Αποτελέσματα live αναζήτησης

80255/4693/19/2020 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πρώτης ταξινόμησης, μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

80255/4693/19/2020
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πρώτης ταξινόμησης, μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Αριθμ. 80255/4693/19/2020

(ΦΕΚ Β' 61/21-01-2020)
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 2, 20, 53, 87 και 88 του ν. 2696/1999 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), όπως ισχύει,
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και ισχύει,
γ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
δ. Των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις (Α΄ 112),
ε. Του π.δ 1161/77 «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών» (Α΄ 380), όπως ισχύει
στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου  Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ζ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθμ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,
ι. Της με αριθμ. 29949/1841/29.11.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προσδιορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)» (Β΄ 2112),
ια. Της  299/406/2012  απόφασης  του  Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/09»  (Β΄2840),
ιβ. της με αρ. 3763/111/2015 (Β΄ 1163) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης
ιγ. Της ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης έγκρισης τύπου και ταξινόμησης των οχημάτων Ειδικής Χρήσης -Ειδικού Σκοπού, για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας ελέγχου και ταξινόμησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


1. Σκοπός της παρούσης είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας α) της πρώτης ταξινόμησης των καινούργιων και ανάριθμων μεταχειρισμένων, β) της μεταβίβασης των ήδη κυκλοφορούντων, καθώς και γ) της μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσας, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα ακόλουθα οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού:
α. μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν μεταφορικό έργο, καθώς και
β. ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα (οχήματα της κατηγορίας Ο) ανεξαρτήτως του έργου που εκτελούν, όπως αυτά έχουν οριστεί στη με αρ. 29949/1841/28-9-2009 (Β΄ 2112) κοινή υπουργική απόφαση και στη με αρ. 5299/406/2012 (Β΄2840) υπουργική απόφαση, όπως αυτές ισχύουν. Τα οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσας αναγράφονται στο παράρτημα Ι «Κατάλογος Υποκατηγοριών Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού».

Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, πέραν αυτών της με αριθμ. 29949/1841/28-9-2009 (Β΄ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή ισχύει:
1. «όχημα»: οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και N1, Ν2, Ν3 και τα υπ΄ αυτών ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4,
2. «Όχημα ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού»: όχημα που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και τα οχήματα στα οποία προβλέπεται πρόσβαση αναπηρικών αμαξιδίων.

Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


1. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (ΔΤΟ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως η ορισμένη εγκριτική αρχή για τη Χώρα, βάσει της με αριθμ. 29949/1841/28-9-2009 (Β΄ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης, έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση εγκρίσεων τύπου καινούργιων οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσης, καθώς και των επεκτάσεων ή/και των αναθεωρήσεων αυτών.

2. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ορίζονται ως οι αρμόδιες Υπηρεσίες για οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσας τα οποία:
α. Ταξινομούνται για πρώτη φορά, ως καινούργια ή ανάριθμα μεταχειρισμένα
β. Ήδη κυκλοφορούν και μεταβιβάζονται.
γ. Προκύπτουν από μετατροπή:
αα) ανάριθμων μεταχειρισμένων πριν την ταξινόμηση τους
ββ) κυκλοφορούντων πριν την ταξινόμηση τους
γγ) κυκλοφορούντων που δεν μεταβιβάζονται (ο κύριος του οχήματος παραμένει ο ίδιος)

Άρθρο 4
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


Πρώτη ταξινόμηση από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού

1. Η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού της παρούσας διενεργείται με την προϋπόθεση, ότι έχει προηγηθεί η έκδοση από την ΔΤΟ του σχετικού δελτίου κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Έγκρισης τύπου ή εθνικής έγκρισης (μεμονωμένου οχήματος ή μικρής σειράς) μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις, όπως προβλέπονται από τη με αριθμ. 5299/406/2012 (Β΄2840) υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού των κατηγοριών Μ, Ν, και Ο, που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.

2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διάταξης η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης -ειδικού σκοπού, που ανήκουν σε Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Ιατρικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διενεργείται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών για το βασικό όχημα.

Άρθρο 5
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


Όροι και Προϋποθέσεις για την πρώτη ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ταξινομεί για πρώτη φορά ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσας, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις για τα ανάριθμα πρωτοταξινομούμενα οχήματα, επιπρόσθετα και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος δικαιολογητικά.
2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
β. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις.
γ. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ), σύμφωνα με τη με αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441) υπουργική απόφαση όπως ισχύει (ανάλογα με το όχημα).
δ. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας (όπου απαιτείται).
ε. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμ. Β1/37499/3103/2008 «Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων» (Β΄ 1405) υπουργική απόφαση.
στ. Προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα εκτός ΕΕ και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της 5015968/2915/2009 (Β΄ 798) κοινή υπουργική απόφαση υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα παρακάτω:
αα) Έγκριση τύπου ολοκληρωμένου ή πλήρους οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει.
ββ) πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος της χώρας προέλευσης και επίσημη μετάφραση της.
ζ. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει οποιοδήποτε άλλο επιπλέον δικαιολογητικό που κατά την κρίση του απαιτείται, λόγω της φύσης ή της ιδιαιτερότητας του οχήματος.
3. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών
Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει την πληρότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών και στη συνέχεια ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για τον προγραμματισμό της διενέργειας της επιθεώρησης του οχήματος. Ο έλεγχος διενεργείται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα.
4. Διενέργεια επιθεώρησης του οχήματος
Η επιθεώρηση του οχήματος διενεργείται σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 8 προκειμένου:
α. Να γίνει ταυτοποίηση του ελεγχόμενου οχήματος, βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
β. Να διενεργηθεί ζύγιση του οχήματος, κατά άξονα και στο σύνολο του, με τη δεξαμενή καυσίμου (εφόσον διαθέτει) πλήρη. Εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές νερού, η ζύγιση διενεργείται με αυτές κενές. Ο έλεγχος του οχήματος διενεργείται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα.
5. Έκδοση πρακτικού επιθεώρησης Ταξινόμηση οχήματος.
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει πρακτικό επιθεώρησης, του οχήματος Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Βάσει του πρακτικού αυτού πραγματοποιείται η πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, ως Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ονοματολογία του καταλόγου υποκατηγοριών του Παραρτήματος Ι, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπ’όψη τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Διαδικασία μεταβίβασης των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων


Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών μεταβιβάζει τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσας, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις για τα μεταβιβαζόμενα ενάριθμα οχήματα, επιπρόσθετα και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος δικαιολογητικά.
2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κύριου (ιδιοκτήτη) του οχήματος, στην οποία δηλώνει ότι το όχημα είναι εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του και ότι καμία μεταβολή δεν έγινε στα τεχνικά του στοιχεία, μέχρι τη μεταβίβαση του.
γ. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις,
δ. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ), σύμφωνα με τη με αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441) υπουργική απόφαση όπως ισχύει (ανάλογα με το όχημα),
ε. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας (όπου απαιτείται),
στ. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμ. Β1/37499/3103/2008 «Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων» (Β΄ 1405) υπουργική απόφαση.
3. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών -έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας
α. Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 8, και ακολούθως εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης.
β. Η ανωτέρω Υπηρεσία σε περίπτωση αιτιολογημένων αμφιβολιών, νομιμοποιείται, κατά την κρίση της, να απαιτήσει από τον αιτούντα τη μεταβίβαση του οχήματος, την εφαρμογή των διαδικασιών των άρθρων 5 και 7 της παρούσης.
 
Άρθρο 7
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ


Όροι και Προϋποθέσεις Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού από μετατροπή

Για τις περιπτώσεις οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού από μετατροπή, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει τη μετατροπή αυτή, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις επιπρόσθετα και κατά περίπτωση, τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος δικαιολογητικά τα οποία:
α. Κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
β. Συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα.
γ. Κατατίθενται διαχωρισμένα σε υποφακέλους σύμφωνα με την αρίθμηση της επόμενης παραγράφου.
2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται και ο Μηχανικός που ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος και την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης,
β. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος το οποίο περιλαμβάνει:
αα) λεπτομερή περιγραφή του οχήματος και των ειδικών στοιχείων που σχετίζονται με την κατηγορία του οχήματος,
ββ) καταγραφή των μέγιστων ανοχών που επιτρέπεται να μετρηθούν στο νέο όχημα σε ποσοστό (%) όπου αναφέρονται μεγέθη
γγ) έγχρωμες φωτογραφίες της εμπρόσθιας όψης και της οπίσθιας όψης του οχήματος υπό γωνία % με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του εγκατεστημένο (όπως, όπου απαιτείται φανός (φάρος) κίτρινου αναλάμποντος φωτός, τρίγωνο βραδυπορίας, ειδικές πινακίδες αναγνώρισης),
δδ) Έγχρωμες φωτογραφίες του χαραγμένου αριθμού πλαισίου, του πινακιδίου του κατασκευαστή και του αναγνωριστικού πινακιδίου της υπερκατασκευής.
γ. Τεχνική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων υπολογισμών. Κάθε μελέτη της παρούσας περίπτωσης συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του τρόπου των διαφόρων υπολογισμών που γίνονται σ΄ αυτή και από αναφορά των εγχειριδίων (έτος έκδοσης και σελίδα) από τα οποία ελήφθησαν διάφορα στοιχεία. Η ευθύνη για την πληρότητα των στοιχείων της μελέτης, όπως η ορθότητα των υπολογισμών αντοχής, ο καθορισμός των επιτρεπόμενων τάσεων, οι συντελεστές ασφάλειας, η καταλληλότητα των εξαρτημάτων που επελέγησαν και η αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης ανήκει ολοκληρωτικά στον μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη. Η μελέτη περιέχει τα παρακάτω τμήματα σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους:
αα) Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα για απεικόνιση σε μέγεθος A3:
- Της γενικής διάταξης του οχήματος, στο οποίο σημειώνονται οι γενικές διαστάσεις αυτού, οι διαστάσεις ελαστικών κ.λπ.
- Απεικονίσεις του οχήματος σε πλάγια όψη και αναγκαίες τομές, αναλυτική περιγραφή των τομών του αμαξώματος πλαισίου και των τμημάτων που αφαιρούνται και εκείνων που προστίθενται, απεικόνιση όλων των συνδέσεων του αμαξώματος (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις, κ.λπ.), στο σχέδιο απεικονίζονται αναλυτικά οι συνδέσεις του πλαισίου με το αμάξωμα, οι αναρτήσεις των τροχών ή αξόνων, οι σχέσεις των διαφόρων μοχλοβραχιόνων (εάν υπάρχουν), η στήριξη των τροχών ή αξόνων καθώς και οι διαστάσεις των στοιχείων για υπολογισμό.
ββ) Μελέτη επιπτώσεων των βαρών στους άξονες και στις κοχλιοσυνδέσεις συγκολλήσεις του εξοπλισμού στο όχημα. Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο αμάξωμα του οχήματος θα πρέπει να μπορεί με ασφάλεια να παραλάβει τόσο τα στατικά φορτία όσο και τα δυναμικά φορτία.
γγ) Υπολογισμό της ακτίνας του ελάχιστου κύκλου στροφής. (Για τα οχήματα που απαιτείται).
δδ) Λοιπή τεκμηρίωση που προκύπτει από την εφαρμογή κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου, κατά περίπτωση ανάλογα με το όχημα (π.χ. δήλωση CE (οδηγία 2006/42 σχετικά με τα μηχανήματα), τεκμηρίωση σύμφωνα με την οδηγία 97/68 και τον Καν 1628/2016 όπως ισχύει, περί εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, πιστοποιητικά καταλληλόλητας ανυψωτικών μηχανισμών, τεκμηρίωση σύμφωνα με την οδηγία 2000/14 όπως ισχύει, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους).
δ. Αποτυπώματα του χαραγμένου αριθμού πλαισίου του οδικού οχήματος και του ειδικού εξοπλισμού του.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Μηχανικού που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπου δηλώνεται α) ότι κατέγραψε τα στοιχεία του οχήματος, β) ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα συνέταξε την τεχνική μελέτη γ) ότι συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δ) ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ και ε) ότι το όχημα είναι ασφαλές για κυκλοφορία.
στ. Ζυγολόγια του κάθε άξονα αλλά και του συνόλου του οχήματος με τον εξοπλισμό του οχήματος εγκατεστημένο.
ζ. Αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του ειδικού τέλους διενέργειας  ειδικού  ελέγχου  αμαξώματος  οχήματος, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2. της με αρ. 8913/1089 /2013(Β΄501) κοινή υπουργική απόφαση περί τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους.
η. Αποδεικτικά ότι η μετατροπή έγινε σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄ 68) με στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, με αντικείμενο κατασκευής οχημάτων, κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003: 341.0, 342.0, ή για μοτοσυκλέτες 354.1. Εναλλακτικά κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: κατηγοριών 29.10.2 έως 5, 29.20.1 ή 30.91.1 ή για μοτοσυκλέτες 30.91.1 όπως κάθε φορά ισχύει).
θ.  Πιστοποίηση εργασιών συγκόλλησης κατά ΕΝ15609 από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ι. Πιστοποίηση συγκολλητών κατά ΕΝ-287 από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ια. Πίνακα «ενοτήτων» και «εξαρτημάτων» που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει αναλυτικό πίνακα ενοτήτων και εξαρτημάτων. Καταγράφονται το σύνολο των ενοτήτων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται, οι αντίστοιχοι κωδικοί του εργοστασίου κατασκευής της ενότητας ή των συστατικών της μερών και του εξαρτήματος. Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια στάδια της μετατροπής ή κατασκευής προσαρμογής τροποποίησης τοποθέτησης «ενότητας» πραγματοποιούνται εκτός των εγκαταστάσεων του αιτούμενου φορέα, ο φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την αρτιότητα αυτών. Ο φορέας σε κάθε όχημα πριν την μετατροπή χαράζει αριθμό αναγνώρισης του εξοπλισμού σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία ώστε, αφενός να διασφαλίζεται η ταυτότητα του εξοπλισμού και αφετέρου να είναι ορατά και στο νέο όχημα. Ο φορέας εφαρμόζει την διαδικασία του π.δ. 531/1983 (Α΄ 204) για τον προσδιορισμό του αριθμού αναγνώρισης. Μετά την μετατροπή, στο νέο όχημα τίθεται πινακίδα σύμφωνα με την διαδικασία και τα αναφερόμενα στο ανωτέρω π.δ. με ευθύνη του φορέα,
ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που αναφέρονται στη έγκριση μετατροπής και ότι χρησιμοποιήθηκαν τα αναφερόμενα σ΄ αυτήν υλικά.
ιγ. Τεκμηρίωση ότι το νέο όχημα, έχει τουλάχιστον ίση αντοχή στις καταπονήσεις που δέχεται με το παλαιό όχημα χωρίς μετατροπή.
ιδ. Τεκμηρίωση ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οχήματος διαφοροποιούνται μετά από την μετατροπή του.
ιε. Μελέτη αντοχής του πλαισίου του οχήματος σε στατική καταπόνηση.
αα) Στατικά φορτία είναι τα φορτία που προκαλούνται από τον εγκατεστημένο ειδικό εξοπλισμό επί του οχήματος σε ανεπτυγμένη διάταξη λειτουργίας. Είναι τα μοναδικά φορτία που επιδρούν στο όχημα εν στάσει. Τα φορτία αναλύονται στις θέσεις στις οποίες κάθε ένα απ΄ αυτά επενεργεί και απεικονίζονται στο σχέδιο διαγραμμάτων που συνοδεύει τη μελέτη.
ββ) Υπολογίζονται οι ροπές κάμψης και οι τέμνουσες δυνάμεις στις διάφορες θέσεις του πλαισίου και χαράσσονται τα αντίστοιχα διαγράμματα με κατάλληλη κλίμακα, κάτω από τα σχεδιαγράμματα των οχημάτων σε πλαγία όψη. Ο υπολογισμός των αναπτυσσομένων τάσεων είναι απαραίτητο να γίνει τουλάχιστον στις θέσεις των στηριγμάτων του συστήματος ανάρτησης, στη θέση της μεγίστης ροπής κάμψης, αλλά και σε όλα τα σημεία εκείνα που δέχονται ιδιαίτερες φορτίσεις ανάλογα με τη φύση του νέου οχήματος όπως στη θέση του πείρου ζεύξης (για τα ημιρυμουλκούμενα) και των εγκαρσίων γεφυρών στήριξης του ένσφαιρου τριβέως διευθύνσεως (μύλου) (για τα ρυμουλκούμενα) ως επίσης και στις θέσεις μεταβολής της διατομής και μάλιστα στα ασθενέστερα σημεία.
γγ) Για λόγους ασφαλείας, επειδή το πλαίσιο υπόκειται και σε δυναμικές καταπονήσεις κατά την κυκλοφορία του οχήματος, λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής ασφαλείας έναντι της επιτρεπομένης τάσης κάμψης και διάτμησης για το υλικό κατασκευής του, V = 1,5.
δδ) Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο αμάξωμα του οχήματος απαιτείται να είναι ικανό να παραλάβει με ασφάλεια τόσο τα στατικά φορτία όσο και τα δυναμικά φορτία.
3. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών
Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει την πληρότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών, την επάρκεια των προτεινόμενων ελέγχων της εντολής ελέγχου και στη συνέχεια ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για τον προγραμματισμό της διενέργειας του ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα.
4. Έλεγχος οχήματος
α. Ο έλεγχος του οχήματος διενεργείται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα,
β. Ο έλεγχος του οχήματος διενεργείται με βάση την εντολή ελέγχου και τις διατάξεις του άρθρου 8 προκειμένου:
αα) Να γίνει ταυτοποίηση του ελεγχόμενου οχήματος με το αναφερόμενο στα υποβληθέντα δικαιολογητικά (τεχνικό υπόμνημα, άδεια κυκλοφορίας κ.α.).
ββ) Να διενεργηθεί επαληθευτική ζύγιση στο όχημα, του αρχικού ζυγολογίου που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό, ανά άξονα και στο σύνολο του, με τη δεξαμενή καυσίμου (εφόσον διαθέτει) πλήρη. Εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές νερού, η ζύγιση διενεργείται με αυτές κενές.
5. Έκδοση πρακτικού επιθεώρησης -Ταξινόμηση Οχήματος
α. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά τον παραπάνω έλεγχο εκδίδει πρακτικό επιθεώρησης, του οχήματος Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εφόσον:
αα) Το ΔΤΕ είναι σε ισχύ, και δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Στο ΔΤΕ επιτρέπεται να έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη μετατροπή.
ββ) Σύμφωνα με την εντολή ελέγχου δεν σημειώθηκαν ουσιώδεις παρατηρήσεις. Ως ουσιώδης παρατήρηση λαμβάνεται οποιοδήποτε «ΟΧΙ» σημειωθεί στον πίνακα της εντολής ελέγχου, παραβίαση των άρθρων του ΚΟΚ ή λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
β. Βάσει του πρακτικού αυτού πραγματοποιείται η πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, ως Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ονοματολογία του καταλόγου υποκατηγοριών του Παραρτήματος Ι, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ.
γ. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης ούτε άδεια κυκλοφορίας, και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι απαιτείται να διενεργηθεί επανέλεγχος στο όχημα.

Άρθρο 8
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


1. Εφόσον, κατά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης του οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7, κατά περίπτωση, διαπιστωθεί:
α. Έλλειψη του πινακιδίου του κατασκευαστή του οχήματος, και τα αναγραφόμενα σ΄ αυτό στοιχεία δεν προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τότε υποβάλλεται πρωτότυπη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στη Χώρα μας του βασικού οχήματος στην οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο πινακίδιο σύμφωνα με την οδηγία 78/507/ΕΟΚ όπως ισχύει (Τεχνικά Επιτρεπόμενα φορτία αξόνων, ΜΑΜΦΟ οχήματος κ.λπ.).
β. Έλλειψη του πινακιδίου του εξοπλισμού του οχήματος, χαράσσεται αριθμός ασφαλείας από την οικεία Διεύθυνση Μετ και Επικοινωνιών, κατά την διενέργεια του ελέγχου. Εναλλακτικά είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση πινακιδίου στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή του, το οποίο αν αφαιρεθεί καταστρέφεται. Στο πινακίδιο καταγράφονται κατ’ελάχιστον Εργ. Κατασκευής, Τύπος, Σειριακός αριθμός ή αριθμός ασφαλείας και τυχόν άλλα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που επίσης αναγράφονται και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο χώρο των παρατηρήσεων.
γ. Ότι ο τύπος του οχήματος που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας είναι διαφορετικός από τον τύπο του οχήματος προς έλεγχο, δηλαδή το όχημα άλλαξε χρήση κατόπιν μετατροπής, τότε ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 7 διαδικασία. Όμοια διαδικασία ακολουθείται, όταν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οχήματος (μεταξόνια, πρόβολος κ.λπ.) δεν ταυτίζονται με αυτά του ελεγχόμενου οχήματος.
δ. Ότι άλλα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας δεν ταυτίζονται με το ελεγχόμενο όχημα, όπως θέσεις καθήμενων (S1), διαστάσεις αμάξης (25), Μέγιστο Τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο (F1), ελαστικά κ.λπ., αυτά διορθώνονται στην νέα άδεια κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το Πρακτικό Επιθεώρησης του ελεγχόμενου οχήματος και το πινακίδιο του οχήματος.

2. Επιτρεπόμενες αλλαγές κύριων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων οχημάτων (π.χ. προσθήκη ή αφαίρεση αξόνων, αλλαγή κινητήρα, αλλαγή χρώματος κ.λπ.) ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζονται στην με αριθμ. 20270/1973 (Β΄ 884) υπουργική απόφαση και στο λοιπό θεσμικό πλαίσιο για τα οχήματα, εκτός εάν τα επιμέρους θέματα ρυθμίζονται διαφορετικά με την παρούσα.

3. Στον χώρο των παρατηρήσεων της εκδιδόμενης άδειας κυκλοφορίας αναγράφονται τα στοιχεία του εξοπλισμού του οχήματος όπως (Εργοστάσιο Κατασκευής, Τύπος, Σειριακός αριθμός ή αριθμός ασφαλείας, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού) κ.λπ.

Άρθρο 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


Ενσωματώνονται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τα οποία συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την ΔΤΟ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος Υποκατηγοριών Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πρόσθετες απαιτήσεις Ειδικές Προδιαγραφές Οχημάτων και Εξαρτημάτων


Α. Πρόσθετα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Ανυψωτικών: Απαιτείται η υποβολή για τα ακόλουθα οχήματα:
α. Ρυμουλκούμενο Καλαθοφόρο
β. Ρυμουλκούμενο Αναβατόριο
γ. Ειδικού Σκοπού Ειδικής Χρήσης με γερανό
2. Βεβαίωση καταλληλότητας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) (για ασθενοφόρα).
3. Πιστοποιητικό επιπέδου θωράκισης (για Θωρακισμένα οχήματα).
Β. Ειδικές Προδιαγραφές Οχημάτων Κινητό Κατάστημα (Καντίνα)
Ελάχιστος Εξοπλισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Νεκροφόρες
Θέσεις ασφάλισης φορτίου σορού και αριθμός σορών Επιβατικά με Πρόσβαση Αναπηρικού Αμαξιδίου Εξοπλισμός σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 75078 και ISO 10542 ή νεώτερα
Οχήματα μεταφοράς αυτοκινήτων με μηχανισμό ρυμούλκησης
Συνοδευτικό σημείωμα εκδιδόμενο από την Υπηρεσία ταξινόμησης του οχήματος για πολλαπλή φόρτωση
(Αμάξωμα + μηχανισμό ρυμούλκησης)
Γ. Ειδικές Προδιαγραφές Εξαρτημάτων Υαλοπίνακες
Σε μετατροπή οχήματος κατά την οποία τοποθετούνται νέοι υαλοπίνακες αυτοί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ως ασφαλείας εκτός από τον ανεμοθώρακα και τους υαλοπίνακες του οδηγού συνοδηγού που απαιτείται να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/22/ΕΟΚ ή τον Κανονισμό R43.

Άρθρο 10
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις της με αριθμ. 3763/111/2015 (Β΄ 1163) υπουργικής απόφασης, που αντίκεινται στις ρυθμίσεις της παρούσης.

2. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Δ.Τ.Ο, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 3763/111/2015 (Β΄ 1163) υπουργικής απόφασης, ολοκληρώνονται από την ανωτέρω Υπηρεσία.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις οχημάτων της παρούσας που ανήκουν και παραμένουν στην κυριότητα ή κατοχή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για τις οποίες η απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης