Αποτελέσματα live αναζήτησης

85/12/2019 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερβίων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2019 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

85/12/2019
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερβίων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Αριθμ. από. 85/12/2019

(ΦΕΚ Β' 4141/12-11-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄45) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1, 3 και 4, 18 παρ. 1 και 4, 20 παρ. 5 και 6.

2. Την αρ. ΓΔ 1797/1950058/18-10-2019 Εισήγηση του Γενικού  Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σερβίων, μετά την παρέλευση της 18ης Νοεμβρίου 2019, καταργείται.

2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κοζάνης, Υποθηκοφυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας που συστήθηκε κατά το άρθρο 15 παρ. 1 αρ. 4 του ν. 4512/2018 (Α΄5), μετά την παρέλευση της 18ης Νοεμβρίου 2019, καταργείται.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, μετά την κατάργηση, σύμφωνα με τον αριθμό 2 του παρόντος, του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου της έδρας του, ορίζεται η 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη.

Άρθρο 2

1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Το Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που ορίζεται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄5) στην περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης και του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερβίων που, μετά την κατάργησή του, η αρμοδιότητά του μεταφέρεται απευθείας στο ίδιο Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15.

2. Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Σερβίων, ....... του ....... (ΑΔΤ .......) που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σερβίων του άρθρου 1 αρ. 1 της παρούσας, εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 ν. 4512/2018, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

3. Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στα καταργούμενα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Σερβίων και Κοζάνης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κτηματολόγιο

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης