Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)» | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2019 ]
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)»

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)».

Ι. Γενικά

Στις 23.12.2016 εκδόθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2016/2341/EE για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Στο άρθρο 64 ορίζεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τα αναγκαία εθνικά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους προς την Οδηγία έως τις 13.01.2019.

Η Οδηγία 2003/41/ΕΚ, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, αποτέλεσε ένα πρώτο νομοθετικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας εσωτερικής αγοράς επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οργανωμένης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 αναδιατυπώνεται η Οδηγία 2003/41/ΕΚ, ώστε να αποτυπωθούν οι νέες και οι τροποποιηθείσες διατάξεις, και παράλληλα κωδικοποιούνται οι μη τροποποιούμενες διατάξεις.

H Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των κανόνων της ΕΕ για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα και στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διακυβέρνηση των Ι.Ε.Σ.Π., τις εξουσίες άσκησης εποπτείας επί των Ι.Ε.Σ.Π., τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π. στις εποπτικές αρχές, καθώς και στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους, τις επενδύσεις και τους θεματοφύλακες των Ι.Ε.Σ.Π.. Επίσης, η Οδηγία καταργεί τα εμπόδια για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. και τις διασυνοριακές μεταφορές, ώστε τα Ι.Ε.Σ.Π. και οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς.

Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αφορά ιδρύματα που διαχειρίζονται καθεστώτα επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Από τις διατάξεις της Οδηγίας εξαιρούνται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου πυλώνα, τα οποία καλύπτονται από τους Κανονισμούς 883/2004 και 987/2009. Επίσης, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στις Οδηγίες που αναφέρονται στην περ. β, παρ.1 του άρθρου 2 και ενδεικτικά οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι εταιρείες διαχείρισης, οι ασφαλιστικές εταιρείες και αντασφαλιστικές εταιρείες, οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι διατάξεις της Οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε ιδρύματα που λειτουργούν σε διανεμητική βάση, σε ιδρύματα όπου οι υπάλληλοι της χρηματοδοτούσας επιχείρησης δεν έχουν εκ του νόμου δικαιώματα στα οφέλη και όπου η χρηματοδοτούσα επιχείρηση μπορεί να αποδεσμεύσει σε οποιαδήποτε στιγμή τα στοιχεία του ενεργητικού και να μην ανταποκριθεί κατ' ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και στις επιχειρήσεις, οι οποίες για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαλλήλους τους προσφεύγουν στη σύσταση αποθεματικών στον ισολογισμό.

Στην Ελλάδα ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης εισήχθη με τον ν. 3029/2002 (άρθρα 7 και 8, ΦΕΚ Α' 160), με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης", υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν θεσπισθεί περαιτέρω διατάξεις που περιλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ταμείων, καθώς και την εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων.

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, στη βάση των απαιτήσεων που θέτει η Οδηγία (ΕΕ)2016/2341.

Οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται με τις διατάξεις του παρόντος συνοψίζονται στις ακόλουθες:

1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τη διασυνοριακή δραστηριότητα των Ι.Ε.Σ.Π. αντικαθίστανται στο σύνολό τους και εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά.

2. Συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους που διέπουν τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. και ειδικότερα το σύστημα διακυβέρνησης, τις εξωτερικές αναθέσεις, τη διαχείριση επενδύσεων και το θεματοφύλακα και θεσπίζονται νέες λεπτομερείς απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι, με τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (Α' 178) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν ήδη μεταφερθεί αρκετές από τις διατάξεις της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης.
Ο ανωτέρω Κανονισμός ρυθμίζει θέματα όπως τη διαχείριση κινδύνου, τον τρόπο διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., την οργάνωση των Τ.Ε.Α. και τα προσόντα του προσωπικού, την παροχή επαρκούς ενημέρωσης στις κατά περίπτωση αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διοίκησης.

3. Εισάγονται νέες και περισσότερο λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ι.Ε.Σ.Π. για παροχή πληροφοριών στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους.

4. Θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία που ασκεί η Αρμόδια Αρχή, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των Ι.Ε.Σ.Π. και αποσαφηνίζονται οι τομείς που εμπίπτουν στην προληπτική εποπτεία για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος. Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ρητώς, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, ότι η Αρμόδια Αρχή πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη τόσο του σκοπού της προληπτικής εποπτείας όσο και των εν γένει υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο. Καθορίζονται κανόνες σχετικά με τις εξουσίες παρέμβασης και τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π. στην Αρμόδια Αρχή, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών.

ΙΙ. Κατ' άρθρο


Στις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου ρυθμίζονται κατ' άρθρο τα ακόλουθα:

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Με τις διατάξεις του Τίτλου Ι (άρθρα 1 έως 12) προσδιορίζεται ο επιδιωκόμενος από την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 στην εθνική νομοθεσία σκοπός, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι περιπτώσεις που εκφεύγουν αυτού, αποσαφηνίζονται οι ορισμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του παρόντος, Επίσης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων στα ΙΕΣΠ που διαχειρίζονται και καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, την προαιρετική εφαρμογή σε μικρά ΙΕΣΠ, καθώς και θέματα που αφορούν στην πιθανή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής.

Τέλος ορίζονται οι κανόνες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις άσκησης από τα Ι.Ε.Σ.Π. διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς. Ειδικότερα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο (Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου που είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στις διατάξεις του άρθρου 2 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, οι οποίες έχουν εφαρμογή στα Ι.Ε.Σ.Π. των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ημεδαπή ή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) ιδρύονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 ( Α' 160), με την επωνυμία «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)». Για το λόγο αυτό, στις διατάξεις του παρόντος, τα ΙΕΣΠ που έχουν ιδρυθεί, εγκριθεί και καταχωρισθεί στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3029/2002 (Α'160), αναφέρονται ως Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α..
Επίσης, με την παρ. 1 προσδιορίζεται η μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών:
α) σε ιδρύματα - φορείς που υπάγονται στο εθνικό σύστημα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και στους οποίους εφαρμόζονται οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009, καθώς και σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής εκ του νόμου επικουρικής ασφάλισης. Στην τελευταία περίπτωση υπάγονται τα Ι.Ε.Σ.Π. που έχουν μετατραπεί από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α' 41) (Απόφαση ΣΤΕ 960/17).
β) σε ιδρύματα που εμπίπτουν στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τους ν. 4099/2012, 4364/2016, 4209/2013, 4261/2014, 4514/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ) σε ιδρύματα που λειτουργούν σε διανεμητική βάση,
δ) σε ιδρύματα όπου οι υπάλληλοι της χρηματοδοτούσας επιχείρησης δεν έχουν εκ του νόμου δικαιώματα σε παροχές και όπου η χρηματοδοτούσα επιχείρηση μπορεί να αποδεσμεύσει σε οιαδήποτε στιγμή τα στοιχεία του ενεργητικού και να μην ανταποκριθεί κατ' ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών,
ε) στις επιχειρήσεις οι οποίες για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαλλήλους τους προσφεύγουν στη σύσταση αποθεματικών στον ισολογισμό.

Άρθρο 3
Εφαρμογή σε Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 3 αφορά Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία διαχειρίζονται τόσο καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης όσο και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα και για τα οποία προβλέπεται ότι διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις μη υποχρεωτικές δραστηριότητές τους στον τομέα της επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται η χωριστή διαχείριση των στοιχείων του παθητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού και η μη δυνατότητα η μεταφορά τους στα συστήματα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, τα οποία θεωρούνται ως καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.

Άρθρο 4
Προαιρετική εφαρμογή σε ιδρύματα που διέπονται από την οδηγία 2009/138/ΕΚ (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 9 έως 14, 19 έως 22, του άρθρου 23 παράγραφοι 1 και 2 και των άρθρων 24 έως 58 του παρόντος στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής τότε ο διαχωρισμός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχούν στην παροχή επαγγελματικών συντάξεων πραγματοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του κλάδου ζωής, χωρίς καμία δυνατότητα μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής δεν υπάγονται στα άρθρα που αναφέρονται της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Περαιτέρω ορίζει ότι, η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εξετάζουν τον αυστηρό διαχωρισμό των σχετικών με την παροχή επαγγελματικών συντάξεων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 5
Μικρά Ι.Ε.Σ.Π. και καθεστώτα εκ του νόμου (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 5 αφορά στην προαιρετική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε μικρά Ι.Ε.Σ.Π.. Ωστόσο Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά περισσότερα από 15 μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες διατάξεις που αφορούν επενδυτικούς κανόνες και το σύστημα διακυβέρνησης.
Επίσης ορίζεται η εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων του παρόντος σε Ι.Ε.Σ.Π. στα οποία η επαγγελματική συνταξιοδοτική παροχή έχει θεσπιστεί με νόμο βάσει του εθνικού δικαίου και τυγχάνει της εγγύησης δημόσιας αρχής.

Άρθρο 6
Ορισμοί (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στις διατάξεις του άρθρου 6 παρατίθενται οι ορισμοί των εννοιών που αναφέρονται στις θεσπιζόμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Δραστηριότητες Ι.Ε.Σ.Π. (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Η προστασία των μελών και των δικαιούχων προϋποθέτει ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και παροχές που απορρέουν από αυτές, ώστε οι εν λόγω δραστηριότητες να υπάγονται στους κανόνες που θεσπίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
Περαιτέρω, διασφαλίζεται ότι, όταν σύμφωνα με το άρθρο 4 τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας ασφαλιστικής επιχείρησης του κλάδου ζωής είναι διαχωρισμένα, τα εν λόγω διαχωρισμένα στοιχεία περιορίζονται στις πράξεις τις σχετικές με τις συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτές.
Επίσης διασφαλίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. θα πρέπει, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της διασφάλισης της μεταξύ των γενεών ισορροπίας, αποσκοπώντας σε δίκαιη κατανομή κινδύνων και οφελών μεταξύ γενεών στις επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Άρθρο 8
Νομικός διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου απαιτείται ο νομικός διαχωρισμός μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και της χρηματοδοτούσας επιχείρησης ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων σε περίπτωση πτώχευσης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.

Άρθρο 9
Έγκριση και καταχώριση (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 9 ορίζεται ότι για κάθε Ι.Ε.Σ.Π. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια απαιτείται η έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που προβλέπεται με το άρθρο 7 του ν. 3029/2002 (Α' 160), όπως ισχύει.
Περαιτέρω προβλέπεται η καταχώριση των Ι.Ε.Σ.Π. που ιδρύονται στην Ελλάδα στο Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων. Στο Μητρώο καταχωρίζονται και τα κράτη μέλη στα οποία το Ι.Ε.Σ.Π. ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή η πληροφορία κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ).

Άρθρο 10
Απαιτήσεις για τη λειτουργία (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ορίζεται ότι κάθε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που ιδρύεται στην Ελλάδα πρέπει να έχει θεσπισμένους κανόνες όσον αφορά τη λειτουργία του και επίσης να διασφαλίζει ότι, αν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση είναι δεσμευμένη ως προς την τακτική χρηματοδότηση τότε εγγυάται την πληρωμή συνταξιοδοτικών παροχών.

Άρθρο 11
Διασυνοριακές δραστηριότητες και διαδικασίες (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις της διασυνοριακής δραστηριότητας, η οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά στην εθνική νομοθεσία με το άρθρο 22 του ν. 3846/2010, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ. Με την υπό ενσωμάτωση Οδηγία, επικαιροποιείται η σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 11 προβλέπεται ότι επιχειρήσεις δύνανται να χρηματοδοτούν, εκτός από Ι.Ε.Σ.Π. που είναι εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος, και Ι.Ε.Σ.Π. που έχουν εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Το κράτος εγκατάστασης του Ι.Ε.Σ.Π. που δέχεται τη χρηματοδότηση είναι το κράτος-μέλος καταγωγής, σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας, η Αρμόδια Αρχή του οποίου εγκρίνει την άσκηση της διασυνοριακής δραστηριότητας. Αντιθέτως, η αρμόδια αρχή του κράτους του οποίου οι διατάξεις της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση διέπουν τις σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και των μελών και δικαιούχων (κράτος υποδοχής) είναι υπεύθυνη για τον συνεχή έλεγχο ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, καθώς και των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών. Με την παρ. 1, παρέχεται η δυνατότητα α) σε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να δέχονται χρηματοδότηση από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και β) στις ελληνικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν εγκεκριμένα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
Με την παρ.2, προβλέπεται η προηγούμενη έγκριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με την παρ. 3 ρυθμίζονται οι σχετικές διαδικασίες όταν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. γνωστοποιήσει την πρόθεσή του για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και ειδικότερα, προβλέπονται οι πληροφορίες που υποβάλει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και μετά από την αξιολόγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
κατά τον τομέα της αρμοδιότητας τους, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας. Στην περίπτωση εγκριτικής απόφασης οι πληροφορίες της παρ. 3 που έχει υποβάλλει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.
Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη κοινοποίησης των πληροφοριών της παρ. 3 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων ενημερώνει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχετικά με τους λόγους της εν λόγω απόφασης. Η μη κοινοποίηση των πληροφοριών υπόκειται στο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
Με την παρ. 6, ορίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 36 έως 44 όπως ισχύουν από το κράτος μέλος υποδοχής για τα μέλη και τους δικαιούχους τους οποίους αφορά η διασυνοριακή δραστηριότητα.
Με την παρ. 7, προβλέπεται ότι όταν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λάβει τη γνωστοποίηση άσκησης διασυνοριακής δραστηριότητας Ι.Ε.Σ.Π. στην Ελλάδα από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής, δηλαδή τις πληροφορίες της παρ. 3, τότε πρέπει να διαβιβάσει εντός έξι εβδομάδων στην εν λόγω αρμόδια αρχή τις διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηματοδοτείται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44 του παρόντος.
Με την παρ. 8, προβλέπεται ότι όταν το Ι.Ε.Σ.Π. λάβει τις πληροφορίες της παρ. 7 ή εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι εβδομάδων εντός της οποίας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής για τις απαιτήσεις της κοινωνικής και εργατικής του νομοθεσίας του και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, το Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίζει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, εφαρμόζοντας όμως τις εν λόγω διατάξεις, όπως και στην περίπτωση που του είχαν κοινοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ακόμα και αν το κράτος υποδοχής αδρανήσει, δεν κωλύεται η έναρξη διασυνοριακής δραστηριότητας, ωστόσο αυτή πρέπει να ασκείται υπό τους ίδιους όρους, ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματα των μελών και των δικαιούχων.
Με την παρ. 9, ορίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , ως Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους υποδοχής , ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε σημαντική μεταβολή των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηματοδοτείται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44 του παρόντος.
Με την παρ. 10, ορίζεται ρητά ότι το ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα Ι.Ε.Σ.Π. υπόκειται σε συνεχή εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσον αφορά στη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του με τις συγκεκριμένες διατάξεις. Εφόσον κατά την εποπτεία αυτή προκύπτει μη ορθή τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία λαμβάνει σε συντονισμό με την εθνική Αρμόδια Αρχή τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το ΙΕΣΠ θα παύσει την παράβαση.
Εάν παρά τη λήψη των μέτρων, όπως αναφέρεται στην παρ. 10, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, με την παρ. 11 προβλέπεται ότι στην περίπτωση μη παύσης διαπιστωθείσας παράβασης της εθνικής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και των διατάξεων παροχής πληροφοριών από το Ι.Ε.Σ.Π., το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα, ενημερώνοντας την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, δύναται δε να παύσει τη λειτουργία του Ι.Ε.Σ.Π. για λογαριασμό της ελληνικής επιχείρησης.

Άρθρο 12
Διασυνοριακές μεταφορές (Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 12 θεσπίζονται νέοι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά πλήρως ή εν μέρει, συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διαχειρίζεται ένα Ι.Ε.Σ.Π. (μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.), σε άλλο Ι.Ε.Σ.Π. (παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.), το οποίο καθίσταται εφεξής αρμόδιο για όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το μεταφερθέν συνταξιοδοτικό καθεστώς ή μέρος αυτού.
Ειδικότερα, στην παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να μεταφέρουν, πλήρως ή εν μέρει, τις τεχνικές προβλέψεις, λοιπές υποχρεώσεις και πάσης φύσης δεσμεύσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία ή ισοδύναμα χρηματικά ποσά, σε παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.. Με την παρ. 2, διευκρινίζεται ότι το κόστος που συνδέεται με τη μεταφορά βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη και τους δικαιούχους του μεταφερόμενου συνταξιοδοτικού καθεστώτος και δεν μπορεί να μετακυλιστεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στα μέλη και τους δικαιούχους που δεν σχετίζονται με αυτό.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι η μεταφορά υπόκειται σε έγκριση από την πλειοψηφία των μελών και δικαιούχων που αφορά, και η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγείται της αίτησης μεταφοράς. Η έγκριση απαιτείται σωρευτικά και από τις δύο κατηγορίες, αφού και οι δύο επηρεάζονται άμεσα από τη μεταφορά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ορίζεται ότι οι όροι της μεταφοράς πρέπει να τίθενται υπόψη τους εγκαίρως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέλη και δικαιούχοι, πριν λάβουν την απόφαση έγκρισης να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, προβλέπεται ότι η μεταφορά υπόκειται σε έγκριση της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, εφόσον υφίσταται τέτοια. Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες της μίας χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις απαιτείται η έγκριση όλων των επιχειρήσεων. Με την παρ. 4 ορίζεται ότι, η αίτηση διασυνοριακής μεταφοράς υποβάλλεται από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. στην αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής του, η οποία οφείλει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και να εκδώσει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση εντός τριών μηνών από την παραλαβή της. Η αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. εγκρίνει τη μεταφορά αφού λάβει προηγουμένως την έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Αρμόδια Αρχή του κράτους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Με την παρ. 5 προβλέπονται τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση που υποβάλλει το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. στην αρμόδια αρχή του, η οποία σύμφωνα με την παρ. 6 διαβιβάζεται, χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), προκειμένου να προβεί σε σχετική αξιολόγηση.
Σύμφωνα με την παρ. 7 η αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ελέγχει, αρχικά, την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στη συνέχεια αξιολογεί αν η διοικητική δομή, η οικονομική κατάσταση του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και η υπόληψη ή τα επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. είναι συμβατά με την προτεινόμενη μεταφορά. Επίσης αξιολογεί εάν προστατεύονται επαρκώς τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και το μεταφερόμενο μέρος του καθεστώτος, κατά τη μεταφορά και μετά από αυτήν. Ειδικά για την περίπτωση που η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, η αρμόδια αρχή ελέγχει αν οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. είναι πλήρως χρηματοδοτημένες κατά την ημερομηνία της μεταφοράς. Τέλος, η αρμόδια αρχή ελέγχει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού που πρόκειται να μεταφερθούν είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά), τις λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζονται στο κράτος καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..
Με την παρ. 8 προβλέπονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που αξιολογεί, κατά αρμοδιότητα, η Αρμόδια Αρχή αφού λάβει την αίτηση διασυνοριακής μεταφοράς από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.. Ειδικότερα, σε περίπτωση μερικής διασυνοριακής μεταφοράς, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει αν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του μέρους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που δεν μεταφέρεται, είναι επαρκώς προστατευμένα. Επίσης ελέγχει την επαρκή προστασία των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των μελών και δικαιούχων του μέρους του προγράμματος που μεταφέρεται καθώς και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού που πρόκειται να μεταφερθούν είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά), τις λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Με την παρ. 9 προβλέπεται ότι με το πέρας της, κατά αρμοδιότητα, αξιολόγησης από την Αρμόδια Αρχή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί, εντός 8 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης της παρ. 6, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.. Με την παρ.10 θεσπίζεται, σε περίπτωση μη χορήγησης της έγκρισης, η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους του παραλαμβάνοντος Ι.ΕΣΠ. να γνωστοποιήσει στο Ι.Ε.Σ.Π. εντός της περιόδου των τριών μηνών που αναφέρεται στην παρ. 4, τους λόγους απόρριψης της μεταφοράς και προβλέπεται ότι η απορριπτική απόφαση της εν λόγω αρμόδιας αρχής ή η παράλειψη έκδοσής της, υπόκειται στο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων του κράτους μέλους καταγωγής.
Με την παρ. 11 ορίζεται ότι, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.) για την απόφασή της εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης.
Επίσης, ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που η διασυνοριακή μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα. Δεδομένου ότι το ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα Ι.Ε.Σ.Π. οφείλει να εφαρμόζει, όσον αφορά το μεταφερθέν συνταξιοδοτικό καθεστώς, τις διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλιση και τις σχετικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. για τις ισχύουσες διατάξεις. Η προθεσμία που προβλέπεται για τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία που έλαβε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. την απόφαση περί έγκρισης της μεταφοράς. Εν συνεχεία, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ανακοινώνει τις πληροφορίες στο Ι.Ε.Σ.Π., εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή τους. Με την παρ. 12 προβλέπεται ότι το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς αφού λάβει τη σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής ή εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη στην παρ. 11 προθεσμία διαβίβασης της πληροφορίας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.. Στην τελευταία περίπτωση αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η διασυνοριακή μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς, αν παρέλθουν άπρακτες επτά εβδομάδες από τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής του και δεν του έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλιση και οι σχετικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Με την παρ. 13, θεσπίζεται η δυνατότητα ανάληψης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) μη δεσμευτικού ρόλου μεσολαβητή , σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο μιας ενέργειας ή παράλειψης ενέργειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων ή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και κατόπιν αιτήματος των δύο εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών ή με δική της πρωτοβουλία.
Στην παρ. 14, προβλέπονται οι επιπρόσθετες διατάξεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση που το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα.
Με την παρ.15, παρέχεται εξουσιοδότηση για Υπουργικής Απόφασης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία θα καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την υποβολή της αίτησης για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς, ο τρόπος εποπτείας των Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ


Με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙ (άρθρα 13-19), τίθενται οι κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθώς και οι κατηγορίες και τα όρια επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων. Επίσης καταργούνται και αντικαθίστανται εξ' ολοκλήρου οι διατάξεις των άρθρων 264 και 268 του Ν.4364/2016 (Α' 13).

Άρθρο 13
Τεχνικές προβλέψεις (Τεχνικά αποθεματικά) Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2341


Με το προτεινόμενο άρθρο 13, προβλέπεται η απαίτηση για σχηματισμό τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για το σχηματισμό τους. Ο συνετός υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) είναι βασική προϋπόθεση για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής των συντάξεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχηματίζουν, σε συνεχή βάση, επαρκείς τεχνικές προβλέψεις, το ύψος των οποίων αντιστοιχεί στις οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιο τους, για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων που διαχειρίζονται. Όταν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., δηλαδή παρέχουν κάλυψη κατά των βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται είτε την απόδοση των επενδύσεων είτε ένα συγκεκριμένο ύψος παροχών, σχηματίζουν επαρκείς τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) όσον αφορά το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων που διαχειρίζονται.
Με την παρ. 3, προβλέπεται ο ετήσιος υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) και δίνεται η δυνατότητα για υπολογισμό ανά τριετία, εάν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χορηγήσει στα μέλη ή στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή βεβαίωση ή έκθεση σχετικά με τις αναπροσαρμογές κατά το μεσοδιάστημα η οποία αντανακλά την αναπροσαρμοσμένη εξέλιξη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) και τις μεταβολές των καλυπτόμενων κινδύνων.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι οι τεχνικές προβλέψεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση αναγνωρισμένες αναλογιστικές μεθόδους από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και να πιστοποιούνται από αναλογιστή, σύμφωνα με τις αρχές που απαριθμούνται στις περ. (α) έως (δ).
Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται ότι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες και λεπτομερέστερες απαιτήσεις σχετικά με τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) , ώστε να εξασφαλίζονται επαρκώς τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων.
Με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με την οποία θα καθοριστούν λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις και ιδίως τις αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης, καθώς και κανόνες σχετικά με τη χρήση μέγιστων επιτοκίων και λοιπών αναγκαίων παραδοχών.

Άρθρο 14
Χρηματοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 θεσπίζεται η υποχρέωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να διαθέτουν σε συνεχή βάση κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία για κάλυψη των τεχνικών
προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), για το σύνολο των συνταξιοδοτικών τους καθεστώτων.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι όταν Ι.Ε.Σ.Π.-ΤΕΑ δεν διαθέτει κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), καταρτίζει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαμψης, με το οποίο διασφαλίζεται ότι το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα διαθέτει σε συνεχή βάση κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Οι όροι του σχεδίου ανάκαμψης αναφέρονται στις περ. (α) έως (γ) της παρ. 2.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι, οι τεχνικές προβλέψεις Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, πρέπει να είναι πλήρως χρηματοδοτημένες, σε συνεχή βάση, και για το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Σε διαφορετική περίπτωση η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επεμβαίνει και απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π. -Τ.Ε.Α. να εφαρμόσει άμεσα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία των μελών και των δικαιούχων.

Άρθρο 15
Ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., όταν αναλαμβάνουν τα ίδια, την ευθύνη για την κάλυψη βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται ορισμένη απόδοση επενδύσεων ή ορισμένο ύψος παροχών, πρέπει να διαθέτουν σε μόνιμη βάση συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία, πλέον αυτών που προορίζονται για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, με σκοπό την παροχή πρόσθετης προστασίας. Το ύψος των συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων είναι ανάλογο με τον κίνδυνο και το χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχεί σε όλο το εύρος των συνταξιοδοτικών διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την κάλυψη του προβλέψιμου παθητικού αλλά αποτελεί κεφάλαιο ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών δαπανών και κερδών. Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του ελαχίστου ύψους των πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού εφαρμόζονται τα άρθρα 16, 17 και 18 του παρόντος νόμου.
Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία θα καθοριστούν λεπτομέρειες σχετικά με ειδικότερα θέματα για το ύψος και την κάλυψη των ρυθμιστικών ιδίων κεφαλαίων.

Άρθρο 16
Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας (Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να διαθέτουν σε διαρκή βάση επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, το οποίο είναι τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών παροχών.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας αποτελείται από στοιχεία ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., μετά την αφαίρεση κάθε προβλεπτής υποχρέωσης και κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου που αναφέρεται στις περ. (α) έως (δ).
Με τις διατάξεις της παρ.3 προβλέπονται και άλλα στοιχεία που απαρτίζουν το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και αφού δοθεί η σχετική έγκριση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχή, το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μπορεί να αποτελείται και από τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) έως (γ).

Άρθρο 17
Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας (Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 θεσπίζεται ότι το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18
Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το σκοπό του άρθρου 17 παράγραφος 3 (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι για το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 17, πραγματοποιείται υπολογισμός με βάση τις εισφορές και υπολογισμός με βάση τις αποζημιώσεις και ως ύψος απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας λαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα δύο αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του πρώτου αποτελέσματος με βάση τις εισφορές.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του δεύτερου αποτελέσματος με βάση τις αποζημιώσεις.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται ότι εάν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, προκύψει μικρότερο από αυτό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμητικό λόγο του ποσού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά τη λήξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης, προς το ποσό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά την έναρξη της τελευταίας οικονομική χρήσης. Στους υπολογισμούς αυτούς, οι τεχνικές προβλέψεις υπολογίζονται χωρίς τις τυχόν αντασφαλίσεις, αλλά ο αριθμητικός λόγος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.

Άρθρο 19
Επενδυτικοί Κανόνες (Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 προσδιορίζονται οι γενικές αρχές των κανόνων επενδύσεων των ΙΕΣΠ σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης».
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται η αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ως προς την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και να αξιολογεί τη χρήση αναφορών αξιολογήσεων που εκδίδουν οι αρμόδιοι οργανισμοί, ενθαρρύνοντας τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να μη στηρίζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις αυτές.
Με την παρ. 3 αποτυπώνονται απαγορεύσεις ως προς τον δανεισμό και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων. Της απαγόρευσης δανεισμού εξαιρείται, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίπτωση έλλειψης επαρκούς ρευστότητας.
Στις παρ. 4 και 5 αποτυπώνεται η δυνατότητα των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να καθορίζουν τα ίδια τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού στα οποία επενδύουν, χωρίς να εγκρίνονται ή να γνωστοποιούνται συστηματικά οι επενδυτικές τους αποφάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στις παρ. 7 και 8 αποτυπώνεται η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής να απαιτεί από κάποιο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αν κριθεί αναγκαίο, την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων επενδύσεων και να εκδίδει κανόνες που να καθορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ώστε να καθίσταται ευχερής η εποπτεία της ορθής εφαρμογής από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των κανόνων του παρόντος άρθρου.
Στην παρ. 9 ορίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν μπορεί να επιβάλει πρόσθετους επενδυτικούς κανόνες στα Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Με την παρ. 10 παρέχεται η εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία καθορίζονται επιμέρους όρια, περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύστημα Διακυβέρνησης


Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 1 (άρθρα 20-30) θεσπίζονται νέες λεπτομερείς απαιτήσεις διακυβέρνησης για τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Ωστόσο, με τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (Α' 178) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν ήδη μεταφερθεί αρκετές από τις διατάξεις της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης.
Ο ως άνω Κανονισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται συμπληρωματικά με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο και εφόσον δεν αντιβαίνει στις νέες διατάξεις.

Άρθρο 20
Ευθύνη του διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου (Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Με την παρ. 1 του άρθρου 17 ορίζεται ρητά ότι το διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχει την τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση αυτού προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π. -Τ.Ε.Α..

Άρθρο 21
Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης (Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 θεσπίζεται η υποχρέωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. για αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Το σύστημα διακυβέρνησης περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των αρχών της διαφάνειας στην οργανωτική τους δομή, αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διαβίβαση πληροφοριών εντός του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και της Αρμόδιας Αρχής. Επίσης, προβλέπεται ότι κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες που αφορούν στα επενδυτικά στοιχεία του ενεργητικού και οι οποίοι υπόκεινται στον εσωτερικό έλεγχο των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι το σύστημα διακυβέρνησης των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και τη πολυπλοκότητα (του συνόλου) των εργασιών των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ώστε να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις διακυβέρνησης δεν είναι υπερβολικά επαχθείς, για παράδειγμα, για τα μικρού μεγέθους Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Με την παρ. 3 θεσπίζεται η υποχρέωση για έγκριση από το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των πολιτικών που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τις αναλογιστικές δραστηριότητες και τις εξωτερικές αναθέσεις καθώς και η επανεξέταση των πολιτικών αυτών από το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κάθε τρία έτη, ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε σημαντική αλλαγή. Με τις παρ. 4 και 5, καθορίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και να καταρτίζουν εκθέσεις και σχέδια έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας τα εργαλεία, όπως είναι συστήματα, πόροι και διαδικασίες. Με την παρ. 6 ορίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αναθέτουν σε τουλάχιστον δύο πρόσωπα την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων τους ή κατ' εξαίρεση ορίζουν ένα πρόσωπο για το σκοπό αυτό, εφόσον έχουν υποβάλλει σχετική πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο προβαίνει σε αιτιολογημένη αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη γενικότερη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., καθώς επίσης και το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των διατάξεων 20 έως 35 του παρόντος προβλέπονται ήδη στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16-1-2015 (Α,178) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση του, ώστε να αναθεωρηθεί ο ανωτέρω Κανονισμός προσαρμοζόμενος με τις νέες απαιτήσεις που θέτει ο παρόν νόμος.
Για το λόγο αυτό με την παρ. 7 δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης, έπειτα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού καθώς και για τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των άρθρων 20 έως 35 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 22
Απαιτήσεις για διαχείριση βάσει ικανοτήτων και ήθους (Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Οι διατάξεις της παρ. 1 υποχρεώνουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α, τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες, καθώς και τα πρόσωπα ή οι οντότητες στα οποία έχει ανατεθεί εξωτερικά μια βασική λειτουργία, διαθέτουν κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα, ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., η ορθή άσκηση των βασικών λειτουργιών τους (ικανότητες) καθώς και ότι χαίρουν υπόληψης και χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα (ήθος).
Επίσης τίθενται τα κριτήρια που εξασφαλίζουν ότι τα ανωτέρω πρόσωπα, πληρούν τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους.
Με την παρ. 2, ορίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή όλα αξιολογεί , κατά αρμοδιότητα, τα πρόσωπα της παρ. 1, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.1.
Με τις παρ. 3, 4, 5 και 6 καθορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι υπήκοος άλλου κράτους Με την παρ. 7, προβλέπεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενημερώνει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
α) για τις αρμόδιες εθνικές αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα τα οποία πρέπει να υποβάλλουν οι υπήκοοι άλλου κράτους στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 και
β) για την εθνική Αρμόδια Αρχή στην οποία υποβάλλονται τα έγγραφα των παραγράφων 3, 4 και 5, ως δικαιολογητικά της αίτησης για την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας.

Άρθρο 23
Πολιτική Αποδοχών (Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 23 ορίζει ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να διαθέτουν χρηστή πολιτική αποδοχών και ότι η πολιτική αυτή πρέπει να δημοσιοποιείται.
Στην παρ. 1 του άρθρου αυτό καταγράφεται ρητά η ανάγκη θέσπισης και εφαρμογής από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μιας χρηστής πολιτικής αποδοχών, για όλα τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., για τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες, καθώς επίσης και για άλλες κατηγορίες προσωπικού του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Επίσης προβλέπεται ότι η χρηστή πολιτική αποδοχών προϋποθέτει να λαμβάνονται πάντα υπόψη το μέγεθος, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα του συνόλου των εργασιών των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κάνουν γνωστά σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για την πολιτική αποδοχών τους και του τρόπου υλοποίησης της εφαρμογής και επικαιροποίησης αυτής της πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Τέλος, με την παρ. 3 περιγράφονται οι αρχές στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι σαφής, διαφανής και αποτελεσματική για να υπηρετεί τις αρχές που διέπουν το σύστημα διακυβέρνησης.

Άρθρο 24
Γενικές διατάξεις (Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 24 καθορίζει τις γενικές αρχές για τις βασικές λειτουργίες των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., οι οποίες είναι: η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και η αναλογιστική λειτουργία.
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να διαθέτουν τις ανωτέρω τρεις βασικές λειτουργίες διασφαλίζοντας ότι τα πρόσωπα που τις ακούν ενεργούν με αντικειμενικό, δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο.
Σύμφωνα με την παρ. 2 επιτρέπεται τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να αναθέτουν σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή μια μεμονωμένη οργανωτική μονάδα να ασκεί περισσότερες από μία βασικές λειτουργίες, κυρίως για λόγους αναλογικότητας (μέγεθος, φύση, κλίμακα, πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.). Ωστόσο τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να αναθέτουν πάντοτε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε διαφορετικό πρόσωπο ή διαφορετική οργανωτική μονάδα από εκείνα που ασκούν τις άλλες βασικές λειτουργίες. Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι το μεμονωμένο πρόσωπο ή η μεμονωμένη οργανωτική μονάδα που ασκεί μια βασική λειτουργία στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να είναι διαφορετικό από εκείνο που ασκεί παρόμοια βασική λειτουργία στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Ωστόσο προβλέπεται και εξαίρεση από την ανωτέρω απαίτηση, μετά από αξιολόγηση της κατά περίπτωση Αρμόδιας Αρχής, η οποία κατά την αξιολόγηση λαμβάνει υπόψιν την αρχή της αναλογικότητας.
Με τις διατάξεις των παρ. 4, ορίζεται ρητά ότι τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία οφείλουν να ενημερώνουν το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. για τα αποτελέσματα των εργασιών τους και να κάνουν συστάσεις, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.
Με τις διατάξεις της παρ. 5, ανατίθεται στα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία η υποχρέωση ενημέρωσης της, κατά περίπτωση, Αρμόδιας Αρχής όταν έχουν εντοπίσει:
α) ουσιαστικό κίνδυνο μη συμμόρφωσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς σημαντική κανονιστική απαίτηση, από τον οποίο δύναται να επηρεαστούν δυσμενώς τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) σημαντική παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής, σχετικά με τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και τις δραστηριότητές τους,
και εφόσον έχουν ενημερώσει για τα ανωτέρω το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το οποίο δεν έχει λάβει τα κατάλληλα και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα.
Σύμφωνα με την παρ. 6, εάν τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία έχουν επιδείξει τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, τότε δεν υπέχουν ευθύνη ως προς τον τρόπο άσκησης της ανατεθειμένης σε αυτά λειτουργίας.

Άρθρο 25
Διαχείριση κινδύνων (Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Με το άρθρο 25 θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων. Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να θεσπίζουν στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, και διαχείριση , σε συνεχή βάση, ενός εκάστου κινδύνου, αλλά και συγκεντρωτικά των κινδύνων, στους οποίους είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις των εν λόγω κινδύνων. Στις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνεται και υποβολή σχετικών εκθέσεων προς το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του ΙΕΣΠ
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλα ενσωματωμένο στην οργανωτική δομή και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΙΕΣΠ. Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, πρέπει να καλύπτει κινδύνους οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν στα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή σε παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ή δραστηριότητες ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ). Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους από την πλευρά των μελών και των δικαιούχων, όταν αυτοί φέρουν τους κινδύνους.
Με την παρ. 4 δίνεται η εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία θα καθοριστούν λεπτομέρειες σχετικά με τους εξεταζόμενους κινδύνους και ιδίως αυτούς που αφορούν το συγχρονισμό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και το περιεχόμενο της αντίστοιχης έκθεσης, το ελάχιστο περιεχόμενο των σχεδίων ρευστότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26
Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (Άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 26 θεσπίζεται η υποχρέωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει εκτίμηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και άλλων στοιχείων του συστήματος διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών αναθέσεων. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι ανάλογη προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση, των ΙΕΣΠ καθώς και το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 27
Αναλογιστική λειτουργία (Άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματική αναλογιστική λειτουργία η οποία, συντονίζει και εποπτεύει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), αξιολογεί και διασφαλίζει την καταλληλότητα των μεθόδων και των υποκείμενων υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), καθώς και των παραδοχών που γίνονται για τον σκοπό αυτό, αξιολογεί την επάρκεια και την ποιότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), συγκρίνει τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) με τις εμπειρικές παρατηρήσεις. Επίσης , ενημερώνει το διοικητικό , διαχειριστικό ή εποπτικό του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α., σχετικά με την αξιοπιστία και την καταλληλότητα των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), εκφράζει γνώμη σχετικά με τη συνολική πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων καθώς για την καταλληλότητα των ασφαλιστικών συμφωνιών, εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτει τέτοιες συμφωνίες, συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να ορίζουν ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο πρόσωπο, εντός ή εκτός του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ως υπεύθυνο για την αναλογιστική λειτουργία.
Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με την οποία θα καθοριστούν λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της αναλογιστικής έκθεσης και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 28
Ιδία αξιολόγηση κινδύνων (Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να διεξάγουν τουλάχιστον κάθε τρία έτη ή αμέσως μετά από κάθε σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά των κινδύνων που αυτά αντιμετωπίζουν, ίδια αξιολόγηση κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ιδία αξιολόγηση κινδύνων.
Με τις διατάξεις των παρ. 3 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει αφενός να διαθέτουν μεθόδους προσδιορισμού και αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή δύνανται να εκτεθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α ΙΕΣΠ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Οι εν λόγω μέθοδοι πρέπει να περιγράφονται στην ιδία αξιολόγηση κινδύνων.
Με την παρ 4. προβλέπεται ότι η ιδία αξιολόγηση κινδύνων λαμβάνεται υπόψη σε συνεχή βάση στις στρατηγικές αποφάσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.

Άρθρο 29
Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις (Άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 29 προβλέπεται η κατ' έτος υποχρέωση κατάρτισης και δημοσιοποίησης λογαριασμών και εκθέσεων, για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων που διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., όπως επίσης η υποχρέωση κατάρτισης και δημοσιοποίησης ετήσιων λογαριασμών και εκθέσεων για κάθε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Επίσης προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

Άρθρο 30
Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 30, προβλέπεται η υποχρέωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α κατάρτισης, και τουλάχιστον ανά τριετία αναθεώρησης, Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής και αποτυπώνεται το ελάχιστο περιεχόμενό της. Περαιτέρω θεσπίζεται η υποχρέωση δημοσιοποίησής της προκειμένου να λαμβάνουν γνώση τα μέλη και οι δικαιούχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξωτερική Ανάθεση και διαχείριση επενδύσεων


Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 31 και 32), θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν την ανάθεση από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (outsourcing) και διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Άρθρο 31
Εξωτερική ανάθεση (Άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 31 θεσπίζει τους κανόνες για την ανάθεση από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δραστηριοτήτων σε τρίτους (εξωτερική ανάθεση).
Με την παρ. 1 του άρθρου δίνεται η δυνατότητα στα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να αναθέτουν βασικές λειτουργίες ή τη διαχείρισή τους εξολοκλήρου ή εν μέρει σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
Ωστόσο με την παρ. 2, ορίζεται ότι ακόμα και όταν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, παραμένουν πλήρως υπεύθυνα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος και την κείμενη νομοθεσία.
Με την παρ. 3, αναφέρεται ρητά ότι η εξωτερική ανάθεση βασικών λειτουργιών ή άλλων δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να επιφέρει επιπτώσεις στην ποιότητα του συστήματος διακυβέρνησης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., στον λειτουργικό κίνδυνο, στην ικανότητα εποπτείας της Αρμόδιας Αρχής και στην παροχή υπηρεσιών στα μέλη και στους δικαιούχους
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των εξωτερικά ανατιθέμενων δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης καθώς και κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό με την παρ.5, ορίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να συνάπτουν έγγραφη συμφωνία με τον πάροχο υπηρεσιών, στην οποία να προσδιορίζονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και του παρόχου υπηρεσιών. Στην παρ. 6, καθορίζεται η υποχρέωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. για ενημέρωση της κατά περίπτωση Αρμόδιας Αρχής για κάθε εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων τους και με την παρ. 7, δίνεται η δυνατότητα στην Αρμόδια Αρχή να ζητά τόσο από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. όσο και από τους παρόχους υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικά ανατιθέμενες βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 32
Διαχείριση επενδύσεων (Άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στο άρθρο 32 προβλέπεται ότι για λόγους προστασίας των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. απαιτείται ο διαχειριστής επενδύσεων να διαθέτει άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, και σε περίπτωση επιλογής διαχειριστή επενδύσεων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, αυτός πρέπει να διαθέτει την άδεια που προβλέπεται βάσει των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Θεματοφύλακας


Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3 (άρθρα 31 έως 33), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το διορισμό από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θεματοφύλακα και αποσαφηνίζονται ο ρόλος και τα καθήκοντά του.

Άρθρο 33
Διορισμός Θεματοφύλακα (Άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στην παρ. 1 του άρθρου 33 θεσπίζεται ρητή υποχρέωση διορισμού από τα Ι.Ε.Σ.Π θεματοφύλακα ως υπεύθυνο φύλαξης των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό τα δικαιώματα των μελών και των δικαιούχων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει τόσο τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των οποίων τα μέλη και οι δικαιούχοι φέρουν επενδυτικό κίνδυνο, όσο και τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των οποίων τα μέλη και οι δικαιούχοι δε φέρουν επενδυτικό κίνδυνο.
Ο θεματοφύλακας ασκεί εποπτικά καθήκοντα, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθώς και την επενδυτική πολιτική που αυτά εφαρμόζουν. Σε περίπτωση άσκησης διασυνοριακής δραστηριότητας από Ι.Ε.Σ.Π που η χώρα καταγωγής τους είναι άλλο κράτος μέλος, απαιτείται από αυτά να ορίζουν θεματοφύλακα, τόσο για τη φύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων, όσο για την άσκηση εποπτικών καθηκόντων, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος.
Με την παρ. 2 ορίζονται τα νομικά πρόσωπα που μπορούν να ενεργούν ως θεματοφύλακες. Στην παρ. 3 ορίζεται το δικαίωμα της κατά περίπτωση εποπτεύουσας αρχής θεματοφύλακα που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, να απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων που αυτός κατέχει, εάν τούτο αποτελέσει αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Στην παρ. 4 προβλέπεται η υποχρέωση σύναψης έγγραφης σύμβασης μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. και του θεματοφύλακα.
Στην παρ. 5 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οφείλει ο θεματοφύλακας να εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος νόμου. Στην παρ. 6 προβλέπεται η υποχρέωση του θεματοφύλακα να μην ασκεί δραστηριότητες σε σχέση με το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., των μελών και των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και του ιδίου, εκτός εάν ο θεματοφύλακας έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα από τα λοιπά δυνητικά συγκρουόμενα καθήκοντά του, και οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων προσδιορίζονται, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, παρακολουθούνται και γνωστοποιούνται δεόντως στα μέλη και στους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

Άρθρο 34
Φύλαξη στοιχείων ενεργητικού και ευθύνη του θεματοφύλακα (Άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στην παρ. 1 του άρθρου 34 προβλέπεται ότι εάν ανατίθεται η φύλαξη σε θεματοφύλακα στοιχείου ενεργητικού του ΙΕΣΠ που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούμενο από χρηματοπιστωτικά μέσα, τότε απαιτείται διαχωρισμός, προκειμένου τα χρηματοπιστωτικά μέσα που φυλάσσονται για λογαριασμό του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να είναι καταχωρισμένα στα βιβλία του θεματοφύλακα και διακριτά από τα ίδια στοιχεία ενεργητικού του θεματοφύλακα.
Στην παρ. 2 προβλέπονται καθήκοντα επαλήθευσης της κυριότητας άλλων στοιχείων ενεργητικού εκτός αυτών της παρ.1.
Στις παρ. 3 και 4 προβλέπεται η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και των μελών και δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικαιολόγητη παράλειψη ή πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων φύλαξης, η οποία παραμένει ακέραια αν ο θεματοφύλακας εμπιστευτεί σε τρίτο το σύνολο ή τμήμα των καθηκόντων θεματοφυλακής του.
Με την παρ. 5 προβλέπεται η έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έπειτα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τηρούνται διαθέσιμα για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ο οποίος δεν φυλάσσεται από τον θεματοφύλακα.

Άρθρο 35
Καθήκοντα εποπτείας (Άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στην παρ. 1 του άρθρου 35 καθορίζονται τα καθήκοντα εποπτείας του θεματοφύλακα τα οποία περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες κατά την εκτέλεση των
οδηγιών του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., την επιβεβαίωση ότι το αντίτιμο καταβάλλεται μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και τη διασφάλιση ότι τα έσοδα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διατίθενται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του.
Στην παρ. 2 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό και Κοινωνικών και τον Υπουργό Οικονομικών, να ορίζουν επιπλέον καθήκοντα του θεματοφύλακα από όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Στην παρ. 3 ορίζεται η υποχρέωση των ίδιων των Ι.Ε.Σ.Π, σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ορίσει θεματοφύλακα ο οποίος να ασκεί για λογαριασμό τους τα εν λόγω καθήκοντα εποπτείας, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ


Με τις διατάξεις του Τίτλου IV (άρθρα 36 έως 44) περιγράφονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε μέλη, υποψήφια μέλη και δικαιούχους. Η κατάλληλη πληροφόρηση είναι σημαντικός παράγοντας για την προστασία των ατόμων που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί (δικαιούχοι) καθώς και των ατόμων που θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον (μέλη). Το περιεχόμενο της πληροφόρησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος.
Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες σε υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους προς υποστήριξη των αποφάσεων που αυτοί λαμβάνουν σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους και να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων περιόδων του προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίοδο προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου προ της συνταξιοδότησης) και την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 36
Αρχές (Άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 36 περιγράφει τις γενικές αρχές που προβλέπονται για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και διασφαλίζει ότι, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες σε υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους.

Άρθρο 37
Γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς (Άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με την παρ. 1 ορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. στα μέλη και στους δικαιούχους.
Οι διατάξεις της παρ. 2 αφορούν στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα μέλη φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν περισσότερες από μία επενδυτικές επιλογές με διαφορετικά επενδυτικά προφίλ. Στην περίπτωση αυτή τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνουν τα μέλη για τους όρους των επενδυτικών επιλογών, την προεπιλεγμένη από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επιλογή καθώς και για τους κανόνες βάσει των οποίων εντάσσονται σε μία επενδυτική επιλογή τα μέλη.
Με την παρ. 3 διασφαλίζεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνουν τα μέλη και τους δικαιούχους ή, κατά περίπτωση, τους εκπρόσωπούς τους, για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές των κανόνων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος καθώς και για το ότι οφείλουν να εξηγούν επαρκώς στα μέλη και τους δικαιούχους τις επιπτώσεις των σημαντικών μεταβολών των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών).
Σύμφωνα με την παρ.4 τα ΙΕΣΠ παρέχουν τις γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών και συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 38
Γενικές διατάξεις (Άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 38 θεσπίζεται η υποχρέωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να συντάσσουν έγγραφο, το οποίο καλείται "Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών" και το οποίο περιέχει βασικές προσωπικές και γενικές πληροφορίες σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος και της σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Η Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να περιλαμβάνει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών διαχρονικά και μεταξύ συνταξιοδοτικών καθεστώτων.
Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τις ανάγκες του μέλους και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσβασιμότητα και την πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 21 αντιστοίχως της εν λόγω σύμβασης. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται η τουλάχιστον κατ'έτος παροχή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών στα μέλη του συνταξιοδοτικού καθεστώτος καθώς και ο τρόπος διάθεσής τους.
Επίσης ορίζεται πώς όσον αφορά τις πληροφορίες για τις προβολές σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές με βάση την ηλικία συνταξιοδότησης, που προβλέπονται στο άρθρο 39 , παρ. 1, περ. δ, και προκειμένου να υφίσταται ομοιομορφία των παραδοχών, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εφαρμόζουν κοινούς κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 39
Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών (Άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 39 θεσπίζονται αναλυτικές διατάξεις σχετικά με τη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών για τα μέλη.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να παρέχουν στα μέλη πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις, τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα, πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά, προβολές σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές και δήλωση επιφύλαξης σχετικά με πιθανή διαφοροποίηση των προβολών, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω συναφείς πληροφορίες, εφόσον διατίθενται τέτοιες. Όταν τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι ακραίο αλλά εύλογο. Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι πρέπει, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του παρόντος να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών προκειμένου να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές για τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών.

Άρθρο 40
Συμπληρωματικές πληροφορίες (Άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 40 θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να λαμβάνουν τα μέλη συνταξιοδοτικού καθεστώτος. Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες αφορούν, πρόσθετες πρακτικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες στο μέλος επιλογές δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, πληροφορίες για τους ετήσιους λογαριασμούς και εκθέσεις, για τη δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, και όπου απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, ιδίως όσον αφορά το συντελεστή βάσει του οποίου προσδιορίζεται η ετήσια πρόσοδος, τον τύπο του παρόχου και τη διάρκεια για την οποία θα καταβάλλεται η ετήσια πρόσοδος, καθώς και πληροφορίες για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης.
Περαιτέρω προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 2 ότι, για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα μέλη φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία μία επενδυτική επιλογή επιβάλλεται στο μέλος μέσω ειδικού κανόνα ο οποίος προσδιορίζεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών πρέπει να αναφέρεται πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Λοιπές πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται

Άρθρο 41
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη (Άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 41 θεσπίζονται αναλυτικές διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε υποψήφια να ενταχθούν σε συνταξιοδοτικό καθεστώς μέλη.
Προβλέπεται ότι τα υποψήφια μέλη πριν ενταχθούν σε ένα συνταξιοδοτικό καθεστώς πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε επιλογή μετά γνώσεως των πραγμάτων. Όταν τα υποψήφια μέλη δεν έχουν δυνατότητα επιλογής και εγγράφονται αυτόματα στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να τους παρέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους αμέσως μετά την εγγραφή τους.
Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι τα υποψήφια μέλη πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διατιθέμενες σε αυτούς επιλογές, τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προγράμματος, περιλαμβανομένου του είδους των παροχών, για το αν και με ποιο τρόπο λαμβάνονται υπόψη στην επενδυτική πολιτική παράγοντες σχετικοί με το περιβάλλον, το κλίμα, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και τον τρόπο που παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατά την έννοια των δυο προηγούμενων άρθρων.
Επίσης, με τις διατάξεις των παρ. 2 προβλέπεται ότι όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο, ή μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, τα υποψήφια μέλη πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη των πέντε ετών, καθώς και πληροφορίες για τη διάρθρωση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν στα μέλη και στους δικαιούχους.

Άρθρο 42
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη κατά την προσυνταξιοδοτική φάση (Άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 42 θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη κατά την προσυνταξιοδοτική περίοδο.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να ενημερώνουν τα μέλη εγκαίρως πριν από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης της παροχής. Εάν η συνταξιοδοτική παροχή δεν καταβάλλεται ως ισόβια ετήσια πρόσοδος, τα μέλη που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές για την καταβολή των παροχών, ώστε να διευκολύνεται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της συνταξιοδότησης τους. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται και οποτεδήποτε ζητηθεί από το μέλος κατόπιν σχετικής αίτησής του.

Άρθρο 43
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους κατά την περίοδο καταβολής της παροχής (Άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 43, θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους κατά την περίοδο καταβολής της παροχής. Η πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις των επενδύσεων και τις προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξή τους έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι δικαιούχοι φέρουν σημαντικό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου κατά την περίοδο καταβολής της παροχής.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι, κατά την περίοδο καταβολής των συνταξιοδοτικών παροχών, οι δικαιούχοι πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχετικά με τις παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές που διατίθενται για την καταβολή της υπολειπόμενης παροχής.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι, οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται για τη λήψη απόφασης για μείωση του ύψους των δικαιούμενων παροχών, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την εφαρμογή της.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι, απαιτείται κατάλληλη πληροφόρηση των δικαιούχων που φέρουν σημαντικό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου κατά την περίοδο καταβολής της παροχής τους.

Άρθρο 44
Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αιτήσεως σε μέλη και δικαιούχους (Άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Με το άρθρο 44 θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τις πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να παρέχονται από το ΙΕΣΠ στα μέλη και οι δικαιούχους, κατόπιν αίτησής τους ή αίτησης του εκπροσώπου τους.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι οι πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. στα μέλη και στους δικαιούχους αφορούν τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή, στην περίπτωση που το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι υπεύθυνο για περισσότερα συνταξιοδοτικά καθεστώτα, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό καθεστώς, τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής του συνταξιοδοτικού καθεστώτος καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των προβολών, εφόσον αυτές παρουσιάζονται στη Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικοί κανόνες περί προληπτικής εποπτείας


Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 1 (άρθρα 45 έως 51) καθορίζονται οι κανόνες της προληπτικής εποπτείας που ασκεί στα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. η Αρμόδια Αρχή.

Άρθρο 45
Κύριος σκοπός της προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 45 της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ)


Με το άρθρο 45 καθορίζεται ρητά ο σκοπός για τον οποίον ασκείται από την Αρμόδια Αρχή η προληπτική εποπτεία, ο οποίος συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων, καθώς και στη διασφάλιση, της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί η Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της προαναφερόμενης εποπτείας.

Άρθρο 46
Πεδίο εφαρμογής της προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 46, αποσαφηνίζονται οι τομείς που εμπίπτουν στην προληπτική εποπτεία για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος νόμου. Η διαφορά στο εύρος της προληπτικής εποπτείας μεταξύ κρατών μελών, δημιουργεί προβλήματα όταν ένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να συμμορφώνεται με την εποπτική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής και να συμμορφώνεται ταυτόχρονα με την κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, όταν ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα. Η αποσαφήνιση των τομέων που εμπίπτουν στην προληπτική εποπτεία μειώνει την ανασφάλεια δικαίου για τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., η οποία οφείλεται στις διαφορές στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προληπτικής εποπτείας των κρατών μελών.
Απαριθμούνται οι τομείς και λειτουργίες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., επί των οποίων ασκείται από την, κατά περίπτωση, Αρμόδια Αρχή η προληπτική εποπτεία.

Άρθρο 47
Γενικές αρχές προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 47 της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ)


Στο άρθρο 47 καθορίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των ΙΕΣΠ και διατυπώνονται οι γενικές αρχές που καθορίζουν το πλαίσιο άσκησης προληπτικής εποπτείας από την Αρμόδια Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, η εποπτεία διενεργείται με κατάλληλο συνδυασμό δραστηριοτήτων εκτός των χώρων του ΙΕΣΠ και επιτόπιων ελέγχων και οι ενέργειες της Αρμόδιας Αρχής θα πρέπει να είναι βασισμένες στους κινδύνους, έγκαιρες και να λαμβάνουν υπόψη τη γενική αρχή της αναλογικότητας, να είναι δηλαδή ανάλογες προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Επιπλέον, κατά την άσκηση της εποπτείας, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τυχόν επιπτώσεις σε βάρος της σταθερότητας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 48
Εξουσίες παρέμβασης και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής (Άρθρο 48 της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ)


Με την παρ. 1 ορίζεται ότι, κάθε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να λειτουργεί στη βάση ορθολογικών, διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και κατάλληλων εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και λήψης κατάλληλων μέτρων για τη διαφύλαξή της. Τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνονται στη βάση την αρχής της αναλογικότητας, φέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και δρουν αποτρεπτικά για τυχόν μελλοντικές παραβάσεις.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να δημοσιοποιεί τις κυρώσεις που επιβάλλει ή
τα μέτρα που λαμβάνει και κατά των οποίων δεν έχει κατατεθεί προσφυγή, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται. Εντούτοις, θα πρέπει να αξιολογεί την επίπτωση που μπορεί να επιφέρει η δημοσιοποίηση στοιχείων και ιδιαίτερα σε περίπτωση που αυτή θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι, οιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης ή περιορισμού των δραστηριοτήτων ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς από την Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) η οποία οφείλει να κοινοποιήσει την απόφασή της στο εκάστοτε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ).
Με τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 αναφέρονται οι βασικότερες περιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν τον περιορισμό ή την απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των στοιχείων ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αλλά και των δραστηριοτήτων του εν γένει. Με την παρ. 6, προβλέπεται ότι, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του εκάστοτε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., δύναται να μεταβιβάσει πλήρως ή εν μέρει τις εκ της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητες που έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το ΙΕΣΠ σε ειδικό αντιπρόσωπο κατάλληλο να τις ασκήσει.
Με την παρ. 8 προβλέπεται ότι, οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπόκεινται σε προσφυγή από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Με την παρ. 9 δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για έκδοση κανονιστικής πράξης έπειτα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία καθορίζονται οι κυρώσεις και πάσης φύσης μέτρα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιβάλλει τις κυρώσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στην αριθ. Φ51010/1821/16/16.2.2004 (Β', 370) Υπουργική Απόφαση.
Με την παρ. 10 προβλέπεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, γνωστοποιώντας την απόφαση της ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 49
Διαδικασία εποπτικής εξέτασης (Άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 θεσπίζεται η διαδικασία εποπτικής εξέτασης από την Αρμόδια Αρχή, με στόχο τον προσδιορισμό των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. με χρηματοοικονομικά, οργανωτικά ή άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία ενδέχεται να συνεπάγονται προφίλ υψηλότερου κινδύνου. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή το μέγεθος, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει την επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και να αντιμετωπίζει και να επιλύει τα σχετικά ζητήματα. Επίσης, η Αρμόδια Αρχή διαθέτει την απαραίτητη εξουσία ώστε να απαιτεί από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να αποκαθιστούν τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα και το αντικείμενο της εξέτασης της παρ. 1, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 50
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Αρμόδια Αρχή (Άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 50, διασφαλίζεται ότι όλες οι νέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με τον παρόντα νόμο αντικατοπτρίζονται στην εξουσία που παρέχεται στην Αρμόδια Αρχή σε σχέση με την παροχή πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι η Αρμόδια Αρχή:
α) απαιτεί από το ΙΕΣΠ, το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α., τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες, να της παρέχουν, οποτεδήποτε τους ζητηθεί, πληροφορίες για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές τους ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο. β) εποπτεύει κάθε εξωτερική ανάθεση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., καθώς και κάθε εκ νέου εξωτερική ανάθεση,
γ) λαμβάνει τα απαραίτητα για την εποπτεία του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έγγραφα τα οποία είναι: η ιδία αξιολόγηση κινδύνων, η δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής, οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εποπτεία,
δ) καθορίζει τα έγγραφα τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας (αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα),
ε) προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και δύναται να ελέγχει τις εκχωρηθείσες σε τρίτους δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που ανατίθενται περαιτέρω σε τρίτους,
στ) ζητά από τα Ι.Ε.Σ.Π. οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητας που ανατίθενται εκ νέου.

Άρθρο 51
Διαφάνεια και λογοδοσία (Άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Το άρθρο 51 προβλέπει ότι η Αρμόδια Αρχή πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά της με διαφάνεια, ανεξαρτησία και σύμφωνα με τους κανόνες λογοδοσίας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή πληροφοριών


Τα άρθρα 52 και 53 του Κεφαλαίου 3 ρυθμίζουν θέματα επαγγελματικού απορρήτου και χρησιμοποίησης επαγγελματικών πληροφοριών. Τα άρθρα 55 έως 58 προβλέπουν και καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και αρχών και οργάνων, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το άρθρο 59 ορίζει την υποχρέωση της Αρμόδιας Αρχής (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) της έκθεσης σχετικά με τις εθνικές διατάξεις προληπτικής εποπτείας, που αφορούν την επαγγελματική ασφάλιση και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 52
Επαγγελματικό απόρρητο (Άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Στο άρθρο 52, καθορίζονται οι κανόνες για τη διασφάλιση του επαγγελματικού απορρήτου το οποίο δεσμεύει όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εποπτικό έργο των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη περιπτώσεων που υπάγονται ποινικό δίκαιο, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνο με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα συγκεκριμένου Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Κατ' εξαίρεση, δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται σε περίπτωση εκκαθάρισης Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών ή διοικητικών διαδικασιών.

Άρθρο 53
Χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών (Άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 53 διασφαλίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνον στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της και για τους σκοπούς που αναφέρονται ρητά στο άρθρο.

Άρθρο 54
Δικαίωμα εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 54 προβλέπεται ότι, τα άρθρα 52 και 53 δεν θίγουν τις εξουσίες εξέτασης που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 55
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών (Άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 55 προβλέπεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 , σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ή/και των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο.

Άρθρο 56
Διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικές τράπεζες, νομισματικές αρχές, Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων) (Άρθρο 56 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 56 ορίζεται ότι η διαβίβαση πληροφοριών της Αρμόδιας Αρχής σε αρχές και όργανα στα οποία έχει ανατεθεί η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δεν εμποδίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53, σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών. Επίσης προβλέπεται ότι η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει από τις εν λόγω αρχές ή τα όργανα πληροφορίες που ενδεχομένως χρειάζεται για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο άρθρο 53, οι δε πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 57
Γνωστοποίηση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές υπεύθυνες για τη χρηματοπιστωτική νομοθεσία (Άρθρο 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι, η Αρμόδια Αρχή δύναται να γνωστοποιεί περαιτέρω εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που είναι υπεύθυνες για την επιβολή νομοθεσίας σχετικής με την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως προβλέπεται πως η γνωστοποίηση των πληροφοριών πραγματοποιείται μόνον εάν είναι αναγκαία για λόγους προληπτικού ελέγχου, καθώς και με σκοπό τη μη περιέλευση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε αδυναμία λειτουργίας και μόνο με τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται και υπό την προϋπόθεση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την προληπτική εποπτεία Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς εξεταστικές επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή προς διοικητικές ή δικαστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή έρευνας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά προϋποθέσεις που απαριθμούνται στις διατάξεις του άρθρου.

Άρθρο 58
Προϋποθέσεις ανταλλαγής πληροφοριών (Άρθρο 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 58 θέτονται οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει κατ' ελάχιστον να τηρούνται στις περιπτώσεις ανταλλαγής, διαβίβασης ή γνωστοποίησης πληροφοριών κατ' εφαρμογή των άρθρων 55, 56 και 57 του παρόντος. Οι προϋποθέσεις, αυτές, βασίζονται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου καθώς και στην ύπαρξη ρητής συγκατάθεσης της αρχής από την οποία προέρχονται, και στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.
Επιπλέον, προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών της Αρμόδιας Αρχής με τις αρχές ή τα όργανα που είναι υπεύθυνα για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση παραβάσεων του εμπορικού δικαίου που εφαρμόζεται στις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις.

Άρθρο 59
Εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως (Άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του άρθρου 59 προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), της έκθεσης για τις εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως που αφορούν την επαγγελματική ασφάλιση και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τις επαγγελματική ασφάλιση, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης, ορίζεται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την τακτική και τουλάχιστον ανά δύο έτη επικαιροποίηση της έκθεσης.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60
Συνεργασία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (Άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 60 προβλέπεται ότι η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος νόμου, μέσω της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών αλλά και τη στενότερη συνεργασία με τους -κατά περίπτωση- κοινωνικούς εταίρους. Συγχρόνως, προβλέπεται η στενή συνεργασία της Αρμόδιας Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία της λειτουργίας των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθώς και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ).

Άρθρο 61
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το άρθρο 61 διασφαλίζεται ότι, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει της παρούσας οδηγίας τόσο από την η Αρμόδια Αρχή όσο και από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Άρθρο 62
Τροποποίηση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Άρθρο 63 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 62 συμπληρώνεται η έννοια της «αντασφάλισης», όπως έχει ορισθεί στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, ώστε να περιλαμβάνει, ευθυγραμμιζόμενη με το νέο ενωσιακό πλαίσιο για τις οντότητες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, και την παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης σε τέτοια οντότητα.

Άρθρο 63
Καταργούμενες διατάξεις


Με την παρ. 1 του άρθρου 63 προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 22 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α', 66), όπως ισχύει και των άρθρων 264-268 του ν. 4364/2016 (άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ).
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος (Άρθρο 64 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με το παρόν προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου, στις 13.01.2019.


Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο (Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ημεδαπή ή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:
α) σε ιδρύματα - φορείς της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και στους οποίους εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής εκ του νόμου επικουρικής ασφάλισης,
β) σε ιδρύματα που εμπίπτουν στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία,
γ) σε ιδρύματα που λειτουργούν σε διανεμητική βάση,
δ) σε ιδρύματα όπου οι υπάλληλοι της χρηματοδοτούσας επιχείρησης δεν έχουν εκ του νόμου δικαιώματα στα οφέλη και όπου η χρηματοδοτούσα επιχείρηση μπορεί να αποδεσμεύσει σε οιαδήποτε στιγμή τα στοιχεία του ενεργητικού και να μην ανταποκριθεί κατ' ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών,
ε) στις επιχειρήσεις οι οποίες για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαλλήλους τους προσφεύγουν στη σύσταση αποθεματικών στον ισολογισμό.

Άρθρο 3
Εφαρμογή σε Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται επίσης καθεστώτα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης συνδεόμενα με την εργασία, τα οποία θεωρούνται ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος όσον αφορά τις μη υποχρεωτικές δραστηριότητές τους στον τομέα της επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση των στοιχείων του παθητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού γίνεται χωριστά και δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους στα συστήματα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης τα οποία θεωρούνται ως καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.

Άρθρο 4
Προαιρετική εφαρμογή σε ιδρύματα που διέπονται από την οδηγία 2009/138/ΕΚ (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 έως 14, των άρθρων 19 έως 22, του άρθρου 23 παράγραφοι 1 και 2, και των άρθρων 24 έως 58 της παρούσας οδηγίας στις δραστηριότητες παροχής επαγγελματικών συντάξεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του κλάδου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i) έως iii) και το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημεία ii) έως iv) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ο διαχωρισμός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχούν στην παροχή επαγγελματικών συντάξεων πραγματοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του κλάδου ζωής, χωρίς καμία δυνατότητα μεταφοράς.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, και μόνο όσον αφορά τις δραστηριότητες παροχής επαγγελματικών συντάξεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής δεν υπάγονται στα άρθρα 76 έως 86, στο άρθρο 132, στο άρθρο 134 παράγραφος 2, στο άρθρο 173, στο άρθρο 185 παράγραφος 5, στο άρθρο 185 παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 209 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Στην περίπτωση ενεργοποίησης των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες παροχής επαγγελματικών συντάξεων η αρμόδια αρχή , για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του κλάδου ζωής που καλύπτονται από την οδηγία 2009/138/ΕΚ, καθώς και οι συναρμόδιες αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εξετάζουν, στο πλαίσιο του εποπτικού τους έργου και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους, τον αυστηρό διαχωρισμό των σχετικών με την παροχή επαγγελματικών συντάξεων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 5
Μικρά Ι.Ε.Σ.Π. και καθεστώτα εκ του νόμου (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Με εξαίρεση τα άρθρα 32 έως 35, οι διατάξεις του παρόντος μπορούν να εφαρμοστούν, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Σ.Π. καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο στην Ελλάδα το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά λιγότερα από 100 μέλη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2, τα Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά λιγότερα από 100 μέλη, έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε εθελοντική βάση. Το άρθρο 11 μπορεί να εφαρμόζεται μόνον εάν ισχύουν όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου. To άρθρο 19 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε οιοδήποτε Ι.Ε.Σ.Π. εγκεκριμένο στην ημεδαπή το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά περισσότερα από 15 μέλη.
Εάν λειτουργούν Ι.Ε.Σ.Π. στα οποία η επαγγελματική συνταξιοδοτική παροχή έχει θεσπιστεί με νόμο βάσει του εθνικού δικαίου και τυγχάνει της εγγύησης δημόσιας αρχής, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 8, το άρθρο 19 και τα άρθρα 32 έως 35.

Άρθρο 6
Ορισμοί (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως:
1) α) «Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», εφεξής Ι.Ε.Σ.Π.: το ίδρυμα το οποίο λειτουργεί, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση, με στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας με βάση συμφωνία ή σύμβαση η οποία έχει συναφθεί:
ι) μεμονωμένα ή συλλογικά μεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζομένου(-ων) ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους, ή
ιι) με ελεύθερους επαγγελματίες, μεμονωμένα ή συλλογικά, κατά το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον ανωτέρω στόχο,
β) Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών - Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης εφεξής Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.: τα Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία ιδρύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως ισχύει.
2) «συνταξιοδοτικό καθεστώς»: η σύμβαση, η συμφωνία, το έγγραφο καταπιστεύματος (trust deed) και οι κανόνες που καθορίζουν ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους,
3) «χρηματοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση, ή άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του εάν περιλαμβάνει ή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα εργοδότη ή ελευθέρου επαγγελματία ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών, και προσφέρει συνταξιοδοτικό καθεστώς ή καταβάλλει εισφορές σε Ι.Ε.Σ.Π.,
4) «συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές που καταβάλλονται με γνώμονα τη συνταξιοδότηση ή την αναμονή για τη συνταξιοδότηση ή, εφόσον είναι συμπληρωματικές των εν λόγω συνταξιοδοτικών παροχών και παρέχονται επικουρικά, υπό μορφή πληρωμών σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ή παύσης της απασχόλησης, ή υπό μορφή καταβολής ενισχύσεων ή παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου. Προκειμένου να διευκολύνεται η οικονομική ασφάλεια κατά τη σύνταξη, οι παροχές αυτές μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή πληρωμών εφ' όρου ζωής, πληρωμών για προσωρινό χρονικό διάστημα, εφάπαξ ποσού ή οιουδήποτε συνδυασμού αυτών,
5) «μέλος»: το άτομο, εκτός του δικαιούχου ή ενός υποψήφιου μέλους, του οποίου οι παρελθούσες ή τρέχουσες επαγγελματικές δραστηριότητες του δίνουν ή θα του δώσουν το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές παροχές σύμφωνα με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
6) «δικαιούχος»: το άτομο το οποίο εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές,
7) «υποψήφιο μέλος»: το άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε συνταξιοδοτικό καθεστώς,
8) «αρμόδια αρχή»: Οι εθνικές αρχές, οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι αρμόδιες για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
9) «βιομετρικοί κίνδυνοι»: οι κίνδυνοι που συνδέονται με θάνατο, ανικανότητα και μακροζωία,
10) «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί το Ι.Ε.Σ.Π. και στο οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό του κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 9,
11) «κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και μελών ή δικαιούχων,
12) «μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π. το οποίο μεταφέρει, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά), και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, σε Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος,
13) «παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π. το οποίο παραλαμβάνει, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά), και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, από Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος,
14) «ρυθμιζόμενη αγορά» ρυθμιζόμενη αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
15) «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ»: ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης ή ΠΜΔ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
16) «μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης» ή «ΜΟΔ»: ο μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης ή ΜΟΔ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 23 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
17) «σταθερό μέσο»: μέσο το οποίο παρέχει σε μέλος ή δικαιούχο τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά στο συγκεκριμένο μέλος ή στον συγκεκριμένο δικαιούχο, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά και επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,
18) «βασική λειτουργία»: στο πλαίσιο ενός συστήματος διακυβέρνησης, η ικανότητα ανάληψης πρακτικών καθηκόντων, η οποία περιλαμβάνει τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και την αναλογιστική λειτουργία,
19) «διασυνοριακή δραστηριότητα»: η διαχείριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο οποίο η σχέση μεταξύ της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και των ενδιαφερομένων μελών και δικαιούχων, διέπεται από τη σχετική με τον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων κοινωνική και εργατική νομοθεσία, άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος καταγωγής.

Άρθρο 7
Δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και στις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές. Όταν, βάσει του άρθρου 4, μια ασφαλιστική επιχείρηση του κλάδου ζωής διαχειρίζεται τις σχετικές με τη χορήγηση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών δραστηριότητές της μέσω
διαχωρισμού του ενεργητικού και του παθητικού της, τα διαχωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιορίζονται στις πράξεις τις σχετικές με τις συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτές.
Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της διασφάλισης δίκαιης κατανομής κινδύνων και οφελών μεταξύ γενεών στις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 8
Νομικός διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ιδρύονται ως ξεχωριστή νομική οντότητα από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση ώστε σε περίπτωση πτώχευσης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία των Ι.Ε.Σ.Π. προς διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.

Άρθρο 9
Έγκριση και καταχώριση (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Κάθε Ι.Ε.Σ.Π. του οποίου το κύριο διοικητικό κατάστημα είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα εγκρίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρείται Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. τα οποία έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα.
Ο τόπος του κύριου διοικητικού καταστήματος παραπέμπει στον τόπο στον οποίο λαμβάνονται οι κύριες στρατηγικές αποφάσεις ενός Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..

2. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 11, στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρίζονται και τα κράτη μέλη, στα οποία το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ασκεί τη δραστηριότητα αυτή.

3. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ).

Άρθρο 10
Απαιτήσεις για τη λειτουργία (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Κάθε Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.:
α) εφαρμόζει τους θεσπισμένους κανόνες όσον αφορά τη λειτουργία κάθε συνταξιοδοτικού καθεστώτος
β) διασφαλίζει ότι, η χρηματοδοτούσα επιχείρηση είναι δεσμευμένη ως προς την τακτική χρηματοδότηση εφόσον εγγυάται την πληρωμή συνταξιοδοτικών παροχών,.

2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δύνανται να παρέχουν στα μέλη πρόσθετες παροχές, όπως η επιλογή για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με μακροζωία και αναπηρία, παροχή για επιζώντα μέλη και παροχή εγγύησης για την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών, έπειτα από συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους.

Άρθρο 11
Διασυνοριακές δραστηριότητες και διαδικασίες (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σε θέματα οργάνωσης της επαγγελματικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής συμμετοχής σε αυτή και των αποτελεσμάτων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επιτρέπεται σε Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. η άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας. Επίσης επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια να χρηματοδοτούν Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία προτίθενται να ασκήσουν ή ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα.

2. Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. το οποίο προτίθεται να ασκήσει διασυνοριακή δραστηριότητα και να δεχθεί χρηματοδότηση από χρηματοδοτούσα επιχείρηση χρειάζεται προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. γνωστοποιεί την πρόθεσή του να ασκήσει διασυνοριακή δραστηριότητα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες όταν προβαίνουν στη γνωστοποίηση:
α) το όνομα του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής, που προσδιορίζεται, κατά περίπτωση από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση,
β) την επωνυμία και τον τόπο εγκατάστασης του κύριου διοικητικού καταστήματος της χρηματοδοτούσας επιχείρησης,
γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που θα διαχειριστεί το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. για λογαριασμό της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.

4. Όταν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ειδοποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3, και εφόσον μετά από την αξιολόγηση και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν έχει εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση περί του ότι η διοικητική δομή ή η οικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. ή η φήμη ή τα επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών του δεν είναι συμβατά με την επιδιωκόμενη διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός τριμήνου αφ' ότου λάβει όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 3, τις ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει αρμοδίως το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Η αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκδίδεται εντός τριών μηνών από την παραλαβή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Εάν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους της ενέργειας αυτής στο σχετικό Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εντός τριών μηνών από τη λήψη όλων των εν λόγω πληροφοριών. Η μη κοινοποίηση των πληροφοριών υπόκειται στο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα υπόκεινται στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44 οι οποίες επιβάλλονται από το κράτος μέλος υποδοχής σε σχέση με τα υποψήφια μέλη, τα μέλη και τους δικαιούχους τους οποίους αφορά η εν λόγω διασυνοριακή δραστηριότητα.

7. Πριν ένα Ι.Ε.Σ.Π. αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή των πληροφοριών της παραγράφου 3, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής για τις διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηματοδοτείται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44 του παρόντος, οι οποίες ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στο Ι.Ε.Σ.Π..

8. Μόλις το Ι.Ε.Σ.Π. λάβει την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διαβίβασης της ανακοίνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής, το Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης και με τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.

9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε σημαντική μεταβολή των διατάξεων της εθνικής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, κατά το μέρος εκείνο που αφορά τη διασυνοριακή δραστηριότητα, και για κάθε σημαντική μεταβολή των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών εθνικής νομοθεσίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στο Ι.Ε.Σ.Π..

10. Το Ι.Ε.Σ.Π. που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, υπόκειται σε συνεχή εποπτεία από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή όσον αφορά τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του με τις απαιτήσεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, και με τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7. Εφόσον κατά την εποπτεία αυτή προκύψουν παρατυπίες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ι.Ε.Σ.Π. θα παύσει τη διαπιστωθείσα παράβαση.

11. Εάν, παρά την εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής λήψη των μέτρων ή ελλείψει κατάλληλων μέτρων στο κράτος μέλος καταγωγής, το Ι.Ε.Σ.Π. εξακολουθεί να παραβιάζει τις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση ή τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προληφθούν ή να τιμωρηθούν περαιτέρω παραβάσεις, δύναται ακόμη, εάν είναι απολύτως αναγκαίο, να απαγορεύσει στο Ι.Ε.Σ.Π. να λειτουργεί στην Ελλάδα για λογαριασμό της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.

Άρθρο 12
Διασυνοριακές μεταφορές (Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Επιτρέπεται σε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να μεταφέρουν, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό και τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, σε παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π..

2. Το κόστος της μεταφοράς δεν το επωμίζονται τα υπόλοιπα μέλη και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ούτε τα μέλη και οι δικαιούχοι του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..

3. Η μεταφορά υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από:
α) την πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μελών και την πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων δικαιούχων ή, κατά περίπτωση, από την πλειοψηφία των εκπροσώπων τους. Η πλειοψηφία καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους της μεταφοράς τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μελών και δικαιούχων ή, κατά περίπτωση, των εκπροσώπων τους έγκαιρα από το μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πριν από υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, και β) τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση, κατά περίπτωση.

4. Η μεταφορά, πλήρως ή εν μέρει, του παθητικού, των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού, μεταξύ μεταφέροντος και παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. αφού ληφθεί προηγουμένως η έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Η αίτηση έγκρισης της μεταφοράς υποβάλλεται από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει την άδεια και γνωστοποιεί την απόφασή της στο παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

5. Η αίτηση για την έγκριση της μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την έγγραφη συμφωνία μεταξύ του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α και του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., στην οποία περιγράφονται οι όροι της μεταφοράς,
β) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
γ) περιγραφή των προς μεταφορά στοιχείων παθητικού ή τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού,
δ) τις επωνυμίες και τους τόπους των κύριων διοικητικών καταστημάτων του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α και του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και τα κράτη μέλη στα οποία είναι καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο κάθε Ι.Ε.Σ.Π.,
ε) τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό κατάστημα της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και την επωνυμία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης,
στ) αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3,
ζ) κατά περίπτωση, τα ονόματα των κρατών μελών των οποίων η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα εφαρμόζεται στο οικείο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

6. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. διαβιβάζει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς καθυστέρηση μετά την παραλαβή της.

7. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. αξιολογεί μόνο εάν:
α) όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 έχουν παρασχεθεί από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.,
β) η διοικητική δομή, η οικονομική κατάσταση του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και η φήμη ή τα επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. είναι συμβατά με την προτεινόμενη μεταφορά,
γ) τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και το μεταφερόμενο μέρος του καθεστώτος προστατεύονται επαρκώς κατά τη μεταφορά και μετά από αυτήν,
δ) οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. τυγχάνουν πλήρους χρηματοδότησης κατά την ημερομηνία της μεταφοράς, όταν η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, και
ε) τα στοιχεία ενεργητικού που πρόκειται να μεταφερθούν είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις στο κράτος μέλος καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..

8. Η Αρμόδια Αρχή του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. -ΤΕΑ αξιολογεί, κατά αρμοδιότητα, μόνο εάν:
α) στην περίπτωση μερικής μεταφοράς στοιχείων παθητικού, τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του υπόλοιπου μέρους του καθεστώτος είναι επαρκώς προστατευμένα,
β) τα ατομικά δικαιώματα των μελών και των δικαιούχων είναι τουλάχιστον τα ίδια μετά τη μεταφορά,
γ) τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που πρόκειται να μεταφερθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις.

9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 8, εντός οκτώ εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 6, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. να λάβει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

10. Όταν η έγκριση δεν χορηγείται, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. παρέχει τους λόγους αυτής της άρνησης χορήγησης εντός της περιόδου των τριών μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Η εν λόγω άρνηση, ή η παράλειψη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. να ενεργήσει, υπόκειται στο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..

11. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης.
Όταν η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει επίσης την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. για τις διατάξεις εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 36 έως 44, οι οποίες ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Η γνωστοποίηση αυτή διενεργείται εντός επιπλέον τεσσάρων εβδομάδων.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στο παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή τους.

12. Με τη λήψη της απόφασης χορήγησης έγκρισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 προθεσμία διαβίβασης της πληροφορίας για την απόφαση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς.

13. Στην περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο μιας ενέργειας ή παράλειψης ενέργειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή της αρμόδιας αρχής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., περιλαμβανομένης της απόφασης για έγκριση ή απόρριψη μιας διασυνοριακής μεταφοράς, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) μπορεί να αναλάβει μη δεσμευτικό ρόλο μεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 31 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ή με δική της πρωτοβουλία.

14. Εάν το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, εφαρμόζεται το άρθρο 11 παράγραφοι 9, 10 και 11.

15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα Ι.Ε.Σ.Π. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την υποβολή της αίτησης για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς, ο τρόπος εποπτείας των Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 13
Τεχνικές προβλέψεις (Τεχνικά αποθεματικά) (Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα σχηματίζουν, ανά πάσα στιγμή, για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους, επαρκές ύψος υποχρεώσεων που αντιστοιχεί στις οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό τους με τις υφιστάμενες συμβάσεις συνταξιοδότησης.

2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα, όταν παρέχουν κάλυψη κατά των βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται είτε την απόδοση των επενδύσεων είτε ένα συγκεκριμένο ύψος παροχών, σχηματίζουν επαρκείς τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) όσον αφορά το σύνολο αυτών των καθεστώτων.

3. Ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ωστόσο, επιτρέπεται ο υπολογισμός ανά τριετία, εάν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χορηγήσει στα μέλη ή στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή βεβαίωση ή έκθεση σχετικά με τις αναπροσαρμογές κατά το μεσοδιάστημα. Η βεβαίωση ή η έκθεση αντανακλά την αναπροσαρμοσμένη εξέλιξη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) και τις μεταβολές των καλυπτόμενων κινδύνων.

4. Ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή επί τη βάσει αναλογιστικών μεθόδων αναγνωρισμένων από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α) το ελάχιστο ποσό των τεχνικών αποθεματικών υπολογίζεται με επαρκώς συνετή αναλογιστική αποτίμηση, λαμβανομένων υπόψη όλων των υποχρεώσεων παροχών και εισφορών σύμφωνα με τους συνταξιοδοτικούς διακανονισμούς του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Το ποσό αυτό πρέπει αφενός να επαρκεί για να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και λοιπές παροχές, αφετέρου δε να αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα σωρευμένα δικαιώματα των μελών επί των συνταξιοδοτικών παροχών. Οι οικονομικές και αναλογιστικές υποθέσεις που επιλέγονται για την εκτίμηση των υποχρεώσεων επιλέγονται επίσης με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αρμόζει, κατάλληλο περιθώριο ανεπιθύμητων αποκλίσεων,
β) τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια επιλέγονται επίσης με σύνεση και ορίζονται σύμφωνα με τους οικείους κανόνες του κράτους μέλους καταγωγής. Τα εν λόγω επιτόκια καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη:
ι) την απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π. και τις προβλεπόμενες μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων,
ιι) τις αποδόσεις των αγορών υψηλής ποιότητας ομολόγων, κρατικών ομολόγων, ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ή ιιι) συνδυασμό των σημείων i) και ii),
γ) οι βιομετρικοί πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) βασίζονται επίσης σε συνετές αρχές, έχοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων αλλά και των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ιδιαίτερα τις αναμενόμενες αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους,
δ) η μέθοδος και η βάση υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) γενικά είναι σταθερή από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο. Είναι, όμως, δυνατόν να δικαιολογούνται αλλαγές λόγω μεταβολής των νομικών, δημογραφικών ή οικονομικών δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας.

5. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, μπορεί να επιβάλει πρόσθετες και λεπτομερέστερες απαιτήσεις καθόσον αφορά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), προκειμένου να εξασφαλισθούν αρκούντως τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων.

6. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) και ιδίως τις αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης, τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια και τις λοιπές παραδοχές.

Άρθρο 14
Χρηματοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) (Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχουν ανά πάσα στιγμή περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και επαρκή για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) που απαιτούνται για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους.

2. Όταν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) καταρτίζει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαμψης με χρονοδιάγραμμα, ώστε να πληρούνται εκ νέου τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Το σχέδιο αυτό υπόκειται στους ακόλουθους όρους:
α) το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, προκειμένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούμενο ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τις τεχνικές του προβλέψεις (τεχνικά του αποθεματικά). Το σχέδιο ανακοινώνεται στα μέλη ή, όπου αρμόζει, στους εκπροσώπους τους και υποβάλλεται προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή,
β) στην κατάρτιση του σχεδίου λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του συγκεκριμένου Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α και ιδίως η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το διάγραμμα κινδύνων, το σχέδιο ρευστότητας, το διάγραμμα της ηλικίας των μελών που είναι δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό έναρξη συνταξιοδοτικά καθεστώτα, καθώς και εκείνα για τα οποία το σύστημα χρηματοδότησης μεταβάλλεται από μηδενικό ή μερικό σε ολικό,
γ) εάν το συνταξιοδοτικό καθεστώς εκκαθαριστεί κατά το διάστημα που αναφέρεται στην πρώτη φράση της παρούσας παραγράφου, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθορίζει διαδικασία μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού του εν λόγω καθεστώτος σε άλλο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ή άλλο κατάλληλο φορέα. Η εν λόγω διαδικασία κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή και μια γενική περιγραφή της διαδικασίας τίθεται στη διάθεση των μελών ή, όπου αρμόζει, των αντιπροσώπων τους σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας 3. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα, οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) τυγχάνουν ανά πάσα στιγμή πλήρους χρηματοδότησης για το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επεμβαίνει ταχέως και απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να καταρτίσει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα και να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση κατά τρόπον ώστε τα μέλη και οι δικαιούχοι να προστατεύονται επαρκώς.

Άρθρο 15
Ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα, όταν αναλαμβάνουν τα ίδια, αντί της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, την ευθύνη για την κάλυψη βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται ορισμένη απόδοση των επενδύσεων ή ορισμένο ύψος παροχών, έχουν σε μόνιμη βάση, πέραν των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των πρόσθετων κινδύνων. Το ύψος των συμπληρωματικών αυτών στοιχείων είναι ανάλογο με τον κίνδυνο και με το χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχεί στο πλήρες φάσμα των διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την κάλυψη του προβλέψιμου παθητικού, αλλά αποτελεί κεφάλαιο ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών δαπανών και κερδών.

2. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού, εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 18.

3. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για το ύψος και την κάλυψη των ρυθμιστικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τεχνικά ζητήματα των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Άρθρο 16
Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας (Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 διαθέτουν σε διαρκή βάση επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, τουλάχιστον ίσο προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

2. Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας αποτελείται από τα στοιχεία ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μετά την αφαίρεση κάθε προβλεπτής υποχρέωσης και κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων:
α) του καταβληθέντος τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου, ή, στην περίπτωση Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχουν τη μορφή αλληλασφαλιστικής επιχείρησης, του πραγματικού αρχικού κεφαλαίου συν τυχόν λογαριασμούς μελών της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
i) το καταστατικό πρέπει να ορίζει ότι από τους λογαριασμούς αυτούς μπορούν να γίνονται πληρωμές στα μέλη της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης μόνον εφόσον αυτό δεν προκαλεί πτώση του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο ή εάν, μετά τη διάλυση της επιχείρησης, έχουν εξοφληθεί όλα τα άλλα χρέη της επιχείρησης,
ii) το καταστατικό πρέπει να ορίζει ότι, όσον αφορά οιαδήποτε πληρωμή που αναφέρεται στο σημείο i) για άλλους λόγους εκτός από την ατομική καταγγελία της ιδιότητας του μέλους της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ειδοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν και μπορούν μέσα στο διάστημα αυτό να απαγορεύσουν την πληρωμή, και
iii) οι σχετικές καταστατικές διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνον αφού οι αρμόδιες αρχές δηλώσουν ότι δεν έχουν αντιρρήσεις για την τροποποίηση, υπό την επιφύλαξη των κριτηρίων που αναφέρονται στα σημεία i) και ii),
β) των αποθεματικών (εκ του νόμου επιβαλλόμενων ή ελεύθερων) που δεν αντιστοιχούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις,
γ) της μεταφοράς του κέρδους ή της ζημίας, μετά την αφαίρεση των πληρωτέων μερισμάτων· και
δ) εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, των αποθεματοποιημένων κερδών που εμφανίζονται στον ισολογισμό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ενδεχομένων ζημιών και που δεν έχουν διατεθεί προς διανομή στα μέλη και τους δικαιούχους.
Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται κατά το ποσό των ιδίων μετοχών που κατέχει άμεσα το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

3. Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μπορεί να απαρτίζουν και
α) προνομιούχες σωρευτικές μετοχές και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης μέχρι ποσοστού 50 % του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας του οποίου ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 25 %, περιλαμβάνει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης καθορισμένης λήξης, ή προνομιούχες σωρευτικές μετοχές με καθορισμένη διάρκεια, εφόσον υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες βάσει των οποίων, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή οι προνομιούχες μετοχές κατατάσσονται μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά μόνο μετά την εξόφληση όλων των άλλων εκκρεμούντων τη στιγμή εκείνη χρεών,
β) χρεόγραφα αόριστης διάρκειας και άλλους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών προνομιούχων μετοχών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο α), μέχρι ποσοστού 50 % του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας ή του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, ανάλογα με το ποιο είναι μικρότερο, για το σύνολο των τίτλων αυτών και των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στο στοιχείο α), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) δεν πρέπει να ρευστοποιηθούν με πρωτοβουλία του κομιστή ή χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
ii) η σύμβαση έκδοσης πρέπει να παρέχει στο Ι.Ε.Σ.Π. -Τ.Ε.Α. τη δυνατότητα να αναβάλει την καταβολή των τόκων του δανείου,
iii) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κατατάσσονται εξολοκλήρου μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών που δεν έχουν μειωμένη εξασφάλιση,
iv) τα έγγραφα τα σχετικά με την έκδοση των χρεογράφων πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης των ζημιών με το χρέος και τους μη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας συγχρόνως τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και
v) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι καταβληθεί.
Για τους σκοπούς του στοιχείου α), τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης πληρούν επίσης τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι καταβληθεί,
ii) για δάνεια με καθορισμένη λήξη, η αρχική διάρκεια είναι τουλάχιστον πενταετής. Ένα έτος το αργότερο πριν από την ημερομηνία εξόφλησης, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υποβάλλει προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή σχέδιο στο οποίο παρουσιάζεται πώς θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας στο απαιτούμενο επίπεδο κατά τη λήξη, εκτός εάν το ποσό μέχρι το οποίο το δάνειο μπορεί να συμπεριληφθεί στα συστατικά μέρη του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας μειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία εξόφλησης. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επιτρέπει την πρόωρη εξόφληση αυτών των δανείων, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έκδοσης και το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητάς του δεν μειώνεται κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο,
iii) τα δάνεια μη καθορισμένης λήξης εξοφλούνται μόνο με πενταετή προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται πλέον συστατικό μέρος του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας, ή εάν για την πρόωρη εξόφλησή τους απαιτείται συγκεκριμένα να συμφωνήσει προηγουμένως η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνει την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εξόφλησης, υποδεικνύοντας το διαθέσιμο και το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας τόσο πριν όσο και μετά την εξόφληση αυτή. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επιτρέπει την εξόφληση μόνο εάν το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν κινδυνεύει να υποχωρήσει κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο,
iv) στη σύμβαση δανείου δεν συμπεριλαμβάνονται ρήτρες που να ορίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από την εκκαθάριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη και
v) η δανειακή σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον μετά από συγκατάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .

4. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και μετά τη συγκατάθεσή της, το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μπορεί επίσης να αποτελείται από:
α) στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος Zillmer, ή στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μεν, αλλά δεν φτάνει την επιβάρυνση προσκτήσεως που περιλαμβάνεται μέσα στο ασφάλιστρο, τη διαφορά μεταξύ του μαθηματικού αποθεματικού που δεν έχει υπολογισθεί με τη μέθοδο Zillmer ή έχει μερικώς υπολογισθεί με τη μέθοδο αυτή, και ενός μαθηματικού αποθεματικού που έχει υπολογισθεί κατά τη μέθοδο Zillmer με συντελεστή ίσο προς την επιβάρυνση προσκτήσεως η οποία περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο,
β) τα καθαρά λανθάνοντα αποθεματικά που προκύπτουν από την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού, στο μέτρο που τα καθαρά αυτά λανθάνοντα αποθεματικά δεν είναι εξαιρετικού χαρακτήρα,
γ) από το ήμισυ του μη καταβληθέντος μετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, εφόσον το καταβληθέν τμήμα ισούται με το 25 % του μετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσοστού 50 % του διαθέσιμου ή του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, ανάλογα με το ποιο είναι μικρότερο.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 3,5 % του αθροίσματος των διαφορών μεταξύ των σχετικών κεφαλαίων των δραστηριοτήτων του κλάδου ζωής και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και των μαθηματικών αποθεματικών για το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα οποία είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου Zillmer. Η διαφορά αυτή μειώνεται κατά το ποσό των μη αποσβεσθέντων εξόδων προσκτήσεως που έχουν εγγραφεί στο ενεργητικό.

Άρθρο 17
Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας (Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 6, σύμφωνα με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις.

2. Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο προς το άθροισμα των ακόλουθων δύο αποτελεσμάτων:
α) πρώτο αποτέλεσμα:
το 4 % των μαθηματικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), τα οποία αφορούν τις εργασίες πρωτασφαλίσεως και τις αποδοχές αντασφαλίσεως άνευ αφαιρέσεως των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμητικό λόγο, ο οποίος δεν είναι μικρότερος του 85 %, για την τελευταία οικονομική χρήση, των συνολικών μαθηματικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, προς το μαθηματικό ποσό των ακαθάριστων προβλέψεων (αποθεματικών).
β) δεύτερο αποτέλεσμα:
για ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται κεφάλαια κινδύνου και δεν είναι αρνητικά, το 0,3 % των κεφαλαίων που έχουν αναληφθεί από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πολλαπλασιάζεται επί τον λόγο, ο οποίος δεν είναι μικρότερος του 50 %, για την τελευταία οικονομική χρήση, του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου που παραμένει εις βάρος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μετά τις αντασφαλιστικές εκχωρήσεις και αντεκχωρήσεις, προς το συνολικό κεφάλαιο αντασφάλισης ακαθάριστου κινδύνου χωρίς την αφαίρεση της αντασφάλισης.
Για τις πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου ανώτατης διάρκειας τριών ετών, ο λόγος αυτός είναι 0,1 %. Για τις ασφαλίσεις διάρκειας μεγαλύτερης των τριών και μικρότερης των πέντε ετών, ο λόγος αυτός είναι 0,15 %.

3. Για τις πρόσθετες ασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iii) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που καθορίζεται στο άρθρο 18.

4. Για τις εργασίες κεφαλαιοποιήσεως που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με το 4 % των μαθηματικών αποθεματικών που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α).

5. Για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με το 1 % των στοιχείων ενεργητικού τους.

6. Για τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i) και ii) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημεία iii) έως v) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με το άθροισμα των εξής:
α) εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο, ποσοστό 4 % των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α),
β) εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο, αλλά το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης καθορίζεται για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ποσοστό 1 % των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α),
γ) εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο και το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης δεν καθορίζεται για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ποσό ισοδύναμο προς το 25 % των καθαρών διοικητικών εξόδων της τελευταίας οικονομικής χρήσης που αφορούν τις εν λόγω ασφαλίσεις και εργασίες,
δ) εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου, ποσοστό 0,3 % των κεφαλαίων κινδύνου, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 18
Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το σκοπό του άρθρου 17 παράγραφος 3 (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται με βάση είτε το ετήσιο ποσό των εισφορών, είτε τη μέση επιβάρυνση από αποζημιώσεις των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων.

2. Το ύψος του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας είναι ίσο προς το μεγαλύτερο από τα δύο αποτελέσματα που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.

3. Για τη βάση υπολογισμού των εισφορών επιλέγεται το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των δεδουλευμένων εισφορών που υπολογίζονται κατωτέρω, και του ποσού των ακαθάριστων εισπραχθέντων εισφορών, όπως υπολογίζεται κατωτέρω.
Αθροίζονται οι εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων δικαιωμάτων) που κατεβλήθησαν για πρωτασφαλίσεις κατά την τελευταία οικονομική χρήση.
Στο σύνολο αυτό, προστίθεται το ποσό των αντασφάλιστρων που έγιναν δεκτά κατά την τελευταία οικονομική χρήση.
Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που ακυρώθηκαν κατά την τελευταία οικονομική χρήση, όπως επίσης και το συνολικό ποσό των φόρων και τελών που αναλογούν στις εισφορές που περιέχονται στο ως άνω άθροισμα.
Το κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό διαιρείται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο ανέρχεται μέχρι 50 000 000 EUR, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει το επιπλέον ποσό. Το 18 % του πρώτου μέρους και το 16 % του δεύτερου αθροίζονται.
Το κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη υφιστάμενη σχέση μεταξύ του ποσού των σε βάρος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραμενουσών απαιτήσεων μετά από αφαίρεση των ανακτήσιμων ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού των απαιτήσεων. Ο λόγος αυτός δεν είναι μικρότερος από 50 %.

4. Η βάση των απαιτήσεων υπολογίζεται ως εξής:
Αθροίζονται τα ποσά των απαιτήσεων που καταβάλλονται για τις πρωτασφαλίσεις (χωρίς αφαίρεση των σε βάρος των εκδοχέων ή αντεκδοχέων απαιτήσεων) κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Στο άθροισμα αυτό, προστίθεται το ποσό των απαιτήσεων που έχει καταβληθεί λόγω αποδοχής αντασφαλίσεων ή αντεκχωρήσεων κατά τη διάρκεια των ιδίων αυτών περιόδων και το ποσό των προβλέψεων για εκκρεμούσες απαιτήσεις, που πραγματοποιούνται στο τέλος της τελευταίας οικονομικής χρήσεως, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές αντασφαλίσεων.
Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το ποσό των εισπράξεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
Από το εναπομένον αυτό ποσό, αφαιρείται το ποσό των προβλέψεων για εκκρεμούσες απαιτήσεις, που πραγματοποιούνται κατά την έναρξη της δεύτερης οικονομικής χρήσης που προηγείται της τελευταίας κλεισθείσης οικονομικής χρήσης, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και τις αναληφθείσες αντασφαλίσεις.
Το ένα τρίτο των ποσών που προκύπτουν από τον υπολογισμό διαιρείται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο ανέρχεται μέχρι 35 000 000 ΕUR, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει το επιπλέον ποσό. Το 26 % του πρώτου μέρους και το 23 % του δεύτερου αθροίζονται.
Το κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη υφιστάμενη σχέση μεταξύ του ποσού των σε βάρος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραμενουσών απαιτήσεων μετά από αφαίρεση των ανακτήσιμων ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού των απαιτήσεων. Ο λόγος αυτός δεν είναι μικρότερος από 50 %.

5. Εάν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτό υπολογίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, είναι κατώτερο από το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμητικό λόγο του ποσού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά τη λήξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης, προς το ποσό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά την έναρξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης. Στους υπολογισμούς αυτούς, οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) υπολογίζονται χωρίς τις τυχόν αντασφαλίσεις, αλλά ο αριθμητικός λόγος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.

Άρθρο 19
Επενδυτικοί κανόνες (Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επενδύουν σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
α) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων συνολικά. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων,
β) στο πλαίσιο του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες σχετικούς με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση,
γ) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,
δ) το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές. Το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει οπωσδήποτε να παραμένει σε συνετά επίπεδα,
ε) επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν αυτά τα μέσα συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίμηση των παραγώγων πρέπει να γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη την υποκείμενη αξία του τίτλου και αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποφεύγουν επίσης την υπερβολική έκθεση στους κινδύνους του ενός και μοναδικού αντισυμβαλλομένου καθώς και άλλων πράξεων με αντικείμενο παράγωγα μέσα,
στ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού τους εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά. Οι επενδύσεις σε στοιχεία εκδοθέντα από τον αυτό εκδότη ή από εκδότες ανήκοντες στον ίδιο όμιλο δεν εκθέτουν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε υπέρμετρη συγκέντρωση κινδύνων,
ζ) η επένδυση στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 5 % του συνόλου του χαρτοφυλακίου και όταν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, η επένδυση στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου.
Εάν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χρηματοδοτείται από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με σύνεση, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποίηση.
Τα στοιχεία στ) και ζ) δεν εφαρμόζονται στην επένδυση σε κρατικά ομόλογα.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αξιολογεί τη χρησιμοποίηση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών τους και, όπου αρμόζει, ενθαρρύνει την άμβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

3. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να δανείζονται ή να ενεργούν ως εγγυητές υπέρ τρίτων, ωστόσο δύνανται να δανειοδοτηθούν μόνο για λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να επενδύουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε προηγούμενη έγκριση ή συστηματική γνωστοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνουν.

6. Τηρουμένων των παραγράφων 1 έως 5, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τηρούν επιπροσθέτως τα ακόλουθα όρια:
α) επενδύουν μέχρι 70 % του ενεργητικού που καλύπτει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) ή το συνολικό χαρτοφυλάκιο για καθεστώτα στα οποία τα μέλη φέρουν τον κίνδυνο επενδύσεων σε μετοχές, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές και σε εταιρικά ομόλογα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, ή μέσω ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποφασίζουν για το μερίδιο των εν λόγω χρεογράφων στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δύναται να επιβάλλει χαμηλότερο όριο, πάντως όχι χαμηλότερο του 35 %, στα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα με μακροπρόθεσμη εγγύηση επιτοκίου, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν τα ίδια την εγγύηση,
β) επενδύουν μέχρι 30 % του ενεργητικού που καλύπτει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις τους,
γ) επενδύουν σε μέσα τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ,
δ) επενδύουν σε μέσα που εκδίδει ή εγγυάται η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των Ευρωπαϊκών Μακροπρόθεσμων Επενδυτικών Κεφαλαίων, των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου.

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δύναται να απαιτεί την εφαρμογή αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων ανά Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αρκεί να δικαιολογούνται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

8. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή στοιχείων επενδύσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής

9. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θεσπίζει για το Ι.Ε.Σ.Π. που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα επενδυτικούς κανόνες επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 6 για το μέρος των στοιχείων ενεργητικού που καλύπτουν τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) για διασυνοριακή δραστηριότητα.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται επιμέρους όρια, περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύστημα διακυβέρνησης

Τμήμα 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 20
Ευθύνη του διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου (Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχει την τελική ευθύνη βάσει του εθνικού δικαίου για τη συμμόρφωση του οικείου Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος νόμου.

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

Άρθρο 21
Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης (Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης που προβλέπει τη χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει κατάλληλη και διαφανή οργανωτική δομή, με σαφή κατανομή και ορθό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, καθώς και αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της διαβίβασης πληροφοριών. Το σύστημα διακυβέρνησης λαμβάνει υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση επενδυτικών στοιχείων του ενεργητικού και υπόκειται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση.

2. Το σύστημα διακυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογο προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

3. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θεσπίζουν και εφαρμόζουν γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τις αναλογιστικές δραστηριότητες και τις εξωτερικές αναθέσεις. Οι εν λόγω γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τρία έτη και προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή.

4. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και κατάλληλες ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων σε όλα τα επίπεδα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

5. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. λαμβάνουν εύλογα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την κανονικότητα της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χρησιμοποιούν κατάλληλα και αναλογικά συστήματα, πόρους και διαδικασίες.

6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α...
Κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται ο ορισμός ενός προσώπου, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Ι.Ε.Σ.Π. προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο την αξιολογεί λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη γενικότερη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π., καθώς επίσης και το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π..

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται ο Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 20 έως 35 του παρόντος

Άρθρο 22
Απαιτήσεις για διαχείριση βάσει ικανοτήτων και ήθους (Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

   
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες και κατά περίπτωση, τα πρόσωπα ή οι οντότητες στα οποία έχει ανατεθεί εξωτερικά μια βασική λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 31, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α) απαίτηση για ικανότητες:
i) για τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αυτό σημαίνει ότι τα προσόντα, οι γνώσεις και η πείρα τους, είναι στο σύνολό τους επαρκή, ώστε να τους επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
ii) για τα πρόσωπα που ασκούν αναλογιστικά βασικά καθήκοντα ή βασικά καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι τα επαγγελματικά τους προσόντα, οι γνώσεις και η πείρα τους είναι επαρκή ώστε να ασκούν ορθά τις βασικές λειτουργίες τους,
iii) για τα πρόσωπα που ασκούν βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου ή άλλες βασικές λειτουργίες, αυτό σημαίνει ότι τα προσόντα τους, οι γνώσεις και η πείρα τους είναι επαρκή ώστε να ασκούν ορθά τις βασικές λειτουργίες τους και
β) απαίτηση για ήθος: χαίρουν υπόληψης και χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα

2. Η κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή αξιολογεί κατά πόσον τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή ασκούν βασικές λειτουργίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, η Αρμόδια Αρχή δέχεται ως αποδείξεις υπόληψης και μη προηγούμενης πτώχευσης απόσπασμα ποινικού μητρώου του άλλου κράτους μέλους ή, απουσία ποινικού μητρώου στο άλλο κράτος μέλος, ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές και το οποίο εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή είτε του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος το οικείο πρόσωπο, ή από την αρμόδια Ελληνική δικαστική ή διοικητική αρχή. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες αποδείξεις υπόληψης, η Αρμόδια Αρχή δέχεται κάθε πρόσφορο μέσο, που κρίνεται ισοδύναμο με τα αντίστοιχα μέσα που απαιτούνται για τους ημεδαπούς

4. Εάν καμιά αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή είτε στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος το οικείο πρόσωπο δεν χορηγεί ισοδύναμο έγγραφο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να προσκομίσει αντ' αυτού ένορκη βεβαίωση.

5. Οι αποδείξεις μη προηγούμενης πτώχευσης, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, μπορούν επίσης να παρασχεθούν με τη μορφή δήλωσης του υπηκόου του οικείου άλλου κράτους μέλους ενώπιον αρμόδιου δικαστικού, επαγγελματικού ή εμπορικού φορέα στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.

6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενημερώνει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
α) για τις αρμόδιες εθνικές αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα των παραγράφων 3, 4 και 5 σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και
β) για την εθνική Αρμόδια Αρχή στην οποία υποβάλλονται τα έγγραφα των παρ. 3, 4 και 5 ως δικαιολογητικά της αίτησης για την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας.

Άρθρο 23
Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θεσπίζουν και εφαρμόζουν μια χρηστή πολιτική αποδοχών για όλα τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ασκούν βασικές λειτουργίες, καθώς και για άλλες κατηγορίες προσωπικού του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

2. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δημοσιοποιούν τακτικά σχετικές πληροφορίες για την πολιτική αποδοχών.

3. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:
α) η πολιτική αποδοχών καθορίζεται, εφαρμόζεται και ισχύει σύμφωνα με τις δραστηριότητες, το προφίλ κινδύνου, τους στόχους και το μακροπρόθεσμο συμφέρον, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις επιδόσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. στο σύνολό του, και στηρίζει τη χρηστή, συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) η πολιτική αποδοχών ευθυγραμμίζεται με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τα οποία διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
γ) η πολιτική αποδοχών περιλαμβάνει μέτρα με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων,
δ) η πολιτική αποδοχών συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν με τα προφίλ κινδύνου και τους κανονισμούς του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
ε) η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και στους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, εκτός εάν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών καλύπτονται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,
στ) το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών, την εξετάζει και την επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά τριετία, και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της,
στ) υφίσταται σαφής, διαφανής και αποτελεσματική διακυβέρνηση όσον αφορά τις αποδοχές και την εποπτεία τους.

Τμήμα 2
Βασικές λειτουργίες

Άρθρο 24
Γενικές διατάξεις (Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και αναλογιστική λειτουργία. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, με αντικειμενικό, δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο.

2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μπορούν να επιτρέπουν σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή μια μεμονωμένη οργανωτική μονάδα να ασκεί περισσότερες από μία βασικές λειτουργίες, με εξαίρεση τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 26, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες βασικές λειτουργίες.

3. Το μεμονωμένο πρόσωπο ή η μεμονωμένη οργανωτική μονάδα που ασκεί μια βασική λειτουργία είναι διαφορετικό από εκείνο που ασκεί παρόμοια βασική λειτουργία στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται στο Ι.Ε.Σ.Π. να ασκεί βασικές λειτουργίες μέσω του ίδιου μεμονωμένου προσώπου ή της ίδιας οργανωτικής μονάδας όπως και η χρηματοδοτούσα επιχείρηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, με το οποίο αιτιολογείται επαρκώς ο τρόπος αποτροπής ή διαχείρισης πάσης φύσεως σύγκρουσης συμφερόντων με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Για την αξιολόγηση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του αιτούντος Ι.Ε.Σ.Π.

4. Τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία αναφέρουν τυχόν σημαντικά ευρήματα και συστάσεις σε σχέση με τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που καθορίζει τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν.

5. Με την επιφύλαξη του προνομίου της μη αυτοενοχοποίησης, το πρόσωπο που ασκεί βασική λειτουργία ενημερώνει την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, εάν το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν λαμβάνει κατάλληλα και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν το πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα που ασκεί τη βασική λειτουργία έχει εντοπίσει ουσιαστικό κίνδυνο μη συμμόρφωσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς ουσιωδώς σημαντική κανονιστική απαίτηση και τον έχει αναφέρει στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και όταν αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων, ή
β) όταν το πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα που ασκεί τη βασική λειτουργία έχει παρατηρήσει σημαντική παράβαση ουσίας της νομοθεσίας, των κανονισμών ή των διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και στις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της βασικής λειτουργίας που ασκεί το εν λόγω πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα και την έχει αναφέρει στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

6. Τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία δεν υπέχουν ευθύνη ως προς τον τρόπο άσκησης της ανατεθειμένης σε αυτά λειτουργίας, εφόσον έχουν επιδείξει τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Άρθρο 25
Διαχείριση κινδύνων (Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Η εν λόγω λειτουργία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων για το οποίο τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εγκρίνουν στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά προς το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τακτικά, των κινδύνων, σε ατομικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα τα οποία αυτά διαχειρίζονται είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα, και των αλληλεξαρτήσεών τους.
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων είναι αποτελεσματικό και καλά ενσωματωμένο στην οργανωτική δομή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

2. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων καλύπτει, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, κινδύνους οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν στα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή σε παρόχους υπηρεσιών στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα ή δραστηριότητες ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς, κατά περίπτωση:
α) ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων και σύσταση τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
β) διαχείριση ενεργητικού — παθητικού,
γ) επενδύσεις, ιδίως θέσεις σε παράγωγα, τιτλοποιήσεις και παρόμοιες υποχρεώσεις,
δ) διαχείριση κινδύνων ρευστότητας και συγκέντρωσης,
ε) διαχείριση λειτουργικού κινδύνου,
στ) ασφάλιση και άλλες τεχνικές μείωσης κινδύνου,
ζ) περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τη διαχείρισή του.

3. Εάν, σύμφωνα με τους όρους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα μέλη και οι δικαιούχοι φέρουν κινδύνους, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων λαμβάνει επίσης υπόψη τους εν λόγω κινδύνους από την άποψη των μελών και των δικαιούχων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τους εξεταζόμενος κινδύνους και ιδίως αυτούς που αφορούν το συγχρονισμό περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και το περιεχόμενο της αντίστοιχης έκθεσης, το ελάχιστο περιεχόμενο των σχεδίων ρευστότητας καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 26
Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (Άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει εκτίμηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και άλλων στοιχείων του συστήματος διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.

Άρθρο 27
Αναλογιστική λειτουργία (Άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματική αναλογιστική λειτουργία η οποία:
α) συντονίζει και εποπτεύει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
β) αξιολογεί και διασφαλίζει την καταλληλότητα των μεθόδων και των υποκείμενων υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), καθώς και των παραδοχών που γίνονται για τον σκοπό αυτό,
γ) αξιολογεί την επάρκεια και ποιότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
δ) συγκρίνει τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) με τις εμπειρικές παρατηρήσεις,
ε) ενημερώνει το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχετικά με την αξιοπιστία και καταλληλότητα του υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
στ) εκφράζει γνώμη σχετικά με τη συνολική πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων,
ζ) εκφράζει γνώμη σχετικά με την καταλληλότητα των ασφαλιστικών συμφωνιών, εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτει τέτοιες συμφωνίες και
η) συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ορίζουν τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, εντός ή εκτός του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α., υπεύθυνο για την αναλογιστική λειτουργία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθορίζεται το περιεχόμενο της αναλογιστικής έκθεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 3
Έγγραφα σχετικά με τη διακυβέρνηση

Άρθρο 28
Ιδία αξιολόγηση κινδύνων (Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διενεργούν και τεκμηριώνουν την ιδία αξιολόγηση κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται τουλάχιστον κάθε τρία έτη ή χωρίς καθυστέρηση μετά από κάθε σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τα οποία διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά κινδύνου ενός συγκεκριμένου συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να περιορίζεται στο εν λόγω συνταξιοδοτικό καθεστώς.

2. Η αξιολόγηση κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και της εσωτερικής οργάνωσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., καθώς και του μεγέθους, της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ιδία αξιολόγηση κινδύνων ενσωματώνεται στη διεργασία διαχείρισης και στις διεργασίες λήψης αποφάσεων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων,
γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση, όταν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση των βασικών λειτουργιών σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3,
δ) αξιολόγηση των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., περιλαμβανομένης περιγραφής του σχεδίου ανάκαμψης, κατά περίπτωση,
ε) αξιολόγηση των κινδύνων για τα μέλη και τους δικαιούχους σε σχέση με την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών τους και την αποτελεσματικότητα τυχόν διορθωτικών μέτρων λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση:
i) των μηχανισμών αναπροσαρμογής,
ii) των μηχανισμών μείωσης των παροχών, μεταξύ άλλων, του βαθμού στον οποίο μπορούν να μειωθούν οι σωρευμένες συνταξιοδοτικές παροχές, τις προϋποθέσεις της μείωσης και το αρμόδιο όργανο λήψης της σχετικής απόφασης,
στ) ποιοτική αξιολόγηση των μηχανισμών προστασίας των συνταξιοδοτικών παροχών, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εγγυήσεων, συμφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους χρηματοδοτική στήριξη από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση, ασφάλισης ή αντασφάλισης από επιχείρηση που καλύπτεται από το ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α', 13), όπως εκάστοτε ισχύει, ή κάλυψης από συνταξιοδοτικό σύστημα προστασίας, υπέρ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή των μελών και των δικαιούχων,
ζ) ποιοτική αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων,
η) όταν λαμβάνονται υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, αξιολόγηση νέων ή αναδυόμενων κινδύνων, περιλαμβανομένων των κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση πόρων και το περιβάλλον, των κοινωνικών κινδύνων και κινδύνων που σχετίζονται με την απόσβεση στοιχείων ενεργητικού λόγω αλλαγής στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν μεθόδους προσδιορισμού και αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και οι οποίοι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Οι μέθοδοι αυτές είναι ανάλογες προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι εγγενείς στις δραστηριότητες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Οι μέθοδοι περιγράφονται στην ιδία αξιολόγηση κινδύνων.

4. Η ιδία αξιολόγηση κινδύνων λαμβάνεται υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α..

Άρθρο 29
Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις (Άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζουν και δημοσιοποιούν ετήσιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό καθεστώς που διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και, κατά περίπτωση, ετήσιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα συνταξιοδοτικό καθεστώς. Οι εν λόγω λογαριασμοί και εκθέσεις παρουσιάζουν πραγματική και ακριβή εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηματοοικονομικής θέσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., και περιλαμβάνουν τη δημοσιοποίηση των σημαντικών επενδυτικών θέσεων. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και οι πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις είναι συνεπείς, περιεκτικοί και ακριβείς, και εγκρίνονται δεόντως από εξουσιοδοτημένα άτομα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων των Ι.Ε.Σ.Π-Τ.Ε.Α.

Άρθρο 30
Δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής (Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζουν και επανεξετάζουν τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση αυτή αναθεωρείται αμέσως μετά από οιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση περιέχει, τουλάχιστον, θέματα όπως οι μέθοδοι μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου, η στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, και τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξωτερική ανάθεση και διαχείριση επενδύσεων

Άρθρο 31
Εξωτερική ανάθεση (Άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μπορούν να αναθέσουν οιεσδήποτε δραστηριότητες περιλαμβανομένων βασικών λειτουργιών και της διαχείρισης τους, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραμένουν πλήρως υπεύθυνα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος όταν αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

3. Η εξωτερική ανάθεση βασικών λειτουργιών ή άλλων δραστηριοτήτων δεν πραγματοποιείται κατά τρόπο που να οδηγεί σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω καταστάσεις:
α) μείωση της ποιότητας του συστήματος διακυβέρνησης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) αδικαιολόγητη αύξηση του λειτουργικού κινδύνου,
γ) μείωση της ικανότητας της Αρμόδιας Αρχής να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. προς τις υποχρεώσεις του,
δ) υπονόμευση της συνεχούς και ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών στα μέλη και στους δικαιούχους.

4. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των εξωτερικά ανατιθέμενων δραστηριοτήτων μέσω της διαδικασίας επιλογής παρόχου υπηρεσιών και της συνεχούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών.

5. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες, τη διαχείριση τους ή άλλες δραστηριότητες που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος συνάπτουν έγγραφη συμφωνία με τον πάροχο υπηρεσιών. Η συμφωνία αυτού του είδους είναι νομικά εκτελεστή και προσδιορίζει σαφώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και του παρόχου υπηρεσιών.

6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνουν εγκαίρως την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή για κάθε εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος. Όταν η εξωτερική ανάθεση σχετίζεται με βασικές λειτουργίες ή τη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υποχρεούται να ενημερώνει την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική συμφωνία. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πληροφορούν την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή για κάθε σημαντική εξέλιξη που αφορά οποιεσδήποτε από τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες.

7. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά, οποτεδήποτε από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και από τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικά ανατιθέμενες βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 32
Διαχείριση επενδύσεων (Άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Ο διαχειριστής επενδύσεων που ορίζεται από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υποχρεούται να κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., υποχρεούται να κατέχει την άδεια που προβλέπεται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Θεματοφύλακας

Άρθρο 33
Διορισμός θεματοφύλακα (Άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. οφείλουν να διορίζουν έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες, ανεξαρτήτως αν τα μέλη και οι δικαιούχοι φέρουν επενδυτικό κίνδυνο. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού, ασκεί εποπτικά καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 οδηγίας του παρόντος και οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα για τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. νομοθεσία και την επενδυτική πολιτική των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Όταν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα και η Ελληνική Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος τα ασκούντα τη δραστηριότητα Ι.Ε.Σ.Π. οφείλουν να ορίζουν έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος.

2. Ο θεματοφύλακας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να κατέχει τη σχετική άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2013/36/ΕΕ ή την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ή να γίνεται αποδεκτός ως θεματοφύλακας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή την οδηγία 2001/61/ΕΕ.

3. Η αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία του θεματοφύλακα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, απαγορεύει, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του παρόντος την ελεύθερη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει θεματοφύλακας που είναι εγκατεστημένος στην ημεδαπή, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του Ι.Ε.Σ.Π..

4. Ο θεματοφύλακας διορίζεται με έγγραφη σύμβαση. Η σύμβαση προβλέπει τη διαβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες ώστε ο θεματοφύλακας να ασκεί τα καθήκοντά του όπως περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και ο θεματοφύλακας ενεργούν με εντιμότητα, αμεροληψία, επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και με γνώμονα το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

6. Ο θεματοφύλακας δεν ασκεί δραστηριότητες σε σχέση με το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., των μελών και των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και του ιδίου, εκτός εάν ο θεματοφύλακας έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα από τα λοιπά δυνητικά συγκρουόμενα καθήκοντά του, οι δε δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων προσδιορίζονται, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, παρακολουθούνται και γνωστοποιούνται δεόντως στα μέλη και στους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

Άρθρο 34
Φύλαξη στοιχείων ενεργητικού και ευθύνη του θεματοφύλακα (Άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούμενο από χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φύλαξης, ανατίθενται για φύλαξη σε θεματοφύλακα, ο θεματοφύλακας φυλάσσει όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα.
Για τον σκοπό αυτό, ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, είναι καταχωρισμένα στα βιβλία του θεματοφύλακα σε διαχωρισμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, ανοιγμένους στο όνομα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ώστε να μπορούν να ταυτοποιούνται ευκρινώς και ανά πάσα στιγμή ως ανήκοντες στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή στα μέλη και στους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

2. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούνται από άλλα στοιχεία ενεργητικού εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1, ο θεματοφύλακας επαληθεύει ότι το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι ο κύριος των στοιχείων ενεργητικού και τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού του. Η επαλήθευση διενεργείται βάσει πληροφοριών ή εγγράφων που παρέχει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και, εάν υπάρχουν, βάσει εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων. Ο θεματοφύλακας τηρεί το αρχείο του ενημερωμένο.

3. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και των μελών και των δικαιούχων του καθεστώτος για κάθε ζημία που υφίστανται λόγω αδικαιολόγητης παράλειψης εκτέλεσης των υποχρεώσεών του ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτών.

4. Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ανέθεσε σε τρίτο το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού τη φύλαξη των οποίων ανέλαβε.

5. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθορίζονται λεπτομέρειες για τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τηρούνται διαθέσιμα για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων των Ι.Ε.Σ.Π., ο οποίος δεν φυλάσσεται από τον θεματοφύλακα.

Άρθρο 35
Καθήκοντα εποπτείας (Άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Επιπλέον των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2, ο θεματοφύλακας ο οποίος διορίζεται για την άσκηση καθηκόντων εποπτείας:
α) εκτελεί οδηγίες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., εκτός εάν αυτές αντίκεινται σε διατάξεις νόμων, κανονιστικών πράξεων ή αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
β) διασφαλίζει ότι, σε συναλλαγές οι οποίες αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς, το αντάλλαγμα αποδίδεται στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εντός των συνήθων προθεσμιών και
γ) διασφαλίζει ότι τα έσοδα που παράγουν τα στοιχεία ενεργητικού διατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

2. Με Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών δύνανται να ορίζονται και άλλα καθήκοντα του θεματοφύλακα, πλέον αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1.

3. Εάν δεν διοριστεί θεματοφύλακας για την άσκηση καθηκόντων εποπτείας, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εφαρμόζουν διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την εκ μέρους τους δέουσα άσκηση των καθηκόντων αυτών.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές διατάξεις


Άρθρο 36
Αρχές (Άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν:
α) στα υποψήφια μέλη: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στο άρθρο 41
β) στα μέλη: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στα άρθρα 37 έως 40, 42 και 44, και
γ) στους δικαιούχους: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στα άρθρα 37, 43 και 44.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) επικαιροποιούνται τακτικά,
β) είναι συνταγμένες με σαφήνεια, σε σαφή, περιεκτική και κατανοητή γλώσσα, αποφεύγοντας τη χρήση εξειδικευμένης ορολογίας και τεχνικών όρων όταν αντ' αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν λέξεις της καθομιλουμένης,
γ) δεν είναι παραπλανητικές και διασφαλίζεται συνεκτικότητα στο λεξιλόγιο και στο περιεχόμενο,
δ) παρουσιάζονται κατά τρόπο ευανάγνωστο,
ε) διατίθενται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του οποίου η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει το οικείο συνταξιοδοτικό καθεστώς και
στ) διατίθενται στα υποψήφια μέλη, στα μέλη και τους δικαιούχους δωρεάν με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων σε σταθερό μέσο ή σε ιστότοπο ή γραπτώς.

Άρθρο 37
Γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς (Άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα μέλη και οι δικαιούχοι είναι επαρκώς πληροφορημένοι για το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό καθεστώς το οποίο διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. και ιδιαίτερα όσον αφορά:
α) το όνομα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το κράτος μέλος στο οποίο το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο και την αρμόδια αρχή του,
β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς,
γ) πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά,
δ) τη φύση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που φέρουν τα μέλη και οι δικαιούχοι,
ε) τους όρους που αφορούν την πλήρη ή μερική εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή ενός συγκεκριμένου ύψους παροχών ή όταν δεν παρέχεται εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, παρέχεται η σχετική δήλωση,
στ) τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαιωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών, εάν υπάρχουν,
ζ) όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή όταν στα μέλη των Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή διατίθενται περισσότερες από μία επενδυτικές επιλογές, πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη,
η) τη διάρθρωση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν στα μέλη και τους δικαιούχους, όταν δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ύψος παροχών,
θ) τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη και οι δικαιούχοι για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους,
ι) σε περίπτωση που ένα μέλος έχει δικαίωμα να μεταφέρει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, περαιτέρω πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη μεταφορά αυτή.

2. Για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα των οποίων τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο και τα οποία προσφέρουν περισσότερες από μία επιλογές με διαφορετικά επενδυτικά χαρακτηριστικά, τα μέλη ενημερώνονται για τους όρους που αφορούν το εύρος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και, κατά περίπτωση, την εξ ορισμού επενδυτική επιλογή και τον κανόνα του συνταξιοδοτικού καθεστώτος να κατανέμει ένα συγκεκριμένο μέλος σε μια επενδυτική επιλογή.

3. Τα μέλη και οι δικαιούχοι ή, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές των κανόνων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Επιπροσθέτως, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν εξήγηση του αντίκτυπου των σημαντικών αλλαγών των τεχνικών προβλέψεων στα μέλη και τους δικαιούχους.

4. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν τις γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς που παρατίθενται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών και συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 38
Γενικές διατάξεις (Άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. συντάσσουν Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος και της σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας .

2. Η ακριβής ημερομηνία στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών αναγράφεται σε εμφανή θέση.

3. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών είναι ακριβείς, επικαιροποιούνται και τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους χωρίς χρέωση με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων σε σταθερό μέσο ή σε ιστότοπο ή γραπτώς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Έντυπο αντίγραφο παρέχεται στα μέλη κατόπιν αιτήσεως, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Κάθε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αποτυπώνεται με σαφήνεια.

5. Για τον προσδιορισμό των παραδοχών των προβλέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 13.

Άρθρο 39
Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών (Άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τα μέλη:
α) προσωπικά στοιχεία του μέλους, μεταξύ άλλων την προβλεπόμενη στην εθνική νομοθεσία ηλικία συνταξιοδότησης και την ηλικία συνταξιοδότησης που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β) την επωνυμία του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και τη διεύθυνση επικοινωνίας καθώς και τον προσδιορισμό του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μέλους,
γ) πληροφορίες σχετικά με την πλήρη ή μερική εγγύηση που παρέχεται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού καθεστώτος καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον διατίθενται τέτοιες,
δ) πληροφορίες για τις προβολές σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο α), και δήλωση αποποίησης ευθύνης σχετικά με πιθανή διαφοροποίηση των προβολών αυτών από την τελική αξία των παροχών που θα καταβληθούν. Εάν οι προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης ένα βέλτιστο σενάριο και ένα δυσμενές, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
ε) πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
στ) πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
ζ) ανάλυση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν στο μέλος τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες,
η) πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά.

2. Στο πλαίσιο του άρθρου 60, η Αρμόδια Αρχή ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών, με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 40
Συμπληρωματικές πληροφορίες (Άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών προσδιορίζει πού και πώς λαμβάνουν τα μέλη συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων:
α) περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες στο μέλος επιλογές δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β) τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 29 και 30,
γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τα ποσά τα οποία είναι εκπεφρασμένα σε ετήσιες προσόδους, ιδίως όσον αφορά τον συντελεστή της ετήσιας προσόδου, τον τύπο του παρόχου και τη διάρκεια της ετήσιας προσόδου,
δ) πληροφορίες για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης.

2. Για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία μία επενδυτική επιλογή επιβάλλεται στο μέλος μέσω ειδικού κανόνα ο οποίος προσδιορίζεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών αναφέρει πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Λοιπές πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται

Άρθρο 41
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη (Άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

   
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να ενημερώνουν τα υποψήφια μέλη τα οποία δεν εγγράφονται αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, πριν από την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και τα υποψήφια μέλη τα οποία εγγράφονται αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, σχετικά με:
α) οποιεσδήποτε σχετικές επιλογές διατίθενται σε αυτούς,
β) τα σχετικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος περιλαμβανομένου του είδους των παροχών,
γ) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον και πώς λαμβάνονται υπόψη στην επενδυτική πολιτική παράγοντες σχετικοί με το περιβάλλον, το κλίμα, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και
δ) που διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

2. Όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, τα υποψήφια μέλη λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη και πληροφορίες για τη διάρθρωση των εξόδων και των επιβαρύνσεων που αναλογούν στα μέλη και στους δικαιούχους.

Άρθρο 42
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη κατά την προσυνταξιοδοτική φάση (Άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Επιπλέον της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν σε κάθε μέλος, εγκαίρως πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή κατόπιν αιτήσεως του μέλους, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές καταβολής παροχών που διατίθενται για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους.

Άρθρο 43
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους κατά τη φάση πληρωμής (Άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν στους δικαιούχους, σε περιοδική βάση, πληροφορίες σχετικά με τις οφειλόμενες παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές καταβολής.

2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ανακοινώνουν στους δικαιούχους χωρίς καθυστέρηση τη λήψη τελικής απόφασης που οδηγεί σε τυχόν μείωση του επιπέδου των οφειλόμενων παροχών, και τρεις μήνες πριν από την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης.

3. Όταν οι δικαιούχοι φέρουν σημαντικό βαθμό επενδυτικού κινδύνου κατά τη φάση πληρωμής, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να παρέχουν τακτικά κατάλληλες πληροφορίες στους δικαιούχους.

Άρθρο 44
Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αιτήσεως σε μέλη και δικαιούχους (Άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Κατόπιν αιτήσεως μέλους ή δικαιούχου ή των εκπροσώπων τους, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:
α) τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 ή, εάν ένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι υπεύθυνο για περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα, τους λογαριασμούς και τις εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό καθεστώς του,
β) τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 30,
γ) τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των προβολών σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

ΤΙΤΛΟΣ V
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικοί κανόνες περί προληπτικής εποπτείας

Άρθρο 45
Κύριος σκοπός της προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Κύριος σκοπός της προληπτικής εποπτείας που ασκεί η Αρμόδια Αρχή είναι η προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

2. Η Αρμόδια Αρχή διαθέτει σε συνεχή βάση επαρκές, εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό, καθώς και τα αναγκαία μέσα και την εντολή για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας της παρ. 1.

Άρθρο 46
Πεδίο εφαρμογής της προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, στην οποία περιλαμβάνονται και τα εξής:
α) οι προϋποθέσεις λειτουργίας,
β) τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά),
γ) η χρηματοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
δ) τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια,
ε) το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας,
στ) το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας,
ζ) οι επενδυτικοί κανόνες,
η) η διαχείριση επενδύσεων,
θ) το σύστημα διακυβέρνησης και
ι) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη και τους δικαιούχους.

Άρθρο 47
Γενικές αρχές προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α..

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εποπτεία βασίζεται σε μακροπρόθεσμη προσέγγιση, επικεντρωμένη στους κινδύνους.

3. Η εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό δραστηριοτήτων εκτός των χώρων του ιδρύματος και επιτόπιων ελέγχων.

4. Οι εποπτικές εξουσίες ασκούνται κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

5. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει δεόντως τον δυνητικό αντίκτυπο των ενεργειών της στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην Ένωση, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 48
Εξουσίες παρέμβασης και καθήκοντα των αρμόδιων αρχών (Άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχουν ορθολογικές, διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου.

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιοποιεί οποιεσδήποτε διοικητικές κυρώσεις ή λοιπά μέτρα που επιβάλλονται λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και κατά των οποίων δεν έχει κατατεθεί προσφυγή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θεωρήσει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να αποφασίσει να αναβάλει τη δημοσίευση, να μη δημοσιεύσει ή να δημοσιεύσει τις κυρώσεις ανώνυμα.

4. Οποιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης ή περιορισμού των δραστηριοτήτων ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περιλαμβάνει λεπτομερές σκεπτικό και κοινοποιείται στο συγκεκριμένο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται επίσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) η οποία τη γνωστοποιεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11.

5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής μπορεί, επίσης, να περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., όταν ιδίως:
α) το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν έχει συστήσει επαρκή τεχνικά αποθεματικά όσον αφορά το σύνολο της δραστηριότητας του ή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ενεργητικού για να καλύψει τα τεχνικά αποθεματικά,
β) ο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν κατέχει τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια

6. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων, μπορεί να μεταβιβάσει εν μέρει ή πλήρως τις εκ της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητες που έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. , σε ειδικό αντιπρόσωπο κατάλληλο να τις ασκήσει.

7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις δραστηριότητες Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ιδίως εάν το Ι.Ε.Σ.Π-Τ.Ε.Α.:
α) δεν προστατεύει επαρκώς τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του καθεστώτος,
β) δεν πληροί πλέον τους όρους λειτουργίας,
γ) αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία,
δ) σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, δεν τηρεί τις απαιτήσεις όσον αφορά την κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής στον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

8. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται οι κυρώσεις και πάσης φύσης μέτρα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στην υπ'αριθμ. Φ51010/1821/16/16.2.2004 (ΦΕΚ Β', 370) Υπουργική απόφαση.

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 49
Διαδικασία εποπτικής εξέτασης (Άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις στρατηγικές, τις διεργασίες και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων που καθιερώνονται από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., προκειμένου να συμμορφωθούν προς διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος νόμου, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α..
Η εξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις στις οποίες λειτουργούν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και, όπου συντρέχει περίπτωση, τους τρίτους που εκτελούν με εξωτερική ανάθεση βασικές λειτουργίες ή άλλες δραστηριότητες για λογαριασμό τους. Η εξέταση συνίσταται στα ακόλουθα:
α) αξιολόγηση των ποιοτικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησης,
β) αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
γ) αξιολόγηση της ικανότητας του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.

2. Η Αρμόδια Αρχή διαθέτει εργαλεία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα οποία της επιτρέπουν να εντοπίζει την επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών σε ένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και να παρακολουθεί τον τρόπο θεραπείας μιας επιδείνωσης.

3. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να αποκαθιστούν τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης.

4. Η Αρμόδια Αρχή καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα και το αντικείμενο της εξέτασης της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικείου Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

Άρθρο 50
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Αρμόδια Αρχή (Άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Η Αρμόδια Αρχή κατά τον τομέα της αρμοδιότητάς της:
α) απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. ή τα άτομα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή ασκούν βασικές λειτουργίες, να
παρέχουν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές τους ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,
β) εποπτεύει τις σχέσεις μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και άλλων οντοτήτων, όταν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες σε αυτές τις άλλες οντότητες και κάθε επακόλουθης εκ νέου εξωτερικής ανάθεσης, που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας,
γ) λαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: την ιδία αξιολόγηση κινδύνων, τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εποπτεία του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
δ) καθορίζει τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:
i) εσωτερικές ενδιάμεσες εκθέσεις
ii) αναλογιστικές αποτιμήσεις και λεπτομερείς υποθέσεις εργασίας
iii) μελέτες στοιχείων ενεργητικού — παθητικού,
iv) στοιχεία προς απόδειξη της συνοχής των αρχών της επενδυτικής πολιτικής,
v) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν βάσει των κανόνων που διέπουν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
vi ) εκθέσεις των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29,
ε) προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και εφόσον είναι απαραίτητο ελέγχει τις εκχωρηθείσες σε τρίτους δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που στη συνέχεια ανατίθενται εκ νέου σε τρίτους προκειμένου να διαπιστώσει αν οι σχετικές εργασίες ασκούνται σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες,
στ) ζητά ανά πάσα στιγμή πληροφορίες από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχετικά με τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που στη συνέχεια αποτελούν αντικείμενο εκ νέου εξωτερικής ανάθεσης.

Άρθρο 51
Διαφάνεια και λογοδοσία (Άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η Αρμόδια Αρχή ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος με διαφάνεια, ανεξαρτησία και λογοδοσία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

2. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών:
α) των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και των γενικών οδηγιών στον τομέα της νομοθεσίας περί επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5,
β) των πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 49,
γ) των συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων που αφορούν βασικές πτυχές της εφαρμογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας,
δ) του κύριου στόχου της προληπτικής εποπτείας και των πληροφοριών σχετικά με τα κύρια καθήκοντα και δραστηριότητες της Αρμόδιας Αρχής,
ε) των κανόνων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε
περίπτωση παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος.

3. Ο διορισμός και η παύση των μελών της Αρμόδιας Αρχής γίνεται με διαφανείς διαδικασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 52
Επαγγελματικό απόρρητο (Άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την Αρμόδια Αρχή, καθώς και οι ελεγκτές και οι εμπειρογνώμονες που ενεργούν εξ ονόματος των της Αρμόδιας Αρχής, δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων οι οποίες υπάγονται στο ποινικό δίκαιο, τα ως άνω πρόσωπα δεν δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε κανένα πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον σε συνοπτική ή γενική μορφή που διασφαλίζει ότι δεν αναγνωρίζονται τα μεμονωμένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε περίπτωση εκκαθάρισης ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, επιτρέπεται τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 53
Χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών (Άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνει βάσει του παρόντος νόμου μόνον στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της και για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που διέπουν την ανάληψη δραστηριότητας επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους,
β) τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), της φερεγγυότητας, του συστήματος διακυβέρνησης και των πληροφοριών που παρέχονται στα μέλη και στους δικαιούχους,
γ) την επιβολή διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών κυρώσεων,
δ) τη δημοσίευση βασικών δεικτών επιδόσεων για κάθε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., που μπορεί να βοηθούν τα μέλη και τους δικαιούχους κατά τη λήψη οικονομικής φύσεως αποφάσεων όσον αφορά τη σύνταξή τους,
ε) στην άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων της Αρμόδιας Αρχής οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
στ) σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν τις κείμενες διατάξεις για την επαγγελματική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας που ενσωματώνεται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 54
Δικαίωμα εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Τα άρθρα 52 και 53 δεν θίγουν τις εξουσίες εξέτασης που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 55
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών (Άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα άρθρα 52 και 53 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ:
α) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους, β) των αρμόδιων εποπτικών αρχών διαφόρων κρατών μελών,
γ) της Αρμόδιας Αρχής και των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους,
δ) της Αρμόδιας Αρχής και των ακόλουθων εθνικών αρχών, οργάνων ή προσώπων που είναι αρμόδια για:
i) την εποπτεία οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και αρχών υπεύθυνων για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών,
ii) τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη μέλη μέσω της χρήσης μακροπροληπτικών κανόνων,
iii) την εκκαθάριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και για άλλες παρεμφερείς διαδικασίες,
iv) την προστασία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
v) τη διενέργεια νόμιμων ελέγχων των λογαριασμών Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
ε) τη γνωστοποίηση σε όργανα τα οποία διαχειρίζονται την εκκαθάριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αναγκαίων πληροφοριών για την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Οι πληροφορίες που περιέρχονται στις αρχές, στα όργανα και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 52.

3. Τα άρθρα 52 και 53 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οιουδήποτε εκ των κάτωθι:
α) των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οργάνων που συμμετέχουν στην εκκαθάριση συνταξιοδοτικών καθεστώτων ή Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και σε άλλες παρεμφερείς διαδικασίες,
β) των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια νόμιμων ελέγχων των λογαριασμών Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
γ) των ανεξάρτητων αναλογιστών Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οι οποίοι ασκούν εποπτεία των εν λόγω Ι.Ε.Σ.Π., καθώς και των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία των αναλογιστών.

Άρθρο 56
Διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικές τράπεζες, νομισματικές αρχές, Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων (Άρθρο 56 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα άρθρα 52 και 53 δεν εμποδίζουν την Αρμόδια Αρχή να διαβιβάζει πληροφορίες στις ακόλουθες οντότητες για τους σκοπούς της άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων τους:
α) κεντρικές τράπεζες και άλλα όργανα με παρόμοια αποστολή, όταν ενεργούν με την ιδιότητα νομισματικής αρχής,
β) άλλες δημόσιες αρχές υπεύθυνες για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών, κατά περίπτωση,
γ) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει από τις αρχές ή τα όργανα της παραγράφου 1 πληροφορίες που ενδεχομένως χρειάζεται για τους σκοπούς του άρθρου 53 του παρόντος.

3. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 57
Γνωστοποίηση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές υπεύθυνες για τη χρηματοπιστωτική νομοθεσία (Άρθρο 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Τα άρθρα 52 παράγραφος 1, 53 και 58 παράγραφος 1 δεν εμποδίζουν τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και άλλων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιβολή νομοθεσίας σχετικής με την εποπτεία, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιθεωρητών που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω υπηρεσιών.
Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται μόνον εάν είναι αναγκαία για λόγους προληπτικού ελέγχου, καθώς και πρόληψης της πτώχευσης και εξυγίανσης των υπό πτώχευση Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ωστόσο, οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 55, καθώς και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω επιτόπιων ελέγχων, μπορούν να γνωστοποιούνται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται ή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος.

2. Η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες προς εξεταστικές επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή προς διοικητικές ή δικαστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή έρευνας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι οντότητες που ζητούν τις πληροφορίες έχουν αρμοδιότητα βάσει του εθνικού δικαίου να ερευνούν ή να ελέγχουν τις ενέργειες των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη σχετική νομοθεσία,
β) οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της αρμοδιότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α),
γ) τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται στις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,
δ) εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται με τη ρητή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών από τις οποίες προέρχονται και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Άρθρο 58
Προϋποθέσεις ανταλλαγής πληροφοριών (Άρθρο 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του άρθρου 55, τη διαβίβαση πληροφοριών βάσει του άρθρου 56 και τη γνωστοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 57, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανταλλαγή, η διαβίβαση ή η γνωστοποίηση των πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων,
β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 52 του παρόντος ·
γ) εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται και, όπου συντρέχει περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.

2. Το άρθρο 53, και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν εμποδίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των αρχών ή των οργάνων που είναι υπεύθυνα για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών που εφαρμόζεται στις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτούνται οι ακόλουθες τουλάχιστον προϋποθέσεις:
α) οι πληροφορίες πρέπει να προορίζονται για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τον έλεγχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο α)·
β) οι λαμβανόμενες πληροφορίες πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 52,
γ) εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται και, όπου συντρέχει περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.

3. Εάν η Αρμόδια Αρχή ή οι αρχές και τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ασκούν τα καθήκοντα εντοπισμού ή διερεύνησης παραβάσεων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες προσώπων εντεταλμένων για τον σκοπό αυτό, λόγω ειδικών προσόντων, που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, εφαρμόζεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2.

Άρθρο 59
Εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως (Άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) έκθεση, σχετικά με τις εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως που αφορούν την επαγγελματική ασφάλιση και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τις επαγγελματική ασφάλιση, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος.

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές τακτικά και τουλάχιστον ανά διετία.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (Άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


1. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες και εμπειρίες, με σκοπό ιδίως την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών σ' αυτόν τον τομέα, αλλά και στενότερη συνεργασία, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, προλαμβάνοντας έτσι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και δημιουργώντας τις συνθήκες απρόσκοπτης συμμετοχής μελών διασυνοριακώς.

2. Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία της λειτουργίας των Ι.Ε.Σ.Π..

3. Η Αρμόδια Αρχή, για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρχή αυτή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και από το άρθρο 35 του Κανονισμού 1094/2010.

4. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει άμεσα οποιαδήποτε σημαντική δυσκολία προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση.

Άρθρο 61
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος, τα Ι.Ε.Σ.Π.-T.E.A. και η Αρμόδια Αρχή εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)2016/679.

Άρθρο 62
Τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Άρθρο 63 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)


Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α' 13) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. «Αντασφάλιση»: η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη κινδύνων που εκχωρούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή από μια άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών, που είναι γνωστή ως Lloyd's, η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη κινδύνων που εκχωρούνται από οποιοδήποτε μέλος των Lloyd's και αναλαμβάνονται από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση άλλη από την ένωση ασφαλιστών Lloyd's, ή η παροχή κάλυψης από αντασφαλιστική επιχείρηση σε οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2016/2341/ΕΚ.»

Άρθρο 63
Καταργούμενες διατάξεις


1. Από 13 Ιανουαρίου 2019 καταργούνται:
α το άρθρο 22 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α', 66), όπως ισχύει
β. Τα άρθρα 264-268 του ν. 4364/2016 (άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 64
(Άρθρο 64 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 13.1.2019.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab