Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 3079/2019 Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για εκδρομές που γίνονται από τουριστικό λεωφορείο - Δικαίωμα και έκδοση ΑΠΥ πριν την έναρξη

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2020 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 3079/2019
Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για εκδρομές που γίνονται από τουριστικό λεωφορείο - Δικαίωμα και έκδοση ΑΠΥ πριν την έναρξη

Καλλιθέα 12/11/2019
Αριθμός απόφασης: 3079


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604534
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , κατά της υπ' αριθμ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και της υπ' αριθμ /2018 Πράξης Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και την υπ' αριθμ /2018 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και
μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, φορολογικού έτους 2019, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, πρόστιμο συνολικού ποσού 250,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 8, 10, 12 και 13 του ν. 4308/2014 περί ΕΛΠ. Η παράβαση αφορά στη μη έκδοση είκοσι επτά (27) φορολογικών στοιχείων για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, συνολικής αξίας 230,00 €.

2. Με την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, φορολογικού έτους 2019, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 1.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α §8 του ν. 2523/1997, λόγω μη έκδοσης είκοσι επτά (27) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών την 17/01/2019, συνολικής αξίας 230,00 € (καθαρής αξίας 185,48 € πλέον ΦΠΑ 44,52 €), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12§1 και 13 του ν. 4308/2014, γεγονός για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13α§1 του ν.2523/1997, περί άμεσης αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης για 48 ώρες. Αντί της αναστολής λειτουργίας επιβάλλεται η χρηματική κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α§8 του ν.2523/1997 και των ΠΟΛ.1074/2017 και ΠΟΛ.1102/2017.
Οι ως άνω πράξεις εδράζονται επί της από 19/02/2019 Έκθεσης Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, το συνεργείο ελέγχου, διενήργησε έλεγχο, την 17/01/2019, σε ταβέρνα χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όπου εντόπισε το τουριστικό λεωφορείο του προσφεύγοντος και διαπίστωσε ότι δεν είχαν εκδοθεί είκοσι τρεις (23) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για τη μεταφορά ισάριθμων επιβατών, συνολικής αξίας 230,00 €.
Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενος ότι:

1. Από έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των εκμεταλλευτών τουριστικών λεωφορείων για τις παροχές τους σε άτομα- φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εκδρομές εκδίδονται (όπως και όλων των υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του νόμου αυτού καθώς και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (έγγραφο Δ15Β 1178185ΕΞ 2012/21.12.2012).

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 7 και της παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει ότι η απόδειξη λιανικών συναλλαγών επί παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής.

3. Στο με αριθμό πρωτοκόλλου Δ15Β 1028594 ΕΞ 19.2.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΓΓΔΕ για τον τρόπο έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων μετά την εφαρμογή από 1.1.2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1 υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222) διευκρινίζεται ότι η απόδειξη λιανικών συναλλαγών για την εν λόγω παρασχεθείσα υπηρεσία εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής με δυνατότητα χρήσης θεωρημένου χειρόγραφου εντύπου.

4. Εσφαλμένα και πάρα το Νόμο η φορολογική αρχή θεώρησε ότι η απόδειξη λιανικών συναλλαγών για την παροχή της υπηρεσίας προς τους εκδρομείς θα έπρεπε να εκδοθεί κατά την επιβίβαση τους και όχι με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. γ' του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014.

5. Επικουρικά, θα έπρεπε να καταλογιστεί ειδική χρηματική κύρωση χιλίων (1.000€) ευρώ, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§§1 και 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «1.Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά που διαπιστώνεται: α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές, αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευματία. Η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη του προβλεπόμενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται ως μη έκδοση του στοιχείου αυτού.[...] Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ, η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.[...1
9. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενώπιον του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του φορολογουμένου ή της έδρας της επιχείρησης και, στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, του τόπου, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία αναφέρεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α§§1, 8 και 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.
8. Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής: α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 (Α' 170).
9. Κατ" εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 για τις πράξεις και τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997.

Επειδή, εν προκειμένω, βάσει των ως άνω διατάξεων, ο προσφεύγων απαραδέκτως άσκησε ενδικοφανή προσφυγή κατ' άρθρο 63 ν.4174/2013 κατά της υπ' αριθμ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, φορολογικού έτους 2019.

Ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ:

Επειδή, όπως ορίζεται στο άρθρο 38§1 του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε' του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992.

Επειδή, στο άρθρο 44 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως εξής:
α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α' που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α' που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12§1 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ): «Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.»

Επειδή, στο άρθρο 13 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), ως προς το χρόνο έκδοσης, ορίζεται ότι: «Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.»

Επειδή, περαιτέρω, στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αναφέρονται τα εξής: «13.1.4 Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, τα στοιχεία λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού παραστατικού μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να αποκτήσει και να μπορεί να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το πλήθος των λήψεων των υπηρεσιών μπορεί να είναι, ή να μην είναι, καθορισμένο.»

Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την από 19/02/2019 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, διενεργήθηκε έλεγχος, την 17/01/2019, σε ταβέρνα χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όπου εντοπίστηκε το τουριστικό λεωφορείο του προσφεύγοντος και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί είκοσι τρεις (23) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για τη μεταφορά ισάριθμων επιβατών, συνολικής αξίας 230,00 €. Οι μεταφερόμενοι πελάτες είχαν αποβιβαστεί στο χώρο της ταβέρνας για να γευματίσουν ενώ η διαδρομή που είχε ακολουθηθεί ήταν κυκλική -

Επειδή, μετά το πέρας του ελέγχου συντάχθηκε και επιδόθηκε στον προσφεύγοντα το με αριθμ /2019 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου- Κλήση σε Ακρόαση, με το οποίο καλούνταν να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του ως προς τις διαπιστωθείσες παραβάσεις προσκομίζοντας κάθε σχετικό στοιχείο. Παρότι παρήλθε το οριζόμενο διάστημα, ο προσφεύγων δεν ανταποκρίθηκε στο ως άνω.

Επειδή, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις και οδηγίες, ο προσφεύγων όφειλε να εκδώσει τα είκοσι τρία (23) εισιτήρια μεταφοράς προσώπων πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας καθώς πρόκειται για περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην 19/02/2019 'Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η υπό κρίση προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 25/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ , και συγκεκριμένα α) ως απαράδεκτη ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και β) σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2019: Πρόστιμο άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ): 250,00 €Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης