Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π.Ν. 3509 1.1.1996 Φορολογία εισοδήματος. Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία του ΚΦΣ ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητας της δαπάνης. Αν το στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά τον τρόπο που ορίζει ο ΚΦΣ, αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον ουσιώδης, για την απόρριψη της δαπάνης. Επί παροχής υπηρεσιών από έναν επιτηδευματία σε άλλο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΦΣ, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Π.Ν. 3509 1.1.1996
Φορολογία εισοδήματος. Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία του ΚΦΣ ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητας της δαπάνης. Αν το στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά τον τρόπο που ορίζει ο ΚΦΣ, αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον ουσιώδης, για την απόρριψη της δαπάνης. Επί παροχής υπηρεσιών από έναν επιτηδευματία σε άλλο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΦΣ, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου.


Π.Ν. 3509 1.1.1996 Φορολογία εισοδήματος. Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχειρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Φορολογία εισοδήματος. Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των

    γενικών εξόδων διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα
    οικεία αποδεικτικά στοιχεία του ΚΦΣ ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος
    της πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητας της δαπάνης. Αν το
    στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται  ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά τον
    τρόπο που ορίζει ο ΚΦΣ, αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον ουσιώδης, για
    την απόρριψη της δαπάνης. Επί παροχής υπηρεσιών από έναν επιτηδευματία
    σε άλλο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να
    περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΦΣ, μεταξύ των οποίων και
    επαρκή προσδιορισμό  των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά.
    Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου.

Π.Ν.
                      Αριθμός   3509/1996
                 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
                            ΤΜΗΜΑ B'

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Φεβρουαρίου  1996 με
    την εξής σύνθεση : Σ. Γιάγκας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β  Τμήματος,
    Σ. Καραλής, Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλοι, Σ. Μαρκάτης, Ηρ.  Τσακόπουλος,
    Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Στεργιοπούλου.

      Γ ι α  να δικάσει την από 19 Μαϊου 1993 αίτηση :

      τ η ς  Εταιρείας με την επωνυμία "Ι. και Ν. Α. Ο.Ε.", που εδρεύει
    στην Αθήνα,η οποία  παρέστη με τον δικηγόρο Διον. Βρεττό (Α.Μ. 8831),
    που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

      κ α τ ά  του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον  Παρ.
    Βαρελά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

      Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί  η
    υπ' αριθμ. 1886/1992 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.


      Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή,
    Παρέδρου Σ. Μαρκάτη.

      Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του  αναιρεσείοντος, ο
    οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλ- λόμενους  λόγους αναιρέσεως
    και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του  Υπουργού, ο
    οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

      Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη  σε
    αίθουσα του Δικαστηρίου κ α ι ,

      Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

      Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  ν ό μ ο

      1.  Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως κατεβλήθησαν  τα
    νόμιμα τέλη (υπ' αριθ. 4282316-7/1993 διπλότυπα εισπράξεως της Δ.Ο.Υ.
    Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών) και το παράβολο (υπ' αριθ. 904129/1993,
    σειράς Α, ειδικό γραμμάτιο).

      2.  Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση  της
    υπ' αριθ. 1886/1992 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την
    απόφαση αυτή εξαφανίσθηκε, κατά παραδοχή εφέσεως του Δημοσίου, η υπ'
    αριθ. 14312/1988 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και εν
    συνεχεία απερρίφθη προσφυγή της αναιρεσείουσας εταιρείας κατά τη υπ'
    αριθ.  2/1987 πράξεως προσδιορισμού αποτελεσμάτων, οικονομικού έτους
    1987, του  Οικονομικού Εφόρου ΚΓ Αθηνών.

      3.  Επειδή, κατά το άρθρο 35 παρ. 1 περ. α' του Ν.Δ. 3323/1955,  προς
    εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος εμπορικής επιχειρήσεως εκπίπτονται  εκ
    του ακαθαρίστου εισοδήματος "τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως", κατά δε το
    άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977), όπως
    ίσχυε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 12 παρ.  2 του Π.Δ. 356/1986 (Φ.
    Α 157),  "ουδέν έξοδον αναγνωρίζεται εάν δεν έχη εκδοθή αποδεικτικόν
    στοιχείον". Κατά  την έννοια των διατάξεων αυτών, για την έκπτωση των
    γενικών εξόδων  διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα
    οικεία αποδεικτικά  στοιχεία του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων ώστε να
    είναι εφικτός ο έλεγχος της  πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητος
    της δαπάνης. Συνεπώς, εάν το  στοιχείο του Κώδικος, στο οποίο
    στηρίζεται ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά  τον τρόπο που ορίζει ο
    Κώδικας αυτός αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον είναι  ουσιώδης, για την
    απόρριψη της δαπάνης. Εξ άλλου, το άρθρο 21 του ως άνω  Κώδικος ορίζει,
    στην παράγραφο 1, ότι "επί παροχής υπηρεσιών εν γένει  (επισκευή,
    συντήρησις, κ.λπ.) υπό επιτηδευματίου : α) προς έτερον  επιτηδευματίαν
    δια την άσκησιν του επαγγέλματός του . . . εκδίδεται υπό του
    παρέχοντος την υπηρεσίαν θεωρημένον διπλότυπον τιμολόγιον παροχής
    υπηρεσιών, και στην παράγραφο 2, ότι "εις το τιμολόγιον αναγράφεται το
    ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και η διεύθυνσις του προς ον παρέχονται αι
    υπηρεσίαι, το είδος τούτων και το ποσόν της αμοιβής αριθμητικώς και
    ολογράφως", όπως δε συνάγεται από τις διατάξεις αυτές, το τιμολόγιο
    παροχής  υπηρεσιών, για να αποτελέσει νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο
    για την έκπτωση  της σχετικής δαπάνης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα
    ανωτέρω στοιχεία που  απαιτεί ο νόμος, μεταξύ των οποίων και επαρκή
    προσδιορισμό παρασχεθεισών  υπηρεσιών.

      4.  Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην
    προσβαλλομένη απόφαση, τα αποτελέσματα οικονομικού έτους 1987 της
    αναιρεσείουσας εταιρείας από την χονδρική εμπορία χαρτικών και "λοιπών
    ειδών"  προσδιωρίσθηκαν, με την ένδικη πράξη, λογιστικώς με προσθήκη
    στα κέρδη που  προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία Δ
    κατηγορίας του Κώδικος  Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977), υπό μορφή
    λογιστικής διαφοράς, μεταξύ  άλλων, ποσών 310.800 και 2.517.629
    δραχμών. Το πρώτο εξ αυτών αφορούσε  προμήθεια την οποία κατέβαλε η
    εταιρεία σε επιθεωρητή πωλήσεων για έρευνα  αγοράς και επιθεώρηση
    πωλήσεων έτους 1986, όπως αναγράφεται στο υπ' αριθ.  20/31-12-1986
    τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε το πρόσωπο αυτό,  και το
    δεύτερο αφορούσε, επίσης, προμήθεια που κατέβαλε η εταιρεία σε 9
    εμπορικούς αντιπροσώπους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος βάσει
    θεωρημένων  τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσαν τα πρόσωπα αυτά.
    Οι δαπάνες  αυτές δεν αναγνωρίσθηκαν από την φορολογική αρχή ως
    εκπεστέες με την  αιτιολογία ότι τα τιμολόγια, στα οποία στηρίζονται,
    είναι γενικά και αόριστα, διότι  δεν αναγράφεται σ' αυτά το ύψος των
    πωλήσεων, για τις οποίες κατεβλήθησαν οι  προμήθειες, καθώς και το
    ποσοστό των τελευταίων και, ως εκ τούτου, δεν  επιτρέπουν τον έλεγχο
    της παραγωγικότητος των δαπανών. Το διοικητικό  εφετείο, αφού δέχθηκε
    ότι στα τιμολόγια δεν αναγράφονται, όπως επιβάλλει το  άρθρο 21 Κ.Φ.Σ.,
    το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, τα τιμολόγια  πωλήσεως
    εμπορευμάτων και η συνολική αξία αυτών καθώς και το ποσοστό
    προμηθείας, έκρινε νόμιμη την μή αναγνώριση από την φορολογική αρχή της
    εκπτώσεως των εν λόγω δαπανών με την σκέψη ότι η έλλειψη των ως άνω
    στοιχείων δεν καθιστά δυνατό τον έλεγχο της πραγματοποιήσεως, ούτε της
    παραγωγικότητός τους και ότι η έλλειψη αυτή δεν μπορεί να αναπληρωθή
    από το  περιεχόμενο καταστάσεων, τις οποίες οι αντιπρόσωποι συνέταξαν
    εκ των  υστέρων και παρέδωσαν στην εταιρεία προς υποστήριξη της
    προσφυγής της και  στις οποίες το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στήριξε την
    κρίση του περί διαγραφής  των σχετικών λογιστικών διαφορών.

      5.  Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι για την κατ'
    άρθρο 35 παρ. 1 περ. α του ΝΔ 3323/1955 έκπτωση δαπανών αρκεί, συμφώνως
    προς το άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, η απόδειξή
    τους  με κάθε αποδεικτικό μέσο και όχι μόνο με τα προβλεπόμενα στον
    Κώδικα αυτόν  στοιχεία και ότι, επομένως, το διοικητικό εφετείο μη
    νομίμως δεν έλαβε υπ' όψιν  τις καταστάσεις των αντιπροσώπων που
    προσεκόμισε η αναιρεσείουσα εταιρεία  προς αναπλήρωση του ελλιπούς
    περιεχομένου των τιμολογίων παροχής  υπηρεσιών. Ο λόγος αυτός
    αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι,  όπως εκτέθηκε σε
    προηγούμενη σκέψη, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, για την  έκπτωση δαπάνης
    από τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να έχει εκδοθεί το  προβλεπόμενο γι'
    αυτήν από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και πλήρες  κατά περιεχόμενο
    φορολογικό στοιχείο και, συνεπώς, δεν ήταν κατά νόμον  δυνατή η έκπτωση
    στην προκειμένη περίπτωση των δαπανών της εταιρείας  βάσει των ως άνω
    καταστάσεων, αλλά και ούτε βάσει των εκδοθέντων στοιχείων  (τιμολογίων)
    του Κ.Φ.Σ. αφού, όπως δέχθηκε το διοικητικό εφετείο, τα τιμολόγια  που
    εκδόθηκαν για τις δαπάνες αυτές δεν προσδιώριζαν το είδος των
    παρασχεθεισών υπηρεσιών. Ο λόγος δε αναιρέσεως ότι τα τιμολόγια
    περιείχαν  όλα τα κατά το άρθρο 21 Κ.Φ.Σ. απαιτούμενα στοιχεία πρέπει
    να απορριφθεί ως  απαράδεκτος, διότι κατά την ανέλεγκτη ουσιαστική
    κρίση του διοικητικού εφετείου  στα τιμολόγια αυτά δεν προσδιωρίζετο το
    είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών,  καθ' όσον δε αφορά τα λοιπά
    στοιχεία, που κατά την προσβαλλομένη απόφαση  απαιτούνται από την
    διάταξη αυτή,  ο ίδιος λόγος πρέπει να απορριφθεί ως  αλυσιτελής διότι
    και μόνη η έλλειψη προσδιορισμού του είδους των  παρασχεθεισών
    υπηρεσιών αρκούσε για την απόρριψη των δαπανών.

      6.  Επειδή, συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθή.

      Δ ι ά    τ α ύ τ α

      Απορρίπτει την αίτηση.

      Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

      Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου,  η
    οποία ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) δραχμές.

      Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 29 Φεβρουαρίου 1996

      Ο Πρόεδρος του Β Τμήματος   Η    Γραμματέας

      Σ. Γιάγκας                       Π. Στεργιοπούλου

      και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 28ης  Ιουνίου
    1996.

      Ο Πρόεδρος του Β Τμήματος   Η Γραμματέας του Β Τμήματος

      Σ. Γιάγκας                        Μ. Μπερδεμπέ
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης