Live Search Results

112448/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2019 ]
112448/2019
Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’677), όπως ισχύει

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 112448/2019

(ΦΕΚ Β' 4194/19-11-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

2. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 αυτού, ως ισχύει.

5. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Α’ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

9. Την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β’/03.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/10.07.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’/1352), όπως ισχύει».

11. Την αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ628/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/10.07.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 3861/ΕΥΣ524/29.1.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 7333 Β’), όπως ισχύει».

12. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμ. C(2014) 7801 final/29.10.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την απόφαση C(2014)3542, ως ισχύει.

13. Την αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968 Β’) υπουργική απόφαση για την αντικατάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», ως ισχύει.

14. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

15. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β’/03.03.2017), όπως ισχύει, εφεξής υπουργική απόφαση, ως εξής:

Η παράγραφος Γ.6 του Υποπρογράμματος Β’ του Παραρτήματος της αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β’ 677) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ.6. Δαπάνες μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού της Αρχής Ελέγχου, των Προϊστάμενων Αρχών, του προσωπικού τους και λοιπών προσώπων.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης των στελεχών και των λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, καθώς και του ΕΟΧ. Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου.

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης των Αρχών που προΐστανται των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Υπουργός/Αναπληρωτής Υπουργός/ Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Προϊστάμενος Ε.Α.Σ.), καθώς επίσης και οι δαπάνες μετακίνησης των οδηγών, των συνοδών ασφαλείας και των συνεργατών που στελεχώνουν τα ιδιαίτερα γραφεία ή/και τα γραφεία ενημέρωσης και επικοινωνίας των ανωτέρω αρχών.

Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται μόνο στην περίπτωση που η μετακίνηση αφορά δραστηριότητες του ΕΣΠΑ. Επίσης, μπορούν να καλυφθούν και οι δαπάνες μετακίνησης μελών επιτροπών ή ομάδων εργασίας που συστήνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αντικείμενο σχετικό με το ΕΣΠΑ εάν δεν καλύπτονται από άλλη κατηγορία της παρούσας απόφασης.

Οι ανωτέρω δαπάνες μετακίνησης περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση. Καλύπτονται, επίσης, και τα έξοδα κίνησης και διαμονής που πρέπει να καταβληθούν για την ακύρωση μιας μετακίνησης.

Για τις μετακινήσεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. 2/68332/ΔΕΠ/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (Β’ 2943) και της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη στο Υποπρόγραμμα Β’και για όλα τα στελέχη μόνο όταν αιτιολογημένα προκύπτει ότι δεν επαρκούν οι αντίστοιχοι προβλεπόμενοι πόροι στις ίδιες ενέργειες του Υποπρογράμματος Α’ και συνεπώς έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ετήσιος προϋπολογισμός στην κατηγορία. Στην περίπτωση εκδηλώσεων που χρηματοδοτούνται από την τεχνική βοήθεια του ΕΟΧ, την υποστήριξη του σημείου επαφής URBACT, του Στρατηγικού έργου υποστήριξης facility point της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Αδριατική Ιόνιο, της πλατφόρμας υποστήριξης του άξονα 4 του διακρατικού προγράμματος MED, και του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF), οι αντίστοιχες δαπάνες φιλοξενίας των προσκεκλημένων, συμμετεχόντων και εισηγητών καλύπτονται, μέχρι του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης των στελεχών της Ε.Α.Σ. (με προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών πληρωμής)». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β’/03.03.2017), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories