ΣτΕ 578/1990

Αρμόδιος Οικονομικός Eφορος για την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου, για παραβάσεις διατάξεων Κ.Φ.Σ., που τελέστηκαν από το Υποκατάστημα του επιτηδευματία είναι αποκλειστικά ο Οικονομικός Εφορος της έδρας του υποκαταστήματος και δεν υφίσταται συντρέχουσα αρμοδιότητα έκδοσης της πράξης και από τον Οικονομικό Έφορο της έδρας του κεντρικού καταστήματος.Σχόλια:


1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Αριθμός Απόφασης 578/1990
Αρμόδιος Οικονομικός Eφορος για την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου, για παραβάσεις διατάξεων Κ.Φ.Σ., που τελέστηκαν από το Υποκατάστημα του επιτηδευματία είναι αποκλειστικά ο Οικονομικός Εφορος της έδρας του υποκαταστήματος και δεν υφίσταται συντρέχουσα αρμοδιότητα έκδοσης της πράξης και από τον Οικονομικό Έφορο της έδρας του κεντρικού καταστήματος.

1. ..............

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της υπ' αριθμ. 111/1987 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή έφεση της αναιρεσίβλητης εταιρίας κατά της αριθμ. 10424/1983 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί
προσφυγή της κατά της υπ' αριθμ. 182/1981 πράξεως επιβολής προστίμου Κ.Φ.Σ., του Οικονομικού Εφόρου Η' Αθηνών.

3. Επειδή, κατά το άρθρο 47 παρ. 3 Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977), " ..... Αρμόδιος δια την έκδοσιν της αποφάσεως επιβολής του προστίμου τυγχάνει, προκειμένου..... περί επιτηδευματίου φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Οικονομικός Έφορος της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του επιτηδευματίου ή του υποκαταστήματος κατά περίπτωσιν.....". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ο οικονομικός έφορος της έδρας του υποκατασήματος είναι αποκλειστικά αρμόδιος προς επιβολή προστίμου για παραβάσεις που ετελέσθησαν από το υποκατάστημα, δεν υφίσταται δε για τις παραβάσεις αυτές συντρέχουσα αρμοδιότητα του οικονομικού εφόρου της έδρας του κεντρικού καταστήματος.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, με την υπ' αριθμ. 182/1981 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Η' Αθηνών, αρμοδίου για την έδρα του κεντρικού καταστήματος της αναιρεσίβλητης, η οποία ασκεί επιχείρηση κέντρου διασκεδάσεως, επιβλήθηκε πρόστιμο σε βάρος της, για παραβάσεις που
διεπράχθησαν στις 19.4.1980 από υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι η πράξη αυτή εκδόθηκε αναρμοδίως και, κατά παραδοχή της εφέσεως και εν συνεχεία της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, την ακύρωσε με την αιτιολογία ότι, εφόσον η παράβαση ετελέσθη από το υποκατάστημα, αποκλειστικά αρμόδιος προς έκδοση της επίδικης πράξεως ήταν όχι ο ανωτέρω οικονομικός έφορος, αλλά ο οικονομικός έφορος της έδρας του υποκαταστήματος της αναιρεσίβλητης. Με το περιεχόμενο αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση ορθώς, κατά τα
προεκτεθέντα, ερμήνευσε και εφήρμοσε τις παραπάνω διατάξεις του Κ.Φ.Σ., ο δε αντίθετος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι εν προκειμένω αρμόδιος ήταν και ο οικονομικός έφορος της έδρας του κεντρικού καταστήματος της αναιρεσίβλητης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.Taxheaven.gr