Αποτελέσματα live αναζήτησης

147919 ΕΞ 2019 Στόχος η δραστική μείωση των οφειλών του δημοσίου το 2020 και η οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου εντός του 2021

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2020 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

147919 ΕΞ 2019
Στόχος η δραστική μείωση των οφειλών του δημοσίου το 2020 και η οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου εντός του 2021

ΥΠΟΙΚ 27/12/2019
Α. Π.: 147919 ΕΞ 2019
Απάντηση στο έγγραφο: 141476 ΕΙ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3375066
FAX: 210 3235135
e-mail: [email protected]

Σε απάντηση ερώτησης, που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Κώστα Σκανδαλίδη, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, Γιώργο Μουλκιώτη, Μιχάλη Κατρίνη και Βασίλη Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) περιλαμβάνονται στο Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο δημοσιεύεται μηνιαίως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (Εκδόσεις/Αναφορές - Οικονομικά Στοιχεία - Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού). Σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης μηνός Οκτωβρίου 2019, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους ανέρχονταν τον Οκτώβριο 2019 σε 1.629 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων. Αντίστοιχα τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχονταν το Δεκέμβριο 2015 σε 4.696 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο 2016 σε 3.704 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο 2017 σε 2.556 εκατ. ευρώ και το Δεκέμβριο 2018 σε 1.501 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τρίτους την τελευταία τετραετία

Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης Οκτώβριος 2019


(Ποσά σε εκατ. ευρώ)
 

  Δεκ.2015 Δεκ.2016 Δεκ.2017 Δεκ.2018 Οκτ. 2019
Κρατικός Προϋπολογισμός 451 163 147 49 100
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 257 419 340 300 295
Τοπική Αυτοδιοίκηση 312 327 240 189 204
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (O.K.A.) 2.745 2.346 1.531 668 583
Εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ 1.704 1.279 532 191 221
Νοσοκομεία 931 450 299 294 447
Γενική Κυβέρνηση 4.696 3.704 2.556 1.501 1.629
Εκκρεμείς επιστροφές φόρων 1.283 1.226 765 506 828
Εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών


340 617

Δεκ. 2015 Δεκ. 2016 Δεκ. 2017 Δεκ. 2018 Οκτ. 2019
α) εκ των οποίων ποσό που δε μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών)


254 283
β) λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επιστροφές)


85 333


Επισημαίνεται ότι στο ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν rebate και clawback, τα οποία δεν έχουν ακόμα συμψηφιστεί. Προκειμένου να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο του 2016 πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ειδικότερα, με τις αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/29.6.2016 (Β'1932) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, και αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 (Β'54) κοινή απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, καθορίστηκαν οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Οι ενισχύσεις πιστώσεων, οι επιχορηγήσεις και οι πληρωμές από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνονται σε αντίστοιχο μηναίο Δελτίο, το οποίο δημοσιεύεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (Εκδόσεις/Αναφορές - Οικονομικά Στοιχεία - Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού)και αποτυπώνονται ανά έτος και ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.

Πίνακας 2. Ενισχύσεις πιστώσεων - επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εκκρεμών επιστροφών φόρων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

(σε εκατ. ευρώ)
 

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης Ιούλ. - Δεκ. 2016 Ιαν. - Δεκ. 2017 Ιαν. - Δεκ. 2018 Ιαν. - Σεπ 2019 Σύνολο
Κράτος 467 4 1 0 473
ΟΤΑ 81 115 126 -24 298
ΟΚΑ 1.097 501 483 -98 1.983
Νοσοκομεία 1.148 43 72 0 1.263
Λοιπά Νομικά
Πρόσωπα 270 122 103 4 499
Γενική Κυβέρνηση 3.063 786 785 -118 4.516
Εκκρεμείς επιστροφές
φόρων 405 172 640 0 1.217
Εκκρεμείς αιτήσεις
συνταξιοδότησης - 645 517 124 1.286
Σύνολο 3.468 1.602 1.942 7 7.019


Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2019, ωστόσο ο πίνακας εμφανίζει για το τρέχον έτος διάστημα έως και τον Σεπτέμβριο. Επισημαίνεται ότι τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν επιστροφές, οι οποίες καταγράφονται στις επιχορηγήσεις με αρνητικό πρόσημο. Κατά συνέπεια, τα ποσά που εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο αφορούν επιστροφές ή ποσά που προκύπτουν ως διαφορά των χρηματοδοτήσεων και των επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς.

Συνολικά μέχρι και τον Μάιο του 2019, από τις ανωτέρω ενισχύσεις πιστώσεων και επιχορηγήσεις, εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ύψους 4.509 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, από τη διατεθείσα χρηματοδότηση για επιστροφές φόρων αποπληρώθηκαν εκκρεμείς επιστροφές φόρων καθαρού ποσού (μετά τη διενέργεια συμψηφισμών) 1.217 εκατ. ευρώ. Τέλος, αποπληρώθηκαν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ύψους 1.286 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, το ΓΛΚ εποπτεύει την υλοποίηση σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι δράσεις αυτές συνίστανται ενδεικτικά στη δημιουργία νέων πληροφοριακών συστημάτων ή τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των ήδη υφιστάμενων. Το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο τη δραστική μείωση των ως άνω οφειλών το 2020 και την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου εντός του 2021. Επίσης αφορούν στην ενίσχυση σε ανθρώπινους πόρους μέσω προσλήψεων και στη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος εδράζονται στην εισαγωγή οργανωτικών αλλαγών που θα επιτρέψουν στους φορείς να ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα, να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών τους, επιτυγχάνοντας τον στόχο της μη σώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης