Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1013/2020 Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2020 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Α.1013/2020
Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ


Αθήνα, 23.1.2020
Α 1013/23-01-2020

(ΦΕΚ Β' 87/24-01-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΙ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.Π.Α.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400,
Fax:2103645413
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Α 1013/2020

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 του άρθρου 33 και 11 α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών,
β) των παρ. 4α του άρθρου 6, 7 του άρθρου 31, 1 του άρθρου 33 και 11 α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄),
γ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Την 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για τον διακανονισμό έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στην παράδοσή τους.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης


1. Κατά τον χρόνο παράδοσης ακινήτου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ, διακανονίζεται ο εκπεσθείς φόρος που αντιστοιχεί στο ακίνητο που παραδίδεται, όπως αυτός προκύπτει κατά τον χρόνο της αναστολής και σύμφωνα με την υποβληθείσα κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4α του Κώδικα ΦΠΑ.

2. Ο φόρος που οφείλεται λόγω διακανονισμού καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ κατά τον χρόνο παράδοσης και οπωσδήποτε πριν την υποβολή δήλωσης μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται, σε έντυπη μορφή, στο τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής, σε τρία αντίτυπα με χρήση του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 050.

4. Το προς καταβολή ποσό αναγράφεται στον οικείο κωδικό της δήλωσης και στο πεδίο «Σημειώσεις» αυτής αναγράφεται η φράση «ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ», με τη συμπλήρωση της φράσης με τη διεύθυνση και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

Άρθρο 2
Παραλαβή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης και βεβαίωση εξόφλησης οφειλόμενου φόρου


1. Με την υποβολή της δήλωσης επιβεβαιώνεται η ορθότητα του προς διακανονισμό φόρου σύμφωνα με την κατάσταση αδιάθετων ακινήτων, που έχει υποβληθεί, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις και η δήλωση παραλαμβάνεται. Με την παραλαβή της δήλωσης βεβαιώνεται η οφειλή και χορηγείται ταυτότητα οφειλής.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου, το οποίο έχει υπαχθεί στην αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, είναι να βεβαιωθεί από το τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους σε συνεργασία με το τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ που υποβλήθηκε η έκτακτη δήλωση, επί του σώματος και των τριών αντιτύπων αυτής, ότι ο φόρος καταβλήθηκε, αναγράφοντας τη φράση «.Καταβλήθηκε ο προς διακανονισμό φόρος για το ακίνητο ο οποίος βεβαιώθηκε με τον αριθμ. /…/…/20… Χρηματικό Κατάλογο της Υπηρεσίας, με γραμμή ΧΚ και ΑΤΒ/...../....../20...». Στον υποκείμενο στον φόρο επιστρέφονται τα δυο αντίτυπα της δήλωσης ΦΠΑ, ένα για το αρχείο του και ένα για να συνυποβληθεί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς που θα ακολουθήσει, με αναγραφή των ενδείξεων «ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ» και «ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ», αντίστοιχα.
Επιπλέον, επιμέλεια του τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους αποστέλλεται άμεσα φωτοαντίγραφο της παραπάνω δήλωσης στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ του υποκειμένου προκειμένου να συσχετιστεί με το φάκελό του.

3. Δεν παραλαμβάνεται δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου, το οποίο έχει υπαχθεί στην αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον με αυτή δεν συνυποβάλλεται το αντίτυπο της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ επί της οποίας βεβαιώνεται ότι ο προς διακανονισμό φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο που μεταβιβάζεται έχει καταβληθεί.

Άρθρο 3
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής στην περίπτωση ματαίωσης παράδοσης ακινήτου


1. Σε περίπτωση που είτε ματαιωθεί η υπογραφή του συμβολαίου ή δεν υποβληθεί εν τέλει η δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς, ο φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση έκτακτη δήλωση που υποβλήθηκε για τον διακανονισμό του φόρου για ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί σε αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ, διαγράφεται/επιστρέφεται, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων, από την ΔΟΥ από την οποία παρελήφθη η έκτακτη δήλωση με την διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

2. Ο υποκείμενος υποβάλλει τροποποιητική έκτακτη δήλωση σε έντυπη μορφή με τροποποίηση του οικείου κωδικού της δήλωσης με την οποία δημιουργείται, κατά περίπτωση, αίτημα επιστροφής ή αίτημα διαγραφής της οφειλής. Με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλονται τα δύο αντίτυπα της αρχικής έκτακτης δήλωσης που έχουν δοθεί στον υποκείμενο στον φόρο, ένα για το αρχείο του και ένα για να συνυποβληθεί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Για την επιστροφή του φόρου που προκύπτει με την τροποποιητική δήλωση αυτή, ο Προϊστάμενος του τμήματος Συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής βεβαιώνει επί του σώματος της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση είτε ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς για το συγκεκριμένο ακίνητο, είτε ότι η δήλωση φόρου για την μεταβίβαση, που υποβλήθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί στην Υπηρεσία αυτή το αντίγραφο της δήλωσης που προοριζόταν για την σύνταξη συμβολαίου, με βεβαίωση πάνω στο σώμα της από τον συμβολαιογράφο ότι το συμβόλαιο δεν συνετάγη.

4. Εντός 10 ημερών από την υποβολή της τροποποιητικής έκτακτης δήλωσης, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, εκδίδεται ΑΦΕΚ για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. Για τον υπολογισμό του τόκου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

5. Σε κάθε περίπτωση που επιστρέφεται φόρος κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα διαβιβάζονται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ του υποκειμένου, αντίγραφο της τροποποιητικής έκτακτης δήλωσης προς ενημέρωση του φακέλου του υποκειμένου.

Άρθρο 4

Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Α. Βεσυρόπουλος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης