Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/84997/0026/2019 Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726)

Κατηγορία: Λοιπά

2/84997/0026/2019
Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726)


2/84997/0026/2019 Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 2/84997/0026/2019

(ΦΕΚ Β' 4565/13-12-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) i. Του άρθ. 69ΣΤ, τέταρτο εδάφιο του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
ii. του άρθρου 26, παρ. 1 και του άρθ. 69Γ παρ. 1 του ανωτέρω νόμου,
β) των άρθρων 75 έως και 90 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
δ) των άρθρων 1 έως και 40 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),
ε) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287),
στ) του π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπόγραφες» (Α΄ 125),
ζ) του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44),
η) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
θ)του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

3. Την αριθμ. 340/26.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2726) προκειμένου να προστεθεί το Υπουργείο Τουρισμού στην πρώτη φάση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αν. Υπουργού Οικονομικών «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726) και αντικαθιστούμε:

Α. Την παρ. 8 του άρθρου 3 αυτής, ως εξής:
«Στην περίπτωση των δαπανών που εξοφλούνται μέσω της ΕΑΠ, ο ανωτέρω υπάλληλος ενημερώνει ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αρχεία (συγκεντρωτική κατάσταση ενταλμάτων και τα σχετικά ΧΕ). Στον φάκελο αυτό έχει πρόσβαση και η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εξόφληση των εν λόγω δαπανών».

Β. την παρ. 1 του άρθρου 6 αυτής, ως εξής:
«1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται από 01.01.2020 τα Υπουργεία (i) Πολιτισμού και Αθλητισμού, (ii) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (iii) Οικονομικών και iv) Τουρισμού και μόνο για τις δαπάνες των δευτερευόντων διατακτών τους, για τις οποίες δαπάνες οι αρμοδιότητες των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 ασκούνται κατά τη δημοσίευση της παρούσας από την ΔΥΕΕ της τέως Νομαρχίας Αθηνών κατ΄ εφαρμογή των αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/ 14-12-2016 (Β΄ 151), οικ. 4239/Δ9.1474/31.1.2017 (Β΄ 443) και 2/99990/0004/30-12-2016 (Β΄ 4480) κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα».

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί     

Οικονομικών                       
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ         

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης