Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Πρόσκληση 12/2019 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Δημόσια Πρόσκληση 12/2019
Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Ημερ.: 15-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 91761
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2019

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα


Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 64 του Ν. 4430/2016 (Α' 205) όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 258)
3. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70)
4. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101)
5. Τις με αριθμ. 1342/18/05-03-2019 και 2078/28/23-04-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ
6. Τη με αριθμ. οικ. 29491/556/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'2817)
7. Το με αριθμό 113962/10-7-2019 αίτημα ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα»
8. Τη με αριθμό 58149/17-7-2019 Απόφαση Ένταξης της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. 
9. Το με αριθμό 75699/1-10-2019 έγγραφο του Διοικητή του ΟΑΕΔ προς το ΑΣΕΠ.
10. Το με αριθμό 21115/2019//1/17-10-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ, με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

καλεί τους ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα ηλικίας 22-39 ετών, (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (εφεξής Φορείς Υποδοχής), για την προώθηση της απασχόλησης που ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 19/11/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 01/12/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης ομάδων ανέργων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω έχοντας υπόψη 1 έως 8 του προοιμίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1.1. Το πρόγραμμα έχει διττό στόχο:
α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και
β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
1.2. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η απασχόληση 250 άνεργων πτυχιούχων ηλικίας 22-39 ετών μέσω της τοποθέτησης και απασχόλησης προσωπικού (ωφελούμενοι) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα(Φορείς Υποδοχής), της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των φορέων υποδοχής, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των φορέων υποδοχής, η διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότηση του προγράμματος και οι αμοιβές των ωφελούμενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του ΟΑΕΔ- ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


2.1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των φορέων υποδοχής, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων στους φορείς υποδοχής και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών και του Φ.Μ.Υ., στους φορείς υποδοχής.
2.2. Ως φορείς υποδοχής σύμφωνα με τα με τα αναφερόμενα στα έχοντας υπόψη στοιχεία 7 και 8 της παρούσας, ορίζονται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Οι δικαιούχοι της παρούσας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων, καθώς χρηματοδοτούνται για μη οικονομικές δραστηριότητες.
2.3. Οι ανωτέρω φορείς υποδοχής οι οποίοι απασχολούν τους ωφελούμενους, πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.
Επιπλέον, συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) κατά τη συλλογή, τήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων και απογραφικών στοιχείων ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων που διαβιβάζονται στον ΟΑΕΔ.
2.4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα των απογραφικών δελτίων ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων ορίζεται ο ΟΑΕΔ.
2.5. Τρίτοι ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 (περ. 10) του ΓΚΠΔ, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Οι Φορείς Υποδοχής, οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης στις οποίες θα απασχοληθούν οι Ωφελούμενοι καθώς και ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


4.1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων, ανέρχονται:
α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 Ευρώ και β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 Ευρώ.
4.2. Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά πενήντα (50) Ευρώ ή εκατό (100) Ευρώ αντίστοιχα και διαμορφώνονται ως εξής:
α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ
β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ
Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών λαμβάνουν, ως μηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία (100 Ευρώ).
4.3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται σε ωφελούμενους που απασχολούνται σε ειδικότητες που προβλέπει ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΕΦΚΑ.
4.4. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και ορίζεται μέχρι τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ' ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.
4.5. Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται ως εξής:
α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών:
i. 1,56 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
ii. 1,48 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και
β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών:
i. 2,34 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
ii. 2,22 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ
Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται υπερωριακά.
4.6. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, καλύπτει:
α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελουμένων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, β) τις ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, καθώς και τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ., σύμφωνα με τα Κεφάλαια 2 και 4 της παρούσας.
Εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες, καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους ωφελούμενους, δεν είναι επιλέξιμη, από τον ΟΑΕΔ και τους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση και την οικεία ΚΥΑ.
Για κάθε ημέρα απουσίας η οποία δεν οφείλεται σε άσκηση νομίμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα), το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τους ωφελούμενους του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως ισχύει, οι φορείς υποδοχής ή και οι υπηρεσίες τοποθέτησης έχουν την ευθύνη της νόμιμης συλλογής, τήρησης και φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απογραφικών δελτίων εισόδου/εξόδου (microdata) των ωφελουμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


5.1. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α'205), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4461/2017 (Α'38) ορίζει ότι:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη ομάδων ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101)».
5.2. Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 4.100.000 Ευρώ. Η δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
- Για το έτος 2019: 1.900.000 ευρώ
- Για το έτος 2020: 2.200.000 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


6.1. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
6.2. Για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφαρμόζεται, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28), στην οποία ορίζεται το εξής:
«Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες».
Οι ωφελούμενοι απασχολούνται στους φορείς υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους τελευταίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ


7.1. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 39 ετών,(εφεξής Ωφελούμενοι/ες). Οι ωφελούμενοι πρέπει:
• να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 01/12/2019),
• να έχουν συμπληρώσει έως και το 39ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 40ο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 01/12/2019).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


8.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες και ζητούνται από τους Φορείς Υποδοχής)
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 250 άνεργοι νέοι, ηλικίας 22 έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, οι οποίοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης: α)είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή τους στον Φορέα Υποδοχής.
β)έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
γ)είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9 ), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού.
Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
8.2. Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ήτοι 01/12/2019) να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν ξεπεράσει το 40ο δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί από την 02/12/1979 έως την 01/12/1997.
8.3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων, που επιλέγουν.
8.4. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά τον χρόνο τοποθέτησης:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ' άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, η σύμβαση απασχόλησης λύεται αυτοδικαίως χωρίς τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
8.5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
8.6. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (τρόποι απόδειξης)
Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Η ευθύνη ελέγχου:
1. των γενικών προσόντων τοποθέτησης (παρ.8.1),
ii. των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (παρ.8.5) και
iii. των τίτλων σπουδών - πρόσθετων προσόντων (παρ.7.1, 8.6), που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο,
iv. των τυχόν μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών (παρ.9.1.2, 9.1.3) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, ανήκει αποκλειστικά στο Φορέα Υποδοχής.
2. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στο Φορέα Υποδοχής σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111).
3. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων επιλογής της ανεργίας, των προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και των γενικών και τυπικών προσόντων (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης), που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή και την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (01/12/2019), πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης .
4. Για τυχόν διαφορές, που αφορούν θέματα αμφισβήτησης των τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


9.1. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
1. χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες,
2. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
3. διδακτορικός τίτλος σπουδών,
4. ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
5. εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
6. ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
9.2. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους στο ΚΠΑ 2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό. Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού.
Ειδικότερα τα κριτήρια της παρ. 9.1. του παρόντος Κεφαλαίου μοριοδοτούνται ως εξής:
*σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.


Σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου θα μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που αντιστοιχούν στην ανώτερη κατηγορία (36 μόρια).
Επίσης στην περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος είναι κάτοχος δύο ή περισσοτέρων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων θα μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που αντιστοιχούν σε έναν από τους τίτλους σπουδών που διαθέτει (24 ή 36 μόρια αντίστοιχα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (01/12/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή), εκτός του κριτηρίου 4 (παρ. 9.1 του Κεφαλαίου 9), που αφορά ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018 (εισοδήματα έτους 2018).
2. Οι πληροφορίες για το κριτήριο μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση πρόσληψης, αυτή ανακαλείται.
3. Ως προς το κριτήριο «Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών», μοριοδοτείται οποιοσδήποτε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ΑΕΙ, ATEI, ή ΕΑΠ ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να ενημερώσει/επιβεβαιώσει το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ.
4. Ως προς το κριτήριο «Διδακτορικός τίτλος σπουδών», μοριοδοτείται οποιοσδήποτε διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος της αλλοδαπής.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να ενημερώσει/επιβεβαιώσει το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ.
5. Το εισόδημα (ατομικό / οικογενειακό) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2019. Αναλυτικότερα:
i. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα.
ii. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.
Για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εισοδήματος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώμενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα έτους 2018), λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη η διατροφή που καταβάλλεται από τον/την σύζυγο στο ανήλικο τέκνο με
δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το έξω - ιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγεί το κράτος.
iii. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
6. Για την περίπτωση του κριτηρίου «αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω», απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.
7. Η μοριοδότηση ως προς το κριτήριο Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»(ΚΕΑ), βασίζεται στο έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης προέρχονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ήτοι 01/12/2019.
Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα εξής:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο B102129/17.1.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ44691Ω2-Τ3Ψ) του ΟΑΕΔ «Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' «Εγγραφή ανέργων, Περιοδικότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης, Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ανέργων στα οικεία μητρώα και κάθε σχετικό θέμα», Άρθρο 1 «Εγγραφή ανέργου στα οικεία μητρώα», όπως έχει συμπληρωθεί/τροποποιηθεί με την εγκύκλιο 102295/28.11.2014 και ισχύει:
«Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας του».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του και δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες, δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της αποκλειστικότητας της κατοικίας, όπου κατοικία είναι ο νομικός δεσμός του προσώπου προς ορισμένη εδαφική περιοχή, η οποία καθίσταται κατά αυτό τον τρόπο, αφενός μεν στοιχείο των νομικών σχέσεων του προσώπου, αφετέρου δε στοιχείο εξατομικεύσεως τούτου. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται από το γεγονός, ότι κάποιος καθιστά σύμφωνα με την βούλησή του έναν τόπο ως το κέντρο των βιοτικών σχέσεών του, δηλαδή τω κοινωνικών, επαγγελματικών κ.λ.π.
Ειδικότερα ο ενδιαφερόμενος, για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, υποχρεούται να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.
• Λογαριασμό ΔΕΚΟ, ή εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
• Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
• Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.
8. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.
9. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

10.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
10.1.1 Οι άνεργοι του Κεφ. 7 της παρούσας, στους οποίους απευθύνεται το παρόν πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων νέων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα απασχόλησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, πουν ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Φορείς Υποδοχής, όπως αυτοί περιγράφοντα ι στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.
2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.
10.1.2 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα από 19/11/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 01/12/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
10.1.3 Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.
10.1.4. Ο υποψήφιος άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία, που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προσωπικά στοιχεία, κριτήρια κατάταξης, ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθέτησης και προτίμηση φορέα, σύμφωνα με την παρ. 9.1 του Κεφ. 9 της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης ότι ο αιτών/σα υποψήφιος/φια έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης.
10.1.5 Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης. Επιπλέον, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα για την ένταξη ωφελουμένων του κεφαλαίου 7 της παρούσης, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει.
10.1.6.Ο άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:
i. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος της κατηγορίας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και διαθέτω γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) σε ισχύ, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
ii. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
iii. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
iv. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους.
Η συμπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του/της συζύγου είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που εργάζεται, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήματος.
v. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υπόχρεου γονέα για τους υποψήφιους, που είναι εξαρτώμενα τέκνα.
vi. Η συμπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του υπόχρεου γονέα για τους υποψήφιους, που είναι εξαρτώμενα τέκνα, είναι απαραίτητη, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήματος.
Στην ενότητα «Επιλογή Ειδικότητας» επιλέγει μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, των Φορέων Υποδοχής.
Επίσης στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», δηλώνει υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, και ειδικότερα έως και τις 01/12/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή.
10.1.7 Όταν ο υποψήφιος άνεργος υποβάλλει την ηλεκτρονική του αίτηση, αναγράφονται σε αυτήν ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), και η ημερομηνία υποβολής.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται:
i. να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τους
ii. να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), προκειμένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους από τον Πίνακα Αποκλειομένων, όταν οι Πίνακες αυτοί αναρτηθούν με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στο ΟΠΣ να αναζητήσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτησή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα.
10.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
10.2.1. Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) προσέρχονται, μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) μόνο όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού και
Επισημαίνεται ότι, τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α/15.07.2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το Άτομο με Αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ:
α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και
β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, οι ωφελούμενοι δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».
β) οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να ενημερώσει/επιβεβαιώσει το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ.
10.2.2. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) παραλαμβάνει όλα τα εμπρόθεσμα για την απόδειξη των κριτηρίων (10.2.1α και 10.2.1 β) δικαιολογητικά, που κατατίθενται για τους αιτούντες εγγεγραμμένους ανέργους, τα ελέγχει (εκτός των 10.2.1 β) και ταυτόχρονα ενημερώνει μόνο τα σχετικά πεδία «Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου», «Κάτοχος διδακτορικού τίτλου» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», επαληθεύοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες, που έχει συμπληρώσει ο άνεργος.
Επισημαίνεται ότι ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ενημερώνει καταχωρίζοντας την ύπαρξη των μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών, στα ανωτέρω σχετικά πεδία, χωρίς να απαιτείται έλεγχος αυτών.Την ευθύνη ελέγχου των ανωτέρω τίτλων σπουδών, έχει ο Φορέας Υποδοχής.
Σημείωση:Τα δικαιολογητικά, που αφορούν στα κριτήρια επιλογής της ανεργίας, του εισοδήματος και του ΚΕΑ, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΠΊΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


11.1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων, υποψηφίων για την απασχόληση τους, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος, και κατατάσσει τους υποψηφίους σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά Υπηρεσία Τοποθέτησης των Φορέων Υποδοχής. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (κωδικός αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 9.2 του άρθρου 9, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων ανά Φορέα Υποδοχής, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο υπεύθυνος φορέας υποδοχής ή/ και η υπηρεσία τοποθέτησης για όσους επιλέγονται με βάση τη συνολική βαθμολογία και την αιτούμενη θέση.
11.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος, που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, από τα επιμέρους κριτήρια του Κεφαλαίου 9 της παρούσας Πρόσκλησης. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, προηγείται ο άνεργος με τον μικρότερο αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής αίτησης.
11.3. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των δυνητικά ωφελουμένων στους φορείς υποδοχής, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
11.4. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.
Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα δυνητικά ωφελουμένων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων, ανά Υπηρεσία Τοποθέτησης των Φορέων Υποδοχής καθώς και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
11.5. Κατά των πινάκων των παρ. 11.4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται η υποβολή, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο για τους πιστοποιημένους χρήστες στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, μίας μόνο ένστασης μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.
Τα τυχόν δικαιολογητικά, που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 15:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας. Τα ΚΠΑ2 υποβάλλουν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική σάρωση, συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στην ηλεκτρονική ένσταση, που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.
Οι ενιστάμενοι, ως χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την ένσταση και τα τυχόν δικαιολογητικά (ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, δεν εξετάζεται.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
11.6. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ ή άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του, εγκρίνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου Φορέα Υποδοχής.
Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και:
α) πίνακες κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα,
β) πίνακες κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή, με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση, και
γ) πίνακας αποκλειομένων με αιτιολόγηση του λόγου αποκλεισμού.
Ο Φορέας Υποδοχής αναρτά επίσης, πίνακα με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες ανά ειδικότητα σε αυτόν, στον πίνακα ανακοινώσεων του.
11.7. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ τόσο κατά την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης τους στους Φορείς Υποδοχής.
Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους, απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου (λόγω απασχόλησης ή ασθένειας) και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης τους στους Φορείς Υποδοχής, διατηρούνται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου, λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.
Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του πρώτου επιλαχόντα σύμφωνα με την διαδικασία, που αναφέρεται παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


12.1 Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 11, άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.
Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στους Φορείς Υποδοχής έχουν οι υποψήφιοι, που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 11.7 της παρούσας, όσο και κατά την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής τους από τον Φορέα Υποδοχής η και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 8 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στον Φορέα.
12.2 Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και
παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Φορείς Υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
12.3 Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 αρμοδιότητας των οποίων ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα, που απευθύνεται προς τους Φορείς Υποδοχής ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι: "Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα».
Στο παραπεμπτικό σημείωμα θα αναφέρεται εάν ο ωφελούμενος έλαβε μοριοδότηση για το κριτήριο του κατόχου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον Φορέα Υποδοχής.
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων προσκομίζεται κατά την υπόδειξη, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο, στο πλαίσιο καταβολής των αμοιβών τους.
Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ» και δεν δύνανται να υποδειχθούν ως ωφελούμενοι στα πλαίσια του προγράμματος.
Ο επιτυχών ως ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του προγράμματος, καθότι δεν υπήρξε έγκυρη μοριοδότησή του.
12.4. Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με την πρόσκληση.
12.5. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στο Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, στον/ην οποίο/α θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Φορείς Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και αυτοί/ες θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων, που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους, προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.
Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από το Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.
12.6. O Φορέας Υποδοχής προβαίνει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων, που έχουν υποδειχθεί, στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Ενιαίο Έντυπο Ε3: Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος δηλαδή: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα».
Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Φορέας Υποδοχής.
Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ανωτέρω προθεσμίας κατά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσίας Τοποθέτησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοσης σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.
Κατόπιν ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ανέργων όσοι προσλήφθηκαν. Οι ωφελούμενοι, που τοποθετούνται, αναγράφονται σε πίνακα, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.
Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος, με ευθύνη του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, θα πρέπει να συμπληρώσει το απογραφικό Δελτίο Εισόδου: α) είτε χειρόγραφα, β) είτε ηλεκτρονικά, στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ( e-services), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό.
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης. Το Δελτίο Εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων, με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης. Με την ανωτέρω διαδικασία,ο ωφελούμενος συμπληρώνει, αντίστοιχα, το Δελτίο Εξόδου μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του τελευταίου μήνα απασχόλησης, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στους ωφελούμενους το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές.
Στην περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου πριν την λήξη του προγράμματος, το Δελτίο Εξόδου θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να του καταβληθεί το ποσό των αποδοχών που αντιστοιχεί στον τελευταίο μήνα απασχόλησής του.
Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υποδοχής, ο οποίος θα προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελουμένου, ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Ο ωφελούμενος προσκομίζει στο Φορέα Υποδοχής, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8 και τα Παραρτήματα II και III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.
Επισημαίνεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, κατά την τοποθέτηση των ωφελουμένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση (01/12/2019) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης. Ο Φορέας Υποδοχής διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Επίσης, θα προσκομίζονται από τον ωφελούμενο: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (πρόσληψη ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης, οι επιλεγέντες/ωφελούμενοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και
ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
12.7 Ο Φορέας Υποδοχής έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
12.8 Ο Φορέας Υποδοχής, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι: α) δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή β) δεν προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του, που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι, οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
12.9 Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση, η οποία παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες. Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να αιτιολογήσει τη μη τοποθέτηση του υποδειχθέντα ωφελουμένου. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις, με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν ο ωφελούμενος για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αποδειχθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται μετά την τοποθέτησή του στον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τόσο η Υπηρεσία στην οποία έχει αρχικά τοποθετηθεί όσο και η Υπηρεσία στην οποία επιθυμεί να μετακινηθεί αποδέχονται το αίτημά του.
Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των Ωφελουμένων σε Φορείς Υποδοχής μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.
12.10. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου που αφορά στον ωφελούμενο (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), ο Φορέας Υποδοχής με Αιτιολογημένη Έκθεση του κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ, δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 300 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.
12.11. Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Φορέας Υποδοχής δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 300 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.
Στην ανωτέρω περίπτωση (οικειοθελής αποχώρηση πριν την λήξη του προγράμματος), ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού, το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Ε5)._
Ο Ωφελούμενος για τον οποίο πρόωρα διακόπτεται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και δεν προκύπτει υποκειμενική ευθύνη, θα τοποθετείται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Φορέα Υποδοχής.
12.12. Σε περίπτωση αποχώρησης ή υποκειμενικής ευθύνης του ωφελούμενου δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας αν δεν τηρηθεί η διαδικασία των παρ. 12.10 και 12.11.
12.13. Με τη λήξη του προγράμματος:
i. οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση
ii. δεν απαιτείται από τους Φορείς Υποδοχής η έκδοση διαπιστωτικής πράξης και
iii. οι Φορείς Υποδοχής έχουν την υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση απασχόλησης στους ωφελούμενους για το διάστημα για το οποίο απασχολήθηκαν.
12.14. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο δυνητικά ωφελούμενος κατατάχτηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ.
Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
12.15. Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από τους Φορείς Υποδοχής, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται τα άρθρα 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το άρθρο 91 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


13.1. Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», θα καλύπτει:
α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των Ωφελουμένων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, β) τις ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1. της παρούσας και γ) τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.
13.2. Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/φορέα υποδοχής και απασχολείται προσηκόντως. Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες.
i. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος, που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη της μικτής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (κωδικός πακέτου κάλυψης 101).
ii. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη, χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.
13.3. Εκτός από τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι Φορείς Υποδοχής δεν υποχρεούται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους Ωφελουμένους.
13.4. Για κάθε ημέρα απουσίας που δεν οφείλεται σε άσκηση νόμιμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα), το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές.
13.5. Για τους ωφελούμενους του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στο Δημόσιο τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου και οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ωφελουμένων προσδιορίζονται ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


14.1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης, υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 52618/1218/9.10.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4504),
β) Μηνιαία Κατάσταση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των Ωφελουμένων:
• Ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου καθώς και ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας αυτού
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
• Αριθμός Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ ΕΦΚΑ),
• ΑΜ Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) (όπου και εάν απαιτείται)
• Ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης,
• Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο,
• Αριθμός ημερών ασφάλισης,
• Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές,
• Μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένου,
• Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ.,
• Καθαρές μηνιαίες αποδοχές,
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Φορέα Υποδοχής,
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και Φορέα Υποδοχής).
γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,
δ) Αριθμός λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης,
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών τους δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ από το φορέα υποδοχής.
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ, πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά, που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασμούς των Φορέων Υποδοχής ή/και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης, με το ποσό που αντιστοιχεί:
α) στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένων και Φορέων Υποδοχής ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης) προκειμένου αυτές να αποδοθούν από τους Φορείς Υποδοχής στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και
β) στο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, προκειμένου να αποδοθεί από τους Φορείς Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η πίστωση των λογαριασμών των Φορέων Υποδοχής γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Φορέα Υποδοχής ή /και την Υπηρεσία Τοποθέτησης σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της ΑΠΔ στο ΚΠΑ2, από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης.
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Φορέα Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Στις περιπτώσεις που ο Φορέας Υποδοχής δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία Τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.
Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται είτε από το Φορέα Υποδοχής είτε από την Υπηρεσία Τοποθέτησης, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια ΚΠΑ2.
14.2. Ο κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ποσά, που αναφέρονται στις παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 15 της με αριθμ. 29491/556/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2817). Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες, που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος σύμφωνα με το άρθρο 15 της με αριθμ. 29491/556/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2817)
14.3.i. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4056 της μικτής ασφάλισης ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).
ii. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του πρώην ΙΚΑ ΕΦΚΑ, δηλαδή οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4616 της μικτής ασφάλισης ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).
iii. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του τομέα στον οποίο υπάγονται και τις με αριθμ. 6/14-2-2017 και 18/28-3-2017 εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.
Επιλέξιμη είναι επίσης η δαπάνη στο πλαίσιο και όσων άλλων ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης, πέραν του κωδικού του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης 105.
Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν.3996/2011 (Α' 170).
Οι Φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα, στα αρμόδια ΚΠΑ2.
Τα ΚΠΑ2 άμεσα, με την παραλαβή των δικαιολογητικών, δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελουμένων.
Τα ΚΠΑ2 εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους (έως και την 10η του μήνα) είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν και να οριστικοποιούν τις λίστες πληρωμών, τόσο για την καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους, όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης και κατόπιν ο Προϊστάμενος, μετά από σχετικό έλεγχο, να προβαίνει στην έγκριση των ανωτέρω λιστών.
Οι πιστώσεις των αποδοχών των ωφελουμένων και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα γίνονται από την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης έως την 15η και έως την 26η εκάστου επόμενου μήνα.
14.4. Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και της ασφάλισης είναι ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

15.1. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.
15.2. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης απασχολεί τους ωφελουμένους στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.
15.3. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.
15.4. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αναθέτει σε ωφελουμένους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από τον κλάδο και την ειδικότητα τους.
15.5. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης συλλέγει νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και ειδικότερα όπως προβλέπεται στις παρ. 2.3 και 2.4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


16.1 Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή του προγράμματος, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
• την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
• την επιλεξιμότητα των δαπανών,
• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
16.2 Στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., προς τους Φορείς Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές. Μετά το πέρας της επιτόπιας επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο Φορέας Υποδοχής έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των τυχόν ευρημάτων της έκθεσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της στον φορέα.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9-10-2013).
Το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ.- Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 4144/2013 ορίζει ότι: «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».
16.3. Προκειμένου να εξαχθούν τα κατάλληλα στατιστικά δεδομένα και να αξιολογηθεί το πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία, από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΌΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι προσλαμβάνεται μέσω του παρόντος προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος, που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο επιτυχόντα, κατά την υπόδειξή του στον Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: 'Ή τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», που χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ'.
Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος, που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα»
δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, το Δελτίο Τύπου, θα αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης