Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 3187/2019 Ποια είναι η διαδικασία για να επιστραφεί το τέλος επιτηδεύματος που έχει χρεωθεί στις συμπλοιοκτησίες

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2020 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΔΕΔ 3187/2019
Ποια είναι η διαδικασία για να επιστραφεί το τέλος επιτηδεύματος που έχει χρεωθεί στις συμπλοιοκτησίες

Καλλιθέα: 25-11-2019
Αριθμός απόφασης: 3187ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α6 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604529
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 26-06-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή
α) της συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ και
β) της συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ οι οποίες εδρεύουν στο ΚΙΑΤΟ επί της οδού κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ επί των με ημερομηνία κατάθεσης 26-02-2019 και αριθ. πρωτ και αιτήσεων περί ακύρωσης των πράξεων άμεσου προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2016 και 2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ που εκδόθηκαν βάσει των υποβληθεισών με αρ /2018, /2018, /2018 και /2018 δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα ως άνω φορολογικά έτη και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 26-06-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής α) της συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ και β) της συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ των με ημερομηνία κατάθεσης 26-02-2019 και αριθ. πρωτ και αιτήσεων περί ακύρωσης των πράξεων άμεσου προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2016 και 2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ που εκδόθηκαν βάσει των υποβληθεισών με αρ /2018, /2018, /2018 και /2018 δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα ως άνω φορολογικά έτη, απορρίφθηκε σιωπηρά το αίτημα των προσφεύγουσων συμπλοιοκτησιών.

Ειδικότερα, η κύρια δραστηριότητα των ανωτέρω συμπλοιοκτησιών είναι η θαλάσσια αλιεία και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2859/2000.

Η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία « » με ΑΦΜ κατέθεσε τη με αριθ /29-11-2018 δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. (αρθ. 45 του ν.4172/2013) φορολογικού έτους 2016 από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011 ποσού 400,00€, το οποίο βεβαιώθηκε με τον με αριθ /2018 χρηματικό κατάλογο (ΑΤΒ /29-11-18).

Η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία « » με ΑΦΜ , κατέθεσε τη με αριθ /23-07-2018 δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. (αρθ. 45 του ν.4172/2013)φορολογικού έτους 2017 από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011 ποσού 800,00€, το οποίο βεβαιώθηκε με τον με αριθ /2018 χρηματικό κατάλογο (ΑΤΒ /23-07-18).

Η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία « » με ΑΦΜ , κατέθεσε τη με αριθ /29-11-2018 δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. (αρθ. 45 του ν.4172/2013) φορολογικού έτους 2016 από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011 ποσού 400,00€, το οποίο βεβαιώθηκε με τον με αριθ /2018 χρηματικό κατάλογο (ΑΤΒ /29-11-18).

Η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία » με ΑΦΜ κατέθεσε τη με αριθ /23-07-2018 δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. (αρθ. 45 του ν.4172/2013) φορολογικού έτους 2017 από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011 ποσού 800,00€, το οποίο βεβαιώθηκε με τον με αριθ /2018 χρηματικό κατάλογο (ΑΤΒ /23-07-18).

Εν συνεχεία, με τις με αριθ και /26-02-2019 αιτήσεις τους, ζήτησαν τη διαγραφή των ανωτέρω ποσών που αφορούσαν στο τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011.

Οι προσφεύγουσες συμπλοιοκτησίες, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητούν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων διότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1037/2017, οι αλιείς που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής Φ.Π.Α. του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. και από 01-01-2015 υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για πρώτη φορά, θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της μεταβολής.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4484/2017, ορίζεται ότι:
«1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.
β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως
3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τους επιτηδευματίες [...] που ασκούν επιτήδευμα [...] κατά την 1.1.2011 και μετά. 7. [...]. 8. [...]. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για την επιβολή και βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ για τα ανωτέρω έτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 9. [...].».

Επειδή, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Υποσυστήματος Μητρώου του Ηλεκτρονικού Συστήματος TAXISNET, α) η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία με την επωνυμία « » με ΑΦΜ και β) η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία με την επωνυμία « » με ΑΦΜ εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων και εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000. Επιπλέον, συστάθηκαν στις 23-06-2016 και είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων από ιδρύσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014).

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1167/2011 (ΦΕΚ Β' 1835/17.8.2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διευκρινίζεται ότι:
«Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος [...] στα πρόσωπα [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ, [...], συνεταιρισμούς, [...]) εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού για το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2011 [...]. Το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 και μετά θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. [...].»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 και 3 του  ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά και όλα τα εισοδήματα τους στη Φορολογική Διοίκηση. 2. [...]. 3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [...]. 4. [...].»

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του  ν. 4174/2013, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής από τις προσφεύγουσες συμπλοιοκτησίες των δηλώσεών τους φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ΦΕνπ) φορολογικών ετών 2016-2017:
««Άμεσος προσδιορισμός φόρου» είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 εδ. α'-β' και 2 ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για μια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου. [...]. 2. Η Φορολογική Διοίκηση είναι αρμόδια να εκδίδει τις ακόλουθες πράξεις προσδιορισμού φόρου: α) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, β) πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, γ) πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και δ) πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1-2 του  ν. 4174/2013, ορίζεται ότι:
«1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. 2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. 3. [...].»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 εδ. α' και γ' ν. 4174/2013, ορίζεται ότι:
«Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. [...]. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 και 2 περ. α' του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου. 2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόμο είναι: α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου, γ) [...].»

Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 ν.δ. 356/1974 ορίζεται ότι:
«Η προ της ενάρξεως της εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτου ασκείται: α) [...] και γ) κατά του νομίμου τίτλου [...]. Διά ταύτης επιτρέπεται η προβολή πάσης αντιρρήσεως ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου ως και η αμφισβήτησις του κατ' ουσίαν βασίμου της απαιτήσεως του Δημοσίου εφ' όσον ο προσδιορισμός ταύτης δεν έχει ανατεθή εις δικαστήρια ή εις διοικητικάς επιτροπάς αποφαινομένας μετά δυνάμεως δεδικασμένου.»

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. 2. [...]. 3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε [...] μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. β. [...]. γ. Εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται [...] πρόστιμο [...]. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση με επιφύλαξη. δ. [...].»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του  ν. 4174/2013, ορίζεται ότι:
«1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα. 2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. [...]. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης [...], ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα. 3. [...].»

Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 ν. 4174/2013 (όπως ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες υποβολής από τις προσφεύγουσες συμπλοιοκτησίες των δηλώσεών τους φορολογικών ετών 2016-2017) συνάγεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 ν. 4174/2013 έχει προβλεφθεί και μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά ρητών ή σιωπηρών (τεκμαιρόμενων) πράξεων (προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου) της Φορολογικής Διοίκησης, ως τοιούτων νοουμένων των ατομικών διοικητικών πράξεων κατά την έννοια που έχουν αυτές στο διοικητικό δίκαιο. Υπό αυτή την έννοια, ενδικοφανής προσφυγή, όπως η υπό κρίση, που στρέφεται κατά των τελών επιτηδεύματος (άρθρο 31 ν. 3986/2011) φορολογικών ετών 2016-2017, είναι απαράδεκτη ως ασκηθείσα κατά μη πράξης, κατά την προεκτεθείσα έννοια που έχει ο όρος «πράξη» στο άρθρο 63 ν. 4174/2013, αφού ο προσδιορισμός και η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, προκειμένου για νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, διενεργείται αυτομάτως/αυτοδικαίως, ευθύς μόλις υποβάλλεται η σχετική φορολογική δήλωση του οικείου έτους (όπως συνάγεται από τη συνδυασμένη ανάγνωση των προπαρατεθεισών διατάξεων των άρθρων 31 παρ. 8 ν. 3986/2011, 3 παρ. 1 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1167/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 68 παρ. 3 του ν. 4172/2013 και 31 παρ. 1 του ν. 4174/2013 (όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο για καθεμιά χρόνο)), χωρίς (περαιτέρω) ενέργεια και χωρίς να προβλέπεται (ή να απαιτείται) η τυχόν έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης («άμεσος προσδιορισμός φόρου»).

Επειδή, πράγματι εν προκειμένω ο προσδιορισμός και η επιβολή των υπό κρίση τελών επιτηδεύματος διενεργήθηκε αυτομάτως/ αυτοδικαίως, ευθύς μόλις υποβλήθηκαν οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων άρθρου 45 του ν. 4172/2013 φορολογικών ετών 2016-2017 των προσφευγουσών - συμπλοιοκτησιών (ταυτόχρονα με την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων), χωρίς (περαιτέρω) ενέργεια και χωρίς έκδοση (ατομικής διοικητικής, κατά τα προεκτεθέντα) πράξης της (Φορολογικής) Διοίκησης («άμεσος προσδιορισμός φόρου») -σε αντίθεση με όσα αβασίμως υπολαμβάνουν οι προσφεύγουσες, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, οι οποίες θεωρούν ότι εν προκειμένω εκδόθηκαν πράξεις βεβαίωσης-επιβολής των υπό κρίση τελών επιτηδεύματος σε βάρος τους, κατά των οποίων και στράφηκαν με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή τους, χωρίς όμως να τις αναφέρουν συγκεκριμένα.
Για τις περιπτώσεις αυτές ο νομοθέτης έκρινε, και ευλόγως, πως, αφού το προβλεφθέν από τη νομοθεσία τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται μόνο και μόνο λόγω της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (καταρχήν δε βάσει της δηλωθείσας ημερομηνίας έναρξής της και μέχρι τη δηλούμενη ημερομηνία διακοπής της) και προσδιορίζεται με μοναδικό κριτήριο κλιμάκωσης του ύψους του τον τόπο της έδρας του υποκείμενου σε αυτό νομικού προσώπου (και συγκεκριμένα αναλόγως του αν πρόκειται για τουριστικό ή μη τόπο και αναλόγως του μεγέθους του πληθυσμού που κατοικεί εκεί), δηλαδή βάσει στοιχείων που είναι ήδη γνωστά στη Φορολογική Διοίκηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες μη γνωστοί σ' αυτήν, δεν είναι εύλογο να ισχύει το στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής -με την έννοια ότι θα ήταν υπερβολικό, θα ξεπερνούσε το σκοπό (ratio legis) της θεσπισθείσας με το άρθρο 63 ν. 4174/2013 διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής, γι' αυτό και δεν προβλέπεται η έκδοση (ατομικής διοικητικής) πράξης, ώστε να επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατ' αυτής, όπως προκύπτει ήδη από τη γραμματική ερμηνεία της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 63 παρ. 1 εδ. α' ν. 4174/2013, που προϋποθέτει πράξη (ρητή ή σιωπηρή)- και κατ' ακολουθίαν ούτε το στάδιο της δικαστικής προσφυγής, αλλά ούτε και το στάδιο της απευθείας δικαστικής προσφυγής (με αποτέλεσμα οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις (παράπονα) του φορολογούμενου προσώπου, και εν προκειμένω των προσφευγουσών, αναφορικά με το εν λόγω «τέλος» να μπορούν να προβληθούν μόνο με ένδικο βοήθημα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στη συνέχεια της διοικητικής διαδικασίας είσπραξης της σχετικής οφειλής), χωρίς να τίθεται ζήτημα αντίθεσης του νομοθετικού αυτού πλαισίου με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.


Επειδή, σε κάθε περίπτωση, οι προσφεύγουσες συμπλοιοκτησίες, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, έχουν κατά νόμον δικαίωμα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα υπό κρίση φορολογικά έτη 2016-2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 4174/2013 και εντός των χρονικών ορίων που διαγράφονται από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3.α ν. 4174/2013, διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς τα οικεία τέλη επιτηδεύματος (και προσκομίζοντας ταυτόχρονα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της εκάστοτε ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης ΦΕνπ, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν την εκάστοτε επιφύλαξη), ώστε σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης από το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης επ' αυτής να μπορούν να υποβάλουν, παραδεκτώς πλέον, ενδικοφανή προσφυγή κατ' άρθρο 63 ν. 4174/2013 κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης απόρριψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 20 παρ.1 εδ. δ' ν. 4174/2013. Εναλλακτικά, και για όσα από τα ως άνω υπό κρίση τέλη επιτηδεύματος έχουν προβεί σε οποιαδήποτε χρηματική καταβολή προς εξόφλησή τους (ολική ή μερική), οι προσφεύγουσες μπορούν να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση επιστροφής των οικείων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, ώστε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης επ' αυτής να μπορούν να υποβάλουν, παραδεκτώς πλέον, ενδικοφανή προσφυγή κατ' άρθρο 63 ν. 4174/2013 κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης απόρριψης.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 26-06-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής α) της συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ και β) της συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ ως απαράδεκτης.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στις υπόχρεες.


Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α/α
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης