Α.1458/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001

3 Δεκ 2019

Taxheaven.gr
Αθήνα, 03-12-2019
Αριθ. Πρωτ.:Α 1458/03-12-2019

(ΦΕΚ Β' 4630/13-12-2019)


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο:2106987413
Fax:210 6987408, 424
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1458/2019
 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/01».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 63 και ιδίως της παραγράφου 2 αυτού και 64 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Περί σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄ 2745) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β΄ 3083) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄ 2745) απόφασης του Διοικητή τη Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη βελτίωσης των ρυθμίσεων της αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β΄ 3083) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, τα προϊόντα των οποίων υπόκεινται σε Ειδικό φόρο Κατανάλωσης με μηδενικό συντελεστή.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η προθεσμία, που τέθηκε με το άρθρο 2 «Μεταβατικές διατάξεις» της αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β΄ 3083) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου για την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τις λειτουργούσες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης, φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης, παρατείνεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2020.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr