63324οικ./φ.328/2019 | Taxheaven

Live Search Results

63324οικ./φ.328/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2019 ]
63324οικ./φ.328/2019
Τροποποίηση της με αριθμό 61463/Φ.328/ 21.8.2019 (ΦΕΚ 3413/τ.Β΄/9.9.2019) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας» - Αντικατάσταση Γραμματέων

Τροποποίηση της με αριθμό 61463/Φ.328/ 21.8.2019 απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας» - Αντικατάσταση Γραμματέων

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 63324οικ./φ.328/2019

(ΦΕΚ Β' 4158/14-11-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α' 35), όπως ισχύει και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139)
στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2) Τη με αριθμό 61463/φ.328/21.8.2019 (ΦΕΚ 3413/τ.Β΄/9.9.2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα επιτροπή.

3) Το από 12.8.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4) Την ανάγκη αντικατάστασης γραμματέων στην ως άνω επιτροπή.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.
 
Τροποποιούμε τη με αριθμό 61463/φ.328/21.8.2019 (ΦΕΚ 3413/τ.Β΄/9.9.2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας» ως ακολούθως,

αποφασίζουμε:

Ορίζεται Γραμματέας στην ως άνω επιτροπή ο Σωκράτης Μεργιανός του Σπυρίδωνα, υποψήφιος δικηγόρος, ασκούμενος στο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος Δικαστικών Επιμελητών Συμβολαιογραφείων-Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Κ.Υ.Υ.Δ., σε αντικατάσταση της ορισθείσας Βασιλικής-Δέσποινας Γκίκα του Ανδρέα, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μπούρατου Ηλία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab