Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ. Α 1178911 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ 2823 Β' και ΦΕΚ 3086 Β') διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-θρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ. Α 1178911 ΕΞ 2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ 2823 Β' και ΦΕΚ 3086 Β') διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-θρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α).


Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1178911 ΕΞ 2019

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 4963/31-12-2019


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Πελίας Λυμπερόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3222386
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 & 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α'),
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν,
γ) της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ 2336 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ.
25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
δ) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
ε) του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
στ) του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α') «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
ζ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
η) του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
θ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαρ. 2 της παρ. Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
ι) του π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α') «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,
ια) της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (ΦΕΚ 3240 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β' και ΦΕΚ 1238 Β') απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1134214 ΕΞ 2019/30-09-2019 (ΦΕΚ 3779 Β') απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτλο "Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)" της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και ορισμένων Τελωνείων, με τη δομή και τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1091257 ΕΞ 2019/24-06-2019 (ΦΕΚ 2650 Β' και ΦΕΚ 3041 Β') απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

4. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β', ΦΕΚ 52 Β', ΦΕΚ 234 Β'και ΦΕΚ 1032 Β) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ 2823 Β' και ΦΕΚ 3086 Β') διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 Β' και ΦΕΚ 372 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (ΦΕΚ 2417 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθμ. 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη προσαρμογής της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ 2823 Β' και ΦΕΚ 3086 Β) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις οργανωτικές μεταβολές των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στις διατάξεις για οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και της εφαρμογής της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (ΦΕΚ 2336 Β') κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

διαπιστώνουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ 2823 Β' και ΦΕΚ 3086 Β) διαπιστωτική πράξη, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Από δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην παράγραφο Α' αντικαθιστούμε:

α) την υποπερίπτωση α' και το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 1, καθώς και την περίπτωση 2 και τους Πίνακες «1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» και «2 - ΤΕΛΩΝΕΙΑ» της υποπαραγράφου Ι και

β) το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου II, ως κατωτέρω:

«Α.- Ι.- 1) α) την υποπαράγραφο δ' της παρ. 3 και την παράγραφο 8 του άρθρου 39, την υποπαράγραφο VI της παρ. 4, την υποπαρ. Γ' της παρ. 5 και την παρ. 7 του άρθρου 49 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β' και ΦΕΚ 1238 Β') απόφασης "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)", όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υποπαρ. 12 και την περίπτωση β' της υποπαρ. 16 της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (ΦΕΚ 2681 Β') και με την περ. β' της υποπαρ. 1 και την περ. γ' της υποπαρ. 2 της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ 3861 Β') όμοιες, αντίστοιχα, καθώς και με τις διατάξεις των αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (ΦΕΚ 1771 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (ΦΕΚ 3805 Β') όμοιων και της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (ΦΕΚ 5432 Β') όμοιας,
β) με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β' της υποπαρ. 4 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β', ΦΕΚ 52 Β', ΦΕΚ 234 Β' και ΦΕΚ 1032 Β') απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (ΦΕΚ 1632 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (ΦΕΚ 2742 Β' και ΦΕΚ 3060 Β), Δ.ΟΡΓ. Α 1166711 ΕΞ 2017/07-11-2017 (ΦΕΚ 3970 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (ΦΕΚ 1771 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1087806 ΕΞ 2018/19-06-2018 (ΦΕΚ 2314 Β' και ΦΕΚ 3435 Β), Δ.ΟΡΓ. Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (ΦΕΚ 3805 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (ΦΕΚ 5432 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1103801 ΕΞ 2019/18-07-2019 (ΦΕΚ 3052 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1151158 ΕΞ 2019/4-11-2019 (ΦΕΚ 4054 Β') και Δ.ΟΡΓ. Α 1161703 ΕΞ 2019/21-11-2019 (ΦΕΚ 4519 Β') όμοιες,».

«Α.- Ι.- 2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ' αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει των περιπτώσεων α' και γ' της υποπαρ. 2 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β', ΦΕΚ 52 Β', ΦΕΚ 234 Β' και ΦΕΚ 1032 Β') απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του διατάκτη των αντίστοιχων Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ
1. 1023-801-0320100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β)
2. 1023-801-0320200 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 1023-801-0320300 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α)
4. 1023-801-0320400 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Α-Β)
5. 1023-801-0320500 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ (Α-Β)
6. 1023-801-0320600 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α)
7. 1023-801-0320700 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α-Β)
8. 1023-801-0320800 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
9. 1023-801-0320900 ΑΧΑΪΑΣ Γ' ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)
10. 1023-801-0321000 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α)
11. 1023-801-0321100 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β)
12. 1023-801-0321200 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α)
13. 1023-801-0321300 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α)
14. 1023-801-0321400 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(Α)
15. 1023-801-0321500 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)
16. 1023-801-0321600 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β)
17. 1023-801-0321700 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β)
18. 1023-801-0321800 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (Α)
19. 1023-801-0321900 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
20. 1023-801-0322000 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)
21. 1023-801-0322100 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β)
22. 1023-801-0322200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)
23. 1023-801-0322300 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
24. 1023-801-0322400 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)
25. 1023-801-0322500 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α)
26. 1023-801-0322600 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)
27. 1023-801-0322700 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Α)
28. 1023-801-0322800 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β)
29. 1023-801-0322900 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β)
30. 1023-801-0323000 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α)
31. 1023-801-0323100 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
32. 1023-801-0323200 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α)
33. 1023-801-0323300 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Α)
34. 1023-801-0323400 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)
35. 1023-801-0323500 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α)
36. 1023-801-0323600 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)
37. 1023-801-0323700 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β)
38. 1023-801-0323800 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α)
39. 1023-801-0323900 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)
40. 1023-801-0324000 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α)
41. 1023-801-0324100 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Α)
42. 1023-801-0324200 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
43. 1023-801-0324300 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)
44. 1023-801-0324400 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α)
45. 1023-801-0324500 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α)
46. 1023-801-0324600 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Α-Β)
47. 1023-801-0324700 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α)
48. 1023-801-0324800 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α)
49. 1023-801-0324900 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α)
50. 1023-801-0325000 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β)
51. 1023-801-0325100 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β)
52. 1023-801-0325200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α)
53. 1023-801-0325300 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α)
54. 1023-801-0325400 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α-Β)ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΕΛΩΝΕΙΑ
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΤΑΞΗ
1. 1023-801-0430100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β)
2. 1023-801-0430200 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 1023-801-0430400 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Β)
4. 1023-801-0430500 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α)
5. 1023-801-0430600 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α - Κύριο)
6. 1023-801-0430700 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Α)
7. 1023-801-0430800 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
8. 1023-801-0430900 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α - Κύριο)
9. 1023-801-0431000 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΙΝΟΗΣ(Α - Κύριο)
10. 1023-801-0431200 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Β)
11. 1023-801-0431300 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α - Κύριο)
12. 1023-801-0431400 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α - Κύριο)
13. 1023-801-0431500 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α - Κύριο)
14. 1023-801-0431700 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Β)
15. 1023-801-0431800 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β)
16. 1023-801-0431900 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
17. 1023-801-0432000 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α - Κύριο)
18. 1023-801-0432100 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)
19. 1023-801-0432200 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α - Κύριο)
20. 1023-801-0432300 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
21. 1023-801-0432400 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α - Κύριο)
22. 1023-801-0432600 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α - Κύριο)
23. 1023-801-0432700 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Α)
24. 1023-801-0432800 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β)
25. 1023-801-0432900 ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΖΩΝΩΝ (Α - Κύριο)
26. 1023-801-0433000 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ(Β)
27. 1023-801-0433100 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
28. 1023-801-0433200 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α - Κύριο)
29. 1023-801-0433300 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ (Β)
30. 1023-801-0433400 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α - Κύριο)
31. 1023-801-0433500 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Β)
32. 1023-801-0433600 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α - Κύριο)
33. 1023-801-0433700 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β)
34. 1023-801-0433800 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α - Κύριο)
35. 1023-801-0433900 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α - Κύριο)
36. 1023-801-0434000 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Β)
37. 1023-801-0434100 ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)
38. 1023-801-0434200 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
39. 1023-801-0434300 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α - Κύριο)
40. 1023-801-0434400 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Β)
41. 1023-801-0434500 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Β)
42. 1023-801-0434600 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Β)
43. 1023-801-0434700 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α - Κύριο)
44. 1023-801-0434800 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β)
45. 1023-801-0434900 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β)
46. 1023-801-0435000 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ(Α)
47. 1023-801-0435100 ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΤΕΑΣ (Β)
48. 1023-801-0435200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Β)
49. 1023-801-0435300 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α - Κύριο)
50. 1023-801-0435400 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α)II. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα 3, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:».

2. Από 01-01-2020, στην παράγραφο Α':

α) αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση α' και το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου II και

β) στον «Πίνακα 3 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ» της υποπαραγράφου II αντικαθιστούμε τις γραμμές, με α/α 10 και 11 και προσθέτουμε γραμμή, με α/α 12, ως εξής:

«Α.- II.- 1) α) την υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης III της υποπαραγράφου Γ' της παρ. 4 του άρθρου 10, την υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης III της υποπαραγράφου Β' της παρ. 4 του άρθρου 11, την περίπτωση ι' της υποπαραγράφου VI της παρ. 5 της Υποενότητας Β' της Ενότητας Β' του άρθρου 13, την υποπερίπτωση ιθιθ' της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου Ι, το στοιχείο i της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου II και την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου III της παρ. 5 του άρθρου 46, καθώς και την περίπτωση ιγ' της υποπαραγράφου Ι της παρ. 4 της Ενότητας Α', την υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης Ι της υποπαραγράφου Α' της παρ. 5 της Υποενότητας Α' της Ενότητας Β' και την περίπτωση Ι της υποπαραγράφου Α' της παρ. 5 της Υποενότητας Β' της Ενότητας Β' του άρθρου 47 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β' και ΦΕΚ 1238 Β') απόφασης "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των κατωτέρω όμοιων αποφάσεων: αα) των υποπαρ. 2, 3, 4, 14 και 15 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (ΦΕΚ 2681 Β'), ββ) της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1035192 ΕΞ 2018/13-3-2018 (ΦΕΚ 878 Β'), γγ) της υποπαρ. 1 και των άρθρων πρώτο και δεύτερο της υποπαρ. 2 της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1091257 ΕΞ 2019/24-06-2019 (ΦΕΚ 2650 Β' και ΦΕΚ 3041 Β') και δδ) της υποπαρ. II της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1151104 ΕΞ 2019/4-11-2019 (ΦΕΚ 4190 Β'), β) των περιπτώσεων α' και β' της υποπαρ. 3 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β', ΦΕΚ 52 Β', ΦΕΚ 234 Β' και ΦΕΚ 1032 Β') απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (ΦΕΚ 1632 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (ΦΕΚ 2742 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1166711 ΕΞ 2017/7-11-2017 (ΦΕΚ 3970 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (ΦΕΚ 1771 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1087806 ΕΞ 2018/19-06-2018 (ΦΕΚ 2314 Β' και ΦΕΚ 3435 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (ΦΕΚ 3805 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (ΦΕΚ 5432 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1103801 ΕΞ 2019/18-07-2019 (ΦΕΚ 3052 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1151158 ΕΞ 2019/4-11-2019 (ΦΕΚ 4054 Β') και Δ.ΟΡΓ. Α 1161703 ΕΞ 2019/21-11-2019 (ΦΕΚ 4519 Β') όμοιες». 

«Α.- II.- ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«10. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), με έδρα τον Νομό Αττικής. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
11. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.
12. Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης.


».


3. Από 09-03-2020, στην υποπαράγραφο Ι της παραγράφου Α', αντικαθιστούμε:

α) την υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 1,

β) το πρώτο εδάφιο και το στοιχείο αα' υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 1 και

γ) τη γραμμή, με α/α 7, του «Πίνακα 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της περίπτωσης 2, ως εξής:

«Α.- Ι.- 1) α) την υποπαράγραφο ε' της παρ. 3 και την παράγραφο 8 του άρθρου 39, την υποπαράγραφο VI της παρ. 4, την υποπαρ. Γ' της παρ. 5 και την παρ. 7 του άρθρου 49 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β' και ΦΕΚ 1238 Β') απόφασης "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)', όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. 12 και της περίπτωσης β' της υποπαρ. 16 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (ΦΕΚ 2681 Β'), της περίπτωσης β' της υποπαρ. 1 και της περίπτωσης γ' της υποπαρ. 2 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ 3861 Β) όμοιας, αντίστοιχα, καθώς και με τις διατάξεις των αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (ΦΕΚ 1771 Β') και Δ.ΟΡΓ. Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (ΦΕΚ 3805 Β') ομοίων, της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (ΦΕΚ 5432 Β') όμοιας και της περίπτωσης II της υποπαρ. 1 της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (ΦΕΚ 3207 Β') όμοιας,

β) με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β' της υποπαρ. 4 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β', ΦΕΚ 52 Β', ΦΕΚ 234 Β' και ΦΕΚ 1032 Β') απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (ΦΕΚ 1632 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (ΦΕΚ 2742 Β' και ΦΕΚ 3060 Β), Δ.ΟΡΓ. Α 1166711 ΕΞ 2017/07-11-2017 (ΦΕΚ 3970 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (ΦΕΚ 1771 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1087806 ΕΞ 2018/19-06-2018 (ΦΕΚ 2314 Β' και ΦΕΚ 3435 Β), Δ.ΟΡΓ. Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (ΦΕΚ 3805 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (ΦΕΚ 5432 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1103801 ΕΞ 2019/18-07-2019 (ΦΕΚ 3052 Β'), Δ.ΟΡΓ. Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (ΦΕΚ 3207 Β'), Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/4-11-2019 (ΦΕΚ 4054 Β') και Δ.ΟΡΓ. Α 1161703 ΕΞ 2019/21-11-2019 (ΦΕΚ 4519 Β') όμοιες».

«Α.- 1.- 1) β) αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:

i) των Τμημάτων ΣΤ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τις Δ.Ο.Υ., Α' τάξεως, Γαλατσίου και Ε' Θεσσαλονίκης, ανάλογα,

ii) του Τμήματος Δ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τη Δ.Ο.Υ. IB' Αθηνών, Α' - Β' τάξεως και

iii) των Τμημάτων Ε' ή Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α' και Α' - Β' τάξεως, αντίστοιχα, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού».

«Α.- Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ»
«7. 1023-801-0320700 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α)»


»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ 2823 Β' και ΦΕΚ 3086 Β') διαπιστωτική πράξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Η πράξη αυτή ισχύει από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στις υποπαρ. 1, 2 και 3, αντίστοιχα, της παραγράφου Α' αυτής.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης