Αποτελέσματα live αναζήτησης

4378/2020 Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

4378/2020
Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)

Αριθμ. 4378/15-1-2020

(ΦΕΚ Β' 67/21-01-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ΄ για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης», του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 134 και 139 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Την 47/18.7.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

10. Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως ισχύει.

11. Την 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 46274/26.09.2014 ΦΕΚ 2573/Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης)».

12. Την υπ’ αριθμ. 3972/15.01.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

13. Την ανάγκη υποστήριξης των διαδικασιών και φορέων κατά την κατάρτιση και έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 139, του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (εφεξής: «το Πρόγραμμα»), με συνολικό προϋπολογισμό επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ, όπως κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 3 κατωτέρω, με περίοδο εφαρμογής που ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ.

2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν α) στην κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του, β) στην υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 110 ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και γ) στην πραγματοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β του άρθρου 129, του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της παρούσας απόφασης είναι:
2.1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), για τις ενέργειες που αφορούν στις προτεραιότητες των περιπτώσεων α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
2.2. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ), για τις ενέργειες που αφορούν στις προτεραιότητες των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
2.3. Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, ως φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167), για τις ενέργειες που αφορούν στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών-δαπανών στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης αυτής καθορίζονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 3

Για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, εγκρίνεται για κάθε φορέα-δικαιούχο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, ως ακολούθως:
3.1. Για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ, για την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων ενεργειών 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. και 4.12 του άρθρου 4 της παρούσας.
3.2. Για τη Μ.Ο.Δ. ΑΕ εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, για την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων ενεργειών 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10., 4.11. και 4.12., του άρθρου 4 της παρούσας.
3.3. Για κάθε φορέα κατάρτισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΤΠΑ και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΠΑ (Υπουργείο/Περιφέρεια), σύμφωνα με τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167), εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ, για την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων κατηγοριών 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.10., 4.11. και 4.12. του άρθρου 4 της παρούσας. Από τον συνολικό εγκρινόμενο προϋπολογισμό κάθε φορέα κατάρτισης ΤΠΑ/ΠΠΑ, ποσοστό τουλάχιστον 70% θα διατίθεται αθροιστικά για τις επιλέξιμες κατηγορίες 4.4. και 4.5., με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών ερευνών ή/και την λήψη υπηρεσιών συμβούλων για την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του οικείου τομεακού ή περιφερειακού προγράμματος. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ενεργειών τεχνικής βοήθειας, οι φορείς δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Άρθρο 4

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης προσδιορίζονται, με κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των αντίστοιχων κατηγοριών ενεργειών του Παραρτήματος της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β΄ 677) απόφασης, όπως ισχύει, χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας, ως εξής:
 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β΄

677) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

4.1.

Εξοπλισμός γραφείων

Α.1.

4.2.

Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Α.2.

 

4.3.

Αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη,  συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

 

Β.1.

 

 

 

4.4.

Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του

 

 

 

Β.2.

 

 

 

4.5.

Υπηρεσίες συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του

 

 

 

Β.3.1.

 

 

4.6.

Λειτουργία φορέων και υποστηρικτικών δομών, σύμφωνα με τα άρθρα 136 παρ. 2 και 141 παρ. 1 του  ν. 4635/2019 (Α΄ 167)

 

 

Β.3.3.


 

4.7.

Οργάνωση εκδηλώσεων- συνεδριάσεων-σεμιναρίων

- συσκέψεων

 

Γ.1.

4.8.

Γενικά έξοδα λειτουργίας

Γ.3.

 

4.9.

Έξοδα λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων Προϊσταμένων αρχών

 

Γ.4.

 

4.10

Εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora

 

Γ.5.

 

 

4.11.

Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένου του Προϊστάμενου της Γ.Δ.Δ.Ε.

 

 

Γ.6.

4.12.

Έξοδα Δημοσιεύσεων - Ανακοινώσεων

Γ.7.


Άρθρο 5

1. Ως έργο τεχνικής βοήθειας προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θεωρείται το σύνολο των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών που αναλαμβάνει ένας φορέας δικαιούχος, με προϋπολογισμό το σύνολο του προϋπολογισμού των ενεργειών, που ο φορέας αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος αποτελούν νέα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ. Τα εν λόγω έργα εντάσσονται σε Συλλογική απόφαση (ΣΑ) του εθνικού ΠΔΕ του δικαιούχου και φορέα χρηματοδότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δι.Δι.ΕΠ, στην οποία κοινοποιείται η σχετική πρόταση ένταξης του φορέα, συνοδευόμενη από το κατάλληλα συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου π.δ.Ε (ΤΔΕ-ΠΔΕ) που προβλέπεται για τα έργα εθνικών πόρων. Στο υποβαλλόμενο ΤΔΕ π.δ.Ε της πρότασής του, ο φορέας προσδιορίζει την υπηρεσία υλοποίησης καθώς και την αρμόδια υπηρεσία πληρωμής των έργων.

Άρθρο 6

Η υλοποίηση των έργων ενεργειών των δικαιούχων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Άρθρο 7

Η χρηματοδότηση πληρωμή των έργων γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τα έργα ΠΔΕ, και ιδίως τις διατάξεις της 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 8

Η Δι.Δι.Ε.Π. δύναται να ζητά από τους δικαιούχους διευκρινιστικά στοιχεία κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης, καθώς και πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενεργειών τους.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης