Αποτελέσματα live αναζήτησης

60208/1883/2019 Απόδοση ποσού σε συνταξιουχική οργάνωση από το αποθεματικό έτους 2017 του λογ/σμού της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

60208/1883/2019
Απόδοση ποσού σε συνταξιουχική οργάνωση από το αποθεματικό έτους 2017 του λογ/σμού της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει

Αριθμ. 60208/1883/2019

(ΦΕΚ Β' 5116/31-12-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄),
β) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/22-4-2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),
γ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
δ) του π.δ/τος. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123)

2. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 59139/1842/ 20-12-2019 «Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, έτους 2017».

3. Το αριθμ. 1105/16-12-2019 αίτημα της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) και το Απόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Διοίκησης 24/10/2019 θέμα 2ο «Αποθεματικό 0,20€-Εξελίξεις-Λήψη Απόφασης».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ ύψους 689.415,13 €, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

5. Την αριθμ. οικ. 60376/5213/23-12-2019 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ. και την αριθμ. ΑΑΥΜ1277/ 20-12-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών καθώς και την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπεί, αποδίδεται στην Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) ποσό ίσο με το 90% του αποθεματικού της ειδικής εισφοράς 0,20 € του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει του έτους 2017 το οποίο παραμένει στον ειδικό λογ/σμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ.

Η ΑΓΣΣΕ-συνταξιουχική οργάνωση προκειμένου να εισπράξει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που της αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ σχετική αίτηση προσκομίζοντας και το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης