Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Β 1006955 ΕΞ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Β 1006955 ΕΞ 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

Αθήνα, 17/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006955 ΕΞ 2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375139
Fax:2103375233-058
Url:www.aade.gr
 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κάτωθι Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):
1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γ.Δ.Φ.Δ.,
2. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης,
3. Διεύθυνση Ελέγχων,
4. Διεύθυνση Εισπράξεων,
5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας,
6. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας,
7. Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου,

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι των κλάδων ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση ή μετάθεση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 31/01/2020 στο e mail [email protected]

Τα προσόντα που απαιτούνται ανά Υπηρεσία είναι τα εξής:

1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γ.Δ.Φ.Δ.
Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε. η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης. 
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της θέσης ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Πολύ καλή γνώση και κατανόηση των φορολογικών διαδικασιών, της φορολογικής νομοθεσίας και των συστημάτων πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.

2. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Επιλέξιμοι υποψήφιοι κλάδου Εφοριακών και Προσωπικού Η/Υ)
2.1 Τμήμα A' - Δράσεων προληπτικής συμμόρφωσης Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Απολυτήριο Λυκείου.
• Επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου.
• Προϋπηρεσία ή/και εκπαίδευση σε θέματα φορολογίας, των μηχανογραφημένων εφαρμογών φορολογίας, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών.
• Τυχόν σεμινάρια σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων.
2.2 Τμήμα B' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογούμενων Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και λοιπών αντικειμένων του Τμήματος η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο κατά προτίμηση Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής, Πληροφορικής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της Δ/νσης ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Εμπειρία των μηχανογραφημένων εφαρμογών που υποστηρίζουν τα φορολογικά αντικείμενα.
• Γνώση της βάσης δεδομένων Access.
• Γνώση μεθόδων Ανάλυσης Κινδύνων.
2.3 Τμήμα Δ' - Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων
Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι .
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και λοιπών αντικειμένων του Τμήματος η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο κατά προτίμηση Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής, Πληροφορικής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της Δ/νσης ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Εμπειρία των μηχανογραφημένων εφαρμογών που υποστηρίζουν τα φορολογικά αντικείμενα.

3. Διεύθυνση Ελέγχων (Επιλέξιμοι υποψήφιοι κλάδου Εφοριακών και Πληροφορικής)
3.1 Τμήμα Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
3.2 Τμήμα Δ'- Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Νομικής/Οικονομικής Σχολής Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και συναφών ιδρυμάτων ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφής με αυτές Μεταπτυχιακός Τίτλος.
• Πτυχίο Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφής με αυτές Μεταπτυχιακός Τίτλος.
• Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής Πληροφορικής και συναφών ιδρυμάτων ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφής με την Πληροφορική Μεταπτυχιακός Τίτλος.
• Επαρκής γνώση σε θέματα Ελέγχου.
• Καλή/πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητά προσόντα:
• Στατιστική ανάλυση / Risk Analysis.
• Διαχείριση εργαλείων για ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας και ειδικότερα της νομοθεσίας περί ενδοομιλικών συναλλαγών.
• Καλή γνώση λογιστικής και γενικότερα σύνταξης και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων.
• Προηγούμενη εμπειρία σε συμβουλευτικό επίπεδο θεμάτων ενδοομιλικής τιμολόγησης.
• Προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικό επίπεδο θεμάτων ενδοομιλικής τιμολόγησης και ειδικότερα ελέγχου φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
• Χρήση βάσης δεδομένων (Amadeus-TP Catalyst, Thomson Reuters, Bloomberg, ICAP).
• Συστήματα υποστήριξης και λήψης αποφάσεων.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) & MS-OFFICE, ειδικότερα στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων και ιδίως βάσεων δεδομένων (π.χ. oracle, access κτλ).
• Καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού σε περιβάλλον web (π.χ. java, python, κτλ).
• Γνώσεις web scraping (τεχνικές και διαδικασίες αυτοματοποιημένης εξαγωγής στοιχείων από ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακές πλατφόρμες κτλ).
• Καλή/Άριστη γνώση των εφαρμογών του Elenxis.
• Εμπειρία σε τεχνολογίες και εργαλεία εξόρυξης γνώσης (data mining).
• Καλή/πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

4. Διεύθυνση Εισπράξεων (Επιλέξιμοι υποψήφιοι κλάδου Εφοριακών και Πληροφορικής)
4.1 Τμήμα Α' -Εξυπηρέτησης Θεμάτων Εκούσιας Είσπραξης Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας, η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο κατά προτίμηση Νομικής, Οικονομικών ή Διοικητικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα τμημάτων Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της Δ/νσης.
• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
4.2 Τμήμα Β - Αναγκαστικής Είσπραξης Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
• Πτυχίο Νομικής
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της Δ/νσης ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
4.3 Τμήμα Γ'- Επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.
• Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστικών φύλλων (excel) και καλή κατανόηση θεμάτων στατιστικής ανάλυσης.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο κατά προτίμηση Νομικής, Οικονομικών, ή Διοικητικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα τμημάτων Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της Δ/νσης.
• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με θέματα της Δ/νσης.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας(όπως αυτή ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.).
• Γνώσεις Οικονομετρίας.
• Γνώσεις επεξεργασίας βάσεων δεδομένων
4.4 Τμήμα Δ' -Λογιστικής Τακτοποίησης Εσόδων και Επιστροφών Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικής
• Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
• Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς τα αντικείμενα της Δ/νσης.
• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
4.5 Υπάλληλος γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης Διεύθυνσης Εισπράξεων Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
• Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Εμπειρία σε θέματα διοικητικής φύσης και γραμματειακής υποστήριξης.
4.6 Υπάλληλος Τεχνικής Διαχείρισης Διεύθυνσης Εισπράξεων Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
•    Πτυχίο πληροφορικής ή ΔΕ με γνώσεις πληροφορικής με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
5.1 Τμήμα Α' Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. Νομικής ή Οικονομικής σχολής.
• Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
• Ικανότητα διαχείρισης χρονικών προθεσμιών.
• Συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον συναισθηματικού φόρτου.
Επιθυμητά προσόντα
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
5.2 Τμήμα Β' Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Νομικής ή Οικονομικής σχολής.
• Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε θέματα φορολογίας εισοδήματος.
• Ικανότητα διαχείρισης χρονικών προθεσμιών.
• Συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον συναισθηματικού φόρτου.
Επιθυμητά προσόντα
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κυρίως στο Φορολογικό Δίκαιο ή στη Διεθνή Φορολογία).
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• Γνώσεις λογιστικής (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).
5.3 Τμήμα Γ' Φόρου Πλοίων και Ναυτικών Εταιρειών Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. Νομικής ή Οικονομικής σχολής
• Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε θέματα με αντικείμενο τη φορολογία
• Ικανότητα διαχείρισης χρονικών προθεσμιών
• Συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον συναισθηματικού φόρτου
Επιθυμητά προσόντα
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.

6. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Σχολών, ή Νομικής.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητά προσόντα
• Καλή γνώση και εμπειρία σε αντιμετώπιση θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν την εφαρμογή του Φ.Π.Α.

7. Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου
7.1 Τμήμα Α' Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση οικονομικών ή θετικών επιστημών.
• Επταετής τουλάχιστον εμπειρία κατά τα τελευταία έτη στα αντικείμενα της φορολογίας κατοχής ακίνητης περιουσίας. Σφαιρική γνώση φορολογικής νομοθεσίας και άριστη γνώση της νομοθεσίας κατοχής ακίνητης περιουσίας.
Επιθυμητά προσόντα
• Καλή γνώση ξένης γλώσσας
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου, στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές των φορολογιών κεφαλαίου. Συναλλαγή με το κοινό (τηλεφωνική ή άμεση συναλλαγή), δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, συνεργασία με συναρμόδιες Δ/νσεις.
7.2 Τμήμα Β' Φορολογία Μεταβίβασης Κεφαλαίου Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση Νομικής Σχολής.
• Τουλάχιστον διετής εμπειρία στην διαχείριση θεμάτων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων.
Επιθυμητά προσόντα
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Εμπειρία σε θέματα εν γένει φορολογικού ή αστικού δικαίου.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου

Για την περιγραφή του αντικειμένου εργασιών των ανωτέρω προκηρυσσόμενων θέσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στην με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015 / 08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτηση τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει γνώμη.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέταση τους θα ληφθούν υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης