Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2003/2019 Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2003/2019
Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet

Ε.2003/2019 Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24.12.2019
Αρ. Πρωτ.: Ε 2003/24-12-2019ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα
Τ.Κ.:105 62
URL: www.aade.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2003/2019

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet


ΣΧΕΤ. :1. Η με αρ. πρωτ. Δ19Β 5040100 ΕΞ 13.11.2013 Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών,
2. Η με αρ. πρωτ. Τ.636/5020/0019/21.12.1989 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών,
3. Η με αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β’ 968/22.03.2017) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στην επικαιροποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται οι τηρούμενες συνήθεις μηχανογραφημένες διαδικασίες, καθώς και οι αντίστοιχες απλουστευμένες (εγκεκριμένος αποστολέας, παραλήπτης και παραλήπτης TIR), στο πλαίσιο χρήσης του υποσυστήματος διαμετακόμισης του ΟΠΣΤ ICISnet.

Πίνακας περιεχομένων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Δ. ΚΟΙΝΗ/ ΕΝΩΣΙΑΚΗ/ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Δ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δ.1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Δ.1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Δ.1.3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Δ.1.4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Δ.1.5. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δ.1.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 18 ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Δ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Δ.2.1. ΔΗΛΩΘΕΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Δ.2.2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Δ.2.3. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δ.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Δ.3.1. ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Δ.3.2. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δ.4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Δ.4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Δ.4.1.1. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Δ.4.1.2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Δ.4.1.3. ΑΚΥΡΩΣΗ/ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Δ.4.2. ΣΥΜΒΑΝΤΑ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Δ.4.3. ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Δ.4.4. ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Δ.4.4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Δ.4.4.2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Δ.4.4.3. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Δ.4.4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Δ.4.5. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Δ.4.5.1. ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
Δ.4.5.2. ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Δ.4.5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Ε. ΚΑΘΕΣΤΩΣ TIR
Ε.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ε.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TIR
Ε.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Η ΕΙΣΟΔΟΥ
Ε.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ
Ε.5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ε.5.1. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ TIR
Ε.5.2. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ) II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ) XVI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ) XVIII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΔΕΛΤΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ) XX
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ) XXIX
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ) XXXI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ (ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ) XXXIV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟΥ TIR) XXXVI

Κατάλογος χρησιμοποιούμενων συντμήσεων και συντομογραφιών

Αγγλικά

CCC
Community Customs Code - Regulation (EEC) 2913/1992 Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. (ΕΟΚ) 2913/1992
CMR
Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road Σύμβαση αναφορικά με το Συμβόλαιο για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων
DA
Delegated Act – Reg. (EU) 2015/2446 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2446
GRN
Guarantee Reference Number Αριθμός Αναφοράς Εγγύησης
IA
Implementing Act – Reg. (EU) 2015/2447 Εκτελεστικός Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2447
MRN
Master Reference Number Κύριος Αριθμός Αναφοράς
NCTS
New Computerised Transit System Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης
NCTS TIR
New Computerised Transit System-TIR Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης με χρήση δελτίου TIR
SAD
Single Administrative Document Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο Σύμβαση για την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορικές συναλλαγές
T2L
Πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων
T2LF
Πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων, για ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται προς, από ή ανάμεσα σε ειδικά φορολογικά εδάφη
TDA
Transitional Delegated Act– Reg. (EU) 2015/341 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός - Καν. (ΕΕ) 2016/341 (Μεταβατικός)
TIR
Transports Internationaux Routiers Διεθνείς Οδικές Μεταφορές με χρήση δελτίων TIR
UCC
Union Customs Code – Reg. (ΕU) 952/2013 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας -Καν. (ΕΕ) 952/2013

Ελληνικά

ΕΔΕ
Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο
ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση
εκ.Κ.
Εκτελεστικός Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2447
ΕΟΚ
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
ΕΤΚ
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας -Καν. (ΕΕ) 952/2013
Καν.
Κανονισμός
κ.εξ.Κ.
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2446
ΚΜ
Κράτος –Μέλος
KTK
Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. ΕΟΚ 2913/92
ΚΥΑ
Κοινή Υπουργική Απόφαση
μεταβ.Κ.
Μεταβατικός Κανονισμός - Καν. (ΕΕ) 2016/341
Ν.
Νόμος
ΝΜΣΔ
Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης
ΝΜΣΔ TIR
Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης με χρήση δελτίου TIR
ΟΠΣΤ ICISnet
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet
ΠΔ
Προεδρικό Διάταγμα
ΣΕΔ
Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης
ΣΕΔΑ
Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφάλειας
ΣΚΔ
Σύμβαση περί του καθεστώτος Κοινής Διαμετακόμισης
Σύμβαση TIR
Τελωνειακή Σύμβαση “περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR (Σύμβασις TIR)” που κυρώθηκε με τον Ν. 1020/1980 (ΦΕΚ Α’ 32/05.02.1980)
ΦΕΚ
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
ΧΚΔ
Χώρα(-ες) Κοινής Διαμετακόμισης
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης