Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 3594/2019 Δεν προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία αποζημίωσης οποιουδήποτε λόγου διακοπής σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2020 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ 3594/2019
Δεν προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία αποζημίωσης οποιουδήποτε λόγου διακοπής σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Καλλιθέα, 16-12-2019
Αριθμός απόφασης: 3594


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968/τ. Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τη με αριθμό Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ. Β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 18-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του με Α.Φ.Μ , κατοίκου , οδός αρ , κατά της απόρριψης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών της με αριθμό πρωτοκόλλου /2019 έγγραφης επιφύλαξής του επί της με αριθμό /2018 αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του φορολογικού έτους 2018, όπως αυτή τεκμαίρεται με την έκδοση της από 19-06-2019 και με αριθμό ειδοποίησης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2018 της Α.Α.Δ.Ε., και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση, άλλως η τροποποίηση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 18-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων, την 21-05-2019, υπέβαλε εμπρόθεσμα τη με αριθμό καταχώρισης /2018 αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018. Εν συνεχεία, επί της εν λόγω ηλεκτρονικώς υποβληθείσας δήλωσής του υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών τη με αριθμό πρωτοκόλλου /2019 έγγραφη επιφύλαξή του, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με την οποία διατύπωσε ρητά προς τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. την επιφύλαξή του ως προς την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της αποζημίωσης που έλαβε λόγω εθελουσίας εξόδου από την Υπηρεσία του.

Ειδικότερα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, στον κωδικό 617 αυτής [«Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (άρθρου 43Α Κ.Φ.Ε.)»] εμφανιζόταν προσυμπληρωμένο το ποσό των 174.500,00€, το οποίο αντιστοιχούσε στο συνολικό ύψος της αποζημίωσης που έλαβε ο προσφεύγων λόγω διακοπής της εργασιακής του σχέσης με τον εργοδότη του, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία « », μετά την αφαίρεση ποσού ύψους 30.500,00€ που αφορούσε στο φόρο που αναλογούσε και παρακρατήθηκε από την ως άνω εταιρεία λόγω αυτοτελούς φορολόγησής της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013.

Η διακοπή της εργασιακής σχέσης του προσφεύγοντος με το ανωτέρω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έλαβε χώρα μέσα στο έτος 2018 λόγω εθελουσίας εξόδου και η σχετική αποζημίωση ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 205.000,00€ με παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσού ύψους 30.500,00€, ήτοι του καταβλήθηκε ποσό ύψους 174.500,00€ (σχετ. η προσκομιζόμενη με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή από 28-02-2019 βεβαίωση αποδοχών χρονικής περιόδου από 01-01-2018 έως 31-12-2018).

Με τη με αριθμό ειδοποίησης πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αρ. πιστ. κατ/σης ) φορολογικού έτους 2018 της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε την 19-06-2019, βάσει της με αριθμό /2018 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους του προσφεύγοντος, απορρίφθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση η κατά το άρθρο 20 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με αριθμό πρωτοκόλλου /2019, ρητώς διατυπωθείσα προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών επιφύλαξή του επί της ως άνω αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσής του και προέκυψε για τον προσφεύγοντα πιστωτικό ποσό φόρου εισοδήματος ύψους 1.107,91€.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά:

• την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής του,

• την επανεξέταση της νομιμότητας και της ορθότητας αφενός της απόρριψης της επιφύλαξής του επί της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του φορολογικού έτους 2018 και αφετέρου της από 19-06¬2019 και με αριθμό ειδοποίησης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου φορολογικού έτους,

• την ακύρωση και εξαφάνιση, άλλως την τροποποίηση και μεταρρύθμιση, της ανωτέρω προσβαλλομένης πράξης,

• την επιστροφή, και δη εντόκως, από την καταβολή, άλλως από την άσκηση της κρινόμενης, κάθε ποσού που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί, εκουσίως ή αναγκαστικώς, δυνάμει της προσβαλλομένης καταλογιστικής πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

- Σύμφωνα με το από 17-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. περί γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕ.Π.Α.) με αριθμό επιτροπής / / , μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 85%.

- Κατά το άρθρο 12 παρ. 3 περ. ε' του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται και οι αποζημιώσεις για λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης.

- Κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας, όπως στην περίπτωσή του, ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Συνεπώς, εισόδημα από μισθωτή εργασία αποτελεί και η αποζημίωση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της λύσης (διακοπής) εργασιακής σχέσης.

- Καθολική απαλλαγή των πάσης φύσεως εισοδημάτων από μισθωτή εργασία προσώπων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% αφού εισόδημα από μισθωτή εργασία αποτελεί και η αποζημίωση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της λύσης (διακοπής) εργασιακής σχέσης.

- Λανθασμένη η κρίση της Φορολογικής Διοίκησης που απέρριψε τη διατυπωθείσα επιφύλαξή του επί της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του.

Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 «Δήλωση με επιφύλαξη» του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα.
2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.
Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δε συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από το Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.».

Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος ύψους 30.500,00€ που αναλογεί στην αποζημίωση που έλαβε λόγω διακοπής της εργασιακής του σχέσης υπολογίστηκε, κατ' εφαρμογή της κλίμακας του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4172/2013, στο συνολικό ποσό των 205.000,00€, χωρίς να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ε' σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 43Α παρ. 2 του ν. 4172/2013. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι αφού ισχύει η απαλλαγή από το φόρο του ποσού που λαμβάνει το πρόσωπο με αναπηρία τουλάχιστον 80% ως μισθό, εξ ανάγκης θα ισχύει η απαλλαγή από το φόρο και του ποσού που λαμβάνει το πρόσωπο αυτό λόγω λύσης (διακοπής) της εργασιακής του σχέσης (εθελουσία έξοδος).

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.): «1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι: «2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο: [...] ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). [...]».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.): «3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης.

Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 

Κλιμάκιο Αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
< 60.000 0%
60.000,01 -100.000 10%
100.000,01 -150.000 20%
> 150.000 30%


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43Α «Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα» του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτή ισχύει κατά το υπό κρίση φορολογικό έτος: «2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1332/15-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995). Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν: α) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, προς ανιόντες ή κατιόντες και β) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.».

Επειδή, σύμφωνα με τη με αριθμό Α.1041/29-01-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 353/11-02-2019) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» και, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περ. γ' του Πίνακα 6 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία εισοδήματος) της παρ. Γ' (Έντυπο Ε1) του άρθρου 5 «Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» αυτής:
«γ. Κωδικοί 657-658 ή 617-618: ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους:
- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω [...]».

Επειδή, με τη με αριθμό ΠΟΛ.1072/31-03-2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» διευκρινίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«VII. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
[...]
4. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. Συνεπώς, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν, καθόσον τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' παρ. 2 άρθρου 14 του ίδιου Νόμου. Ομοίως, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και οι άλλες περιπτώσεις εισοδημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 (επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ., 65% του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας κ.τ.λ.). Περαιτέρω, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα ποσά που σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.».

Επειδή, από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι του φόρου απαλλάσσονται οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ήτοι τα εισοδήματα τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Επειδή, η φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που παρέχεται στο πλαίσιο εθελουσίας εξόδου από την εργασία προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης).

Επειδή, στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 δεν προβλέπεται από το νομοθέτη απαλλαγή από το φόρο της αποζημίωσης λόγω εθελουσίας εξόδου από την εργασία σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος κρίνονται αβάσιμοι, καθώς δεν προβλέπονται από καμία διάταξη Νόμου και, ως εκ τούτου, δε γίνονται αποδεκτοί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 18-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του με Α.Φ.Μ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση: Φορολογικό έτος 2018 Ποσό Επιστροφής: 1.107,91€

Το παραπάνω ποσό προέκυψε με τη με ημερομηνία έκδοσης 19-06-2019 και με αριθμό ειδοποίησης πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2018 (Α.Π.Κ ) της Α.Α.Δ.Ε..Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης