Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-7-2017 (Β’/2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής“Με εντολή Διοικητή”σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’12, 52, 234 και 1032) όμοιας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής, όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019
Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-7-2017 (Β’/2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής“Με εντολή Διοικητή”σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’12, 52, 234 και 1032) όμοιας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής, όπως ισχύει


Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ. ΟΡΓ. Α 1179943 ΕΞ 2019

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 5205/31-12-2019


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σοφία Σωμαρακάκη
Τηλέφωνο: 213-2112912
Fax: 210-3230829
E-mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής, όπως ισχύει.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’/94) και ειδικότερα της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ’της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 19, 37, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40 και των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
β) Του ν. 4174/2013 (Α’/170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.
γ) Του ν.δ. 356/1974 (Α’/90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α’/288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».
δ) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4646/2019 (Α’/201) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».
ε) Του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α’/178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
στ) Του ν. 4270/2014 (A’/143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 65 αυτού, καθώς και του Π.Δ. 80/2016 (Α’/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ζ) Του ν. 4412/2016 (Α’/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’/61).
η) Του Π.Δ.54/2018 (Α’/103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
θ) Της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α’/94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
ι) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α’/101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’/968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β’/2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής“Με εντολή Διοικητή”σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»., όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017 (Β’/4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018 (Β’/119), Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018 (Β’/183), Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018/22.8.2018 (Β’/3718), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018 (Β’/4970), Δ.  ΟΡΓ. Α 1038871 ΕΞ 2019 (Β’/1124), Δ.ΟΡΓ. Α 1062366 ΕΞ 23.04.2019 (Β’/1590 και 1676), Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019 (Β’/3105) και Δ. ΟΡΓ. Α 1112465 ΕΞ 2019/08-08-2019 (Β’/3196) όμοιες.

4. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β’/2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’/147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθ. 75555/289/6.7.2017 (Β’ 2336) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016».

7.  Την  αριθ.  2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018  (Β’/3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού».

8. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’/130 και Β’/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β’/2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-112017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: α) Από 23-04-2019, του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Α.Α.Δ.Ε. β) Από 18, 19 και 20-12-2019 της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.ΕΦ.Κ.&Π.) και τα από 19 και 20-12-2019 (δύο μηνύματα), του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). γ) Από 20-12-2019 μήνυμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ.

11. Το αριθ. Δ.ΕΙΣΠ. Β 1174321ΕΞ2019/16-12-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και το από 20-12-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

I. Α. Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β’/2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής“Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 10, ως εξής:
«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου».
2) Διαγράφουμε τα αναγραφόμενα στην υποπερίπτωση Β.10 της στήλης 5 της περίπτωσης 12.
3) Αντικαθιστούμε την περίπτωση 89, ως εξής:
 


4) Στην περίπτωση 151:
α) αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2, ως εξής:
«Την παραλαβή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και τον προσδιορισμό του φόρου».
β) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α. της στήλης 5 και προσθέτουμε νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του έκτου εδαφίου, ως εξής:
«Α. Για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου Α.1., οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο».
«Κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή πλοίων, η οποία συντελείται στην αλλοδαπή ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, η παραλαβή της δήλωσης γίνεται από την Αρχή, η οποία τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια για τον προσδιορισμό του φόρου και τις λοιπές διαδικασίες».
γ) Προσθέτουμε στη στήλη 5 νέα παράγραφο Α.1., η οποία έπεται της παραγράφου Α., ως εξής:
«Α.1. Ειδικότερα, για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο αγοραστή. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο και η Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του είναι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του νομικού προσώπου και έχει αρμοδιότητα σε θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι κάτοικος εξωτερικού, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
Εξωτερικού».
δ) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου Β. της στήλης 5, ως εξής:
«Β. β) Για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης κατοικία του δωρητή και του γονέα, αντίστοιχα».
«Αν ο δωρητής ή ο γονέας κατοικεί στην αλλοδαπή, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού».
5) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις 152 και 159, ως εξής:
 
6) Στην περίπτωση 153:
α) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2, ως εξής:
«Την έκδοση εντολής ελέγχου για τον έλεγχο υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια».
β) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β. της στήλης 5, ως εξής:
«Β. Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 151 της παρούσας απόφασης και, σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, με εφαρμογή των οριζομένων στις περιπτώσεις 154 και 155 της παρούσας απόφασης».
γ) Προσθέτουμε στη στήλη 5 νέες παραγράφους Δ. και Ε., οι οποίες έπονται της παραγράφου Γ., ως εξής:
«Δ. Για: α) τον έλεγχο υποθέσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με απαλλαγή, λόγω αναπτυξιακών ή άλλων ειδικών νόμων, εκτός των υποθέσεων αρμοδιότητας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και β) την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτων για υπερβάλλον τίμημα, εφόσον διαπιστωθεί η ανακριβής αναγραφή αυτού από συμβαλλομένους αρμοδιότητας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).
Ε. Για: α) τον έλεγχο υποθέσεων φόρου κληρονομιών με φορολογητέα αξία, μετά την αφαίρεση του δηλούμενου παθητικού, άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, β) τον έλεγχο υποθέσεων φόρου κληρονομιών, των οποίων αντικείμενο είναι και χρηματικά ποσά άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή/και τραπεζικοί λογαριασμοί εξωτερικού άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, γ) τον έλεγχο υποθέσεων φόρου δωρεών και γονικών παροχών των οποίων αντικείμενο είναι και χρηματικά ποσά ή/και τραπεζικοί λογαριασμοί άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και δ) την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής, με συμβαλλομένους φορολογουμένους αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., εφόσον δεν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π».

7) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περίπτωσης 154, ως εξής:
«Την υποβολή αιτήματος για την αποστολή πληροφοριών για ακίνητα και επιχειρήσεις, μετοχές, μερίδια, συμμετοχές σε εταιρείες, ομολογίες και λοιπές τέτοιας φύσης αξίες, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, εφόσον αυτά βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., άλλης από την οριζόμενη στην περίπτωση 153 της παρούσας, προκειμένου η έκθεση παροχής πληροφοριών να αποσταλεί στον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της υπόθεσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και κερδών από τυχερά παίγνια και να ενσωματωθεί στην πράξη προσδιορισμού του φόρου».

8) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περίπτωσης 155, ως εξής:
«Την έκδοση εντολής παροχής πληροφοριών για ακίνητα και επιχειρήσεις, μετοχές, μερίδια, συμμετοχές σε εταιρείες, ομολογίες και λοιπές τέτοιας φύσης αξίες, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, εφόσον αυτά βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., άλλης από την οριζόμενη στην περίπτωση 153 της παρούσας, προκειμένου η έκθεση παροχής πληροφοριών να αποσταλεί στον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της υπόθεσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και κερδών από τυχερά παίγνια και να ενσωματωθεί στην πράξη προσδιορισμού του φόρου».

9) Διαγράφουμε την περίπτωση 162Α.

Β. Τροποποιούμε την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως προς την αντικατάσταση της γραμμής με α/α 17, του Πίνακα της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α’, ως κατωτέρω:

II. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 02/01/2020, εκτός από τις περιπτώσεις 1 έως και 3 της υποπαραγράφου Α. της παραγράφου Ι., οι οποίες ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

III. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις με αριθμ.:
α) Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β’/2743), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης