Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020 Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020
Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020 Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα τηλ.: 213 131. 3371, -3372, -3374, -3375, -3201, -3365

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας


Σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις του ν. 4647/2019 (Α' 204) με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται διατάξεις (άρθρα 42 έως και 44), οι οποίες αφορούν σε τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα:

Α. ΑΡΘΡΟ 42

Με τις διατάξεις του άρ. 42 του ν. 4647/2019 αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και προβλέπονται τα εξής:
1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι: α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ' του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:
α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β' που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης - παραμεθορίου περιοχής.
4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. α' βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.
5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.»
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019
».

Βάσει των ως άνω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται και νια τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από τους υποψηφίους όσο και από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού και τα ειδικά τριμελή όργανα αξιολόγησης είναι οι εξής:

• Στην περ. α της παρ. 2 του άρ. 4 προστίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής για την κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης, ότι είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ' του N. 2190/1994), εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

• Επίσης, στην ίδια παράγραφο στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' υποπερίπτωση ββ' του ίδιου άρθρου 4 του ν. 4440/2016, προστίθεται η φράση «ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος».

Βάσει των ως άνω διατάξεων επέρχεται η εξής αλλαγή: Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση, πέραν από όσους αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4440/2016, καθώς και όσους μετατάσσονται αμοιβαία και όσους αποσπώνται για συνυπηρέτηση, εξαιρούνται πλέον ρητώς και όσοι αποσπώνται νια λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, καθώς έτσι πληρούται και ο σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων του άρ. 7 που αφορά σε κατ' εξαίρεση απόσπαση για λόγους υγείας.

• Με τις διατάξεις της παρ. 3 περίπτωση α του άρ. 4 του ν. 4440/2016 ρυθμίζεται ότι οι υπάλληλοι του οικείου φορέα δύνανται να συμμετέχουν στην πλήρωση θέσεων μέσω του ΕΣΚ αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εφόσον στον εν λόγω φορέα δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή άλλες αντίστοιχες οικείες διατάξεις του φορέα.

• Στην ίδια παράγραφο 3 περίπτωση β' εδάφιο πρώτο, προστίθεται η φράση «...διοριστεί ή ...». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί αλλά πλέον και διοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, σε υπηρεσίες απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης - παραμεθορίου περιοχής.

Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι η ως άνω προϋπόθεση συμμετοχής όσον αφορά στη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου (διετία, επταετία ή πενταετία), θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, στον περιορισμό της διετίας από προηγούμενη μετάταξη, δεν περιλαμβάνεται η μετάταξη σε ίδια ή ανώτερη κατηγορία εντός του ίδιου φορέα που έχει διενεργηθεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) ή του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων.

• Με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου για όλους τους φορείς ανεξαιρέτως και θα πρέπει πλέον να ισχύει τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης και υπολογίζεται πλέον βάσει των πραγματικά υπηρετούντων στο φορέα σε δύο στάδια, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος όσο και το δικαίωμα του ενδιαφερομένου για απόσπαση ή μετάταξη. Διευκρινίζεται ότι για τον έλεγχο του εν λόγω ποσοστού σε ό,τι αφορά τις θέσεις του οικείου κλάδου, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οργανικές (μόνιμες και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) όσο και οι προσωποπαγείς θέσεις ενώ κατά τον υπολογισμό των προϋποθέσεων κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού του κλάδου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των καλυμμένων θέσεων - υπηρετούντων με την επιφύλαξη ότι αυτοί δεν απουσιάζουν μακροχρονίως κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, στον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια ή άδεια μητρότητας/ ανατροφής. Επίσης και προς εκπλήρωση του σκοπού της συγκεκριμένης διάταξης δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας ή σε αργία ή τους έχει επιβληθεί προσωρινή παύση μεγαλύτερη των έξι μηνών ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα, καθώς σκοπός της διάταξης αυτής είναι να εξασφαλίζεται και η στελέχωση της Υπηρεσίας προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατά την εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων να υποστελεχώνονται τελικά οι υπηρεσίες προέλευσης και να μην υπηρετεί πλέον κανένας υπάλληλος στον οικείο κλάδο κατά και μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης ή της απόσπασης.

Με σκοπό την ορθή και ενιαία εφαρμογή της σχετικής ανωτέρω διάταξης διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής: Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προσμετρούν για τον υπολογισμό του ποσοστού και τους υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλάδου/ειδικότητας που έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΣΚ. Δεν προσμετρώνται υπάλληλοι του κλάδου ή της ειδικότητας, οι οποίοι απουσιάζουν μακροχρονίως, καθώς έτσι τύποις δύναται να καλύπτεται το ποσοστό 65% , ενώ η κάλυψη να καταλήγει εν τοις πράγμασι να είναι ουσιωδώς μικρότερη.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο/ειδικότητα του υπαλλήλου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέος οργανισμός με βάση τις κείμενες διατάξεις, στον οποίο να έχουν κατά νόμο εξορθολογιστεί οι κλάδοι/ ειδικότητες του προσωπικού του φορέα, όχι μόνο αμιγώς ο κλάδος/ειδικότητα του υπαλλήλου, αλλά και κάθε άλλος παρεμφερής κατ' ονομασία κλάδος/ειδικότητα που ασκεί τα ίδια καθήκοντα και έχει τα ίδια ή παρεμφερή τυπικά προσόντα πρόσληψης και κατά συνέπεια καλύπτει όμοιες υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ στην περίπτωση που στην ίδια υπηρεσία προβλέπεται κλάδος/ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού και κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και κλάδος ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, οι ως άνω παρεμφερείς κατ' ονομασία κλάδοι θα λογίζονται ως ένας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εφόσον για την πρόσληψη σε αυτούς απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα. Επιπλέον, σε περίπτωση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ή ΥΕ, στον όποιο περιλαμβάνονται διάφορες ειδικότητες, ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται βάσει της ειδικότητας του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, αλλά και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι ανήκουν σε ίδιο ή παρεμφερή κλάδο/ειδικότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τους διοικητικούς κλάδους, όπου παρατηρείται στον ίδιο φορέα να ονομάζεται Διοικητικού ή Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικών Υπαλλήλων κ.α., είτε κατέχουν οργανική θέση είτε προσωποπαγή.

Τέλος, και σε ό,τι αφορά τον επανέλεγχο του ποσοστού κάλυψης του οικείου κλάδου/ειδικότητας και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσπασης ή της μετάταξης, επισημαίνεται προς αποτελεσματική εφαρμογή των οικείων διατάξεων, ότι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνουν αμελλητί τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού όπου ανήκουν οργανικά, σε περίπτωση επιλογής τους από άλλο φορέα ή σε περίπτωση που ανακαλούν τις αιτήσεις τους, αλλά και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει βάσει των αιτήσεων των υπαλλήλων τους να προβαίνουν σε διερεύνηση της επιλογής αυτών,
προκειμένου να εξασφαλίζεται το δικαίωμα κινητικότητας τόσο των ίδιων των υπαλλήλων αυτών όσο και των συναδέλφων του οικείου κλάδου, που έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΣΚ.

Ακολούθως, ο αιτών υπάλληλος τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Βάσει των σχετικών διατάξεων, η ανωτέρω προϋπόθεση θα πρέπει πλέον να ισχύει όχι μόνο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, αλλά και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης. Όσον αφορά στη μοναδικότητα στον κλάδο, θα λαμβάνεται κατά τον έλεγχο επίσης υπόψη κάθε παρεμφερής κατ' ονομασία κλάδος της ίδιας κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας του οικείου φορέα, εφόσον τα προσόντα πρόσληψης είναι τα ίδια κατά τα προαναφερόμενα.

Επίσης, ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α' βαθμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

Στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά το χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Βάσει των διατάξεων αυτών και δεδομένου ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις, μέχρι την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή τους, παρατηρείτο το φαινόμενο να μην ανταποκρίνονται οι Διευθύνσεις Προσωπικού στην υποχρέωσή τους κατά δέσμια αρμοδιότητα να βεβαιώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων τους στο ΕΣΚ, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται ότι αυτές πληρούνται, κάτι που δεν ανταποκρινόταν πάντα στην πραγματικότητα, ώστε να δυσχεραίνεται η διαδικασία και να μην δύνανται για λόγους νομιμότητας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης ή να απαιτείται ακολούθως για λόγους νομιμότητας να ανακαλούνται οι σχετικές αποφάσεις, προβλέπεται πλέον ότι οι νόμιμες προϋποθέσεις πλέον ελέγχονται και σε δύο ακόμα στάδια, κατά το στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αλλά και σε κάθε περίπτωση κατά τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Εν προκειμένω λοιπόν και βάσει των ως άνω ισχυουσών πλέον διατάξεων, εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις το πρώτο 15ήμερο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ούτε και κατά το χρόνο αξιολόγησης των υποψηφίων από τα αρμόδια τριμελή όργανα, αλλά και κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης, η εν λόγω διαδικασία δεν δύναται να ολοκληρωθεί, καθώς δεν τεκμαίρεται πλέον ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, αλλά αυτές πλέον θα πρέπει αρμοδίως να βεβαιώνονται. Προς επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας κινητικότητας, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού για τον αμελλητί έλεγχο και βεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής των υπαλλήλων τους στο ΕΣΚ καθώς αφενός αποτελεί υπηρεσιακό τους καθήκον κατά δέσμια αρμοδιότητα, αλλά αφετέρου τυχόν καθυστέρηση δυσχεραίνει την ίδια τη διαδικασία της κινητικότητας.

Δεδομένου ότι όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στον τρέχοντα Α' κύκλο κινητικότητας έτους 2019.

Β. ΑΡΘΡΟ 43

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4647/2019 τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
"Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α' βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.»
"

Βάσει των ως άνω διατάξεων οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι εξής:

• Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που αιτούνται μετάταξη για λόγους υγείας, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

• Ειδικά, το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α' βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Εξυπακούεται ότι η υπηρεσία υποδοχής οφείλει να απασχολήσει τον αποσπασμένο ή μεταταγμένο σε αυτήν υπάλληλο αποκλειστικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ώστε αφενός να εξυπηρετείται η ανάγκη του αιτούντος για απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, αφετέρου να ικανοποιείται το δημόσιο συμφέρον με παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε θέση για την οποία ο αιτών έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

• Οι αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας, ανανεώνονται με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρ. 7 του ν. 4440/2016. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ανανέωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν προ του χρόνου λήξης της απόσπασης, αλλά και οι υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να αναζητούν εμπροθέσμως την αναζήτηση του σχετικού αποσπάσματος πρακτικού ώστε να προκύπτουν εκείνα τα δικαιολογητικά υγείας που κατατέθηκαν αρχικώς στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, τα οποία δικαιολογούν την ανανέωση της απόσπασης. Σε κάθε περίπτωση για την ανανέωση της απόσπασης θα πρέπει τα ως άνω προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των λόγων υγείας να είναι σε ισχύ, ιδίως σε ότι αφορά πιστοποιητικά ΚΕΠΑ. Τέλος, σε περίπτωση που κατά το χρόνο ανανέωσης της απόσπασης ο ενδιαφερόμενος επικαλείται δικαιολογητικά διαφορετικά από αυτά που αρχικώς είχαν κατατεθεί στην ΚΕΚ, ήτοι για λόγους υγείας διαφορετικούς από αυτούς, για τους οποίους είχε εγκριθεί η αρχική απόσπαση, τότε δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή η ανανέωση της απόσπασης με μόνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, αλλά απαιτείται η υποβολή εκ νέου αίτησης στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες υποδοχής κρίνουν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής ότι δεν είναι δυνατή κατά τα προαναφερόμενα η ανανέωση της απόσπασης, οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως για την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος τον ενδιαφερόμενο για υποβολή νέας αιτήσεως στην ΚΕΚ.

Γ. Άρθρο 44:

Με τις διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4647/2019 προβλέπονται τα εξής:
"1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4440/2016 (Α' 224), αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Μετά την πάροδο διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η ανωτέρω μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων και μετά από γνώμη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α' βαθμού.»
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί προς εξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας».
"

Βάσει των ως άνω διατάξεων, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Διευκρινίζεται και εν προκειμένω ότι η αμοιβαία μετάταξη προ της παρόδου διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη των υπηρετούντων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α' βαθμού, θα πραγματοποιηθεί και πάλι αποκλειστικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, Ν. 4646/2019

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α') τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15 και 19 αντίστοιχα του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, που αφορούν στις διατάξεις που ρυθμίζουν την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΚ. Τέλος, με τις διατάξεις του άρ. 72 του ν. 4646/2019 προβλέπονται τα εξής: «Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στον φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α' 224). Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 2.12.2016.». Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος αρμοδίως από το Υπουργείο Οικονομικών.

Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης 

Δεδομένης της εν εξελίξει διαδικασίας ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους και για κάθε μια αίτηση καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία «Έλεγχος Φορέα Προέλευσης» και «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Προέλευσης».

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης (ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κτλ). Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης είναι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και απαιτείται η γνώμη, κατά περίπτωση απλή ή σύμφωνη, του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, αυτή θα καταχωρίζεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στα πεδία «Αποτελέσματα Ελέγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης», «Αιτιολογίες Απόρριψης» και «Παρατηρήσεις», επιλέγοντας ή συμπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο. Στο πλαίσιο του Α' κύκλου Κινητικότητας 2019, σας ενημερώνουμε ότι έως τις 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59 καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης να ολοκληρώσουν τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παρ. 2-4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν και όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 4647/2019. Το αποτέλεσμα του ελέγχου προστίθεται στην αίτηση και θα είναι προσβάσιμο τόσο από τον Φορέα Υποδοχής όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα από τις 18 Ιανουαρίου 2020.

Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής

Από τις 18/1/2020 οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής και συγκεκριμένα στους χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής». Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα με την παροχή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Οι χρήστες μπορούν να εξάγουν και να εκτυπώσουν τις αιτήσεις, προκειμένου αυτές να εξεταστούν από το όργανο αξιολόγησης.

Στο σύστημα οι αιτήσεις ενημερώνονται ως εξής: Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης (π.χ. ο αιτών δεν πληροί τα τυπικά προσόντα, δεν προσήλθε στη συνέντευξη κλπ) στην καρτέλα «Εξέταση Αίτησης Υπαλλήλου» αυτό αποτυπώνεται με την επιλογή «Απόρριψη» και στη συνέχεια στις «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Υποδοχής» αναγράφεται η σχετική αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, αυτό αποτυπώνεται με την επιλογή «Έγκριση» και με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου στο πεδίο «Σειρά Κατάταξης».

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογράφης (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko plaisio all/egkyklioi.html. 

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης