


Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2020 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά κατηγορία, όπως διακρίνονται ακολούθως:
1. Έργα που δηλώθηκαν μεν ως ολοκληρωμένα στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Για τα έργα αυτά υπάρχει σχετική αναφορά για το υπολειπόμενο ποσό στην απόφαση ολοκλήρωσης και έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για την αναγκαιότητα συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.1.
2. Έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ. Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων αυτών από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.2.
3. Έργα τμηματοποιημένα (phasing) τα οποία θα συνεχίσουν την υλοποίηση τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών και τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.3
4. Έργα που δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, αλλά έχουν συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) κατά τον χρόνο απένταξης. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.4.
Οι ΕΥΔ και οι ΕΦ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ 2019 με οικονομική εκκρεμότητα εντάσσονται στο ΠΔΕ 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα, με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης. Στην περίπτωση όπου εντός του τρέχοντος έτους προκύψει ανάγκη αύξησης του αναγραφόμενου στην απόφαση ολοκλήρωσης εκτιμώμενου ποσού της οικονομικής εκκρεμότητας , η υπεύθυνη για τη διαχείριση της πράξης Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) υποβάλλει στη ΔΔΕ πρόταση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη του εκάστοτε ΕΠ, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του ποσού αυτού, και κατά συνέπεια του εγγεγραμμένου στο ΠΔΕ Π/Υ του έργου, τεκμηριώνοντας την ανάγκη της τροποποίησης. Αντίγραφο της πρότασης της ΔA επισυνάπτεται στη φόρμα της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση των πράξεων, ενώ οι αρμόδιες για τη διαχείριση των πράξεων ΔΑ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου, σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αυτών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 μέχρι τη λήξη των οικονομικών εκκρεμοτήτων. Οι αρμόδιες ΕΥΔ θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σε τριμηνιαία βάση.

5.1.1.2.Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4

Τα έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και η χρηματοδότησή τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική τους ολοκλήρωση. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης, ενημερώνεται η ΔΔΕ και αποσύρονται οι σχετικοί ενάριθμοι. Σε περίπτωση που για τα έργα αυτά κατά την ολοκλήρωσή τους υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.1.1.1.
Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κλπ.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (ΔΑ/ΕΦ) μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του Π/Υ, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.

5.1.1.3. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τμηματοποιημένα έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ. ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο ΠΠ και η Β' φάση αυτών δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τα έργα αυτά οι ΕΥΔ προβαίνουν στα ακόλουθα:
• Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης και απομείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ στο ύψος του Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α' φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με αναλυτική αναφορά στα ενάριθμα ΠΔΕ (και τα επιμέρους ποσά ανά ενάριθμο ΠΔΕ) της περιόδου 2007-2013 που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο.
• Με την ένταξη της Β' φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα συνεχισθεί μέσω νέου εναρίθμου στις ΣΑ που θα εκδοθούν για το ΕΣΠΑ 2014¬2020. Οι εργασίες της Β' φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω νέων εναρίθμων ΠΔΕ, μειούμενη κατά το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τους εναρίθμους ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

5.1.1.4. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, προτάθηκαν το 2017 για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ. Τα έργα αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα παραμείνουν ενταγμένα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ και το 2020, και οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους.

5.1.2. Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία στη φάση αυτή παρουσιάζουν προσωρινή αδυναμία ένταξης σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (έχουν συναφθεί συμβάσεις) και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τον Κεντρικό Λογαριασμό, παραμένουν ενταγμένα σε ΣΑ/8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέχρι την ημερομηνία άρσης της αδυναμίας ένταξής τους. Μετά την ένταξή τους μεταφέρονται σε νέες ΣΑ/1.

5.1.3. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Για τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 η Απόφαση Ένταξης Πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.
Οι πράξεις εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάριθμο της ίδιας ΣΑ.
Για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ), και ειδικότερα για τις πράξεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώριση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων.
Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.
Οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια, ενώ οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) ΣΑ ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα Χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα Χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τομεακό ΕΠ

Συλλογική Απόφαση

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΣΑ 1 - - /1

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

ΣΑ 2 - - /1

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

ΣΑ 3 - - /1

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

ΣΑ 4 - - /1

Τεχνική Βοήθεια

ΣΑ 5 - - /1


Τα έργα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγγράφονται στη ΣΑ 086/1, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως:
α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης
Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης πράξης, το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ:
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης,
• οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον Π/Υ του εθνικού σκέλους του Φορέα Χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι Φορείς Χρηματοδότησης, κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης.
β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.1.4. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2)

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Βοήθεια» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΑΝΕΠ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό.
Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ 2020 μετά από πρόταση του Φορέα, με πιστώσεις σε ύψος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους.

5.2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Για τα νέα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).
Με βάση αυτά, η Απόφαση Ένταξης Πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ και την καταχώρισή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), η πράξη λαμβάνει κωδικό ΟΠΣΑΑ και στη συνέχεια καταχωρίζεται στο e-ΠΔΕ, λαμβάνοντας άμεσα τον δεκατετραψήφιο κωδικό ενάριθμο του ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ, οπότε και ενημερώνεται αναλόγως το ΟΠΣΑΑ. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Developments (CLLD)), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων και κατόπιν όλες οι προσκλήσεις αντιστοιχίζονται στο συγκεκριμένο κωδικό.
Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:
- Ιδιωτικές επενδύσεις: Οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD): Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο Π/Υ εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ των τοπικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.
- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4 (έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ): Εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη.
- Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα: Οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ ένταξης των επιμέρους πράξεων.
- Μέτρα που συνδέονται με εκτάσεις και ζώα: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο / Υπομέτρο / Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς
- Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης Πράξης.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.
Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD), η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο / Υπομέτρο / Δράση και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

5.3. Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020

5.3.1. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020


Τα έργα που προγραμματίζονται για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (Grant Agreements) από την Ε.Ε., οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

5.3.2. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης (π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ΣΑ είναι η ΣΑ 671/1).
Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2020 απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
■ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ

5.4. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 2014-2020

5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) 2014-2020 απαιτείται πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.4.1.2. Ένταξη νέων έργων - τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση της σύμβασης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).
Η τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλος, δικαιούχος κτλ) θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση από την ΕΥΔ ΕΕΣ των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ είναι η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στο οποίο θα έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμβαση χρηματοδότησης ή τροποποίηση αυτής ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΕΣ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίησης της σύμβασης χρηματοδότησης).
Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

 

Ελλάδα-Κύπρος

ΣΑ 1 - - /6

Ελλάδα-Βουλγαρία

ΣΑ 2 - - /6

Ελλάδα-Ιταλία

ΣΑ 3 - - /6

Ελλάδα-πΓΔΜ

ΣΑ 4 - - /6

Ελλάδα-Αλβανία

ΣΑ 5 - - /6

Βαλκανική-Μεσόγειος

ΣΑ 6 - - /6


Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπηρεσία Υπουργείου), δηλώνουν το Υπουργείο αυτό ως Φορέα Χρηματοδότησης.

5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον Δικαιούχο της πράξης.
Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και των νέων έργων της ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα, απαιτείται:
■ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
■ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT»
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου (για τα νέα έργα) από τον Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχο).
Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020

 

 

Προγράμματα

 

2007-2013

2014-2020

 

Μεσογειακός Χώρος (MED)

MED 2014-2020

Διακρατικά

Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East

 

 

 

Europe/SEE)

 

 

 

Πολυμερή Διασυνοριακά

 

Αδριατική (Adriatic) 2007-2013

ADRION (Αδριατική - Ιόνιο)

Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (MED ENPI)

MED ΕΝΙ CBC

Μαύρη Θάλασσα (Black Sea - ENPI)

Black Sea Basin ENI CBC

 

Διαπεριφερειακό

 

INTERREG IV C

INTERREG EUROPE

 

Δίκτυα Συνεργασίας

 

URBACT

URBACT

ESPON

ESPON

INTERACT

INTERACT


Σημειώνεται ότι για τα έργα της ΠΠ 2007-2013, των οποίων η επιλεξιμότητα έχει ήδη λήξει, εκκρεμούν οι τελευταίες πληρωμές του ΠΔΕ προς τους Δικαιούχους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2020.
Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑΕΠ/2 και ΣΑΕΠ/4 της μορφής 3 - - /2 με το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑΕΠ να δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 της μορφής - - - /2 ή - - - /4 δηλώνοντας τον αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης ο οποίος και εποπτεύει τον Δικαιούχο.
Στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος του έργου είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο), δύναται να ενταχθεί στο ΠΔΕ το σύνολο του προϋπολογισμού ενός έργου (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

5.5. Έργα του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)

5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση και ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014


Η ένταξη ή τροποποίηση στο ΠΔΕ των συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ολοκλήρωση έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται με κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης του έργου από το Εθνικό Σημείο Επαφής στη ΔΔΕ, δεδομένου ότι το ΟΠΣ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 δεν υποστηρίζει την αντίστοιχη διαλειτουργικότητα,
Τα ανωτέρω έργα παραμένουν στις ΣΑ/8 που ήταν ενταγμένα.

5.5.2. Έργα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.
Η χρηματοδότηση των πράξεων που θα ενταχθούν στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα πραγματοποιείται, σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για το ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:
■ των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του καθώς και,
■ μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταίρων από δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.
Τα εγκεκριμένα προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (και οι προϋπολογισμοί τους) θα κοινοποιούνται στη ΔΔΕ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής.

5.5.2.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, στο Ταμείο Διμερών και την Τεχνική Βοήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, το οποίο ακολουθεί κατ' αναλογία όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ.
Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης, όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 δηλαδή σε «ΣΑ7- - /1».

5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας

Σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για τον ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021 και μέχρι την έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και των αποφάσεων χρηματοδότησης για την έναρξη υλοποίησης των νέων προγραμμάτων, του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, είναι δυνατή η ένταξη στο ΠΔΕ επιλέξιμων κατά τον Κανονισμό του ΕΟΧ πράξεων προετοιμασίας - διαχείρισης σε «ΣΑ —/2», όπως υποβληθούν με ευθύνη των Διαχειριστών Προγραμμάτων και με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Σημείου Επαφής.
Η εγγραφή τους πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος.
Τα συνεχιζόμενα έργα της παρούσας παραγράφου παραμένουν στις ΣΑ    /2 που ήταν ενταγμένα.
Μετά την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, οι ανωτέρω ΣΑ θα κλείσουν και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες νέες «ΣΑ7- - /1».

5.6. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία

5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020.


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.
Η απόφαση ένταξης, ως τμήμα της συμφωνίας επιδότησης της δράσης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπεύθυνη/Εντεταλμένη Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 «ΣΑ 7 - - ») και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.6.3. Ένταξη νέων έργων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) του AMIF & του ISF απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ- ΕΣΠΑ). Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες:
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων.
• Δικαιούχοι να έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία να περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία.
• Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., να έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (Grant Agreement).
Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
■ Το σύμφωνο επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης. Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
Σε περίπτωση τροποποίησης του Π/Υ των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του συμφώνου επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε.

5.7. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το ΤΕΒΑ στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΒΑ εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.
Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 093/8 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΒΑ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.7.2. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΕΠ Ι


Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) του ΕΠ Ι απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

5.8. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 034/2.

5.9. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων

5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.
Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των
Φορέων Υλοποίησης και Xρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων. Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:
• Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης)
• Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύνανται να εισπράξουν απ' ευθείας την κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ)
• Τη συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων


Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
■ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ)
■ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Ε.Ε. (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής)
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.10. Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση έργων που δανειοδοτούνται/ χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης - CEB - κ.α.) κατόπιν σχετικών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων. Η τήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών συμβάσεων, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης και τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Xρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει την εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.
Για την ένταξη νέων έργων δανειοδοτούμενων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση του έργου ή δεσμευτική απόφαση του συμβαλλόμενου Οργανισμού
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.11. Έργα Ταμείου Συνοχής

Τα έργα Ταμείου Συνοχής θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων. Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

5.12. Έργα προς ένταξη σε προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, δύνανται να εγγράφονται σε ΣΑ του εθνικού ΠΔΕ έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΟΧ 2014-2021, προγράμματα που δανειοδοτούνται / χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς κ.α.) και προστίθεται στη ΣΑ ειδικός ή άλλος όρος (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα). Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2020 απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
■ Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ) ή του φορέα Διαχείρισης των εκάστοτε προγραμμάτων.
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

5.13. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

5.13.1. Προγραμματισμός - Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων


Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2020-2023, όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.
Ειδικότερα, για το έτος 2020 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το 2020 είναι έτος μεταβατικό για το εθνικό ΠΔΕ, αφού από το 2021 αυτό θα καταρτίζεται στη βάση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Αναλυτικότερα, με την ψήφιση του Ν. 4635/2019 τέθηκε το πλαίσιο για την κατάρτιση και εφαρμογή του ΕΠΑ, το οποίο εγκαινιάζει για το εθνικό ΠΔΕ:
• τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,
• την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για το εθνικό ΠΔΕ, μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.
Το έτος 2020 είναι το έτος μετάβασης της 1ης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025 και σκοπός των ενεργειών της μεταβατικής περιόδου είναι η κατάρτιση & έγκριση του ΕΠΑ, των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και η θεσμική και λειτουργική προσαρμογή των φορέων στις νέες διαδικασίες κατάρτισης και διαχείρισης. Με βάση τα παραπάνω, οι Φορείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατάρτιση του εθνικού ΠΔΕ 2020 ευθύνης τους, επιδιώκοντας την κατά το δυνατό πληρέστερη εξυγίανση των Προγραμμάτων τους.
Οι Φορείς Χρηματοδότησης, κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:
1. Μείωση του ανεκτέλεστου Π/Υ των προγραμμάτων
Οι Φορείς θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα και να επικαιροποιήσουν τους Π/Υ των έργων τους στο ΠΔΕ στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο Π/Υ των προγραμμάτων τους.
2. Απένταξη ανενεργών έργων
Οι Φορείς, στο πλαίσιο της συνεχούς αποσυμφόρησης του προγράμματος από ανενεργά έργα, θα πρέπει να απεντάσσουν τα έργα που δεν εμπίπτουν πλέον στις προτεραιότητες χρηματοδότησης τους, με την προϋπόθεση ότι δεν απορρέουν από αυτά ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Ειδικότερα, έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ έως το έτος 2015 και για τα οποία δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι σήμερα, δεν προτείνονται προς ένταξη στο ΠΔΕ του 2020.
3. Ολοκληρωμένα έργα
Οι Φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ ευθύνης τους, υποβάλλοντας πρόταση με τα τελικά οικονομικά στοιχεία των έργων αυτών.
4. Ένταξη νέων έργων
Νέα έργα στο Εθνικό ΠΔΕ προτείνονται μόνο κατά την υποβολή της αρχικής συνολικής πρότασης του Φορέα ή μετά την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση των αρχικών ΣΑ με την υποβολή συνολικής τροποποιητικής πρότασης.
Για την ένταξη νέων έργων, η υποβολή της πρότασης θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5.13.2.1. ή τις ειδικότερες προβλέψεις που ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία του προτεινόμενου έργου.
5. Εν εξελίξει έργα
Οι Φορείς στην πρότασή τους πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση).
Για τα έργα αυτά, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει δαπάνες στο τρέχον έτος.

5.13.2. Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2019

Τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:
Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ
Β. Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα
Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).
Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).
Γ. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
Δ. Έργα αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2020 ανά υποκατηγορία, καθώς επίσης και οδηγίες για την ένταξη έργων άλλων ειδικότερων κατηγοριών (έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), έργα Χρηματοδοτικών Εργαλείων κ.α.).

5.13.2.1. Νέα έργα

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία.
Υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων 2020 του Φορέα πολλαπλασιαζόμενο επί 4 (ανεκτέλεστο υπόλοιπο Φορέα/ όριο πιστώσεων Φορέα Χ 4)
Για τα περιφερειακά προγράμματα (Περιφέρειες):
Υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων 2020 του Φορέα πολλαπλασιαζόμενο επί 8, [ανεκτέλεστο υπόλοιπο Φορέα/ (όριο πιστώσεων Φορέα επί 8)].
και εάν ο λόγος τους είναι:
■ από 0 έως 1, για την ένταξη του έργου δεν υπάρχει υποχρέωση απένταξης άλλου έργου ή απομείωσης Π/Υ,
■ από 1 έως 3 απεντάσσονται έργα τουλάχιστον ίσου (1) Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί,
■ από 3 έως 4 απεντάσσονται έργα τουλάχιστον ενάμιση (1 % ) Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί,
■ Από 4 και άνω, απεντάσσονται έργα τουλάχιστον διπλάσιου Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.
Για την ένταξη του νέου έργου η πρόταση του αρμόδιου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από πρόταση απένταξης άλλου ή άλλων έργων από το ΠΔΕ του Φορέα, προκειμένου να αποδεσμεύεται το συγκεκριμένο μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα.
Για τον υπολογισμό της παραπάνω σχέσης επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Στο μέγεθος του ανεκτέλεστου Π/Υ δεν θα περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί των έργων που εντάχθηκαν τα προηγούμενα έτη με τη διαδικασία «Έργα προς ένταξη σε προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» (σημείο 5.12), καθώς και οι Π/Υ των έργων μακροχρόνιων υποχρεώσεων, όπως -ενδεικτικά- έργα Αναπτυξιακών Νόμων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
• Ο υπολογισμός της σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριμένων Π/Υ έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση.
• Πριν την αρχική συνολική πρόταση, η ανωτέρω σχέση θα βασιστεί στα στοιχεία των εγκεκριμένων Π/Υ (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ) όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής συνολικής πρότασης.
• Μετά την υποβολή της αρχικής πρότασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο θα υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων Π/Υ του τρέχοντος έτους. Προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να αποδεσμευθεί το απαιτούμενο, με βάση τα παραπάνω, μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ, δύναται να συνυπολογίζεται και η μείωση Π/Υ συνεχιζόμενου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό θα είναι λειτουργικό.
Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (βλ. παρ. 5.13.2.4), τα έργα των αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού (βλ. παρ. 5.13.2.5), τα έργα προς ένταξη σε προγράμματα της τρέχουσας ΠΠ (βλ. παρ. 5.12), τα έργα ΣΔΙΤ, τα έργα των Αναπτυξιακών Νόμων, καθώς και έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.
Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος) και από βεβαιώσεις των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου.
Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει ρητά κι αιτιολογεί επαρκώς ότι το έργο δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
Επιπρόσθετα απαραίτητο παράρτημα στο Τεχνικό Δελτίο αποτελεί η τεκμηριωμένη ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ανά είδος δαπάνης, ποσότητας και τιμή μονάδος.
Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων, έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.
Σημειώνεται ότι στο e-ΠΔΕ έχουν πρόσβαση και οι Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταχωρίζουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου που προτείνεται προς ένταξη στο ΠΔΕ. Με την καταχώριση του Τεχνικού Δελτίου, τυχόν κωδικός ενάριθμος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5.13.2.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού-δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων, καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, κλπ.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 5 «ΣΑΕ(Π) 5 - - »).
Ενόψει της κατάρτισης του ΠΔΕ 2020 θα ενταχθούν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών των Φορέων για την περίοδο 2020-2022. Ο νέος προγραμματισμός θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
1. Αυξήσεις προϋπολογισμών ή ένταξη νέων έργων επαναλαμβανόμενων δράσεων που είχαν προβλεφθεί στο ΠΔΕ την προηγούμενη περίοδο και αφορούσαν την τριετία 2020¬2022 δεν δύνανται να πραγματοποιούνται.
2. Νέα έργα που αφορούν σε δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί την προηγούμενη περίοδο, δύνανται να εγγράφονται στο ΠΔΕ υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός τους ως επαναλαμβανόμενη δράση.
3. Αυξήσεις Π/Υ πέραν της προγραμματισμένης τριετίας δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 80% του εγκεκριμένου στο ΠΔΕ Π/Υ τους.
Οι Φορείς καλούνται, με την υποβολή της πρότασης για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2020, να υποβάλλουν και πίνακα των υποέργων που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ΣΑ, με αναφορά στο είδος της εργασίας, το έτος που αυτό αφορά, τον Π/Υ του έργου, τον αριθμό/ημερομηνία υπογραφής/διάρκεια και αξία της σύμβασης, τον Φορέα Υλοποίησης, τις πληρωμές προηγούμενων ετών καθώς και όποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει απαραίτητα ο Φορέας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 16 του Παραρτήματος.

5.13.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης Π/Υ, τίτλου αντικειμένου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
Επιπλέον στις περιπτώσεις όπου η προτεινόμενη αύξηση Π/Υ υπερβαίνει το 30% του αρχικού Π/Υ του έργου, θα πρέπει ταυτόχρονα να προτείνεται η οριστική απένταξη άλλου ή άλλων έργων από το
ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ανάλογο μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.13.2.1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου έργου που δεν προκαλεί μεταβολή Π/Υ ή τίτλου του έργου, το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο εγκρίνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις και έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ πριν το 2000 θα προταθούν στο ΠΔΕ 2020 με Π/Υ ίσο με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ένταξης τους. Όσα εξ αυτών έχουν ανειλημμένες νομικές δεσμεύσεις, θα προταθούν ως νέα έργα με Π/Υ το υπόλοιπο προς αποπεράτωση και αναφέροντας στον τίτλο του έργου τον πρώην κωδικό αριθμό, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 5.13.2.1.

5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Ειδικά όσον αφορά στις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, προϋπόθεση αξιοποίησης της διαδικασίας του παρόντος κεφαλαίου, είναι οι Περιφέρειες να έχουν πληγεί από μοναδικό, ενιαίο και όχι επαναλαμβανόμενο, σημαντικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προηγούμενα χρονικά διαστήματα φυσικό φαινόμενο το οποίο επιφέρει σοβαρές ζημιές και δεν οφείλεται στη μη λήψη προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο θεωρείται η ζημιά που υπερβαίνει το 1,5% του Περιφερειακού ΑΕΠ.
Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών, δηλαδή μόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή στην πρότερη κατάσταση, και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ σύμφωνα με το κεφ. 5.13.2.1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του ΤΑΕΕ, η Περιφέρεια μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα αξιοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της ΕΑΣ. Η πρόταση του Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:
■ Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας,
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος), στον οποίο περιγράφεται η πρόοδος υλοποίησης τυχόν σχετικών έργων αποκαταστάσεων από προγενέστερες φυσικές καταστροφές που χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις του ΠΔΕ παρελθόντων ετών, ενώ περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση/βεβαίωση ότι τα υποέργα αυτά ή μέρος τους δεν έχουν προταθεί προς χρηματοδότηση σε άλλη ΣΑΕ. Απαραίτητα παραρτήματα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου αποτελούν:
■ Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζημιών
■ Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημίες
■ Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημίας (δεν περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη)
■ Φωτογραφική τεκμηρίωση.
Η πρόταση αποστέλλεται εντός πέντε (5) εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εφόσον η τελική πρόταση γίνει δεκτή το έργο εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ.
Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.
Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση των επιλέξιμων έργων αποκατάστασης. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.
Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι Φορείς θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων. Σε περίπτωση που άλλος Φορέας Χρηματοδότησης (π.χ. Υπουργείο) προτείνει την ένταξη στο ΠΔΕ έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, τότε ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση, συνοδευόμενη από το Τεχνικό Δελτίο του Πίνακα 6 του Παραρτήματος ως προς τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων.
Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 8 «ΣΑΕ(Π) 8 - - »).

5.13.2.5. Έργα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ειδικού σκοπού

Η ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2020 θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
- Για την ένταξη νέων έργων, αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΝΕΠ προς τη ΔΔΕ. Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία αποστέλλει στη ΓΔΟΥ συμπληρωμένο τον Πίνακα 1α με τα νέα έργα, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης.
- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων έργων, την εγγραφή πιστώσεων ή την τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων, οι Φορείς Υλοποίησης αποστέλλουν πρόταση στη Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα 1α στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ, που στη συνέχεια υποβάλλει το αίτημα ένταξης έργων και εγγραφής πιστώσεων στη ΔΔΕ.

5.13.2.6. Μελέτες ωρίμανσης έργων επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Η ένταξη των μελετών στο ΠΔΕ 2020, που προτείνονται βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 108603/15.10.2018 (ΑΔΑ ΨΣΦ1465ΧΙ8-ΜΒΦ) Επιστολής-Πρόσκλησης του ΥΠΑΝΕΠ, περί της «...υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση / συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
- Για την ένταξη νέων μελετών αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα Χρηματοδότησης προς τη ΔΔΕ, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ. Η πρόταση συνοδεύεται από Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) σύμφωνα με το υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου ΠΔΕ-Εθνικοί πόροι (Πίνακας 4), που υπογράφονται σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφερειάρχη στην περίπτωση Περιφερειών. Επιπλέον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι η μελέτη δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα (δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τις αρμόδιες ΕΥΔ ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί).
Οι προτεινόμενες μελέτες θα ενταχθούν σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 9 «ΣΑΜ(Π) 9--») στο εθνικό ΠΔΕ. Η ένταξή τους δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 5.13.2.1 (απομείωση).
- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων μελετών και την εγγραφή πιστώσεων, η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα στη ΔΔΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης Π/Υ συνεχιζόμενης μελέτης, απαιτείται σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ.

5.13.2.7 Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ

Η ΥΑ 4378/15-01-2020 (Β'67) «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167)» καθορίζει τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών και τη διαδικασία ένταξης στο ΠΔΕ των έργων που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια μεταβατικής περιόδου προετοιμασίας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
Ειδικότερα, δικαιούχοι ενεργειών είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΓΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ), η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), και τέλος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, ως φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ.
Ως έργο τεχνικής βοήθειας προς ένταξη στο ΠΔΕ θεωρείται το σύνολο των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών, με Π/Υ το σύνολο του Π/Υ τους, που ο κάθε φορέας-δικαιούχος αναλαμβάνει, σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση.
Το έργο λαμβάνει τον τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ του / της ...(συμπληρώνεται ο τίτλος του φορέα δικαιούχου: Υπουργείου / Περιφέρειας, ΓΔΔΕ, ΔιΔιΕΠ, ΜΟΔ ΑΕ)»
Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος αποτελούν νέα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ. Τα εν λόγω έργα εντάσσονται, χωρίς την προϋπόθεση της «απομείωσης» της παρ 5.13.2.1., σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του εθνικού ΠΔΕ του δικαιούχου και φορέα χρηματοδότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΔιΔιΕΠ, στην οποία κοινοποιείται η σχετική πρόταση ένταξης του φορέα, συνοδευόμενη από το κατάλληλα συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου ΠΔΕ (ΤΔΕ-ΠΔΕ) που προβλέπεται για τα έργα εθνικών πόρων. Οι φορείς καλούνται να αποστέλλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected], με κοινοποίηση και στη ΔιΔιΕΠ.
Στο υποβαλλόμενο ΤΔΕ-ΠΔΕ της πρότασής του, ο φορέας προσδιορίζει την υπηρεσία υλοποίησης, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία πληρωμής των έργων.
H απόφαση ένταξης των έργων τεχνικής βοήθειας μεταβατικής περιόδου κοινοποιείται στη ΔιΔιΕΠ.

5.13.2.8. Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων

Δράσεις των φορέων χρηματοδότησης που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που συστήνονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, χρηματοδοτούνται αμιγώς από το Εθνικό ΠΔΕ και ανατίθενται για υλοποίηση/διαχείριση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (Ν. 3912/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (Ν. 2843/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), δύναται να εγγράφονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ κατόπιν πρότασης του Φορέα Χρηματοδότησης.
Για την εγγραφή νέων (ή την τροποποίηση υφιστάμενων) δράσεων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων απαιτείται:
1. Πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
2. Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 5 Παραρτήματος).
3. Βεβαίωση της αρμόδιας ή των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών ότι η προτεινόμενη δράση δεν μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
4. Γνωμάτευση από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) ότι η περιγραφή της δράσης όπως αποτυπώνεται στο τεχνικό δελτίο είναι συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

5.13.2.9. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Ν. 3389/2005

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α') έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας δημόσιων φορέων, αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ κατόπιν απόφασης υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).
Οι ΣΔΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς και το Δημόσιο Τομέα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του εκάστοτε Φορέα.
Η ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ καθώς και η κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

5.13.3. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ

Τα Τεχνικά Δελτία που υποβάλλονται για όλες τις κατηγορίες του εθνικού σκέλους ΠΔΕ, υπογράφονται στις στήλες «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον υπεύθυνο του φορέα που προτείνει/υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» για τα Υπουργεία από τον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γεν. Δ/ντης, Δ/ντης κλπ.) ενώ για τις Περιφέρειες από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

5.13.4. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2020

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2020 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά προτεραιότητα για:
■ την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου Π/Υ,
■ την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,
■ την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων Π/Υ και
■ την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ (βλ. και ενότητα 5.13.2.7)
■ την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.14. Εγγραφή πιστώσεων

5.14.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2019 και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των ΣΑ για τα έργα στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

5.14.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων τουλάχιστον το 10% του Π/Υ τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.
Τα συνεχιζόμενα έργα που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 130433/16-12-2019, ΑΔΑ: ΨΣ1Ξ46ΜΤΛΡ-11 Β, ΦΕΚ 4749/Β'/23.12.2019).

5.14.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.14.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 130433/16-12-2019, ΑΔΑ: ΨΣ1Ξ46ΜΤΛΡ-11 Β, ΦΕΚ 4749/Β'/23.12.2019).

5.15. Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς Χρηματοδότησης και οι Φορείς Υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.
Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2020 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των Δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.
Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2020

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του ΥΠΑΝΕΠ κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/ και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών.
Για την ομαλή εκτέλεση του Π/Υ του ΠΔΕ, η εκταμίευση των πόρων μέσω της χρηματοδότησης και οι πληρωμές των έργων συστήνεται να συμβαδίζουν κατά το δυνατόν με τις τριμηνιαίες εγκεκριμένες πιστώσεις. Η δέσμευση πόρων, σε έργα που δεν έχουν ωριμότητα πληρωμής, μέσω της χρηματοδότησης και των εντολών κατανομής, στερεί πόρους από άλλα έργα που έχουν ωριμότητα πληρωμής, ενώ η εκτέλεση σημαντικά μεγάλου ποσοστού πληρωμών στο τελευταίο δίμηνο του έτους δημιουργεί δυσανάλογα αυξημένες ταμειακές ανάγκες στο διάστημα αυτό.
Το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης, λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών.

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών

6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ)


Η χρηματοδότηση των έργων του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850 των Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ και ΕΠΑΛΘ), που είναι ήδη ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β') και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:
• Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του ΥΠΑΝΕΠ βάσει των σχετικών αιτημάτων είτε α) της αρμόδιας ΔΑ για τα έργα των ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) είτε β) του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα των ΕΠ ΠΑΑ και ΤΕΒΑ.
• Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και περιλαμβάνει τα στάδια:
- Υποβολή του αιτήματος από το Φορέα Υλοποίησης-Δικαιούχο του έργου
- Αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια ΔΑ και την ΕΥΣΕ (όπου προβλέπεται), ή τη ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου
- Έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης από τη ΔΔΕ και
- Εκτέλεση της Απόφασης από την ΤτΕ με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός (ΙΒΑΝ) της ΣΑ.
Αναλυτικότερα:
→ Ο Φορέας Υλοποίησης-Δικαιούχος, υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην αρμόδια ΔΑ ή μέσω του e-ΠΔΕ στη ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό ανά υποέργο.
→ Η αρμόδια ΔΑ ή η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αξιολογεί τα αιτήματα που λαμβάνει από τους Δικαιούχους των έργων, εγκρίνει τη χρηματοδότηση και προωθεί το αίτημα ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ.
→ Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης, το εγκρίνει και εκδίδει Απόφαση Χρηματοδότησης της ΣΑ. Στη συνέχεια προωθεί την Απόφαση ηλεκτρονικά στην ΤτΕ προς εκτέλεση και εφόσον απαιτείται, αιτείται προς το ΓΛΚ πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με εθνικούς πόρους.
→ Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος διαμορφώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα ανά υπόλογο
διαχειριστή, και το προτεινόμενο ποσό με το οποίο κάθε έργο/υποέργο συμμετέχει στο συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.
→ Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται και ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο ενημερώνουν το e- ΠΔΕ. Όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΔΑ, η οριστικοποίηση και η ενημέρωση του e-ΠΔΕ γίνεται αυτόματα, ενώ όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΓΔΟΥ Υπουργείου, είναι δυνατή η ανακατανομή και οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από πιστοποιημένο χρήστη του οικείου Υπουργείου και στη συνέχεια η ενημέρωση του e-ΠΔΕ.
→ Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ υπολοίπων των λογαριασμών της ΣΑ και τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα το e-ΠΔΕ.
→ Για τη νέα διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσω Λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Οδηγιών Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού (ΥΑ με ΑΠ: 71259/27.06.2017, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως αυτή ισχύει.
Επισημαίνεται ότι τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απεντάσσονται από τα αντίστοιχα ΕΠ, δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων κατανομής σε κωδικούς (MIS) απενταγμένων έργων.

6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF)


Με την ΚΥΑ με ΑΠ: 107801/14.10.2016 (ΦΕΚ 3390/Β') συστάθηκε στην ΤτΕ λογαριασμός με τον τίτλο: «Ε.Δ.- Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και "Ενταξης» και αριθμό 23/201150.
Οι ενταγμένες πράξεις στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της ΠΠ 2014-2020, εντάσσονται σε ΣΑ με κωδικό 7--/2.
Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται αναλογικά με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω (κεφ. 6.1.1).
Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό 201150 σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ.

6.1.3. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, για έργα που χρηματοδοτούνται από τους δύο ανωτέρω ΚΛ, γίνεται ως ακολούθως:
α) για τα Προγράμματα όπου η αρμοδιότητα υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης ανήκει στις Διαχειριστικές Αρχές, στη φάση δημιουργίας του αιτήματος χρηματοδότησης (ΠΙΚΕ) δεν συμπληρώνονται στοιχεία υπολόγου, αλλά σε ειδικά πεδία συμπληρώνονται τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού-ΕΛ (Ειδικός Λογαριασμός, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ ,Τράπεζα τήρησης λογαριασμού κλπ.)
Με την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από την ΤτΕ τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται ως επιτυχημένες εγγραφές, πιστώνεται το ΙΒΑΝ του Ειδικού Λογαριασμού και ενημερώνεται το e-ΠΔΕ.
β) για τα Προγράμματα όπου η αρμοδιότητα υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης ανήκει στις ΓΔΟΥ των αντίστοιχων Υπουργείων ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, στη φάση δημιουργίας του αιτήματος χρηματοδότησης (ΠΙΚΕ) συμπληρώνονται τα στοιχεία της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την μεταφορά των πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό (Υπηρεσία, ΑΦΜ, κλπ).
Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ τα στοιχεία του ΠΙΚΕ δύναται να τροποποιηθούν από πιστοποιημένο ρόλο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας, εφόσον απαιτηθεί και με οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ τα στοιχεία αυτού ενημερώνουν το e-ΠΔΕ.
Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την μεταφορά εκδίδει εντολή μεταφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό, στην οποία αναγράφεται σε ειδικό πεδίο το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛ.
Στη συνέχεια με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω του e-ΠΔΕ μεταφέρεται το ποσό στο ΙΒΑΝ του ΕΛ.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΑ/2, /3, /4 και /7 και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων σε ΣΑ/2, ΣΑ/3, ΣΑ/4 και ΣΑ/7, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους ενταγμένων σε ΣΑ/0 και ΣΑ/5, ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων

6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο

Ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου/υποέργου προς το Φορέα Χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ.

6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης

Ο Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας αντίστοιχα) αξιολογεί τα αιτήματα των Φορέων Υλοποίησης και δημιουργεί στο e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ. Για κάθε ΣΑ δημιουργείται διακριτός ΠΙΚΕ.
Για κάθε αίτημα χρηματοδότησης (μίας ή πολλών ΣΑ) εκδίδεται διοικητικό έγγραφο «Αίτημα Χρηματοδότησης» με συνημμένο/ους τον/τους ΠΙΚΕ υπογεγραμμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε πεδίο του e-ΠΔΕ και το αίτημα προωθείται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ στην ΔΔΕ.
Παράλληλα αποστέλλεται υποχρεωτικά στη ΔΔΕ και το διοικητικό έγγραφο χρηματοδότησης της ΣΑ με συνημμένο τον ΠΙΚΕ.
Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται και τα αιτήματα ανάκλησης χρηματοδότησης ΣΑ, όπου απαιτείται.

6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ

Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων ή/και την προώθηση πολιτικών που τίθενται σε προτεραιότητα.
Διατηρεί το δικαίωμα για μερική έγκριση ή και απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης για λόγους δημοσιονομικούς.
Ακολούθως εκδίδεται Απόφαση Χρηματοδότησης της/των ΣΑ στο e-ΠΔΕ, η οποία υπογράφεται αρμοδίως, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με διεπαφή.

6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής Κατανομής

Με την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης των ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ. Κατόπιν, το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας) με το ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδότησης» συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα στοιχεία του ΠΙΚΕ. Υποχρεωτικά στοιχεία του ΠΙΚΕ σε αυτή τη φάση είναι ο κωδικός και ο τίτλος του έργου, η ονομασία και το ΑΦΜ του υπολόγου, το κατάστημα της ΤτΕ (κεντρικό ή περιφερειακό) και το ποσό. Εκδίδεται υποχρεωτικά διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ δύναται να περιλαμβάνει και αρνητικές κατανομές, σε περίπτωση ανακλήσεων από λογαριασμούς έργων. Η εντολή κατανομής υπογράφεται αρμοδίως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με γραμμογραφημένο αρχείο, αφού πρώτα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στο e-ΠΔΕ.

6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ ενημερώνονται ως επιτυχημένες οι αντίστοιχες εγγραφές κατανομών ανά έργο και υπόλογο στο e-ΠΔΕ, ώστε κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο, μέχρι το ύψος του οποίου δύναται να εκδώσει εντολές πληρωμής. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις για το ίδιο έργο και υπόλογο και τις εκτελεσθείσες πληρωμές. Για την έκδοση νέων εντολών πληρωμής ο υπόλογος πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη επιπλέον και τις εντολές πληρωμής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης κάποιας εντολής, η ΤτΕ ενημερώνει το e-ΠΔΕ για τον λόγο αποτυχίας εκτέλεσης.
Για την ενέργεια της χρηματοδότησης έχουν δημιουργηθεί στο e-ΠΔΕ κατάλληλοι ρόλοι σε κάθε στάδιο (Φορέα Υλοποίησης, Φορέα Χρηματοδότησης, ΔΔΕ)

6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, γίνεται με την ίδια διαδικασία (ενότητα 6.2.1.) με τη διαφορά ότι κατά την οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αντίστοιχη Υπηρεσία της Περιφέρειας) αναγράφονται τα στοιχεία έργου/υποέργου, ο τίτλος και το ΑΦΜ Ειδικού Λογαριασμού, το ΙΒΑΝ του Ειδικού Λογαριασμού και το Πιστωτικό Ίδρυμα. Επίσης, ενημερώνεται το e-ΠΔΕ με το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ Σύστασης ΕΛ) που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.
Στη συνέχεια εκδίδεται διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής/μεταφοράς, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Η εντολή μεταφοράς αναρτάται στη Διαύγεια και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ, μέσω του e-ΠΔΕ, αφού πρώτα αναγραφεί σε ειδικό πεδίο ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ αυτής.
Με την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς από την ΤτΕ πιστώνονται τα ΙΒΑΝ του/των Ειδικών Λογαριασμών.
Οι Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες που εκδίδουν τις εντολές κατανομής ή μεταφοράς σε Ειδικούς Λογαριασμούς) ενημερώνονται επίσης από την ΤτΕ για την εκτέλεση των εντολών κατανομής με την αποστολή αντιγράφων κινήσεων είτε σε ημερήσια βάση (για όσους έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό) είτε στο τέλος κάθε μήνα.

6.3. Απλοποίηση διαδικασιών - Αρμοδιότητα υπογραφής διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν στην χρηματοδότηση και πληρωμή έργων ΠΔΕ

Στο πλαίσιο της απλοποίησης και του εξορθολογισμού της διαδικασίας πληρωμών των έργων του ΠΔΕ, θεσμοθετήθηκε η ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλους του Φορείς, των διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων ΠΔΕ.
Οι Φορείς θα πρέπει, κατά την έκδοση των εγγράφων για: αίτημα χρηματοδότησης, εντολή κατανομής και εντολή πληρωμής έργων ΠΔΕ, να τηρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 27Α του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α'/09.12.2016).

7. Πληρωμές έργων ΠΔΕ

7.1. Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ

Η διαδικασία πραγματοποίησης και εμφάνισης των πληρωμών των έργων ΠΔΕ περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στάδια:
- α' στάδιο: Εκκαθάριση Δαπάνης - Έκδοση Εντολής Πληρωμής
Η Υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος έργου ΠΔΕ παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας ακολουθεί η εκκαθάριση της δαπάνης (εισήγηση από εισηγητή εκκαθάρισης - υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υπολόγου) και η έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών πραγματοποιείται με βάση την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β'/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ» και τα πρωτότυπα παραστατικά παραμένουν πάντα στην υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος. Η ΔΔΕ, έχοντας ως στόχο την πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών του ΠΔΕ και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικό δείγμα φορέων, είναι σε φάση τεχνικής υλοποίησης της μηχανογραφημένης έκδοσης των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Συγκεκριμένα, δημιουργείται νέος ρόλος «Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης» ο οποίος θα εκδίδει εντολές πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Οι εντολές πληρωμής θα φέρουν όλους τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς (Συλλογική Απόφαση / Έργο / Υποέργο / Νομική Δέσμευση, Σκέλος χρηματοδότησης ΠΔΕ, Φορέας / Ειδικός Φορέας, Είδος πληρωμής π.χ. Άμεση / Έμμεση, Εντός / Εκτός Γενικής Κυβέρνησης, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου - ΑΛΕ κ.α.). Ειδικότερα για τη διάκριση του είδους της πληρωμής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:
Α) Άμεση πληρωμή: Πραγματοποιείται από το Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ απευθείας σε ανάδοχο για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών / υπηρεσιών, πληρωμή Κρατικών Ενισχύσεων (όπως σε φορείς Επενδυτικών Σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων), συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών μισθοδοσίας και μετακινήσεων.
Β) Έμμεση πληρωμή: Μεταφορά επιχορήγησης ή χρηματοδότησης προς δικαιούχο (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, Ειδικό Λογαριασμό κ.α.). Πραγματοποιείται από το Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ, με πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ο δικαιούχος είτε σε Πιστωτικό Ίδρυμα εκτός ΤτΕ είτε στην ΤτΕ (λογαριασμός εκτός Δημοσίου). Στην περίπτωση έμμεσης πληρωμής επιλέγεται:
• Επιχορήγηση: Πρόκειται για Χρηματοδότηση ΝΠ, Ενδιάμεσου Φορέα για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών Ενισχύσεων πλην Αναπτυξιακών Νόμων.
• Ειδικός Λογαριασμός: Πρόκειται για μεταφορά σε Ειδικό Λογαριασμό βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου που αναγράφεται σε ειδικό πεδίο.
• Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής: Πρόκειται για απόδοση της Εθνικής συμμετοχής σε ΝΠ για Συγχρηματοδοτούμενο έργο όταν το ΝΠ εισπράττει απευθείας την κοινοτική συνδρομή.
• Προχρηματοδότηση: Καταβολή ποσού που έχει προκαταβάλει το ΝΠ από ίδιους πόρους στο έργο.
Επίσης, για την έκδοση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, καθώς και ο συσχετισμός με το κατάλληλο παραστατικό προς πληρωμή, στο οποίο θα προστεθούν τα πεδία «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης» και «Λόγος Δημιουργίας Υποχρέωσης».
Ειδικότερα, τα πεδία αυτά είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της αναφοράς του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. Κεφάλαιο 8) και συμπληρώνονται επιλέγοντας έναν από τους τρεις παρακάτω λόγους δημιουργίας υποχρέωσης και καταγράφοντας την αντίστοιχη ημερομηνία (σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/2013 - ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές):
1. Παραλαβή τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ή
2. Πιστοποίηση λογαριασμού έργου / πρωτόκολλο παραλαβής έργου ή πρακτικού έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών ή
3. Προθεσμία πληρωμής, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση.
Με την ένταξη της έκδοσης της εντολής πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ:
• δίνονται νέα εργαλεία στους εισηγητές εκκαθάρισης για τη διευκόλυνση της εργασίας τους (υπόλοιπο λογαριασμών, αναφορές κατανομών κ.α.),
• απλοποιείται το στάδιο που έπεται (εκτέλεση της εντολής πληρωμής - ηλεκτρονική πληρωμή δικαιούχου), καθώς πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα,
• γίνεται δυνατή η εισαγωγή νέων δεδομένων στο σύστημα (χαρακτηρισμός πληρωμών σε εντός / εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ΑΛΕ ανά πίστωση / κωδικό συναλλαγής κ.α.),
• βελτιώνεται η δυνατότητα έκδοσης σύνθετων αναφορών (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.α.),
• διευκολύνεται / απλοποιείται ιδιαίτερα η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων.
Με την ολοκλήρωση της τεχνικής υλοποίησης της έκδοσης εντολών πληρωμής μέσα από το e- ΠΔΕ, θα εντάσσονται σταδιακά στη νέα μηχανογραφημένη διαδικασία οι φορείς που εκτελούν έργα ΠΔΕ, με σκοπό την πλήρη ένταξη τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
- β' στάδιο: Εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχου
Ακολουθεί η εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μέσω e-ΠΔΕ από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (ορισμένος υπάλληλος με απόφαση του Υπολόγου).
Η εν λόγω ηλεκτρονική πληρωμή (eps) συσχετίζεται με το κατάλληλο παραστατικό προς πληρωμή και πρόκειται να απλοποιηθεί ιδιαίτερα με την καθολική εφαρμογή της έκδοσης Εντολών Πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα έχουν εισαχθεί στο προγενέστερο στάδιο. Στις περιπτώσεις πληρωμών που χρήζουν αντιλογισμού ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 9.3.2.
- γ' στάδιο: Έκδοση Συμψηφιστικού Εντάλματος
Οι ενέργειες ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείων, Γ.Π.Ε.Μ.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ.α.), με την έκδοση του συμψηφιστικού εντάλματος για κάθε πληρωμή.
Στο τρέχον έτος γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η έκδοση συμψηφιστικού εντάλματος να πραγματοποιείται μέσα από το e-ΠΔΕ συνδυάζοντας τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα στάδια. Συγκεκριμένα, εντός του e-ΠΔΕ θα διενεργούνται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, θα παράγονται οι απαιτούμενες αναφορές / έγγραφα και τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ώστε να αποτυπωθούν στη δημόσια ληψοδοσία.
Η εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων ολοκληρώνει την πλήρη μηχανογράφηση της διαδικασίας πληρωμής του ΠΔΕ μέσω e-ΠΔΕ, μειώνει το διοικητικό βάρος και αναμένεται να αυξήσει αισθητά την ταχύτητα αποτύπωσης των πληρωμών του ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία.

7.2. Αποτύπωση των πληρωμών των έργων ΠΔΕ σύμφωνα με το νέο λογιστικό σχέδιο

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.1.1, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ψηφίστηκε για κάθε Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που εκτελεί ΠΔΕ στον «ειδικό φορέα» που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ΓΔΟΥ, ανά σκέλος χρηματοδότησης (εθνικό/συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ).
Επισημαίνεται ότι ο «ειδικός φορέας» της νέας διοικητικής ταξινόμησης δεν συμπίπτει πάντα με τον «ειδικό φορέα ΠΔΕ» που είναι τεχνική έννοια η οποία υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ (βλ. γλωσσάρι). Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή πρόσθετης γραφειοκρατίας, τα απολογιστικά στοιχεία θα ακολουθούν τον ειδικό φορέα της νέας διοικητικής ταξινόμησης.
Σε ότι αφορά την οικονομική ταξινόμηση, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων έχει κατανεμηθεί (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΛΚ με αρ. πρωτ. Οικ.2/88067/ΔΠΓΚ), προϋπολογιστικά στους ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29 (πιστώσεις υπό κατανομή) και αναμένεται με την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων η εμφάνιση στους ΑΛΕ της νέας οικονομικής ταξινόμησης.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποχρέωση της λογιστικής απεικόνισης των πληρωμών του ΠΔΕ, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβραδύνει την εκτέλεση των πληρωμών, αλλά οι όποιες ενέργειες να πραγματοποιούνται κατόπιν της πραγματοποίησης της πληρωμής στο e-ΠΔΕ.

8. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου έχουν υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) για τα έργα του ΠΔΕ. Το ΜΔ αποτελεί
χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Για την τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ εφαρμόζεται η εγκύκλιος ΓΛΚ με ΑΠ: 2/31585/30.03.2012, ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ, η οποία βρίσκεται σε φάση τροποποίησης. Η επικαιροποίηση της σχετικής εγκυκλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και θα λαμβάνει υπόψη αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο, όπως η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ 54, ΦΕΚ 103/Α'/13.06.2018) κλπ. Επιπρόσθετα, θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται από τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, καθώς η πλειονότητα των πεδίων και των στηλών του ΜΔ θα συμπληρώνονται αυτόματα με στοιχεία του e-ΠΔΕ. Το γεγονός αυτό αφενός διευκολύνει κι επιταχύνει το έργο των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ κι αφετέρου διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων μέσω και της μείωσης του περιθωρίου λάθους στην καταχώριση.
Η τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης της εγκυκλίου με ΑΠ: 2/31585/30.03.2012, ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ, δύναται να γίνεται βάσει του υποδείγματος του Αναλυτικού και του Συγκεντρωτικού Πίνακα του ΜΔ (βλ. Πίνακας 2α και 2β, αντιστοίχως του Παραρτήματος). Ο Αναλυτικός Πίνακας τροφοδοτεί ορισμένα πεδία και στήλες του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Στοιχεία του Συγκεντρωτικού Πίνακα αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ, το οποίο συλλέγει κεντρικά τα στοιχεία εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και εκκρεμών/ ληξιπρόθεσμων οφειλών ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή απεικόνιση των δεδομένων αποτελεί η ορθή και έγκαιρη καταχώριση όλων των στοιχείων όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες (π.χ. παραστατικά, εντολές πληρωμής κ.α.). Υπενθυμίζεται ότι οι Φορείς Χρηματοδότησης έχουν την ευθύνη για την έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικά με την παραπάνω υποχρέωση.

9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)

Όλες οι διαδικασίες του ΠΔΕ έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ. Η πρόσβαση στο σύνολο των διαδικασιών αυτών γίνεται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ (www.epde.gr) με τη χρήση διακριτών ρόλων, όπως φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα και αναλύεται ανά διαδικασία ΠΔΕ.

Ρόλος

Κατάρτιση (Ένταξη - Πρόταση)

Χρηματοδότηση & Κατανομές

Πληρωμές

Χρήστης Φορέα Υλοποίησης

ν

ν

 

Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων)

ν

 

 


Εισηγητής Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων)

ν

 

 

Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης

ν

 

 

Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων

 

ν

 

Διαχειριστής Οφειλών

 

 

ν

Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης*

(ο ρόλος ανατίθεται σταδιακά εντός του τρέχοντος έτους)

 

 

ν

Υπεύθυνος Λογαριασμού

 

 

ν


9.1. Διαδικασία Κατάρτισης ΠΔΕ

Οι προτάσεις των Φορέων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ 2020 δημιουργούνται μέσω του e- ΠΔΕ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος).
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή πρότασης για ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, προϋποθέτει την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου κάθε έργου. Για το λόγο αυτό, οι Φορείς Υλοποίησης, που πλέον έχουν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με το ρόλο «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης», θα πρέπει να καταχωρίζουν τα Τεχνικά Δελτία όλων των έργων που προτείνουν προς ένταξη στο ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα για τα οποία υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ).
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των αρμόδιων Φορέων Πιστώσεων ΠΔΕ (ρόλος: Εισηγητής Ειδικού Φορέα ή Εισηγητής Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης), όπως αυτοί έχουν οριστεί με τα σχετικά έγγραφα (βλ. κεφ. 3.2.1.), συγκεντρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις (Α' επιπέδου), οι οποίες εν συνεχεία ενοποιούνται, επεξεργάζονται και αποστέλλονται στη ΔΔΕ (πρόταση Β' επιπέδου - τελική πρόταση Φ.Χ.) από το ρόλο Εισηγητή Φορέα Χρηματοδότησης του Φορέα. Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι ρόλοι του e-ΠΔΕ στην παραπάνω διαδικασία είναι οι εξής: Χρήστης Φορέα Υλοποίησης: Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά τους φορείς υλοποίησης, με πρόσβαση στις λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις (ΝοΔε) κάθε έργου. Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων): Αυτός ο ρόλος αφορά τους ειδικούς φορείς (Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Ειδικές / Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες κ.α., όπως έχουν οριστεί για την τρέχουσα περίοδο του Προγράμματος), με πρόσβαση στις λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση έργων σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον Φορέα Υλοποίησης. Βοηθητικά, σε αυτόν το ρόλο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης».
Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων): Αυτός ο ρόλος αφορά τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, με πρόσβαση στις λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση έργων του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον Φορέα Υλοποίησης. Βοηθητικά, σε αυτόν το ρόλο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης».
Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης: Αυτός ο ρόλος αφορά τους Φορείς Χρηματοδότησης, με πρόσβαση στις λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση έργων των Συλλογικών Αποφάσεων που διαχειρίζεται ο αντίστοιχος φορέας (πρόταση Β' επιπέδου - Τελική πρόταση Φορέα Χρηματοδότησης). Επιπλέον, αυτός ο ρόλος καταχωρίζει και τις ανακατανομές πιστώσεων στο σύστημα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας του Φορέα Υλοποίησης να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο, αυτό πραγματοποιείται από τον Φορέα Πιστώσεων, ο κωδικός του οποίου περιλαμβάνει αυτό το δικαίωμα.

9.2. Διαδικασία Χρηματοδότησης - Κατανομής έργων ΠΔΕ

Η υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ), χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομής) και η αποστολή τους στην ΤτΕ γίνεται για το σύνολο του ΠΔΕ (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) μέσω του e-ΠΔΕ από τους παρακάτω ρόλους. Χρήστης Φορέα Υλοποίησης: Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά τους φορείς υλοποίησης, με πρόσβαση στις λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ.
Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων: Αυτός ο ρόλος αφορά τους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνοι για τη Διαχείριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης και Κατανομής. Ο ρόλος αποδίδεται σε επίπεδο Ειδικού Φορέα.
Επισημαίνεται ότι καταχωρίσεις από ΦΥ και ΦΧ γίνονται εντός του e-ΠΔΕ για έργα εθνικού σκέλους & λοιπά συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και για έργα Κεντρικών Λογαριασμών εκτός ΟΠΣ. Για έργα Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους δύο Κεντρικούς Λογαριασμούς (200850 και 201150) και υποστηρίζονται από τις εφαρμογές του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, κ.α.), και συνεχίζουν να γίνονται αυτόματα μέσω διεπαφών των δύο συστημάτων (e-ΠΔΕ και ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).

9.3. Διαδικασία Πληρωμής έργων ΠΔΕ 9.3.1. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Η πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του e-ΠΔΕ με βάση την ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών με αριθμ.απόφ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013). Σημειώνεται ότι το ΠΣΥΠΠΟΔΕ παραμένει ενεργό και προσβάσιμο στους Υπευθύνους Λογαριασμού για αναζήτηση μόνο παλαιών στοιχείων.
Η υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλα τα έργα ΠΔΕ, διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία πληρωμών καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η διαδικασία πληρωμής έργων ΠΔΕ διενεργείται μέσω των παρακάτω ρόλων.
Διαχειριστής Οφειλών: Αυτός ο ρόλος αφορά τους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση Συλλογικών Αποφάσεων και έργων στους Υπεύθυνους Λογαριασμού. Οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων/ Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ, καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα.
Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης: Ο νέος αυτός ρόλος, ο οποίος θα ανατίθεται σταδιακά εντός του τρέχοντος έτους στους Φορείς εκτέλεσης ΠΔΕ, είναι υπεύθυνος για την έκδοση εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι για την έκδοση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, καθώς και ο συσχετισμός με το κατάλληλο παραστατικό προς πληρωμή. Με την ενεργοποίησή τους οι Εισηγητές Εκκαθάρισης Δαπάνης έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη καταχώρισης στο e-ΠΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους, καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.
Υπεύθυνος Λογαριασμού: Αυτός ο ρόλος αφορά του χρήστες που εκτελούν τις εντολές πληρωμής μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής (eps). Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Μέχρι την ενεργοποίηση του ρόλου του Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης οφείλουν να καταχωρίζουν στο e-ΠΔΕ όλα τα παραστατικά (τιμολόγια ή ισοδύναμα έγγραφα) τρέχοντος έτους, καθώς και όσα παραστατικά προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

9.3.2. Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ηλεκτρονική εντολή πληρωμής εκ παραδρομής από λάθος συλλογική απόφαση, έργο, υποέργο ή νομική δέσμευση οφείλει να γίνει τακτοποίηση με τη διαδικασία του αντιλογισμού μέσω τυποποιημένης φόρμας, η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 17 του Παραρτήματος και είναι αναρτημένη στο www.epde.gr. Ο αντιλογισμός και η αντιμετώπισή του μπορεί να εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: > Η πληρωμή έγινε από λάθος ΣΑ / Έργο:
1. Η διαδικασία απαιτεί αποστολή των στοιχείων αντιλογισμού από Υπόλογο σε ΤτΕ & ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα πρέπει να αποστείλει το απαραίτητο έγγραφο - πρωτότυπο εκτελεστέο - όπως απαιτείται στην ΤτΕ, με συνημμένη την τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού, καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) προς αντιλογισμό - έγχαρτα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) - στην ΤτΕ με κοινοποίηση στη ΔΔΕ.
→ Το έγγραφο αποστέλλεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50, Αθήνα, με κοινοποίηση στη ΔΔΕ, Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα.
→ Για την ηλεκτρονική αποστολή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected]; [email protected]
2. Στη συνέχεια διενεργείται ο αντιλογισμός από ΤτΕ και δεν γίνεται καμία ενέργεια στο e-ΠΔΕ πριν την επιβεβαίωση από την ΤτΕ ότι εκτελέστηκε ο εν λόγω αντιλογισμός.
3. Με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του αντιλογισμού από την ΤτΕ, η ΔΔΕ προχωρά σε δημιουργία κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών και στο e-ΠΔΕ.
> Η πληρωμή έγινε από λάθος Υποέργο / Νομική Δέσμευση:
Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται αντιλογισμός από ΤτΕ, καθώς η πληρωμή έγινε από σωστό λογαριασμό χρέωσης (σωστή ΣΑ και έργο), αλλά χρειάζεται η δημιουργία κατάλληλων εγγραφών στο e-ΠΔΕ, για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο επίπεδο Υποέργου / Νομικής Δέσμευσης. Συγκεκριμένα,
1. Η διαδικασία απαιτεί δημιουργία ερωτήματος από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού στην Τεχνική Υποστήριξη (helpdesk) στο e-ΠΔΕ (www.epde.gr - καρτέλα Επικοινωνία) όπου περιγράφεται το πρόβλημα και υποβάλλεται συνημμένα η τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού.
2. Κατόπιν, η ΔΔΕ προχωρά άμεσα σε δημιουργία των κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο e-ΠΔΕ.
Οι τακτοποιήσεις πληρωμών με τη διαδικασία αντιλογισμού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 εκάστου έτους, πριν την έκδοση του τελικού απολογισμού των πληρωμών.
Εξαίρεση αποτελούν αντιλογισμοί που αφορούν πληρωμές από λογαριασμούς 231 (Νομικών Προσώπων), η τακτοποίηση των οποίων μπορεί να γίνει και σε επόμενο έτος. Αντιλογισμοί πληρωμών εξωτερικού εκτελούνται από το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο της ΤτΕ με την ίδια ως άνω διαδικασία και ενημερώνεται ακολούθως το αρμόδιο Τμήμα Συναλλάγματος της ΤτΕ.

9.4. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του e-ΠΔΕ, την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη (HELPDESK)» της καρτέλας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πύλης του e-ΠΔΕ (www.epde.gr). 

10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2020 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την 30η Μαρτίου 2020, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.
Οι προτάσεις, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στη ΔΔΕ υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ (βλ κεφ. 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή και αφού υπογραφούν αρμοδίως οι προτάσεις, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected] και να κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΝΕΠ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219, [email protected]). Στην περίπτωση που ο Φορέας επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου, δεν απαιτείται η αποστολή του και σε έντυπη μορφή.
Τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΝΕΠ www.epde.gr και www.mnec.gr.
Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2020 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Τσακίρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης