Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1437/2019 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1095/27-04-2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1437/2019
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου

Αθήνα, 20/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1437

Αριθ. ΦΕΚ: 4443/Β'/3-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β', Γ', Δ', Ε'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Δ'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Φ.Κ. και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Προγουλάκη, Α.Σερέπα
Σ.Νικόπουλος, Ν. Βιδάλης
Α.Μελανίτου, Ε.Μυλωνά
Α. Χρονά, Β. Μπάρκη, Ε. Χρονά, Μ.Σύλλα
Τηλέφωνο: 2106987419-411-404-462-407-502-505
2107259326-253 2104802445
FAX: 2106987408-506
e-mail: [email protected]
[email protected]
url: www.aade.gr

Α 1437/2019

Θέμα: «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει, και ειδικότερα των άρθρων 3, 11, 53Α, 109, 110, 111, 130 του ν. 2960/2001.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 109 και της παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.


3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.


4. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251), όπως ισχύει.


5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως ισχύει.


6. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2.12.2013 Α.Υ.Ο.  (ΦΕΚ Β΄ 3051)«Καθιέρωση πληροφοριακού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».


7. Την αριθμ. Φ.254/167/22.3.2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄ 356)  με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».


8. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.  «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.


9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄, της παρ.3 του άρθρου 41, του ν. 4389/2016.


10. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 30-11-2017 (ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».


11. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Τέλους Ταξινόμησης, του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων, με την καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, καθώς και τον τρόπο και τον τόπο τήρησης αυτών από τον υπόχρεο υποβολής του εν λόγω τελωνειακού παραστατικού.


12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,


αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, στο πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Τέλους Ταξινόμησης, του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και ο καθορισμός του τρόπου και του τόπου τήρησης αυτών σε αρχείο, από τους υπόχρεους υποβολής του ως άνω τελωνειακού παραστατικού.


2. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων τα οποία δηλώνονται στο πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα» αυτής, καθιερώνεται:
α) στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η υποβολή αυτής και
β) στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η διόρθωση ή ακύρωση αυτής.


3. Για τους σκοπούς της παρούσας:
α) τα απαιτούμενα υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγγραφα της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) αναφέρονται ως, υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα,
β) ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή νοείται, η Τελωνειακή Αρχή στην οποία υποβάλλεται η Δ.Ε.Φ.Κ.


Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων


1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. με την απόδοση του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (MRN) στη Δ.Ε.Φ.Κ, συνυποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα.


2. Η Δ.Ε.Φ.Κ. με τα υποστηρικτικά σε αυτή έγγραφα, καταρτίζεται με ευθύνη του υπόχρεου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109, 110 και 130 του ν. 2960/2001, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και αποτελεί δέσμευση αναφορικά με την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σε αυτή.


Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή και προσκόμιση σε πρωτότυπη μορφή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων


Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στις περιπτώσεις: α) φυσικού ελέγχου, β) ελέγχου εγγράφων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και γ) εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Τα υποστηρικτικά έγγραφα που προβλέπονται για τη χορήγηση απαλλαγών από φορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή μόνο στην περίπτωση εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

 
Άρθρο 4
Εφεδρικές διαδικασίες


1. Όταν το υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφορικού Συστήματος ICISnet τίθεται εκτός λειτουργίας, για την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία βάσει των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί και τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα προσκομίζονται σε φυσική μορφή, με την κατάθεση του εν λόγω παραστατικού εγγράφου, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.


2. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων τίθεται εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα αποστέλλονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο αποστολής.


3. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet ή/και της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά έγγραφα, για τα οποία έχει ακολουθηθεί η εφεδρική διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 5
Έλεγχοι Διοικητικά μέτρα


Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, πέραν των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του, ο αρμόδιος για τον έλεγχο υπάλληλος, διασταυρώνει ότι τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που δηλώνονται στο πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα», έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο. Εφόσον κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, αναστέλλεται η διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους.


Άρθρο 6
Τήρηση αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων - Υποχρεώσεις Τελωνείου


1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. τηρεί σε φυσικό αρχείο τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα είτε στην έδρα του είτε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο για δέκα (10) έτη καθώς και για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών. Υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σε πρωτότυπη μορφή ενώ απαιτείται η μετέπειτα παράδοση τους σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία/Αρχή σε πρωτότυπη μορφή, τηρούνται αντίγραφα αυτών από τον υπόχρεο στο αρχείο του.


2. Ο τόπος τήρησης του αρχείου σε κάθε περίπτωση δηλώνεται, προς έγκριση, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την υποβολή της Αίτησης/Δήλωσης του τόπου τήρησης του αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις τηρούνται σε αρχείο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.


3. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. δύναται μετά από σχετική εξουσιοδότηση να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο για την τήρηση του αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης αυτού. Στην περίπτωση αυτή η Αίτηση/Δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται με τα στοιχεία του τελωνειακού αντιπροσώπου και συνυπογράφεται από αυτόν.


4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της Αίτησης/Δήλωσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ., υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.


5. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. ή ο εξουσιοδοτημένος τελωνειακός αντιπρόσωπος υποχρεούται, εφόσον αυτό ζητηθεί, να επιδεικνύει και να προσκομίζει σε  κάθε έλεγχο στις τελωνειακές αρχές τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα.
 

6. Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, τηρούνται σε φυσικό αρχείο από τις Τελωνειακές Αρχές μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασιών και ελέγχων και στη συνέχεια παραδίδονται στον υπόχρεο για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 7
Παραβάσεις -Πρόστιμα

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, ποινή ανακριβούς δήλωσης ή πρόστιμο απλής τελωνειακής παράβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001.
 

 
Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01.01.2020.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019


Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης