Αποτελέσματα live αναζήτησης

65920/2019 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

65920/2019
Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929)

Αριθμ. 65920/2019

(ΦΕΚ Β' 2582/27-06-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1α. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 και του άρθρου 85 παράγραφοι 1, 9 α και β και 15 και 17 αυτού, όπως ισχύουν.
β. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 – Α΄ 45).
γ. Την 118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929).
δ. Την 91439/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών Ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 3073).
ε. Την 26226/3-3-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117).
στ. Την 122368/16.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83) και τον έλεγχο των σχετικών διαδικασιών» (Β΄ 3800).

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 208).

5. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
 
6. Την 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η 118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929), τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 4, τροποποιείται ως εξής:
α. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου β αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση αναιτιολόγητης, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, μη αποδοχής του ορισμού ως μέλους του Οργάνου Ελέγχου σε 2 κληρώσεις, κατ’ έτος, στερείται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης, του δικαιώματος συμμετοχής σε κληρώσεις για διάστημα έξι (6) μηνών».
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii του στοιχείου γ αντικαθίσταται ως εξής: «σε επενδυτικό φορέα στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στην διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι τετάρτου βαθμού».
γ. Το στοιχείο δ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέλος του ΕΜΠΕ δεν μπορεί να οριστεί μέλος Οργάνου Ελέγχου για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η υποβολή τουλάχιστον δύο (2) εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου ανά επενδυτικό νόμο σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις συγκρότησης, με εξαίρεση τον ορισμό του στους έλεγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3».
δ. Το στοιχείο ε αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Το Όργανο Ελέγχου διενεργεί τον επιτόπιο Έλεγχο (αυτοψία) εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησής του. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας διενέργειας του ελέγχου λόγω της ενδεχόμενης εποχιακής λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης».
ii. Το Όργανο Ελέγχου οφείλει να υποβάλλει την έκθεση του ελέγχου μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχων επενδυτικών σχεδίων των ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990, καθώς και εκθέσεων ελέγχων για τα επιχειρηματικό σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Προκειμένου για επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο επιτόπιος έλεγχος διενεργηθεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη στην παράγραφο ε(i) καταληκτική 45η μέρα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης, οι ημέρες που απομένουν έως την λήξη του 45ημέρου προσμετρώνται στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου. Προκειμένου για διοικητικό έλεγχο, η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του Οργάνου Ελέγχου».
ε. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου στ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η έκθεση υπογράφεται χειρόγραφα ή ψηφιακά από όλα τα μέλη του Οργάνου και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικό ή/ και σε έντυπη μορφή, όπου τηρείται αντίστοιχης μορφής αρχείο».
στ. Το στοιχείο ζ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Όργανο Ελέγχου οφείλει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση του Προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου, να προσκομίσει συμπληρωματική έκθεση στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και όταν η αναγκαιότητα της σύνταξης συμπληρωματικής έκθεσης διαπιστώνεται και σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της επένδυσης. Με την προσκόμιση της συμπληρωματικής έκθεσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το έργο του Οργάνου Ελέγχου ως προς το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο και θεμελιώνεται το δικαίωμα της προβλεπόμενης αμοιβή».

2. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 4399/2016 για την Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου και στην 122368/16.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών» (Β΄ 3800), σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω Επιτροπή:...».
β. Στο τέλος της περίπτωσης β του στοιχείου 3 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Το Όργανο Ελέγχου τάσσει προθεσμία προς τον επενδυτικό φορέα, ώστε τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία να υποβάλλονται εντός ευλόγου χρόνου από την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου ή κατά την διενέργεια του διοικητικού ελέγχου. Η ως άνω τασσόμενη προθεσμία δεν παρατείνει τις προθεσμίες της περίπτωσης ii του στοιχείου ε του άρθρου 4. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανταποκριθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας, το όργανο ελέγχου προχωρά στη σύνταξη της έκθεσης χωρίς τα πρόσθετα στοιχεία».

Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η 118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929).
 
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης