Αποτελέσματα live αναζήτησης

89/4/2019 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού - Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Πολυγύρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 3194/τ.Β΄/2019)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2019 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

89/4/2019
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού - Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Πολυγύρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 3194/τ.Β΄/2019)

Αριθμ. απόφ. 89/4/2019

(ΦΕΚ Β' 4727/19-12-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 2, 18 παρ. 1 και 4, 20 παρ. 5, 6.

2. Την αριθμ. 81/11/08-08-2019 απόφαση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα: «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου και σύσταση Υποκαταστήματος Πολυγύρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”» (ΦΕΚ 3194 Β΄).

3. Την αριθμ. ΓΔ 2016/1957792/29-11-2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού, μετά την παρέλευση της 22-12-2019, καταργείται.

2. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται από την 23-12-2019 στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πολυγύρου, που ορίστηκε στο άρθρο 1 της αριθμ. 81/11/08-08-2019 απόφασης του Φορέα (ΦΕΚ 3194 Β΄) και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται για τα παραπάνω ακίνητα.

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 2 του άρθρου 1, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ο πρώην Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας ....... του ..... (Α.Δ.Τ.: ......), που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού του άρθρου 1 αρ. 1 της παρούσας, εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υποκαταστήματος Πολυγύρου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4512/2018, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.

2. Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες, στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018, συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κτηματολόγιο

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης