Αποτελέσματα live αναζήτησης

60426/964/2019 Τροποποίηση της 12694/28-6-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» (2272 Β')

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2020 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

60426/964/2019
Τροποποίηση της 12694/28-6-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» (2272 Β')

Αριθμ. οικ. 60426/964/2019

(ΦΕΚ B' 4901/31-12-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (70 Α'), όπως ισχύει,

2. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (258 Α'), όπως ισχύει,

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α'), όπως ισχύει,

4. τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (297 Α') και άλλες διατάξεις» (265 Α'), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 47 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014» του ν. 4605/19 (52 Α'),

5. τον ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (216 Α'),

6. τον ν. 4430/2016 για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της (205 Α'),

7. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (133 Α'),

8. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α'),

9. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (145 Α'),

10. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (119 Α'),

11. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (121 Α'),

12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (123 Α'),

13. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (168 Α'),

14. τη με αριθμ. C (2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει,

15. τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

16. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L 352/24-12-2013),

17. τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (3521 Β') υπουργική απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,

18. τη με αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014», όπως ισχύει,

19. την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01),

20. τη με αριθμ. 361/2003 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), όπως ισχύει,

21. τη με αριθμ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ορισμού του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (3048 Β'),

22. τη με αριθμ. 12694/28.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» (2272 Β'),

23. τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2,

24. τη με αριθμ. 2149/25-7-2017 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων,

25. την απόφαση No 11/30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ),

26. το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με τη 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης Οκτωβρίου 2016,

27. τη με αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ 2634/ 13.7.2016 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9),

28. τη με αριθμ. 8217/ΕΥΚΕ100/23-01-2018 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020»,

29. τη με αριθμ. 7/2017 δημόσια πρόσκληση του Προγράμματος, σύμφωνα με το αριθμ. 50508/10-07-2017 έγγραφο του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 60ΔΕ4631Ω2-5ΗΑ),

30. την από 19/6/2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης»,

31. τη με αριθμ. 82221/ΕΥΚΕ/411/7-8-2019 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,

32. τη με αριθμ. 5477/26-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,

33. τη με αριθμ. οικ. 58091/5015/11-12-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί με τη με αριθμ. 12694/28-06-2017 υπουργική απόφαση (2272 Β'),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 12694/28.6.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων, νέων ηλικίας 25-29 ετών» (2272 Β'), ως ακολούθως:

1. Α) Ο πίνακας «Δείκτες αποτελέσματος», του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς τον δείκτη CR03Y, ως εξής:
 

Ε.Π: 3 Α.Π.3 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8iiΥΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Α Γ
CR03Y Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 518 228 290Β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

2. Το τέταρτο εδάφιο από το τέλος της υποπαραγράφου 4.1.1. της παραγράφου 4.1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013».

3. Α) Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα».

Β) Η τρίτη παράγραφος της περίπτωσης 5 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Επίσης, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει την μη υπαγωγή της στην παρούσα δράση. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Ομογενών)».

4. Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7.1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ».

Β) Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 7.2 του άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:

«α) η φορολογική ενημερότητα ή η βεβαίωση οφειλής που προσκομίζει ο δικαιούχος,
β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS, οι οποίες αναζητούνται μέσω της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης,
γ) η υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,
δ) τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Τα ανωτέρω α) έως δ) ελέγχονται και κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση.».

Γ) Το πρώτο εδάφιο της προτελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου 7.3 του άρθρου 7, τροποποιείται ως εξής:

«Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του δικαιούχου.».

Δ) Οι τρεις πρώτες υποπαράγραφοι της παρ. 7.4 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016, 1708 Β' όπως ισχύει).
Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καταβολής επιχορήγησης (ενίσχυσης), απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 -διαδικασία αντιρρήσεων της υπ' αριθμ 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (Β΄ 2784) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014».».

5. Α) Μετά την περίπτωση iv της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1.1 του άρθρου 8 προστίθενται περιπτώσεις ν και vi ως εξής:

«v. Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τραπεζών).
vi. αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του.».

Β) Πριν από το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1.1 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.».

Γ) Η παράγραφος 8.1.2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

«8.1.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης, τυχόν τροποποιήσεις, εκτός από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου, τα οποία έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 8.1.1 του άρθρου 8 της παρούσας. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες και διοικητικές.».

Δ) Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 8.1.3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

«Επίσης ζητείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2 του άρθρου 7».

Ε) Στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 8.1.3 του άρθρου 8 προστίθενται περιπτώσεις v και vi, ως εξής:

«v. Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τραπεζών).
vi. αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του.».

ΣΤ) Το τρίτο από το τέλος εδάφιο της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1.3. του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 εκδίδει απορριπτική απόφαση η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.».

Ζ) Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου ΣΤ της παραγράφου 8.1.3 του άρθρου 8 της τροποποιείται ως εξής:

«Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ.».

Η) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 8.1.4 του άρθρου 8 τροποποιούνται ως εξής:

«Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, διενεργείται και διοικητική επαλήθευση από το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Το πόρισμα του ελέγχου πιστοποιείται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων/αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.4 του άρθρου 7.».

Θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8.1.5 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2, ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, αφού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και διοικητικής επαλήθευσης πιστοποίησης, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης».

Ι) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8.1.5 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

«Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ».

6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται τροποποιημένη εγκριτική απόφαση ή και τροποποιητική απόφαση ένταξης.».

7. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση και τη διενέργεια της τελικής διοικητικής επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο των όρων και δεσμεύσεων του προγράμματος και η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση ολοκλήρωσης, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόφαση ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο.».

8. Το πρώτο εδάφιο της τελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου 11.2. του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
«Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 που ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημά της».

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 απαλείφεται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ 12694/28.6.2017 (Β΄ 2272) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης