Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ10042/45119/1199/2019 Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2019 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)

Φ10042/45119/1199/2019
Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ»


Αθήνα, 20/11/2019
Αρ. Πρωτ.: Φ10042/45119/1199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ:Β'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Γιωτάκου
[email protected]
Τηλέφωνο: 2131516783

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ».

Με αφορμή την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με την οποία διορίσθηκαν τακτικοί υπάλληλοι στις Υπηρεσίες Υγιεινής των Δήμων και προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ασφαλιστικό τους καθεστώς καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, δεδομένου ότι έχουν ανακύψει σχετικά ζητήματα, των οποίων η υπηρεσία μας είναι αποδέκτης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του αρ. 55 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:

α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α.

β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών.

Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος. Συνεπώς, γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, που ρυθμίζουν θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.01.2017. Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν. 4387/2016 για τους μισθωτούς.

B. i) Με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 1 του ν. 3865/2010, οι οποίες εξακολουθούν -κατά τα ανωτέρω- να είναι σε ισχύ, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, οι οποίοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.01.2011 και εφεξής, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑΑ, εφόσον προκύπτει υποχρεωτική ασφάλισής τους από τις καταστατικές διατάξεις του εν λόγω πρώην Ταμείου.

Με την με αριθμ. 13725/0092/26-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ έως 31.12.2010 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικός υπάλληλος, συμβασιούχος ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, ημερομίσθιος κλπ), δεν υπάγονται ως προς την κύρια σύνταξη στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά σε αυτή του Δημοσίου ή του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για όσους θα προσληφθούν σε ΝΠΔΔ, το τακτικό προσωπικό του οποίου διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 3163/1955 και ν.δ. 4277/1962).

Για υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή τα ως άνω πρόσωπα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του εν λόγω νόμου, ασφαλίζονται στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.01.1993 και εφεξής στο Δημόσιο ή σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης.

ii) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 3865/2010, παρασχέθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα, τα οποία υπηρετούσαν ή είχαν προσληφθεί έως 31.12.2010 στους φορείς της παρ. 1 του αρ. 2 του εν λόγω νόμου, να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Για λόγους, ωστόσο, ορθολογικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν μέχρι 31.12.2010 στο Δημόσιο αλλά προσλήφθηκαν σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου από 1.1.2011 και εκείνων που υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν μέχρι 31.12.2010 και παρέμειναν στην ίδια υπηρεσία, το Υπουργείο μας με σχετικά έγγραφά του (ενδεικτικά αναφέρουμε τα έγγραφα Φ11221/25753/1694/29-11-2011 και Φ11221/30269/1205/21-07-2016) έδωσε την δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αντί του δημοσίου και στους υπαλλήλους με ΦΕΚ διορισμού από 1.1.2011 και μετά, εφόσον έχουν προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την ανωτέρω ημερομηνία στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α'και β'βαθμού και εν γένει στους φορείς του αρ. 2 του εν λόγω νόμου. Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι όσοι από τους νεοπροσλαμβανόμενους με την προκήρυξη 3Κ υπαλλήλους, έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ. πριν την 1.01.2011, έχουν το δικαίωμα αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου να επιλέξουν -κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τους προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου- την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Γ) Δεδομένου ότι οι προσληφθέντες με την προκήρυξη 3Κ/2018, θα απασχοληθούν στις Υπηρεσίες Υγιεινής και σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διακρίνουμε -ως προς την υπαγωγή τους στην ασφάλιση- τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) Όσοι (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, άνδρες - γυναίκες) υπαχθούν στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και απασχοληθούν αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις περιοριστικά αναφερόμενες ειδικότητες και εργασίες του αρ. 4 του ν. 3660/2008, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους (βαριά & ανθυγιεινά επαγγέλματα) και υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 4,3% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

ii) Όσοι υπαχθούν αυτοδίκαια ή επιλέξουν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην περ. Β ii) την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι (άνδρες - γυναίκες) και απασχοληθούν στις περιοριστικά αναφερόμενες εργασίες και ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους και καταβάλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:
20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος)

Πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ):
3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40 ο Δήμος) και
3,40% (2,1% ο ασφαλισμένος και 1,3% ο Δήμος)

Σύνολο πρόσθετης εισφοράς ΒΑΕ ασφαλισμένου 4,3% και Δήμου 2,7%.

- Όσοι από τους ανωτέρω, ωστόσο, απασχοληθούν σε εργασία ή ειδικότητα, η οποία δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο αρ. 36 του ν. 1694/1987, αλλά ανήκει στις περιοριστικά αναφερόμενες του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 - ΦΕΚ Β' 2778/2011), υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και καταβάλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:
20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και

Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ
3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος).

- Εάν είναι νέοι ασφαλισμένοι, υπάγονται μόνο στον προαναφερόμενο Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 - ΦΕΚ Β' 2778/2011) εφόσον απασχολούνται στις αναφερόμενες σε αυτόν εργασίες και ειδικότητες και υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 3 και 4 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει και καταβάλουν επίσης τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:
20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και

Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ:
3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος).

Σχετικά με την εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ποσοστού 1%, την οποία επιβαρύνεται ο εκάστοτε Δήμος, σας γνωρίζουμε ότι υπόχρεοι είναι οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και απασχολείται σε Υπηρεσίες Υγιεινής (υπόνομοι, αποκομιδή απορριμμάτων, χρησιμοποίηση και καταστροφή απορριμμάτων, εκκένωση βόθρων), όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του αρ. 1 του Β.Δ. 473/1961.

Σημειώνουμε ότι η εισφορά για την κύρια σύνταξη, είτε βάσει των προαναφερόμενων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Δημόσιο είτε στο πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους και επί των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών για τους από 1.01.1993 ασφαλισμένους (σχετ. η αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 - ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ και την αριθμ. Φ10042/οικ. 13567/329/8.06.2018 - ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).

Επί της ανωτέρω βάσης υπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά ΒΑΕ για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του αρ. 36 του ν. 1694/1987 ή του Κανονισμού ΒΑΕ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 - ΦΕΚ Β' 2778/2011).

Δ) Σε ό,τι αφορά την επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4387/2016, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 35 του ν. 4052/2012, από την 1.1.2017 στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με: i) ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, ii) ενιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και iii) ενιαίο τρόπο υπολογισμού επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων σε αυτό φορέων, τομέων και κλάδων. Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, όπως ισχύει, (σχετική η Φ80020/οικ.36225/1183/7.1.2014/ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-ΟΨ5, εγκύκλιος) καθορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, ενιαία ποσοστά ποόσθετηε ειδικήσ εισωοοάσ για όλους τους ασφαλισμένους, παλαιούς και νέους, μισθωτούς του πρώην Ε.Τ.Ε.Α. και νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1.12.2013.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ασφαλισμένοι που καταβάλλουν τις πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για κύρια ασφάλιση, καθόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες ανήκουν, βάσει διατάξεων είτε του πρώην Δημοσίου είτε του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα καταβάλλουν και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, όπως ισχύει, πρόσθετες εισφορές περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ποσοστού 2% (1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη) επί της ίδιας βάσης υπολογισμού με αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την κύρια ασφάλιση.

Ε) Σε ό,τι αφορά την εφάπαξ παροχή, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 1β του ν. 3865/2010, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στους αντίστοιχους πρώην φορείς που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.

Στην προκειμένη, επομένως, περίπτωση -ως τακτικοί υπάλληλοι Δήμων- υπάγονται ως προς την εφάπαξ παροχή στον κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΠΔΚΥ) και ως προς την υγειονομική περίθαλψη στο πρ. ΤΥΔΚΥ.

Στ) Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα Πακέτα Κάλυψης, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά στην ασφάλιση των ανωτέρω υπαλλήλων, θα ρυθμιστούν με την έκδοση της εγκυκλίου για την ΑΠΔ του Δημοσίου από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης