Αποτελέσματα live αναζήτησης

164/2/2019 Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 178/2/02.10.2020.Κατηγορία: Λοιπά

164/2/2019
Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018

164/2/2019 Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. πράξης 164/2/ 13.12.2019
 
 (ΦΕΚ Β' 4981/31-12-2019)
 
 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
 Έχοντας υπόψη:
 α. τα άρθρα 2 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 298/Α’/1927),
 β. τις διατάξεις του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α’), και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 5, τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 6, την παρ. 1 του άρθρου 9, το άρθρο 16, την παρ. 8 του άρθρου 19, την παρ. 6 του άρθρου 20, την παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23, την παρ. 6 του άρθρου 29, την παρ. 7 του άρθρου 37 αυτού,
 γ. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Δεύτερου Μέρους του ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ρύθμιση Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 218 Α’), και ιδίως την παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 αυτού,
 δ. τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α’), και ιδίως τα άρθρα 1 έως 54 αυτού,
 ε. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 και το στοιχείο 28 του Προοιμίου αυτού,
 στ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της αριθ. 716/2009/ΕΚ απόφασης και την κατάργηση της 2009/78/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ L 331/12, 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, ζ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2055 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών (ΕΕ L 294/1, 11.11.2017),
 η. την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ) 142/11.6.2018 υπ’αριθμ. «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 2674 Β’),
 θ. την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΠΘ) υπ’ αριθμ. 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 650 Β’),
 ι. τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και για την καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (EBA/GL/2017/9),
 ια. τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (EBA/GL/2017/8),
 ιβ. ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
 
 αποφασίζει:
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 
 1. Γενικές αρχές

 
 1.1 Το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών (εφεξής ΙΠ) κατά την έννοια του στοιχείου 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Α’) και εφαρμόζεται στους αιτούντες άδεια για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών των περ. α) έως ζ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών και της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.
 
 1.2 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες του παρόντος Κεφαλαίου παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον αιτούντα με την υποβολή της «Αίτησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρύματος Πληρωμών» του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συνοδευόμενης από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης και πρέπει να είναι αληθή, πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα. Για τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες υπάρχει η υποχρέωση τήρησης υπηρεσιακού-επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 25 του ν. 4537/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την επιφύλαξη της εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και των εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίταξης αντιρρήσεων.
 
 1.3 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προτίθενται να παρέχουν αποκλειστικά την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, υποβάλλουν «Αίτηση για την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018 του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας.
 
 1.4 Οι αιτούντες οφείλουν να συμμορφώνονται και να τηρούν το σύνολο των διατάξεων, που εφαρμόζεται σε αυτά. Το επίπεδο λεπτομέρειας του περιεχομένου της αίτησης πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση του αιτούντος, καθώς και με τη φύση, την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών, που προτίθεται να παρέχει ο αιτών.
 
 1.5 Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος ο αιτών δεν παραπέμπει σε εσωτερικές διαδικασίες ή σε άλλα έγγραφά του, αλλά παραθέτει αυτούσια τα αποσπάσματα, στα οποία επιθυμεί να αναφερθεί επισημαίνοντας την πηγή τους.
 
 1.6 Τα πιστοποιητικά, που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας, πρέπει να έχουν εκδοθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και να έχουν επικυρωθεί και μεταφρασθεί νομίμως στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 
 1.7 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για εποπτικούς σκοπούς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή/και κατά τη λειτουργία του ΙΠ από τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία της τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.
 
 1.8 Σε περίπτωση υποβολής από υπό σύσταση εταιρεία αίτησης, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο μετά από την κατά νόμο σύσταση της εταιρείας και εφόσον, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού, στον οποίο είναι κατατεθειμένο το μετοχικό κεφάλαιο, και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν υπολείπονται του ελαχίστου κατά νόμο ύψους του μετοχικού κεφαλαίου.
 
 2. Στοιχεία για τη γνωστοποίηση ταυτότητας
 
 2.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του αιτούντος απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 α. η επωνυμία του αιτούντος και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον είναι διαφορετικός,
 β. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει ήδη συσταθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ήδη συσταθεί,
 γ. ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (εφεξής Α.Φ.Μ.) του υπό αδειοδότηση αιτούντος προσώπου,
 δ. η νομική μορφή και το επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο καταστατικού, με το οποίο να αποδεικνύεται η νομική μορφή του,
 ε. η ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και της καταστατικής έδρας,
 στ. η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν,
 ζ. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
 η. πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αιτών εποπτεύεται ή εποπτευόταν από αρμόδια αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα,
 θ. τυχόν ενώσεις επιχειρήσεων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών στις οποίες ο αιτών προτίθεται να προσχωρήσει,
 ι. η βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει ήδη συσταθεί, ή σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση από εμπορικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο φορέα, με την οποία να πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμη.
  
 3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 
 3.1 Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που υποβάλλεται από τον αιτούντα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 α. αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών πληρωμών, που ο αιτών προτίθεται να παρέχει, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι εν λόγω υπηρεσίες προσδιορίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα ως δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αιτούμενες υπηρεσίες του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
 β. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν θα περιέρχονται σε οποιαδήποτε στιγμή στην κατοχή του χρηματικά ποσά,
 γ. περιγραφή της εκτέλεσης των υπηρεσιών πληρωμών, με λεπτομερή αναφορά όλων των συμμετεχόντων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εξής στοιχείων για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πληρωμών:
 i. διάγραμμα της ροής των χρηματικών ποσών, εκτός εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής,
 ii. συμφωνίες διακανονισμού, εκτός εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,
 iii. σχέδια συμβάσεων μεταξύ όλων των μερών που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με συστήματα πληρωμών με κάρτα, κατά περίπτωση,
 iv. χρόνοι διεκπεραίωσης,
 δ. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης-πλαισίου, όπως ορίζεται στο στοιχείο 21 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
 ε. ο εκτιμώμενος αριθμός των εγκαταστάσεων, από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών και/ή να ασκεί δραστηριότητες, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, κατά περίπτωση,
 στ. περιγραφή τυχόν επικουρικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες πληρωμών κατά τα προβλεπόμενα στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
 ζ. δήλωση του αιτούντος σχετικά με εάν προτίθεται να χορηγεί πιστώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, και σε θετική περίπτωση εντός ποιων ορίων,
 η. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν σχεδιάζει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. ή τρίτες χώρες μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, θ. δήλωση εάν ο αιτών προτίθεται ή όχι, εντός των επόμενων τριών πρώτων ετών από την έναρξη της λειτουργίας του, να ασκήσει ή αν ήδη ασκεί άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4537/2018, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του είδους και του προβλεπόμενου όγκου των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018,
 ι. πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο V σε περίπτωση που ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες των περ. ζ) και η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού).
 
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο
 
 4.1 Στο επιχειρηματικό σχέδιο, που παρέχεται από το αιτούν πρόσωπο, περιλαμβάνονται τα εξής:
 α. σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών (marketing), το οποίο περιέχει:
 i. ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στο σχετικό τμήμα της αγοράς πληρωμών,
 ii. περιγραφή των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, του υλικού ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών (marketing) και των καναλιών διανομής,
 β. για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7 Α’), για τα προηγούμενα τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, υποβάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης,
 γ. προϋπολογισμός για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη λειτουργίας του, ο οποίος θα καταδεικνύει την ικανότητα του αιτούντος να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, τους πόρους και τις διαδικασίες, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:
 i. πρόβλεψη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού, περιλαμβανομένων σεναρίων επίτευξης του στόχου και σεναρίων ακραίων καταστάσεων, καθώς και των βασικών παραδοχών τους, όπως όγκος και αξία συναλλαγών, αριθμός πελατών, τιμολόγηση, μέσο ποσό ανά συναλλαγή, προβλεπόμενη αύξηση του περιθωρίου κέρδους,
 ii. ανάλυση των κυριότερων εσόδων και εξόδων, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και του πάγιου ενεργητικού,
 iii. διάγραμμα και λεπτομερή ανάλυση των εκτιμώμενων ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,
 δ. πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια του άρθρου 8 του ν. 4537/2018, συμπεριλαμβανομένου του ύψους και λεπτομερούς ανάλυσης της σύνθεσης του αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4537/2018,
 ε. πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και υπολογισμός αυτών σύμφωνα με τη μέθοδο Β’ του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, εκτός εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής. Στις εν λόγω πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται:
 i. ετήσια πρόβλεψη της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με τη μέθοδο Β’, και
 ii. ετήσια πρόβλεψη των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με τις άλλες μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 9 του ν. 4537/2018.
  
 5. Οργανωτική δομή
 
 5.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της οργανωτικής του δομής, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 α. λεπτομερές οργανόγραμμα, στο οποίο παρουσιάζεται κάθε διεύθυνση, τμήμα ή συναφές διαρθρωτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του αρμόδιου ή των αρμόδιων προσώπων, ιδίως εκείνων που θα είναι υπεύθυνα για τις λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων κάθε διεύθυνσης, τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού πλαισίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 (ΦΕΚ 59 Α’),
 β. πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του προσωπικού για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,
 γ. καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους και περιγραφή των σχετικών συμβάσεων, αναφορικά με:
 i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,
 ii. την ταυτότητα των προσώπων εντός του ΙΠ που είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους,
 iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν σε τρίτους,
 δ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:
 i. έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο εντοπισμός και η ανάλυση των κινδύνων που απορρέουν από την εξωτερική ανάθεση σε τρίτους, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για το μετριασμό τους και οι κίνδυνοι που παραμένουν μετά από αυτά, είναι σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 ii. έγγραφο που βεβαιώνει ότι υφίσταται σχέδιο εξόδου από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών με δυνατότητα μεταφοράς του αντικειμένου της εξωτερικής ανάθεσης σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή/και στον αιτούντα,
 iii. ρητή αναφορά στο σημείο της σύμβασης βάσει του οποίου διασφαλίζονται πλήρη δικαιώματα ελέγχου και πρόσβασης τόσο του αιτούντος όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος στα δεδομένα, τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά το αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης,
 ε. περιγραφή της χρήσης υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, εφόσον υπάρχουν, η οποία περιλαμβάνει:
 i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών, τουλάχιστον ετησίως, στα υποκαταστήματα και στους αντιπροσώπους του, καθώς και αναφορά της συχνότητάς τους,
 ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους αντιπροσώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξ ονόματός του,
 iii. όσον αφορά τους αντιπροσώπους, την πολιτική επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης τους, τις διαδικασίες κατάρτισής τους και σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μαζί τους,
 iv. αναφορά του εθνικού και/ή του διεθνούς συστήματος πληρωμών στο οποίο ο αιτών θα έχει πρόσβαση.
 
 5.2 Σε περίπτωση συνεργασίας με αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους:
 α. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή, αντικείμενο των κυρίων δραστηριοτήτων του, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. για τα υπόχρεα σε καταχώρηση στο μητρώο ή τα προαιρετικώς εντασσόμενα σε αυτό πρόσωπα και Α.Φ.Μ.,
 β. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση: τα ανωτέρω υπό περ. α) στοιχεία και πληροφορίες, το πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση και το πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση που να έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός του τελευταίου εξαμήνου από την υποβολή τους, τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την περιγραφή των δραστηριοτήτων του και αναφορά στις σημαντικότερες από αυτές σε όρους κύκλου εργασιών,
 γ. περιγραφή της οργανωτικής δομής του αντιπροσώπου, με αναφορά των σημείων πώλησης, του αριθμού των εργαζομένων και των σχέσεων εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους,
 δ. περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που θα χρησιμοποιεί ο αντιπρόσωπος για την τήρηση των διατάξεων περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που καθορίζονται σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α’) και την απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (ΦΕΚ 650 Β’), εφόσον αυτοί διαφοροποιούνται από τους αντίστοιχους του αιτούντος,
 ε. όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύθυνους διαχείρισης των υπηρεσιών πληρωμών του αντιπροσώπου: i) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου που βρίσκεται σε ισχύ και ii) την ενότητα 4 με τίτλο «Καταλληλότητα του Φυσικού Προσώπου» του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 (ΦΕΚ 2674 Β’), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Προκειμένου για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπλέον και επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής ή νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.
 
 5.3 Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που αναφέρονται στις περ. α), β) και ε) της παρ. 5.2 προσαρμόζονται ως προς τη μορφή, τον τύπο, τη διαδικασία και την αρχή έκδοσής τους ανάλογα με τις αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. όπου λειτουργεί ο εν λόγω αντιπρόσωπος.
 
 6. Τεκμηρίωση του αρχικού κεφαλαίου
 
 6.1 Για την τεκμηρίωση της ύπαρξης του αρχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, υποβάλλεται αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4537/2018, ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/ 2014 (ΦΕΚ 251 Α’). Το εν λόγω ποσό παραμένει κατατεθειμένο ή θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο κατά την ημέρα της χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο σύσταση του αιτούντος, εφόσον ο τελευταίος βρισκόταν ακόμα σε διαδικασία σύστασης κατά την υποβολή της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, που έχει ήδη συσταθεί, υποβάλλεται επίσης πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την έννοια του ν. 4449/2017 στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή του θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού του.
 
 6.2 Επιπρόσθετα, στις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο του αιτούντος, αναφορικά με την προέλευση των κεφαλαίων, από τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη καλυφθεί το αρχικό κεφάλαιο.
 
 7. Μέτρα για τη διασφάλιση των χρηματικών ποσών των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών
 
 7.1 Τα ΙΠ, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών των περιπτώσεων α) έως στ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4, διασφαλίζουν, ανεξαρτήτως του εύρους των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών, τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής.
 
 7.2 Ο αιτών σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματικά ποσά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4537/2018, τοποθετεί τα εν λόγω ποσά αποκλειστικά σε λογαριασμούς καταθέσεων σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών παρέχει περιγραφή των μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 α. τον αριθμό των προσώπων που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό διασφάλισης και τα καθήκοντα των προσώπων αυτών,
 β. περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης και της διαδικασίας επαλήθευσης της συμφωνίας με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τα χρηματικά ποσά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών προστατεύονται προς το συμφέρον των εν λόγω χρηστών υπηρεσιών πληρωμών έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του αιτούντος, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας,
 γ. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα, και
 δ. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με τη συμμόρφωση προς το άρθρο 10 του ν. 4537/2018.
 
 7.3 Ο αιτών σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματικά ποσά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4537/2018 μέσω ασφαλιστηρίου ή συγκρίσιμης εγγύησης από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία πρέπει να εδρεύουν στην Ελλάδα ή να λειτουργούν στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να μην αποτελούν συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014, παρέχει περιγραφή των μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 α. βεβαίωση ότι το ασφαλιστήριο ή η συγκρίσιμη εγγύηση από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα προέρχεται από οντότητα που δεν ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον αιτούντα,
 β. λεπτομέρειες για τη διαδικασία επαλήθευσης της συμφωνίας ώστε να διασφαλίζεται ότι το ασφαλιστήριο ή η συγκρίσιμη εγγύηση επαρκεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων διασφάλισης του αιτούντος ανά πάσα στιγμή,
 γ. διάρκεια και ανανέωση ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης και
 δ. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της συγκρίσιμης εγγύησης ή σχέδιο αυτών.
 
 8. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου
 
 8.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή του πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει:
 α. χαρτογράφηση των κινδύνων που εντοπίζονται από τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων του είδους των κινδύνων και των διαδικασιών που θα εφαρμόζει ο αιτών για την αξιολόγηση και την πρόληψή τους,
 β. τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των περιοδικών και μόνιμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητάς τους και των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τους,
 γ. τις λογιστικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα καταχωρίζει και θα υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του,
 δ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των λειτουργικών δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο υποβάθμισης της ποιότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος,
 ε. την ταυτότητα τυχόν ελεγκτή που δεν είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017,
 στ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, και των υποκαταστημάτων στο πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν στο εξωτερικό,
 ζ. σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί θυγατρική επιχείρηση εποπτευόμενης οντότητας σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., περιγραφή της διακυβέρνησης του ομίλου.
 
 9. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια
 
 9.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των περιστατικών ασφαλείας και των παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 α. οργανωτικά μέτρα και εργαλεία για την πρόληψη της απάτης,
 β. στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων και των οργάνων, που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους πελάτες σε περιπτώσεις απάτης, τεχνικών προβλημάτων και/ή  διαχείρισης  αξιώσεων,
 γ. γραμμές αναφοράς σε περίπτωση απάτης,
 δ. το σημείο επαφής για τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 ε. τις διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των αναφορών αυτών σε εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, καθώς και της γνωστοποίησης των μεγάλης σημασίας συμβάντων στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του άρθρου 95 του ν. 4537/2018 και σύμφωνα με την ΠΕΕ 157/3/2.4.2019
 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» (ΦΕΚ 1597 B’), στ. τα εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tools), τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας.
 
 10. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών
 
 10.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει:
 α. περιγραφή των ροών δεδομένων, που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου του αιτούντος,
 β. τις διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών,
 γ. περιγραφή του εργαλείου παρακολούθησης (monitoring tool),
 δ. την πολιτική για το δικαίωμα πρόσβασης, με αναλυτική περιγραφή της πρόσβασης σε όλα τα συναφή επιμέρους στοιχεία υποδομής και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των εφεδρικών υποδομών,
 ε. περιγραφή του τρόπου αρχειοθέτησης των δεδομένων που συλλέγονται, εκτός εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής,
 στ. την προβλεπόμενη εσωτερική και/ή εξωτερική χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, μεταξύ άλλων και από τους αντισυμβαλλομένους, εκτός εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής,
 ζ. το σύστημα πληροφορικής και τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και/ή της τεχνολογίας tokenisation,
 η. προσδιορισμό των ατόμων, των οργάνων και/ή των επιτροπών με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών,
 θ. επεξήγηση του τρόπου εντοπισμού και αντιμετώπισης παραβιάσεων,
 ι. ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.
 
 11. Επιχειρησιακή συνέχεια
 
 11.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των ρυθμίσεων επιχειρησιακής συνέχειας, με σαφή προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή και επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 α. ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των στόχων αποκατάστασης, όπως των στόχων ως προς τον χρόνο αποκατάστασης, των στόχων ως προς το σημείο αποκατάστασης και των προστατευόμενων στοιχείων ενεργητικού,
 β. προσδιορισμό της εφεδρικής τοποθεσίας (back-up site), της πρόσβασης σε υποδομές πληροφορικής, καθώς και του βασικού λογισμικού και των βασικών δεδομένων, που πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφής ή διαταραχής,
 γ. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών θα αντιμετωπίζει τα μεγάλης σημασίας συμβάντα και τις διαταραχές της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως βλάβη βασικών συστημάτων, απώλεια βασικών δεδομένων, αδυναμία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, απώλεια κρίσιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού,
 δ. τη συχνότητα με την οποία ο αιτών προτίθεται να προβαίνει σε δοκιμές των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών,
 ε. περιγραφή των μέτρων μείωσης των κινδύνων του αιτούντος σε περίπτωση παύσης της παροχής των υπηρεσιών πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμών που εκκρεμούν και την καταγγελία των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.
 
 12. Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης
 
 12.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των αρχών και των ορισμών που εφαρμόζονται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 α. το είδος των δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με τους πελάτες, το είδος της υπηρεσίας πληρωμών, το κανάλι/δίαυλο, το μέσο, τις γεωγραφικές περιοχές και τα νομίσματα,
 β. το πεδίο εφαρμογής της συλλογής σε όρους δραστηριοτήτων και οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
 γ. τον τρόπο συλλογής,
 δ. τον σκοπό της συλλογής,
 ε. τη συχνότητα της συλλογής,
 στ. υποστηρικτικά έγγραφα στα οποία περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, όπως εγχειρίδιο.
 
 13. Πολιτική ασφάλειας
 
 13.1 Ο αιτών παρέχει έγγραφο που περιγράφει την πολιτική ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 α. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών πληρωμών, που προτίθεται να παρέχει ο αιτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους κινδύνους απάτης, τον έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα λαμβάνονται για την επαρκή προστασία των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών έναντι των κινδύνων που εντοπίζονται,
 β. περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής, στην οποία περιέχονται τα ακόλουθα:
 i. η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τα στοιχεία δικτύου τους,
 ii. τα κύρια επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως ο ιστότοπος του αιτούντος, τα πορτοφόλια (wallets), ο μηχανισμός πληρωμής, ο μηχανισμός διαχείρισης του κινδύνου και της απάτης και η λογιστική πελατών,
 iii. τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη διοίκηση του αιτούντος, όπως τα συστήματα λογιστικής, τα συστήματα αναφορών, της διαχείρισης προσωπικού, της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους εσωτερικούς διακομιστές αρχείων,
 iv. πληροφορίες σχετικά με το αν τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη από τον αιτούντα ή από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, και την εκτιμώμενη ημερομηνία που αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, κατά περίπτωση,
 γ. το είδος των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνδέσεων, όπως με συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, οντότητες του ομίλου και υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης των συνδέσεων αυτών,
 δ. για καθεμία από τις συνδέσεις που αναφέρονται στην περ. γ), τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας (logical security) που τίθενται, με προσδιορισμό του ελέγχου που θα ασκεί ο αιτών όσον αφορά την πρόσβαση αυτή, καθώς και της φύσης και της συχνότητας κάθε ελέγχου, π.χ. τεχνικός έλεγχος έναντι οργανωτικού ελέγχου, προληπτικός έλεγχος έναντι κατασταλτικού ελέγχου, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο έναντι τακτικών ελέγχων, όπως είναι η χρήση ενεργού καταλόγου (active directory) χωριστά από τον όμιλο, το άνοιγμα/κλείσιμο των γραμμών επικοινωνίας, η διάρθρωση του εξοπλισμού ασφάλειας, η παραγωγή κλειδιών ή πιστοποιητικών ταυτοποίησης πελάτη, η παρακολούθηση συστήματος, η ταυτοποίηση, η εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας, ο εντοπισμός εισβολών, τα συστήματα προστασίας από ιούς και τα αρχεία καταγραφής ιών,
 ε. τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας (logical security) που διέπουν την εσωτερική πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν:
 i. τον τεχνικό και οργανωτικό χαρακτήρα και τη συχνότητα κάθε μέτρου, όπως αν πρόκειται για προληπτικό μέτρο ή κατασταλτικό μέτρο ή κατά πόσον εφαρμόζεται ή όχι σε πραγματικό χρόνο,
 ii. τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχωρισμού του περιβάλλοντος πελάτη σε περίπτωση κοινής χρήσης των πόρων πληροφορικής του αιτούντος,
 στ. τα μέτρα και τους μηχανισμούς φυσικής ασφάλειας (physical security) των εγκαταστάσεων και του μηχανογραφικού κέντρου του αιτούντος, όπως έλεγχοι πρόσβασης και έλεγχοι περιβαλλοντικής ασφάλειας (environmental security),
 ζ. την ασφάλεια των διαδικασιών για τις πληρωμές, η οποία περιλαμβάνει:
 i. τη διαδικασία ταυτοποίησης των πελατών (customer authentication) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης, τόσο για σκοπούς ενημέρωσης όσο και για την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς και όλων των υποκείμενων μέσων πληρωμής,
 ii. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζονται η ασφαλής παράδοση στον νόμιμο χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών και η ακεραιότητα των παραγόντων ταυτοποίησης, όπως hardware tokens και εφαρμογές κινητών συσκευών, τόσο κατά τον χρόνο της αρχικής εγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της ανανέωσης,
 iii. περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών που εφαρμόζει ο αιτών για την ανάλυση των συναλλαγών και τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, η. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, με συσχέτιση προς τα μέτρα ελέγχου και μείωσής τους, τα οποία αναλύονται στα σχετικά σημεία αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, από όπου να καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται,
 θ. κατάλογο των κύριων γραπτών διαδικασιών που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής του αιτούντος ή την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
 
 14. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 
 14.1 Η περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος προκειμένου να συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4557/2018 και της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και του βαθμού κινδύνου, που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 α. την αξιολόγηση του αιτούντος όσον αφορά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με την πελατειακή του βάση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται, τους διαύλους διανομής που χρησιμοποιούνται και τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης. Για την εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνεται υπόψη η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, η αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γνώμη των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά,
 β. τα μέτρα που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για τη μείωση των κινδύνων και τη συμμόρφωση του αιτούντος με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων,
 γ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι τα υποκαταστήματα και οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο αντιπρόσωπος ή το υποκατάστημα βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ.,
 δ. τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει για να διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 έχουν λάβει κατάλληλη κατάρτιση σε ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 ε. την ταυτότητα του αρμοδίου διευθυντικού στελέχους του αιτούντος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018) και αποδείξεις ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του στον εν λόγω τομέα επαρκούν, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο,
 στ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παραμένουν ενημερωμένες, αποτελεσματικές και συναφείς,
 ζ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 δεν τον εκθέτουν σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 η. το εγχειρίδιο σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το προσωπικό και τους αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 του αιτούντος.
 
 15. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμετοχή
 
 15.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και της καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμετοχή κατά την έννοια του στοιχείου 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (ΕΕ L 176/1, 27.6.2013), άμεσα ή έμμεσα, στο αιτούν πρόσωπο, εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, κατά περίπτωση, που θεσπίζονται στα άρθρα 23 έως 28 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α’) και στο Κεφάλαιο Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, για τα ακόλουθα πρόσωπα που φέρουν την υποχρέωση υποβολής των ακόλουθων στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής:
 α. τα φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν στον αιτούντα, άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στις παρ. 10 έως 12 του κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρότι δεν εμπίπτουν στην παρούσα περίπτωση θα ασκούν μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω τον έλεγχο του αιτούντος κατά την έννοια του στοιχείου 34 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, υποβάλλουν:
 i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
 ii. περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως ορίζονται στο στοιχείο 9 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, και
 iii. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή του φυσικού προσώπου στον αιτούντα θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, την ικανότητα του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 β. τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους της περ. α) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που δεν έχουν νομική προσωπικότητα όπως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, κρατικά επενδυτικά ταμεία ή εταιρείες καταπιστευματικής  διαχείρισης, υποβάλλουν:
 i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
 ii. εάν το νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να υποχρεούται να καταρτίσει δηλώσεις οικονομικής κατάστασης για τα τρία οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, υποβάλλονται οι υφιστάμενες δηλώσεις οικονομικής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, και
 iii. εάν τα κεντρικά γραφεία (ή/και η καταστατική έδρα) του νομικού προσώπου ή της οντότητας βρίσκονται σε τρίτη χώρα, γενικές πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας που εφαρμόζεται στο νομικό πρόσωπο ή στην οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό στον οποίο το καθεστώς της τρίτης χώρας όσον αφορά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι συνεπές με τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force), και
 iv. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, του νομικού προσώπου ή της οντότητας με τον αιτούντα, την ικανότητα του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
 15.2 Επιπλέον των ανωτέρω, υποβάλλονται:
 α. περιγραφή της διάρθρωσης του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει ή πρόκειται να ανήκει ο αιτών με αναφορά της μητρικής επιχείρησης. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, απαιτούνται επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις του εν λόγω ομίλου για τα τελευταία τρία χρόνια ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον συγκεκριμένο όμιλο,
 β. διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου κάθε προσώπου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου του αιτούντος, με προσδιορισμό των προσώπων που έχουν ειδική συμμετοχή και των λόγων για αυτή την ειδική συμμετοχή,
 γ. κατάλογος των ονομάτων όλων των προσώπων και άλλων οντοτήτων που θα έχουν ειδικές συμμετοχές, άμεσα ή έμμεσα, στον αιτούντα, με αναφορά για κάθε τέτοιο πρόσωπο ή οντότητα:
 i. του αριθμού και του είδους των μετοχών ή άλλων συμμετοχών που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν,
 ii. της ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών ή άλλων συμμετοχών.
 δ. κατάλογος όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.
 
 15.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο κατά την έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 
 15.4 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος.
 
 16. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών
 
 16.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και της αξιολόγησης της καταλληλότητας των αναφερόμενων στην περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018 προσώπων, απαιτείται η υποβολή του
 «Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
 
 16.2 Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου η υποβολή των ερωτηματολογίων απαιτείται τουλάχιστον από τα ακόλουθα πρόσωπα:
 α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 β. τον επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης,
 γ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων,
 δ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
 ε. τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή,
 στ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλο εποπτικό όργανο/επιτροπή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ζ. το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018.
 16.3    Επίσης, υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων, που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα, ήτοι λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, όπως σχετικά πρακτικά επιτροπής ή εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα.
 
 17. Ταυτότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας
 
 17.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, παρέχονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
  
 18. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής ή/και υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού
 
 18.1 Ο αιτών, όταν προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής ή/και την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018:
 α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμης εγγύησης, με ποσό κάλυψης που συνάδει με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο V και το οποίο καλύπτει τις σχετικές ευθύνες,
 β. τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών υπολογίζει το ελάχιστο ποσό κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με το Κεφάλαιο V.
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI.
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
 
 1. Γενικές αρχές

 
 1.1 Το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018, που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού (εφεξής ΠΥΠΛ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου, και απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να παρέχουν αποκλειστικά και μόνον την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018. Τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλουν την
 «Αίτηση για την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018 του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
 
 1.2 Εφόσον ο αιτών, πέραν της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, προτίθεται να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες πληρωμών του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, υποβάλλει την «Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών» σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.
 
 1.3 Οι διατάξεις των παρ. 1.2 και 1.4 έως 1.8 του Κεφαλαίου Ι, που ισχύουν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν την «Αίτηση για την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018 του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
 
 2. Στοιχεία για τη γνωστοποίηση ταυτότητας
 
 2.1 Εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, για τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς του απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 α. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης,
 β. αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ. και οικεία ΔΟΥ,
 γ. ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα,
 δ. ποινικό μητρώο, που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου,
 ε. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 
 2.2 Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, για τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς του απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 α. η επωνυμία του αιτούντος και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον είναι διαφορετικός,
 β. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει ήδη συσταθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της καταχώρισης στο μητρώο των ΠΥΠΛ από την Τράπεζα της Ελλάδος το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ήδη συσταθεί,
 γ. ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Α.Φ.Μ. του υπό αδειοδότηση αιτούντος προσώπου,
 δ. η νομική μορφή και το επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο καταστατικού με το οποίο να αποδεικνύεται η νομική μορφή του,
 ε. η ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και της καταστατικής έδρας, στ. η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν,
 ζ. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
 η. πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αιτών εποπτεύεται ή εποπτευόταν από αρμόδια αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα,
 θ. η βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει ήδη συσταθεί, ή σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση από εμπορικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο φορέα, με την οποία να πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμη.
 
 3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 
 3.1 Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που υποβάλλεται από τον αιτούντα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 α. αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, που ο αιτών πρόκειται να παρέχει, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται επεξήγηση του τρόπου, με τον οποίο η εν λόγω υπηρεσία προσδιορίζεται από τον ίδιο τον αιτούντα ως δραστηριότητα που εμπίπτει στον ορισμό της υπηρεσίας της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
 β. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι σε καμία στιγμή δεν περιέρχονται στην κατοχή του χρηματικά ποσά,
 γ. περιγραφή της παροχής της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού η οποία περιέχει:
 i. τα σχέδια συμβάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μερών, κατά περίπτωση,
 ii. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού,
 iii. τους χρόνους διεκπεραίωσης,
 δ. ο εκτιμώμενος αριθμός των εγκαταστάσεων από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία, κατά περίπτωση,
 ε. περιγραφή τυχόν επικουρικών υπηρεσιών προς την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
 στ. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν σχεδιάζει να παρέχει την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. ή τρίτες χώρες μετά την καταχώριση στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018,
 ζ. δήλωση εάν ο αιτών προτίθεται ή όχι, εντός των επόμενων τριών πρώτων ετών από την έναρξη της λειτουργίας του να ασκήσει ή εάν ήδη ασκεί άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του είδους και του προβλεπόμενου όγκου των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα ασκούνται σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, η. πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο V, σε περίπτωση που ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3
 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.
 
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο
 
 4.1 Στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρέχεται από τον αιτούντα, περιλαμβάνονται τα εξής:
 α. σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών (marketing) το οποίο περιέχει:
 i. ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης του αιτούντος,
 ii. περιγραφή των χρηστών της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στο σχετικό τμήμα της αγοράς της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, του υλικού ανάπτυξης και προώθησης της υπηρεσίας (marketing) και των καναλιών διανομής,
 β. για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, για τα προηγούμενα τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες υποβάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης,
 γ. προϋπολογισμός για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη λειτουργίας του, ο οποίος θα καταδεικνύει την ικανότητα του αιτούντος να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, τους πόρους και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:
 i. πρόβλεψη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού, περιλαμβανομένων σεναρίων επίτευξης του στόχου και σεναρίων ακραίων καταστάσεων, καθώς και των βασικών παραδοχών τους, όπως αριθμός πελατών, τιμολόγηση και προβλεπόμενη αύξηση του περιθωρίου κέρδους,
 ii. ανάλυση των κυριότερων εσόδων και εξόδων, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και του πάγιου ενεργητικού,
 iii. διάγραμμα και λεπτομερή ανάλυση των εκτιμώμενων ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας.5. Οργανωτική δομή

5.1 Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, η περιγραφή της οργανωτικής δομής του περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. συνολική πρόβλεψη του αριθμού των μελών του προσωπικού για τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας,
β. καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους και περιγραφή των σχετικών συμβάσεων, αναφορικά με:
i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,
ii. τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων εντός του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού που είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους,
iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν σε τρίτους,
γ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, συνοδευόμενο από τα στοιχεία που αναφέρονται στην περ. δ) της παρ. 5.1 του Κεφαλαίου Ι,
δ. περιγραφή της χρήσης υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, εφόσον υπάρχουν, η οποία περιέχει:
i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών στα υποκαταστήματα και στους αντιπροσώπους του,
ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους αντιπροσώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξ ονόματός του,
iii. όσον αφορά τους αντιπροσώπους, την πολιτική επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης και κατάρτισής τους και, σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μαζί τους, ε. κατάλογο όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

5.2 Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η περιγραφή της οργανωτικής δομής του περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. λεπτομερές οργανόγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται κάθε διεύθυνση, τμήμα ή συναφές διαρθρωτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του αρμόδιου ή των αρμόδιων προσώπων, ιδίως εκείνων που θα είναι υπεύθυνα για τις λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων κάθε διεύθυνσης, τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού πλαισίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
β. πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του προσωπικού για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,
γ. περιγραφή των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους, αναφορικά με:
i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,
ii. την ταυτότητα των προσώπων εντός του ΠΥΠΛ που είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους,
iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων, που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν σε τρίτους,
δ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης,
ε. περιγραφή της χρήσης των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχουν σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ., η οποία περιλαμβάνει:
i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών, στα υποκαταστήματα και στους αντιπροσώπους του,
ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους αντιπροσώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξ ονόματός του,
iii. όσον αφορά τους αντιπροσώπους, την πολιτική επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης τους, τις διαδικασίες κατάρτισής τους και σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μαζί τους,
στ. κατάλογο όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

5.3 Σε περίπτωση συνεργασίας με αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ., υποβάλλονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρ. 5.2 του Κεφαλαίου Ι λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5.3 του ίδιου Κεφαλαίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

6. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου

6.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή του πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει:
α. χαρτογράφηση των κινδύνων που εντοπίζονται από τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων του είδους των κινδύνων και των διαδικασιών, που θα εφαρμόζει ο αιτών για την αξιολόγηση και την πρόληψή τους,
β. τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των περιοδικών και μόνιμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητάς τους και των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τους,
γ. τις λογιστικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα καταχωρίζει και θα υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του,
δ. την ταυτότητα τυχόν ελεγκτών,
ε. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των λειτουργικών δραστηριοτήτων, που έχουν ανατεθεί σε τρίτους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο υποβάθμισης της ποιότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος,
στ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και των υποκαταστημάτων στο πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν στο εξωτερικό,
ζ. σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί θυγατρική επιχείρηση εποπτευόμενης οντότητας σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., περιγραφή της διακυβέρνησης του ομίλου.

7. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

7.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας για τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των περιστατικών ασφαλείας και των παραπόνων των πελατών σχετικά με την ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. οργανωτικά μέτρα και εργαλεία για την πρόληψη της απάτης,
β. στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων και των οργάνων που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους πελάτες σε περιπτώσεις απάτης, τεχνικών προβλημάτων και/ή  διαχείρισης  αξιώσεων,
γ. γραμμές αναφοράς σε περίπτωση απάτης,
δ. το σημείο επαφής για τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ε. τις διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των αναφορών αυτών σε εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, καθώς και της γνωστοποίησης των μεγάλης σημασίας συμβάντων στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του άρθρου 95 του ν. 4537/2018, και σύμφωνα με την ΠΕΕ 157/3/2.4.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»,
στ. τα εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tools), τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας.

8. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών

8.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει:
α. περιγραφή των ροών δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου του αιτούντος,
β. τις διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών,
γ. περιγραφή του εργαλείου παρακολούθησης (monitoring tool),
δ. την πολιτική για το δικαίωμα πρόσβασης, με αναλυτική περιγραφή της πρόσβασης σε όλα τα συναφή επιμέρους στοιχεία υποδομής και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των εφεδρικών υποδομών,
ε. περιγραφή του τρόπου αρχειοθέτησης των δεδομένων που συλλέγονται,
στ. την προβλεπόμενη εσωτερική και/ή εξωτερική χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, μεταξύ άλλων και από τους αντισυμβαλλομένους,
ζ. το σύστημα πληροφορικής και τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και/ή της τεχνολογίας tokenisation,
η. προσδιορισμό των ατόμων, των οργάνων και/ή των επιτροπών με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών,
θ. επεξήγηση του τρόπου εντοπισμού και αντιμετώπισης παραβιάσεων,
ι. ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

9. Επιχειρησιακή συνέχεια

9.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των ρυθμίσεων επιχειρησιακής συνέχειας, με σαφή προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή και επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των στόχων αποκατάστασης, όπως των στόχων ως προς τον χρόνο αποκατάστασης, των στόχων ως προς το σημείο αποκατάστασης και των προστατευόμενων στοιχείων ενεργητικού,
β. προσδιορισμό της εφεδρικής τοποθεσίας (back-up site), της πρόσβασης σε υποδομές πληροφορικής, καθώς και του βασικού λογισμικού και των βασικών δεδομένων που πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφής ή διαταραχής,
γ. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών θα αντιμετωπίζει τα μεγάλης σημασίας συμβάντα και τις διαταραχές της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως βλάβη βασικών συστημάτων, απώλεια βασικών δεδομένων, αδυναμία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, απώλεια κρίσιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού,
δ. τη συχνότητα με την οποία ο αιτών προτίθεται να προβαίνει σε δοκιμές των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

10. Πολιτική ασφάλειας

10.1 Ο αιτών παρέχει έγγραφο, που περιγράφει την πολιτική ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών πληρωμών που προτίθεται να παρέχει ο αιτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους κινδύνους απάτης, τον έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα λαμβάνονται για την επαρκή προστασία των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών έναντι των κινδύνων που εντοπίζονται,
β. περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής, στην οποία περιέχονται τα ακόλουθα:
i. η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τα στοιχεία δικτύου τους,
ii. τα κύρια επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως ο ιστότοπος του αιτούντος, ο μηχανισμός διαχείρισης του κινδύνου και της απάτης, η λογιστική πελατών,
iii. τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη διοίκηση του αιτούντος, όπως τα συστήματα λογιστικής, τα συστήματα αναφορών, της διαχείρισης προσωπικού, της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους εσωτερικούς διακομιστές αρχείων,
iv. πληροφορίες σχετικά με το αν τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη από τον αιτούντα ή από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, και την εκτιμώμενη ημερομηνία που αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, κατά περίπτωση,
γ. το είδος των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνδέσεων, όπως με συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, οντότητες του ομίλου και υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης των συνδέσεων αυτών,
δ. για καθεμία από τις συνδέσεις που αναφέρονται στην περ. γ), τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας (logical security) που τίθενται, με προσδιορισμό του ελέγχου που θα ασκεί ο αιτών όσον αφορά την πρόσβαση αυτή, καθώς και της φύσης και της συχνότητας κάθε ελέγχου, π.χ. τεχνικός έλεγχος έναντι οργανωτικού ελέγχου, προληπτικός έλεγχος έναντι κατασταλτικού ελέγχου, και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο έναντι τακτικών ελέγχων, όπως είναι η χρήση ενεργού καταλόγου (active directory) χωριστά από τον όμιλο, το άνοιγμα/κλείσιμο των γραμμών επικοινωνίας, η διάρθρωση του εξοπλισμού ασφάλειας, η παραγωγή κλειδιών ή πιστοποιητικών ταυτοποίησης πελάτη, η παρακολούθηση συστήματος, η ταυτοποίηση, η εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας, ο εντοπισμός εισβολών, τα συστήματα προστασίας από ιούς και τα αρχεία καταγραφής ιών,
ε. τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας (logical security) που διέπουν την εσωτερική πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν:
i. τον τεχνικό και οργανωτικό χαρακτήρα και τη συχνότητα κάθε μέτρου, όπως αν πρόκειται για προληπτικό μέτρο ή κατασταλτικό μέτρο ή κατά πόσον εφαρμόζεται ή όχι σε πραγματικό χρόνο,
ii. τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχωρισμού του περιβάλλοντος πελάτη σε περίπτωση κοινής χρήσης των πόρων πληροφορικής του αιτούντος,
στ. τα μέτρα και τους μηχανισμούς φυσικής ασφάλειας (physical security) των εγκαταστάσεων και του μηχανογραφικού κέντρου του αιτούντος, όπως έλεγχοι πρόσβασης και έλεγχοι περιβαλλοντικής ασφάλειας (environmental security),
ζ. την ασφάλεια των διαδικασιών για τις πληρωμές, η οποία περιλαμβάνει:
i. τη διαδικασία ταυτοποίησης των πελατών (customer authentication) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης, τόσο για σκοπούς ενημέρωσης όσο και για την εκτέλεση συναλλαγών,
ii. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζονται η ασφαλής παράδοση στον νόμιμο χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών και η ακεραιότητα των παραγόντων ταυτοποίησης, όπως hardware tokens και εφαρμογές κινητών συσκευών, τόσο κατά τον χρόνο της αρχικής εγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της ανανέωσης,
iii. περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών που εφαρμόζει ο αιτών για την ανάλυση των συναλλαγών και τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών,
η. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, με συσχέτιση προς τα μέτρα ελέγχου και μείωσής τους, τα οποία αναλύονται στα σχετικά σημεία της αίτησης άδειας καταχώρισης, από όπου να καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται,
θ. κατάλογο των κύριων γραπτών διαδικασιών που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής του αιτούντος ή την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

11. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

11.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και της αξιολόγησης της καταλληλότητας των αναφερόμενων στην περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018 προσώπων, απαιτείται η υποβολή του
«Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

11.2 Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου η υποβολή των ερωτηματολογίων απαιτείται τουλάχιστον από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. τον επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης,
γ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων,
δ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
ε. τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή,
στ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλο εποπτικό όργανο/επιτροπή, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
ζ. το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018.

11.3 Επίσης, υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων, που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα, ήτοι λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, όπως σχετικά πρακτικά επιτροπής ή εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα.

11.4 Εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται η υποβολή του «Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 για τον ίδιο, εξαιρουμένων των ερωτήσεων που σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνονται από το ίδρυμα, συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

12. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση

12.1 Ο αιτών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018:
α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμης εγγύησης με ποσό κάλυψης, που συνάδει με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο V και το οποίο καλύπτει τις σχετικές ευθύνες,
β. τεκμηρίωση του τρόπου, με τον οποίο ο αιτών υπολογίζει το ελάχιστο ποσό κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με το Κεφάλαιο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1. Γενικές αρχές


1.1 Το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εφεξής ΙΗΧ) κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α’) και απευθύνεται προς τους αιτούντες την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, ενδεχομένως, της οποιασδήποτε ή των οποιωνδήποτε υπηρεσιών πληρωμών των περ. α) έως η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, οι οποίοι υποβάλλουν την «Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» του Παραρτήματος Ι, συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

1.2 Οι αιτούντες, που δεν προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά επιθυμούν να παρέχουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών των περ. α) έως ζ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 σε οποιοδήποτε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες πληρωμών, υποβάλλουν την
«Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών» του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.

1.3 Οι διατάξεις των παρ. 1.2 έως 1.8 του Κεφαλαίου Ι, που ισχύουν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόσωπα που υποβάλλουν την «Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» του Παραρτήματος Ι.

2. Στοιχεία για τη γνωστοποίηση ταυτότητας

2.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του αιτούντος απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. η επωνυμία του αιτούντος και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον είναι διαφορετικός,
β. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, που έχει ήδη συσταθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΗΧ από την Τράπεζα της Ελλάδος το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ήδη συσταθεί,
γ. ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Α.Φ.Μ. του υπό αδειοδότηση αιτούντος προσώπου,
δ. η νομική μορφή και το επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο καταστατικού, με το οποίο να αποδεικνύεται η νομική μορφή του,
ε. η ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και της καταστατικής έδρας,
στ. η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν,
ζ. το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
η. πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αιτών εποπτεύεται ή εποπτευόταν από αρμόδια αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα,
θ. τυχόν ενώσεις επιχειρήσεων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και/ή υπηρεσιών πληρωμών στις οποίες ο αιτών προτίθεται να προσχωρήσει,
ι. η βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει ήδη συσταθεί, ή σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση από εμπορικό επιμελητήριο, μητρώο ή άλλο αντίστοιχο φορέα με την οποία να πιστοποιείται ότι η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμη.

3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

3.1 Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που υποβάλλεται από τον αιτούντα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που προτίθεται να παρέχει ο αιτών, ήτοι έκδοση, εξαργύρωση, διανομή ηλεκτρονικού χρήματος, με ειδική αναφορά στο είδος και τη μορφή του ηλεκτρονικού υποθέματος στο οποίο πρόκειται να αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό χρήμα, τις ακριβείς διαδικασίες και τα ακριβή μέσα έκδοσης, διάθεσης και εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και στο ανώτατο και το κατώτατο όριο της νομισματικής αξίας που θα αποθηκεύεται σε κάθε μονάδα ηλεκτρονικού υποθέματος (ηλεκτρονικό πορτοφόλι),
β. κατά περίπτωση, αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών πληρωμών που ο αιτών προτίθεται να παρέχει σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω υπηρεσίες προσδιορίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα ως δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αιτούμενες υπηρεσίες του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, και διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι εν λόγω υπηρεσίες πληρωμών θα παρέχονται επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος ή αν θα συνδέονται με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος,
γ. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν θα περιέρχονται σε οποιαδήποτε στιγμή στην κατοχή του χρηματικά ποσά,
δ. περιγραφή της εκτέλεσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών πληρωμών, με λεπτομερή αναφορά όλων των συμμετεχόντων μερών, συμπεριλαμβανομένης της παράθεσης για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ηλεκτρονικού χρήματος και κατά περίπτωση για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πληρωμών των εξής στοιχείων:
i. διαγράμματος της ροής των χρηματικών ποσών,
ii. συμφωνιών διακανονισμού,
iii. σχεδίων συμβάσεων μεταξύ όλων των μερών που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με συστήματα πληρωμών με κάρτα, κατά περίπτωση,
iv. χρόνων διεκπεραίωσης,
ε. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος και του σχεδίου σύμβασης-πλαισίου, όπως ορίζεται στο στοιχείο 21 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος,
στ. ο εκτιμώμενος αριθμός των εγκαταστάσεων, από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες, κατά περίπτωση,
ζ. περιγραφή τυχόν επικουρικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος, και, κατά περίπτωση, προς τις υπηρεσίες πληρωμών κατά τα προβλεπόμενα στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, η. σε περίπτωση που ο αιτών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, δήλωση του αιτούντος σχετικά με εάν προτίθεται να χορηγεί πιστώσεις σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, και σε θετική περίπτωση και τα όρια αυτών,
θ. δήλωση του αιτούντος σχετικά με το αν σχεδιάζει να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, υπηρεσίες πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. ή τρίτες χώρες μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ι. δήλωση εάν ο αιτών προτίθεται ή όχι, εντός των επόμενων τριών πρώτων ετών από την έναρξη της λειτουργίας του, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4021/2011, να ασκήσει ή αν ήδη ασκεί άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες άλλες από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, τις υπηρεσίες πληρωμών, συμπεριλαμβάνοντας την περιγραφή του είδους και τον προβλεπόμενο όγκο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018,
ια. πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο V, σε περίπτωση που ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες ζ) και/ή η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού).

4. Επιχειρηματικό σχέδιο

4.1 Στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρέχεται από τον αιτούντα, περιλαμβάνονται τα εξής:
α. σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών (marketing) το οποίο περιέχει:
i. ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στο σχετικό τμήμα της αγοράς ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, στο σχετικό τμήμα της αγοράς πληρωμών,
ii. περιγραφή των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των κατόχων ηλεκτρονικού χρήματος, του υλικού ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών (marketing) και των καναλιών διανομής,
β. για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, για τα προηγούμενα τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες υποβάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης,
γ. προϋπολογισμός για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη λειτουργίας του, ο οποίος θα καταδεικνύει την ικανότητα του αιτούντος να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, τους πόρους και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:
i. πρόβλεψη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού, περιλαμβανομένων σεναρίων επίτευξης του στόχου και σεναρίων ακραίων καταστάσεων, καθώς και των βασικών παραδοχών τους, όπως όγκος και αξία συναλλαγών, αριθμός πελατών, τιμολόγηση, μέσο ποσό ανά συναλλαγή, προβλεπόμενη αύξηση του περιθωρίου κέρδους,
ii. ανάλυση των κυριότερων εσόδων και εξόδων, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και του πάγιου ενεργητικού,
iii. διάγραμμα και λεπτομερή ανάλυση των εκτιμώμενων ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,
δ. πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, συμπεριλαμβανομένου του ύψους και λεπτομερούς ανάλυσης της σύνθεσης του αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 4021/2011,
ε. πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και υπολογισμό αυτών σύμφωνα με τη μέθοδο Δ’ της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, εφόσον ο αιτών προτίθεται να παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος. Σε περίπτωση που ο αιτών πέραν των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να παρέχει και υπηρεσίες πληρωμών των περ. α) έως στ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, υποβάλλει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και υπολογισμό αυτών σύμφωνα με τη μέθοδο Β’ του άρθρου 9 του ν. 4537/2018. Στις εν λόγω πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται:
i. ετήσια πρόβλεψη της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με τη μέθοδο Δ’ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τη μέθοδο Β’, και
ii. εφόσον συντρέχει περίπτωση, ετήσια πρόβλεψη των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας σύμφωνα με τις άλλες μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 9 του ν. 4537/2018.

5. Οργανωτική δομή

5.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της οργανωτικής του δομής η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. λεπτομερές οργανόγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται κάθε διεύθυνση, τμήμα ή συναφές διαρθρωτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του αρμόδιου ή των αρμόδιων προσώπων, ιδίως εκείνων που θα είναι υπεύθυνα για τις λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων κάθε διεύθυνσης, τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού πλαισίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
β. πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του προσωπικού για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας,
γ. καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους και περιγραφή των σχετικών συμβάσεων, αναφορικά με:
i. την ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση του παρόχου υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης,
ii. την ταυτότητα των προσώπων εντός του ΙΗΧ που είναι αρμόδια για καθεμία από τις δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους,
iii. σαφή περιγραφή και βασικές λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν σε τρίτους,
δ. αντίγραφο των σχεδίων συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, συνοδευόμενο από τα στοιχεία που αναφέρονται στην περ. δ) της παρ. 5.1 του Κεφαλαίου Ι,
ε. περιγραφή της χρήσης των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, κατά περίπτωση, η οποία περιλαμβάνει:
i. χαρτογράφηση των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων που προτίθεται να διενεργεί ο αιτών, τουλάχιστον ετησίως, στα υποκαταστήματα και στους ανωτέρω αντιπροσώπους, καθώς και αναφορά της συχνότητάς τους,
ii. τα συστήματα πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις υποδομές που θα χρησιμοποιούνται από τους ανωτέρω αντιπροσώπους του αιτούντος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξ’ ονόματός του,
iii. όσον αφορά τους ανωτέρω αντιπροσώπους, την πολιτική επιλογής τους, τις διαδικασίες παρακολούθησης τους, τις διαδικασίες κατάρτισής τους και σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μαζί τους,
στ. αναφορά του εθνικού και/ή διεθνούς συστήματος πληρωμών στο οποίο ο αιτών θα έχει πρόσβαση.

5.2 Σε περίπτωση συνεργασίας με αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω αντιπροσώπου για την ακρίβεια τους:
α. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή, αντικείμενο των κυρίων δραστηριοτήτων του, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. για τα υπόχρεα σε καταχώρηση στο μητρώο ή τα προαιρετικώς εντασσόμενα σε αυτό πρόσωπα και Α.Φ.Μ.,
β. σε περίπτωση που ο ανωτέρω αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση: τα ανωτέρω υπό περ. α) στοιχεία και πληροφορίες, το πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση και το πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση που να έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός του τελευταίου εξαμήνου από την υποβολή τους, τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την περιγραφή των δραστηριοτήτων του και αναφορά στις σημαντικότερες από αυτές σε όρους κύκλου εργασιών,
γ. περιγραφή της οργανωτικής δομής του ανωτέρω αντιπροσώπου, με αναφορά των σημείων πώλησης, του αριθμού των εργαζομένων και των σχέσεων εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους,
δ. περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που θα χρησιμοποιεί ο ανωτέρω αντιπρόσωπος για την τήρηση των διατάξεων περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που καθορίζονται σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και την απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, εφόσον αυτοί διαφοροποιούνται από τους αντίστοιχους του αιτούντος,
ε. όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύθυνους διαχείρισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος ή/και των υπηρεσιών πληρωμών του ανωτέρω αντιπροσώπου: i) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου που βρίσκεται σε ισχύ και ii) την ενότητα 4 με τίτλο: «Καταλληλότητα του Φυσικού Προσώπου» του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Προκειμένου για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπλέον και επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής ή νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.

5.3 Σε περίπτωση ορισμού αντιπροσώπου κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, το ΙΗΧ υποβάλλει μόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στις περ. α), β) και δ) της ανωτέρω παρ. 5.2., συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

5.4 Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που αναφέρονται στις περ. α), β) και ε) της παρ. 5.2 προσαρμόζονται ως προς τη μορφή, τον τύπο, τη διαδικασία και την αρχή έκδοσής τους ανάλογα με τις αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. όπου λειτουργεί ο εν λόγω αντιπρόσωπος.

6. Τεκμηρίωση του αρχικού κεφαλαίου

6.1 Για την τεκμηρίωση της ύπαρξης του αρχικού κεφαλαίου υποβάλλεται αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής του απαιτούμενου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4021/2011 ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014. Το εν λόγω ποσό παραμένει κατατεθειμένο ή θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο κατά την ημέρα της χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΗΧ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο σύσταση του αιτούντος, εφόσον ο τελευταίος βρισκόταν ακόμα σε διαδικασία σύστασης κατά την υποβολή της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου που έχει ήδη συσταθεί υποβάλλεται επίσης πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την έννοια του ν. 4449/2017 στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή του θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού του.

6.2 Επιπρόσθετα, στις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο του αιτούντος, αναφορικά με την προέλευση των κεφαλαίων από τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη καλυφθεί το αρχικό κεφάλαιο.

7. Μέτρα για τη διασφάλιση των χρηματικών ποσών των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών

7.1 Ο αιτών, σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματικά ποσά των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4021/2011 σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4537/2018, παρέχει περιγραφή των μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής που διασφαλίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού που επιλέγονται είναι ασφαλή, ρευστά και χαμηλού κινδύνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
β. τον αριθμό των προσώπων που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό διασφάλισης και τα καθήκοντα των προσώπων αυτών,
γ. περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης και της διαδικασίας επαλήθευσης της συμφωνίας με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τα χρηματικά ποσά των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών προστατεύονται προς το συμφέρον των εν λόγω χρηστών έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του αιτούντος, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας,
δ. αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα και
ε. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σχετικά με τη συμμόρφωση προς το άρθρο 10 του ν. 4537/2018.
Εφόσον ως μέτρο διασφάλισης επιλεγεί η επένδυση σε ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου, το ΙΗΧ βεβαιώνει ότι σχετικοί χρεωστικοί τίτλοι ή τα μερίδια φυλάσσονται σε ειδικό λογαριασμό φύλαξης και διαχείρισης τίτλων (θεματοφυλακής), ξεχωριστά από τους λοιπούς τίτλους ή μερίδια του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ιδρύματος, θεματοφύλακας του οποίου είναι πιστωτικό ίδρυμα που πρέπει να εδρεύει στην Ελλάδα ή να λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να μην αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014. Εφόσον ως μέτρο διασφάλισης επιλεγεί η τοποθέτηση των εν λόγω ποσών αποκλειστικά σε λογαριασμό καταθέσεων το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να εδρεύει στην Ελλάδα ή να λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να μην αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

7.2 Ο αιτών σε περίπτωση που διασφαλίζει τα χρηματικά ποσά των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4021/2011 σε συνδυασμό με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4537/2018 μέσω ασφαλιστηρίου ή συγκρίσιμης εγγύησης από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία πρέπει να εδρεύουν στην Ελλάδα ή να λειτουργούν στην Ελλάδα με υποκατάστημα και να μην αποτελούν συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (Related party) του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014, παρέχει περιγραφή των μέτρων διασφάλισης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. βεβαίωση ότι το ασφαλιστήριο ή η συγκρίσιμη εγγύηση από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα προέρχεται από οντότητα, που δεν ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον αιτούντα,
β. λεπτομέρειες για τη διαδικασία επαλήθευσης της συμφωνίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ασφαλιστήριο ή η συγκρίσιμη εγγύηση επαρκεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων διασφάλισης του αιτούντος ανά πάσα στιγμή,
γ. διάρκεια και ανανέωση ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης και
δ. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της συγκρίσιμης εγγύησης ή σχέδιο αυτών.

7.3 Επισημαίνεται ότι ο αιτών σε περίπτωση που, πέραν των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, παρέχει και υπηρεσίες πληρωμών των περ. α) έως στ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 διασφαλίζει τα χρηματικά ποσά των, κατά περίπτωση, χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την ενότητα 7 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας.

8. Πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου

8.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή του πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει:
α. χαρτογράφηση των κινδύνων που εντοπίζονται από τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων του είδους των κινδύνων και των διαδικασιών που θα εφαρμόζει ο αιτών για την αξιολόγηση και την πρόληψή τους, σε σχέση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, με τις υπηρεσίες πληρωμών,
β. τις διάφορες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των περιοδικών και μόνιμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητάς τους και των ανθρώπινων πόρων, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τους,
γ. τις λογιστικές διαδικασίες, μέσω των οποίων θα καταχωρίζει και θα υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του,
δ. την ταυτότητα τυχόν ελεγκτή που δεν είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017,
ε. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των λειτουργικών δραστηριοτήτων, που έχουν ανατεθεί σε τρίτους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο υποβάθμισης της ποιότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος,
στ. περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 και των υποκαταστημάτων στο πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν στο εξωτερικό,
ζ. σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί θυγατρική επιχείρηση εποπτευόμενης οντότητας σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., περιγραφή της διακυβέρνησης του ομίλου.

9. Διαδικασία ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης περιστατικών ασφαλείας και παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια

9.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας για τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των περιστατικών ασφαλείας και των παραπόνων των πελατών σχετικά με την ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. οργανωτικά μέτρα και εργαλεία για την πρόληψη της απάτης,
β. στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων και των οργάνων, που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους πελάτες σε περιπτώσεις απάτης, τεχνικών προβλημάτων και/ή  διαχείρισης  αξιώσεων,
γ. γραμμές αναφοράς σε περίπτωση απάτης,
δ. το σημείο επαφής για τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ε. τις διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των αναφορών αυτών σε εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, για τους αιτούντες που προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και της γνωστοποίησης των μεγάλης σημασίας συμβάντων στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του άρθρου 95 του ν. 4537/2018 και σύμφωνα με την ΠΕΕ 157/3/2.4.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/ 2366/ΕΕ»,
στ. τα εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tools), τα μέτρα και τις διαδικασίες, που εφαρμόζονται για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας.

10. Διαδικασία αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών

10.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή της διαδικασίας αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει:
α. την περιγραφή των ροών δεδομένων, που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου του αιτούντος,
β. τις διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών,
γ. περιγραφή του εργαλείου παρακολούθησης (monitoring tool),
δ. την πολιτική για το δικαίωμα πρόσβασης, με αναλυτική περιγραφή της πρόσβασης σε όλα τα συναφή επιμέρους στοιχεία υποδομής και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των εφεδρικών υποδομών,
ε. περιγραφή του τρόπου αρχειοθέτησης των δεδομένων που συλλέγονται,
στ. την προβλεπόμενη εσωτερική και/ή εξωτερική χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, μεταξύ άλλων και από τους αντισυμβαλλομένους,
ζ. το σύστημα πληροφορικής και τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και/ή της τεχνολογίας tokenisation,
η. προσδιορισμό των ατόμων, των οργάνων και/ή των επιτροπών με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών,
θ. επεξήγηση του τρόπου εντοπισμού και αντιμετώπισης παραβιάσεων,
ι. ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

11. Επιχειρησιακή συνέχεια

11.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των ρυθμίσεων επιχειρησιακής συνέχειας, με σαφή προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών, αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή και επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των στόχων αποκατάστασης, όπως των στόχων ως προς τον χρόνο αποκατάστασης, των στόχων ως προς το σημείο αποκατάστασης και των προστατευόμενων στοιχείων ενεργητικού,
β. προσδιορισμό της εφεδρικής τοποθεσίας (back-up site), της πρόσβασης σε υποδομές πληροφορικής, καθώς και του βασικού λογισμικού και των βασικών δεδομένων που πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφής ή διαταραχής,
γ. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών θα αντιμετωπίζει τα μεγάλης σημασίας συμβάντα και τις διαταραχές της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως βλάβη βασικών συστημάτων, απώλεια βασικών δεδομένων, αδυναμία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, απώλεια κρίσιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού,
δ. τη συχνότητα με την οποία ο αιτών προτίθεται να προβαίνει σε δοκιμές των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας έπειτα από καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών,
ε. περιγραφή των μέτρων μείωσης των κινδύνων του αιτούντος σε περίπτωση παύσης της παροχής των οικείων υπηρεσιών πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμών που εκκρεμούν και την καταγγελία των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

12. Αρχές και ορισμοί για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης

12.1 Ο αιτών παρέχει περιγραφή των αρχών και των ορισμών, που εφαρμόζονται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. το είδος των δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με τους πελάτες, το είδος της υπηρεσίας πληρωμών, το κανάλι/δίαυλο, το μέσο, τις γεωγραφικές περιοχές και τα νομίσματα,
β. το πεδίο εφαρμογής της συλλογής σε όρους δραστηριοτήτων και οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011,
γ. τον τρόπο συλλογής,
δ. τον σκοπό της συλλογής,
ε. τη συχνότητα της συλλογής,
στ. υποστηρικτικά έγγραφα στα οποία περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος όπως εγχειρίδιο.

13. Πολιτική ασφαλείας

13.1 Ο αιτών παρέχει έγγραφο που περιγράφει την πολιτική ασφάλειας στο πλαίσιο της ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχει και, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της ή των υπηρεσιών πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων της ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών πληρωμών που προτίθεται να παρέχει ο αιτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους κινδύνους απάτης, τον έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα λαμβάνονται για την επαρκή προστασία των χρηστών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών έναντι των κινδύνων που εντοπίζονται,
β. περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής, στην οποία περιέχονται τα ακόλουθα:
i. η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τα στοιχεία δικτύου τους,
ii. τα κύρια επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής, που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως ο ιστότοπος του αιτούντος, τα πορτοφόλια (wallets), ο μηχανισμός πληρωμής, ο μηχανισμός διαχείρισης του κινδύνου και της απάτης, η λογιστική πελατών,
iii. τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη διοίκηση του αιτούντος, όπως τα συστήματα λογιστικής, τα συστήματα αναφορών, της διαχείρισης προσωπικού, της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους εσωτερικούς διακομιστές αρχείων,
iv. πληροφορίες σχετικά με το αν τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη από τον αιτούντα ή από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, και την εκτιμώμενη ημερομηνία που αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, κατά περίπτωση,
γ. το είδος των εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνδέσεων, όπως με συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, οντότητες του ομίλου και υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης των συνδέσεων αυτών,
δ. για καθεμία από τις συνδέσεις που αναφέρονται στην περ. γ), τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας (logical security) που τίθενται, με προσδιορισμό του ελέγχου που θα ασκεί ο αιτών όσον αφορά την πρόσβαση αυτή, καθώς και της φύσης και της συχνότητας κάθε ελέγχου, π.χ. ο τεχνικός έλεγχος έναντι του οργανωτικού ελέγχου, ο προληπτικός έλεγχος έναντι του κατασταλτικού ελέγχου, και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο έναντι των τακτικών ελέγχων, όπως είναι η χρήση ενεργού καταλόγου (active directory) χωριστά από τον όμιλο, το άνοιγμα/κλείσιμο των γραμμών επικοινωνίας, η διάρθρωση του εξοπλισμού ασφάλειας, η παραγωγή κλειδιών ή πιστοποιητικών ταυτοποίησης πελάτη, η παρακολούθηση συστήματος, η ταυτοποίηση, η εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας, ο εντοπισμός εισβολών, τα συστήματα προστασίας από ιούς και τα αρχεία καταγραφής ιών,
ε. τα μέτρα και τους μηχανισμούς λογικής ασφάλειας (logical security) που διέπουν την εσωτερική πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν:
i. τον τεχνικό και οργανωτικό χαρακτήρα και τη συχνότητα κάθε μέτρου, όπως αν πρόκειται για προληπτικό μέτρο ή κατασταλτικό μέτρο ή κατά πόσον εφαρμόζεται ή όχι σε πραγματικό χρόνο,
ii. τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχωρισμού του περιβάλλοντος πελάτη σε περίπτωση κοινής χρήσης των πόρων πληροφορικής του αιτούντος,
στ. τα μέτρα και τους μηχανισμούς φυσικής ασφάλειας (physical security) των εγκαταστάσεων και του μηχανογραφικού κέντρου του αιτούντος, όπως έλεγχοι πρόσβασης και έλεγχοι περιβαλλοντικής ασφάλειας (environmental security),
ζ. την ασφάλεια των διαδικασιών για τις πληρωμές, η οποία περιλαμβάνει:
i. τη διαδικασία ταυτοποίησης των πελατών (customer authentication) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης, τόσο για σκοπούς ενημέρωσης όσο και για την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς και όλων των υποκείμενων μέσων πληρωμής,
ii. επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζονται η ασφαλής παράδοση στον νόμιμο χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, στον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών και η ακεραιότητα των παραγόντων ταυτοποίησης, όπως hardware tokens και εφαρμογές κινητών συσκευών, τόσο κατά τον χρόνο της αρχικής εγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της ανανέωσης,
iii. περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών που εφαρμόζει ο αιτών για την ανάλυση των συναλλαγών και τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, η. λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, με συσχέτιση προς τα μέτρα ελέγχου και μείωσής τους, τα οποία αναλύονται στα σχετικά σημεία της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, από όπου να καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται,
θ. κατάλογο των κύριων γραπτών διαδικασιών που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής του αιτούντος ή την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

14. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

14.1 Η περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος προκειμένου να συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4557/2018 και της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και του βαθμού κινδύνου που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. την αξιολόγηση του αιτούντος όσον αφορά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με την πελατειακή του βάση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται, τους διαύλους διανομής που χρησιμοποιούνται και τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης. Για την εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνεται υπόψη η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, η αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γνώμη των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά,
β. τα μέτρα που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για τη μείωση των κινδύνων και τη συμμόρφωση του αιτούντος με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων,
γ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι τα υποκαταστήματα και οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο αντιπρόσωπος ή το υποκατάστημα βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ,
δ. τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει για να διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 έχουν λάβει κατάλληλη κατάρτιση σε ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
ε. την ταυτότητα του αρμοδίου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 του αιτούντος και αποδείξεις ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του στον εν λόγω τομέα επαρκούν ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο,
στ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παραμένουν ενημερωμένες, αποτελεσματικές και συναφείς,
ζ. τα συστήματα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσει για να διασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποί του κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 δεν τον εκθέτουν σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
η. το εγχειρίδιο σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το προσωπικό και τους αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 του αιτούντος.

15. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμετοχή

15.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και της καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμετοχή κατά την έννοια του στοιχείου 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, άμεσα ή έμμεσα, στο αιτούν πρόσωπο, εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, κατά περίπτωση, που θεσπίζονται στα άρθρα 23 έως 28 του ν. 4261/2014 και στο Κεφάλαιο Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, για τα ακόλουθα πρόσωπα που φέρουν την υποχρέωση υποβολής των ακόλουθων στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής:
α. τα φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν στον αιτούντα, άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρότι δεν εμπίπτουν την παρούσα περίπτωση θα ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω, τον έλεγχο του αιτούντος κατά την έννοια του στοιχείου 34 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, υποβάλλουν:
i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
ii. περιγραφή τυχόν δεσμών με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως ορίζονται στο στοιχείο 9 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 και
iii. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 του φυσικού προσώπου με τον αιτούντα, την ικανότητα του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β. τα νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους της περ. α) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων, που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, όπως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, κρατικά επενδυτικά ταμεία ή εταιρείες  καταπιστευματικής  διαχείρισης,  υποβάλλουν:
i. το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
ii. εάν το νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υποχρεούται να καταρτίσει δηλώσεις οικονομικής κατάστασης για τα τρία οικονομικά έτη, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, υποβάλλονται οι υφιστάμενες δηλώσεις οικονομικής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν,
iii. εάν τα κεντρικά γραφεία (ή/και η καταστατική έδρα) του νομικού προσώπου ή της οντότητας βρίσκονται σε τρίτη χώρα, γενικές πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας που εφαρμόζεται στο νομικό πρόσωπο ή στην οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό στον οποίο το καθεστώς της τρίτης χώρας όσον αφορά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι συνεπές με τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force), και
iv. ανάλυση σχετικά με το εάν η ειδική συμμετοχή θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, του προσώπου με τον αιτούντα, την ικανότητα του τελευταίου να παρέχει εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
15.2 Επιπλέον των ανωτέρω, υποβάλλονται:
α. περιγραφή της διάρθρωσης του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει ή πρόκειται να ανήκει ο αιτών με αναφορά της μητρικής επιχείρησης. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, απαιτούνται επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις του εν λόγω ομίλου για τα τελευταία τρία χρόνια ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον συγκεκριμένο όμιλο,
β. διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου κάθε προσώπου που θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου του αιτούντος, με προσδιορισμό των προσώπων που έχουν ειδική συμμετοχή και των λόγων για αυτή την ειδική συμμετοχή,
γ. κατάλογος των ονομάτων όλων των προσώπων και άλλων οντοτήτων, που θα έχουν ειδικές συμμετοχές, άμεσα ή έμμεσα, στον αιτούντα, με αναφορά για κάθε τέτοιο πρόσωπο ή οντότητα:
i. του αριθμού και του είδους των μετοχών ή άλλων συμμετοχών που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν,
ii. της ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών ή άλλων συμμετοχών,
δ. κατάλογος όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 με τον αιτούντα, με αναφορά των στοιχείων ταυτότητας των εν λόγω προσώπων και της φύσης των δεσμών αυτών.

15.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο κατά την έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων, που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

15.4 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος.

16. Ταυτότητα και αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

16.1 Για τους σκοπούς της απόδειξης ταυτότητας και της αξιολόγησης της καταλληλότητας των αναφερόμενων στην περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018 προσώπων, απαιτείται η υποβολή του
«Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και συνοδευόμενου από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

16.2 Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου η υποβολή των ερωτηματολογίων απαιτείται τουλάχιστον από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. τον επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης,
γ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων,
δ. τον επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
ε. τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή,
στ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλο εποπτικό όργανο/επιτροπή, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
ζ. το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018.

16.3 Επίσης, υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων, που έχει διενεργηθεί από τον αιτούντα, ήτοι λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, όπως σχετικά πρακτικά επιτροπής ή εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα.

17. Ταυτότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας

17.1 Για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, παρέχονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

18. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση για υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής και υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού

18.1 Όταν ο αιτών προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής ή/και την υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμη εγγύηση σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018:
α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή συγκρίσιμης εγγύησης, με ποσό κάλυψης που συνάδει με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο V και το οποίο καλύπτει τις σχετικές ευθύνες,
β. τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών υπολογίζει το ελάχιστο ποσό κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με το Κεφάλαιο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


1. Οι αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις για τους σκοπούς του άρθρου 12 του ν. 4537/2018 όταν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον ν. 4537/2018 και με την παρούσα.

2. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αξιολογηθούν ως ελλιπείς, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει στον αιτούντα γνωστοποίηση, σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την οποία επισημαίνονται με σαφήνεια οι σχετικές ελλείψεις και παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να υποβάλει τα στοιχεία, που ελλείπουν.

3. Εφόσον η αίτηση κριθεί πλήρης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα αναφέροντας την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία παραλαβής όλων των πληροφοριών που διασφαλίζουν την πληρότητα της αίτησης.

4. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητεί από τον αιτούντα να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αίτησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητεί πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης από τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία της τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.

5. Εάν η αίτηση, που έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και για την οποία εκκρεμεί η αξιολόγησή της, περιέχει πληροφορίες ή βασίζεται σε πληροφορίες, που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν είναι πλέον αληθείς, ακριβείς ή πλήρεις, οι αιτούντες και/ή τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να τις επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση ενημερώνοντας εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην εν λόγω ενημέρωση προσδιορίζονται οι πληροφορίες, που χρήζουν επικαιροποίησης, παρατίθενται τα σημεία της ήδη υποβληθείσας αίτησης, όπου βρίσκονται οι υπό επικαιροποίηση πληροφορίες, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι πλέον αληθείς, ακριβείς ή πλήρεις, καθορίζονται οι επικαιροποιημένες πληροφορίες και βεβαιώνεται ότι οι υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στην ήδη υποβληθείσα αίτηση εξακολουθούν να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και συγκρίσιμη εγγύηση


1.1 Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, οι αιτούντες άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή της υπηρεσίας πληρωμών της περ. ζ) ή/και της περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και οι αιτούντες άδεια καταχώρισης για την παροχή της υπηρεσίας πληρωμών αποκλειστικά της περ. η) πρέπει να διαθέτουν είτε ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (εφεξής ΑΕΕ) είτε άλλη συγκρίσιμη εγγύηση.

1.2 Για τους σκοπούς των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, η ΑΕΕ ή η συγκρίσιμη εγγύηση, που διαθέτουν οι πάροχοι, πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα: α. στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμών, καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 73, 90, 91 και 93 του
ν. 4537/2018,
β. στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών λογαριασμού, καλύπτουν την ευθύνη τους έναντι του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (εφεξής ΠΥΠΕΛ) ή του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών που προκύπτει από μη εγκεκριμένη ή παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμού πληρωμών ή από μη εγκεκριμένη ή παράνομη χρήση των πληροφοριών αυτών,
γ. στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση απόκτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή και των δύο ανωτέρω υπηρεσιών πληρωμών, καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περ. α) και β).

1.3 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης πρέπει να καλύπτει το κόστος και τις δαπάνες των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των ΠΥΠΕΛ που ζητούν από τις επιχειρήσεις να καλύπτουν ζημίες που προκύπτουν από μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018.

1.4 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης πρέπει να επιτρέπει στους παρόχους να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις δραστηριότητές τους. Οι πάροχοι πρέπει να επαληθεύουν ότι η ΑΕΕ ή η συγκρίσιμη εγγύηση δεν έχει οποιοδήποτε πρόσθετο ή αφαιρετικό στοιχείο ή οποιοδήποτε άλλο όριο, που θα μπορούσε να διακυβεύσει τις επιστροφές που απορρέουν από τις αιτήσεις επιστροφής χρηματικών ποσών εκ μέρους των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των ΠΥΠΕΛ και πρέπει να έχουν ισχύ όταν προκύπτει η υποχρέωση.

1.5 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης πρέπει να καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή όπου οι πάροχοι προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, ανεξαρτήτως των χωρών όπου είναι εγκατεστημένοι οι χρήστες τους ή του τόπου παροχής των υπηρεσιών.

2. Κριτήρια και δείκτες

2.1 Κατά τον καθορισμό του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια και δείκτες:
α. το κριτήριο των χαρακτηριστικών κινδύνου:
i. η αξία των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών, για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018, που λαμβάνει ο πάροχος,
ii. ο αριθμός των πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενεργήθηκε εκκίνηση από πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής,
iii. ο αριθμός των λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν από πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού,
β. το κριτήριο του είδους δραστηριότητας:
i. κατά πόσον πρόκειται για πάροχο αποκλειστικά της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής ή της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού ή και των δύο υπηρεσιών,
ii. κατά πόσον πρόκειται για πάροχο και άλλων υπηρεσιών πληρωμών του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
iii. κατά πόσον πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που πραγματοποιεί και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από τις υπηρεσίες πληρωμών,
γ. το κριτήριο μεγέθους της δραστηριότητας:
i. για τους παρόχους της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, η αξία των πράξεων για τις οποίες διενεργήθηκε εκκίνηση,
ii. για τους παρόχους της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, ο αριθμός των πελατών που κάνουν χρήση της εν λόγω υπηρεσίας,
δ. το κριτήριο της συγκρίσιμης εγγύησης:
i. τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκρίσιμης εγγύησης,
ii. τους μηχανισμούς ενεργοποίησης (triggers) της εφαρμογής της συγκρίσιμης εγγύησης.
 

3. Τύπος

3.1. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:3.2 Για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης, οι πάροχοι συμπληρώνουν τους δείκτες κάτω από κάθε κριτήριο με τις αντίστοιχες τιμές που καθορίζονται στις ενότητες 4 και 5 του παρόντος Κεφαλαίου και υπολογίζουν ξεχωριστά το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο προσθέτοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στους δείκτες.

3.3 Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ.

3.4 Το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης που υπολογίζεται από τους αιτούντες άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή καταχώρισης πρέπει να εκφράζεται ως ποσό ανά έτος.

4. Υπολογισμός του κριτηρίου των χαρακτηριστικών κινδύνου
Αξία των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών που υποβλήθηκαν


4.1 Κατά τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη «αιτήσεις επιστροφής χρηματικών ποσών», οι πάροχοι χρησιμοποιούν τη συνολική αξία όλων των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών που υποβλήθηκαν από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τους και από τους ΠΥΠΕΛ κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, για ζημίες που προέκυψαν από μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018.

4.2 Εάν δεν έχουν υποβληθεί στον πάροχο αιτήσεις επιστροφής χρηματικών ποσών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, η τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται στο μηδέν (0).

4.3 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες ουδέποτε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησιμοποιούν τη συνολική αξία όλων των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών που έχουν προβλεφθεί από την επιχείρηση για τους σκοπούς της αίτησης απόκτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή αίτησης καταχώρισης, κατά περίπτωση.   

4.4 Εάν ο πάροχος δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής χρηματικών ποσών ή εάν η προβλεπόμενη συνολική αξία των αιτήσεων επιστροφής χρηματικών ποσών είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ, η τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται σε 50.000 ευρώ.
Αριθμός των πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενεργήθηκε εκκίνηση από έναν πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής.

4.5 Η αξία του δείκτη «αριθμός των πράξεων πληρωμής που εκκινούνται» υπολογίζεται ως το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στον αριθμό των πράξεων πληρωμής που εκκινήθηκαν από μια επιχείρηση κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες:
α. 40 % του μεριδίου του Α για μέχρι και 10.000 πληρωμές που εκκινήθηκαν συν
β. 25 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10.000 και μέχρι 100.000 πληρωμές που εκκινήθηκαν συν
γ. 10 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100.000 μέχρι και 1 εκατ. πληρωμές που εκκινήθηκαν συν
δ. 5 % του μεριδίου του Α για πάνω από 1 εκατ. μέχρι και 10 εκατ. πληρωμές που εκκινήθηκαν συν
ε. 0,025 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10 εκατ. πληρωμές που εκκινήθηκαν.

4.6 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες ουδέποτε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησιμοποιούν ως αριθμό των πράξεων πληρωμής που εκκινήθηκαν τον αριθμό που είχαν προβλέψει για τους σκοπούς της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

4.7 Εάν ο πάροχος δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενεργείται εκκίνησης πληρωμής ή εάν ο προβλεπόμενος αριθμός πράξεων πληρωμής για τις οποίες διενεργείται εκκίνησης πληρωμής είναι μικρότερος από 50.000, η τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται σε 50.000. Αριθμός των λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν από πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού

4.8 Η αξία του δείκτη «αριθμός των προσβάσιμων λογαριασμών πληρωμών» υπολογίζεται ως το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στον αριθμό των διάφορων λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν από πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες:
α. 40% του μεριδίου του Α για μέχρι και 10.000 λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν
β. 25 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10.000 λογαριασμούς που προσπελάστηκαν μέχρι και 100.000 λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν
γ. 10 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100.000 λογαριασμούς που προσπελάστηκαν μέχρι και 1 εκατ. λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν
δ. 5 % του μεριδίου του Α για πάνω από 1 εκατ. λογαριασμούς που προσπελάστηκαν μέχρι και 10 εκατ. λογαριασμούς που προσπελάστηκαν συν
ε. 0,025 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10 εκατ. λογαριασμούς που προσπελάστηκαν.
 
4.9 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες ουδέποτε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησιμοποιούν ως αριθμό των λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν τον αριθμό που είχαν προβλέψει για τους σκοπούς υποβολής της αίτησης καταχώρισης ή απόκτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, κατά περίπτωση.

4.10 Εάν ο πάροχος δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν ή εάν ο προβλεπόμενος αριθμός λογαριασμών πληρωμών που προσπελάστηκαν είναι μικρότερος από 50.000, η τιμή για αυτόν τον δείκτη στον τύπο ορίζεται σε 50.000.

5. Υπολογισμός του κριτηρίου του είδους δραστηριότητας

5.1 Η τιμή του τύπου για τον εν λόγω δείκτη ορίζεται στο μηδέν (0) για τους αιτούντες άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή μόνο της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής.

5.2 Η τιμή του τύπου για τον εν λόγω δείκτη ορίζεται στο μηδέν (0) για τους αιτούντες άδεια καταχώρισης για την παροχή μόνο της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού.

5.3 Για τους αιτούντες άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή τόσο της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής όσο και της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, το ελάχιστο χρηματικό ποσό υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία και τα ποσά που προκύπτουν προστίθενται προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο χρηματικό ποσό που καλύπτει και τις δύο υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης πρέπει να καλύπτουν την παροχή τόσο της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής όσο και της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, αντικατοπτρίζοντας τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4537/2018.

5.4 Για τα ΙΠ και τα ΙΗΧ τα οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμών των περ. α) έως στ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν.4537/2018 παράλληλα είτε μόνο με την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής είτε μόνο με την υπηρεσία παροχής λογαριασμών ή παράλληλα και με τις δύο, το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησης για την παροχή είτε μόνο της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής είτε μόνο της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, ή και των δύο, υπολογίζεται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων σχετικά με τον υπολογισμό του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4537/2018 ή/και των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 9 του ιδίου νόμου.

5.5 Όταν ο πάροχος ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωμών του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, στον τύπο προστίθεται, πέρα από τις τιμές που απαιτούνται για τις υπηρεσίες πληρωμών που προτίθεται να παρέχει, η τιμή 50.000.

5.6 Ωστόσο, όταν ο πάροχος της παρ. 5.5 μπορεί να αποδείξει ότι η παροχή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωμών) δεν έχει επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής ή/και πληροφοριών λογαριασμού, είτε επειδή διατηρεί εγγύηση που καλύπτει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που δεν είναι υπηρεσίες πληρωμών, είτε επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει τη σύσταση χωριστού φορέα για τις δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, η τιμή στον τύπο ορίζεται σε μηδέν (0).

6. Υπολογισμός του κριτηρίου του μεγέθους της δραστηριότητας

6.1 Το ποσό που αντικατοπτρίζει το κριτήριο του μεγέθους της δραστηριότητας για πάροχο της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής υπολογίζεται ως το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στη συνολική αξία όλων των συναλλαγών για τις οποίες διενεργήθηκε εκκίνηση από την εν λόγω επιχείρηση κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες:
α. 40 % του μεριδίου του Α μέχρι και 500.000 ευρώ συν
β. 25 % του μεριδίου του Α άνω των 500.000 ευρώ μέχρι και 1 εκατ. ευρώ συν
γ. 10 % του μεριδίου του Α άνω του 1 εκατ. ευρώ μέχρι και 5 εκατ. ευρώ συν
δ. 5 % του μεριδίου του Α άνω των 5 εκατ. ευρώ μέχρι και 10 εκατ. ευρώ συν
ε. 0,025 % του μεριδίου του Α άνω των 10 εκατ. ευρώ.

6.2 Το ποσό που αντικατοπτρίζει το κριτήριο του μεγέθους της δραστηριότητας για πάροχο της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού υπολογίζεται ως το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, όπου το Α αντιστοιχεί στον αριθμό των χρηστών της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού οι οποίοι έκαναν χρήση της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες (κάθε χρήστης/πελάτης λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά):
α. 40 % του μεριδίου του Α για μέχρι και 100 πελάτες, συν
β. 25 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100 και μέχρι και 10.000 πελάτες, συν
γ. 10 % του μεριδίου του Α για πάνω από 10.000 και μέχρι και 100.000 πελάτες, συν
δ. 5 % του μεριδίου του Α για πάνω από 100.000 και μέχρι και 1 εκατ. πελάτες, συν
ε. 0,025 % του μεριδίου του Α για πάνω από 1 εκατ. πελάτες.

6.3 Οι πάροχοι, που δεν πρόσφεραν υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής και πληροφοριών λογαριασμού κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χρησιμοποιούν την αξία όλων των πράξεων για τις οποίες διενεργήθηκε εκκίνηση στην πρώτη περίπτωση ή τον αριθμό των πελατών στην δεύτερη περίπτωση που είχαν προβλέψει για τους σκοπούς της αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της αίτησης καταχώρισης, κατά περίπτωση.

6.4 Η τιμή για τον εν λόγω δείκτη στον τύπο ορίζεται σε 50.000 όταν:
α. ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με την αξία των πράξεων για τις οποίες διενεργείται εκκίνηση,
β. ο πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού δεν παρέχει προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό πελατών,
γ. ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής προβλέπει ότι η αξία των πράξεων για τις οποίες διενεργείται εκκίνηση θα είναι μικρότερη από 50.000,
δ. ο πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού προβλέπει ότι ο αριθμός των πελατών θα είναι μικρότερος από 50.000.

7. Επαναξιολόγηση του ελάχιστου χρηματικού ποσού

7.1 Οι πάροχοι των υπηρεσιών εκκίνησης λογαριασμών και πληροφοριών λογαριασμού επαναξιολογούν το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ΑΕΕ ή της συγκρίσιμης εγγύησής τους όποτε το κρίνουν απαραίτητο και τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1. Σε περίπτωση που φυσικά ή νομικά πρόσωπα προβαίνουν σε απόκτηση, διάθεση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΙΠ ή ΙΗΧ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4537/2018 ή στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 αντίστοιχα, υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το ερωτηματολόγιο με τίτλο: «Απαιτήσεις πληροφόρησης που συνδέονται με το ύψος απόκτησης συμμετοχής από “υποψήφιο αγοραστή”» του Παραρτήματος III της ΠΕΕ 142/11.6.2018, και, κατά περίπτωση, το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» ή το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω ΠΕΕ, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’της ΠΕΕ 142/11.6.2018, που ισχύουν για λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλόγως σε λειτουργούν ΙΠ και ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα.


3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποτελούν έμμεσους υποψήφιους αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και σύμφωνα με την ενότητα 15 των Κεφαλαίων Ι και ΙΙΙ, ενημερώνουν αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων κατά τη διάρκεια της θητείας τους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν, υποβάλλοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ


1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’της ΠΕΕ 142/11.6.2018, που εφαρμόζονται για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλόγως στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη των ΙΠ, των ΠΥΠΛ και των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται με την παρούσα πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Κεφαλαιακές απαιτήσεις


1.1 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, τα ίδια κεφάλαια των ΙΠ, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 8, υπολογίζονται σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέπεται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου. Τα ΙΠ που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ζ) και/ή στην περ. η) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου δεν υπολογίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις.

1.2 Τα ίδια κεφάλαια του ΙΠ δεν υπολείπονται του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4537/2018, κατά περίπτωση, και του ποσού των ιδίων κεφαλαίων που υπολογίζεται σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου.

1.3 Ειδικά για την παροχή από το ΙΠ πίστωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, υπολογίζονται επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις ίσες προς το 10% του υπολοίπου της πίστωσης.

1.4 Τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών του ν. 4449/2017 των ΙΠ, που δρουν αφαιρετικά των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων του ΙΠ, δύνανται να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.

2. Εσωτερική διακυβέρνηση
 


 

2.1 Τα ΙΠ εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της ΠΔ/ ΤΕ 2577/9.3.2006, εκτός από το Παράρτημα 1 αυτής το οποίο δεν εφαρμόζεται ούτε για τους σκοπούς του Παραρτήματος 2 της εν λόγω πράξης. Οι αναφερόμενες στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Αποδοχών ασκούνται και εκπληρώνονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρότησής τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 στις προαναφερθείσες επιτροπές νοείται ως αναφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠ.


3. Συνεργασία με αντιπροσώπους

3.1 Κατά τη σύναψη κάθε νέας συνεργασίας με αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται από το ΙΠ οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 5.2 του Κεφαλαίου Ι, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5.3 του ιδίου Κεφαλαίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

4. Ενημέρωση εξωτερικής ανάθεσης

4.1 Σε περίπτωση που το ΙΠ προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους τη διενέργεια λειτουργικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 29 του ν. 4537/2018, ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ανάθεση, παρέχοντας ταυτοχρόνως όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας της ανάθεσης.

4.2 Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α. περιγραφή του αντικειμένου εξωτερικής ανάθεσης, καθώς κι εάν η εν λόγω λειτουργική δραστηριότητα θεωρείται σημαντική με βάση τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4537/2018,
β. στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης της έδρας του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και πληροφορίες για το εάν είναι μέλος ομίλου στον οποίο ανήκει και το ΙΠ,
γ. στοιχεία τυχόν άλλων παρόχων υπηρεσιών που εξετάστηκαν από το ΙΠ πριν αυτό καταλήξει στην τελική επιλογή του παρόχου υπηρεσιών,
δ. πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της εξωτερικής ανάθεσης με την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης του ΙΠ,
ε. περιγραφή των αναμενόμενων ωφελειών για το ΙΠ από την σκοπούμενη εξωτερική ανάθεση,
στ. βεβαίωση ότι υφίσταται υπογεγραμμένη σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης ή προσχέδιο αυτής η οποία έχει εξετασθεί από τις υπεύθυνες μονάδες του ΙΠ (π.χ. νομική υπηρεσία) μεταξύ άλλων και για τη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, ζ. πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη δυνατότητα υποανάθεσης του αντικειμένου της εξωτερικής ανάθεσης, η οποία εφόσον υφίσταται πρέπει να προβλέπεται
ρητά στη σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης,
η. έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο εντοπισμός και η ανάλυση των κινδύνων που απορρέουν από την εξωτερική ανάθεση σε τρίτους, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για το μετριασμό τους και οι κίνδυνοι που παραμένουν μετά από αυτά, είναι σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου,
θ. έγγραφο που βεβαιώνει ότι υφίσταται σχέδιο εξόδου από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών με δυνατότητα μεταφοράς του αντικειμένου της εξωτερικής ανάθεσης σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή/και στον αιτούντα, ι. έγγραφο που βεβαιώνει ότι διασφαλίζονται πλήρη δικαιώματα ελέγχου και πρόσβασης τόσο του αιτούντος όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος στα δεδομένα, τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά το αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης, και ότι αυτό προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εξωτερικής
ανάθεσης,
ια. στοιχεία υπεύθυνου στελέχους του ΙΠ για τη λειτουργία που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης,
Για τα παραπάνω στοιχεία το ΙΠ πρέπει να διατηρεί το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Άσκηση δραστηριοτήτων

5.1 Για την παροχή υπηρεσιών, πέραν των υπηρεσιών πληρωμών για τις οποίες παρασχέθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι της παρούσας, απαιτείται:
α. η προηγουμένη, κατά περίπτωση, έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να παρέχεται με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, και με συγκεκριμένους όρους, λαμβανομένων υπόψη των παράλληλα αναλαμβανόμενων κινδύνων.
β. κάλυψη του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, ελάχιστου κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 18 του ν. 4537/2018 και την ενότητα 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

6. Εφαρμογή δυνητικών εξαιρέσεων

6.1 Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του ν. 4537/2018, ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί την ταυτότητά του και τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά τον εν λόγω νόμο στοιχεία.

6.2 Για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4537/2018, κατά την αρχική υποβολή της γνωστοποίησης τα υποβληθέντα στοιχεία αφορούν στο αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο της ημερομηνίας υποβολής του. Μετά την αρχική υποβολή, τα ως άνω αναφερθέντα στοιχεία θα υποβάλλονται σε ετήσια βάση και έως το τέλος του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε επόμενου έτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την εξέταση των αιτημάτων δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

6.3 Για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4537/2018, η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή υποβάλλεται σε ετήσια βάση και έως το τέλος του ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Εσωτερική διακυβέρνηση


1.1 Οι ΠΥΠΛ εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, εκτός από το Παράρτημα 1 αυτής το οποίο δεν εφαρμόζεται ούτε για τους σκοπούς του Παραρτήματος 2 της εν λόγω πράξης. Οι αναφερόμενες στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Αποδοχών, ασκούνται και εκπληρώνονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΥΠΛ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρότησής τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 στις προαναφερθείσες επιτροπές νοείται ως αναφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΥΠΛ.

2. Συνεργασία με αντιπροσώπους

2.1 Κατά τη σύναψη κάθε νέας συνεργασίας με αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται από τον ΠΥΠΛ οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που προβλέπονται στην παρ. 5.3 του Κεφαλαίου ΙΙ, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

3. Ενημέρωση εξωτερικής ανάθεσης

3.1 Σε περίπτωση που ο ΠΥΠΛ προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. τη διενέργεια λειτουργικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4537/2018, ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ανάθεση, παρέχοντας ταυτοχρόνως όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας της ανάθεσης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4.2 του Κεφαλαίου VIII.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1. Κεφαλαιακές απαιτήσεις


1.1 Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων των ΙΗΧ τα οποία προσμετρώνται για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011.

1.2 Για τον υπολογισμό του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις δραστηριότητες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος εφαρμόζεται η Μέθοδος Δ’ της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011.
 


 

1.3 Όταν το ΙΗΧ ασκεί και υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, οι επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για αυτές τις δραστηριότητες υπολογίζονται σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ του άρθρου 9 του ν. 4537/2018.


1.4 Ειδικά για την παροχή πίστωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011 υπολογίζονται επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις ίσες προς το 10% του υπολοίπου της πίστωσης.

1.5 Με την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που ορίζονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, τα ίδια κεφάλαια των ΙΗΧ πρέπει ανά πάσα χρονική στιγμή να μην υπολείπονται του μεγαλύτερου εκ των κατωτέρω ποσών:
α. του ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτει από το άθροισμα ποσών των παρ. 1.2 ,1.3 και 1.4 ανωτέρω, ή
β. του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4021/2011.

1.6. Για την κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011 εξαίρεση από την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου, το ΙΗΧ υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικό αίτημα εξαίρεσης συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

1.7. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να ορισθεί εκ των προτέρων το ποσό του ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, το ΙΗΧ υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω διάταξης αξιολόγηση.

1.8. Τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών του ν. 4449/2017 των ΙΗΧ που δρουν αφαιρετικά των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων του ΙΗΧ, δύνανται να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.

2. Εσωτερική διακυβέρνηση

2.1 Τα ΙΗΧ εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, εκτός από το Παράρτημα 1 αυτής το οποίο δεν εφαρμόζεται ούτε για τους σκοπούς του Παραρτήματος 2 της εν λόγω πράξης. Οι αναφερόμενες στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Αποδοχών, ασκούνται και εκπληρώνονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΗΧ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρότησής τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 στις προαναφερθείσες επιτροπές νοείται ως αναφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΗΧ.

2.2 Τα ΙΗΧ μεριμνούν για την οργανωτική επάρκεια των εσωτερικών τους συστημάτων ώστε να είναι δυνατή η δυνατότητα ιστορικής ανάκτησης:
α. των στοιχείων που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής από το ΙΗΧ των απαιτήσεων διασφάλισης των χρηματικών ποσών που έχει λάβει έναντι ηλεκτρονικού χρήματος που έχει εκδοθεί ανά πάσα χρονική στιγμή,
β. των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης σε ιστορική βάση.

3. Συνεργασία με αντιπροσώπους

3.1 Κατά τη σύναψη κάθε νέας συνεργασίας με αντιπροσώπους κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. υποβάλλονται από το ΙΗΧ οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 5.2 ή 5.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5.4 του ιδίου Κεφαλαίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου για την ακρίβειά τους.

4. Ενημέρωση εξωτερικής ανάθεσης

4.1 Σε περίπτωση που το ΙΗΧ προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους τη διενέργεια λειτουργικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 29 του ν. 4537/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ανάθεση, παρέχοντας ταυτοχρόνως όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας της ανάθεσης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4.2 του Κεφαλαίου VIII.

5. Άσκηση δραστηριοτήτων

5.1 Για την παροχή υπηρεσιών, πέραν των υπηρεσιών πληρωμών για τις οποίες παρασχέθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας, απαιτείται:
α. η προηγουμένη, κατά περίπτωση, έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να παρέχεται με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4537/2018, και με συγκεκριμένους όρους, λαμβανομένων υπόψη των παράλληλα αναλαμβανόμενων κινδύνων.
β. κάλυψη του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, ελάχιστου κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 18 του ν. 4537/2018 και την ενότητα 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

6. Εφαρμογή δυνητικών εξαιρέσεων

6.1 Σε περίπτωση συνδρομής των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4021/2011 προϋποθέσεων, το ενδιαφερόμενο ΙΗΧ υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου η τελευταία, με απόφασή της, να προσδιορίσει το εύρος της εξαίρεσής του από τις αναφερόμενες υποχρεώσεις της προαναφερόμενης διάταξης.

6.2 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α. ιστορικά στοιχεία του κύκλου εργασιών των συναφών προς τη δραστηριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχει συναφής επιχειρηματική δραστηριότητα) για τα προηγούμενα τρία (3) ημερολογιακά έτη,
β. εκτιμώμενα στοιχεία του κύκλου εργασιών της συναφούς προς την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος δραστηριότητας για τα επόμενα τρία (3) ημερολογιακά έτη και
γ. ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας οικονομικής χρήσης,
δ. την υποβολή της ενότητας 4 με τίτλο: «Καταλληλότητα του Φυσικού Προσώπου» του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, εκ μέρους των φυσικών προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τη λειτουργία της επιχείρησης η οποία αιτείται την εξαίρεση.

6.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την εξέταση της αίτησης δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ιδρύματα Πληρωμών


1.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΙΠ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις του ν. 4537/2018, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, τα ΙΠ υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ ΤΕ 2651/20.1.2012 (Α΄ 248), σε ατομική βάση, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, εκτός από τα στοιχεία των κατωτέρω περιπτώσεων α., β., γ., δ. και ιγ. που υποβάλλονται εξαμηνιαία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξαμήνου και τα στοιχεία της κατωτέρω περίπτωσης η. που υποβάλλονται ετησίως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους:
α. ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης για τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, στο ΙΠ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 15 του Κεφαλαίου Ι (Υπόδειγμα Α01),
β. ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02),
γ. ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03),
δ. διάρθρωση και ύψος ιδίων κεφαλαίων (Υπόδειγμα Β01),
ε. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους (Υπόδειγμα Β06),
στ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.3 του Κεφαλαίου VIII και αναλυτικά στοιχεία (το ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων που τυχόν έχουν χορηγηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, συνολικά και αναλυτικά κατά εναπομένουσα διάρκεια) για τον υπολογισμό του (Υπόδειγμα B07), ζ. το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τηρούνται από το ΙΠ με τα χρηματικά ποσά που λαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (Υπόδειγμα Β08),
η. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05),
θ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι102, Ι103),
ι. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του
άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202),
ια. εξαμηνιαία στοιχεία για τον συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών) ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203),
ιβ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής (κωδικοί ΙΑ01 ΙΑ02),
ιγ. απαιτήσεις από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα (Υπόδειγμα Α04).


1.2 Τα στοιχεία της περ. ια) της ανωτέρω παρ. 1.1 υποβάλλονται επίσης από τα ΙΠ με έδρα στο εξωτερικό τα οποία παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών), μέσω υποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, στην Ελλάδα (Υπόδειγμα Ι203).

1.3 Τα ΙΠ υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας και της ακριβούς ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΙΠ και των εκάστοτε νέων υπηρεσιακών μονάδων του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους.

2. Πάροχοι Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού

2.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις του ν. 4537/2018, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, οι ΠΥΠΛ που είναι νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, σε ατομική βάση, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, εκτός από τα στοιχεία της κατωτέρω περίπτωσης α. που υποβάλλονται ετησίως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους:
α. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05),
β. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι102, Ι103),
γ. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του
άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202),
δ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής (κωδικοί ΙΑ01 ΙΑ02).

 
2.2 Οι ΠΥΠΛ που είναι φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τη δήλωση του φόρου εισοδήματος και το σχετικό εκκαθαριστικό τους σημείωμα έως τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης.

3. Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος

3.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 14 έως 17 του ν. 4021/2011, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, τα εν λόγω ιδρύματα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, σε ατομική βάση, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, εκτός από τα στοιχεία των κατωτέρω περιπτώσεων α., β., γ., δ. και ιε. που υποβάλλονται εξαμηνιαία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξαμήνου και τα στοιχεία της κατωτέρω περίπτωσης ι. που υποβάλλονται ετησίως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους, και επιπλέον υποβάλλουν σε ατομική βάση, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες των περιπτώσεων στ. και θ. εξαμηνιαία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξαμήνου:
α. ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης για τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, στο ΙΗΧ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 15 του Κεφαλαίου ΙΙΙ (Υπόδειγμα Α01),
β. ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02),
γ. ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03),
δ. διάρθρωση και ύψος ιδίων κεφαλαίων (Υπόδειγμα Β01),
ε. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους (Υπόδειγμα Β06),
στ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Δ΄ που προβλέπεται στην περ. β) της
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους,
ζ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.4 του Κεφαλαίου X και αναλυτικά στοιχεία (το ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων που τυχόν έχουν χορηγηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, συνολικά και αναλυτικά κατά εναπομένουσα διάρκεια), για τον υπολογισμό του (Υπόδειγμα B07),
η. το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τηρούνται από το ΙΗΧ με τα χρηματικά ποσά που λαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (Υπόδειγμα Β08),
θ. το διαθέσιμο υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων και την αποτίμηση του λογαριασμού φύλαξης και διαχείρισης τίτλων (θεματοφυλακής) που αναφέρονται στην παρ. 7.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτοί τηρούνται,
ι. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05),
ια. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι102, Ι103),
ιβ. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του
άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202),
ιγ. εξαμηνιαία στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203),
ιδ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής (κωδικοί ΙΑ01 ΙΑ02),
ιε. απαιτήσεις από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα (Υπόδειγμα Α04).


3.2 Τα στοιχεία της περ. ιγ) της ανωτέρω παρ. 3.1 υποβάλλονται επίσης από τα ΙΗΧ με έδρα στο εξωτερικό, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών), μέσω υποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, στην Ελλάδα (Υπόδειγμα Ι203).

3.3 Τα ΙΗΧ υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας και της ακριβούς ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΙΗΧ και των εκάστοτε νέων υπηρεσιακών μονάδων αυτού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους.

3.4 Τα ΙΗΧ που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, δυνάμει της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, δεν υποβάλλουν τα αναφερόμενα στοιχεία στις περ. δ), ε), στ), ζ), ια) και ιγ) της ανωτέρω παρ. 3.1.

3.5 Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4021/2011 η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, κατόπιν αίτησης του ΙΗΧ, με απόφασή της να εξαιρεί το εν λόγω ίδρυμα από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της παρούσας ενότητας μερικώς ή ολικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΠ, ΤΩΝ ΠΥΠΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΗΧ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


1. Σε περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, που είχαν υποβληθεί για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ ή ΙΗΧ ή για την καταχώριση του ΠΥΠΛ στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018, μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, γνωστοποιείται αμέσως η σχετική μεταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος από το υπόχρεο πρόσωπο ή/και από το ΙΠ, τον ΠΥΠΛ ή το ΙΗΧ, κατά περίπτωση, εφόσον η μεταβολή αυτή έχει περιέλθει σε γνώση του, και υποβάλλονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα σχετικά κατά περίπτωση ερωτηματολόγια.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για εποπτικούς σκοπούς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη λειτουργία του ΙΠ, του ΠΥΠΛ ή του ΙΗΧ από τα εκάστοτε υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία της τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII.
 

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ν. 4537/2018


1. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών καταρτίζει και τηρεί το μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4537/2018, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε διακριτά μέρη του μητρώου καταχωρίζονται:
α. τα ΙΠ, οι ΠΥΠΛ και τα ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα,
β. τα υποκαταστήματά και οι αντιπρόσωποί τους, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή/και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. των ΙΠ, των ΠΥΠΛ και των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα,
γ. οι αντιπρόσωποι, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή/και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, στην Ελλάδα των ΙΠ και των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα,
δ. τα ΙΗΧ τα οποία έχουν τύχει εξαίρεσης κατ’εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4021/2011 και της ενότητας 6 του Κεφαλαίου Χ της παρούσας,
ε. οι εξαιρούμενες δραστηριότητες που γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκούνται νομίμως σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του ν. 4537/2018.

2. Στο μητρώο καταχωρίζονται οι εξής πληροφορίες:
α. Για τα ΙΠ, τα ΙΗΧ και τους ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα (περ. α) της ανωτέρω παρ. 1):
i. η επωνυμία, η οποία δύναται να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον ζητηθεί,
ii. ο διακριτικός τίτλος,
iii. ο Α.Φ.Μ.,
iv. η διεύθυνση της έδρας,
v. τα στοιχεία επικοινωνίας,
vi. οι υπηρεσίες πληρωμών του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή η άδεια καταχώρισης,
vii. τυχόν υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από τα ΙΗΧ σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011.
β. Για τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. των ΙΠ, των ΙΗΧ και των ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα (περ. β) της ανωτέρω παρ. 1):
i. σχετικά με τα υποκαταστήματα: η διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του υποκαταστήματος, η επωνυμία του ΙΠ ή του ΠΥΠΛ ή του ΙΗΧ από το οποίο γνωστοποιήθηκε, οι υπηρεσίες πληρωμών ή/και ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχονται από το υποκατάστημα.
ii. σχετικά με τους αντιπροσώπους: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, η διεύθυνση παροχής των υπηρεσιών ή η έδρα του, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, ο Α.Φ.Μ., τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου ή το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων εκπροσώπων του αντιπροσώπου, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, η επωνυμία του ΙΠ ή του ΠΥΠΛ ή του ΙΗΧ από το οποίο γνωστοποιήθηκε, οι υπηρεσίες πληρωμών ή/και ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχονται από τον αντιπρόσωπο.
γ. Για τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα των ΙΠ και των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα (περ. γ) της ανωτέρω παρ. 1):
i. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
ii. η διεύθυνση παροχής των υπηρεσιών ή η έδρα του, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
iii. ο Α.Φ.Μ.,
iv. τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου ή το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων εκπροσώπων του αντιπροσώπου, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
v. η επωνυμία του ΙΠ ή του ΙΗΧ από το οποίο γνωστοποιήθηκε ο αντιπρόσωπος,
vi. οι υπηρεσίες πληρωμών ή/και ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχονται από τον αντιπρόσωπο.
δ. Για τα ΙΗΧ τα οποία έχουν τύχει εξαίρεσης (περ. δ) της ανωτέρω παρ. 1):
i. η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,
ii. η διεύθυνση της έδρας,
iii. τα στοιχεία επικοινωνίας,
iv. οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των άρθρων 13, 14, 15 και 17 του ν. 4021/2011 που αφορούν το εκάστοτε ΙΗΧ.
ε. Για τις εξαιρούμενες δραστηριότητες (περ. ε) της ανωτέρω παρ. 1):
i. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
ii. η διεύθυνση από την οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του ή η έδρα του, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
iii. τα στοιχεία επικοινωνίας,
iv. αναφορά της εξαίρεσης ια) ή ιβ) του άρθρου 3 του ν. 4537/2018 στην οποία εμπίπτουν οι εν λόγω υπηρεσίες,
v. περιγραφή των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων που γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκούνται νομίμως σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του ν. 4537/2018.

3. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν αμέσως στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος κάθε μεταβολή σε σχέση με τα ανωτέρω στοιχεία.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει σε διαγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν σε ΙΠ, ΙΗΧ, ΠΥΠΛ, αντιπροσώπων και υποκαταστημάτων αυτών που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. από το οικείο μητρώο, εφόσον ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΙΠ, την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΙΗΧ ή την άδεια καταχώρισης ΠΥΠΛ αντιστοίχως. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει επίσης σε διαγραφή των στοιχείων αντιπροσώπου όταν διαπιστώνει ότι παύουν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν. 4537/2018.

5. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο του άρθρου 13 του ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α’) που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 (ΦΕΚ 1677 Β’) και το Κεφάλαιο Β1 της ΠΕΕ 33/19.12.2013 (ΦΕΚ 6/Β’/2014), παραμένουν ισχυρές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΠ ΚΑΙ ΙΗΧ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1. Τα ΙΠ και τα ΙΗΧ που εδρεύουν σε κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ. και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω αντιπροσώπων, κατά την έννοια του στοιχείου 38 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 ή της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011, ορίζουν, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1108 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής (EE L 203/2, 10.8.2018), ένα φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδος ως κεντρικό σημείο επαφής κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 36 του νόμου 4557/2018 και υποβάλλουν στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Το κεντρικό σημείο επαφής, επιπρόσθετα των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1108 της Επιτροπής, ανταποκρίνεται στις εν γένει απαιτήσεις παροχής στοιχείων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή άλλη δημόσια αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4557/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α. η ΠΔ/ΤΕ 2628/30.09.2010 «Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των, κατά την έννοια του άρθρου 4  παρ. 4 του ν. 3862/2010 Ιδρυμάτων Πληρωμών» (ΦΕΚ 1677 Β’),
β. η ΠΕΕ 33/19.12.2013 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2527/8.12.2003» (ΦΕΚ 6/Β’/2014),
γ. η ενότητα ΣΤ’ «ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Υπόχρεοι προς υποβολή εποπτικών στοιχείων» της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ 199 Β’).

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η πράξη αυτή και το Παράρτημα αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
Ιωάννης ΣτουρνάραςWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης